Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kristin Jensen

[#26697] Peder Toresønn Evju ,Marte Pedersdatter og Tollef Einarsøn, Lande, Sandsvær

Recommended Posts

Guest Kristin Jensen

Finnes det noen her i forumet som kanskje har 'snust' litt i denne slekten selv og som kan hjelpe meg med 'bekreftelse' på at Marte Pedersdatter som ble gift med Tollef Einarsønn på Lande i Sandsvær er datter av Peder Toresønn Evju? Marte og Tollef fikk 10 rdl i odelsløsning på Østre Evju, noe som kan tyde på at jeg er på riktig spor.Jeg bruker julen på å sømfare bøkene fra Sandsvær,og 'stopper opp' her.Mvh Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Du oppgir ikke hvilket århundre disse personene lever i, men i 1801-tellingen for Sandsvær finner jeg en Peder Thordssen, 11 år (f. ca. 1790) på Evjue Søndre: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=f10629.wc2&gardpostnr=196&personpostnr=1925&merk=1925#ovre>Lenke. Hvis han er far til Marte, er vel hun født en gang i 1820-30-årene??I 1865-tellingen for Ytre Sandsvær finner jeg en Hans Einarsen, f. 1830, som gårdbruker, selveier på Evju Østre med plass Engeland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Kan nok ikke hjelpe jeg heller men det er nok ikke det paret som du Grethe har sporet opp her som Kristin jakter på. Trolig dreier dette seg om en Tollef Einarsen som levde på slutten av 1500 tallet og begynnelsen av 1600-tallet. Det var vel denne Tollef og hans andre kone Marthe Pedersdatter som fikk 10 rdl. i odelsløsning på Østre Evju. Mener å ha registrert at denne Tollef også en gang eller to i kilder er nevnt som Tollef Vego, men dette er ihvertfall akkurat nå 'bare løs husk', og det kan være farlig i denne forbindelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Jensen

Hei begge to ! Er nå tilbake på nett etter en hel dag på hovedbiblioteket i Oslo.Jeg vet ikke når Tollef og Marte giftet seg, men Tollef skal være født ca 1570, hans foreldre skal iflg. Sandsværs bygdebøker være Einar Rolfsøn og Eline Tollesdatter. Det er nok Kenneth som er nærmeste her. Synd for meg at dere ikke kan hjelpe, men takker allikevel for at dere tok dere tid til å svare. Godt nyttårMvh Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Kan og nevne at ved skifte etter Einar Rolfsen og Eline Tollefsdatter 28.09.1607 var det ikke noe jordegods i Evju.Tor Kenneth Talmo nevner i innlegg 3 ”Mener å ha registrert at denne Tollef også en gang eller to i kilder er nevnt som Tollef Vego, men dette er ihvertfall akkurat nå 'bare løs husk', og det kan være farlig i denne forbindelsen.”Hvis det dukker opp noe som gjør at dette er mer en ”løs husk” er jeg interessert i saken. Det kan nevnes i denne sammenheng at Tollefs sønner Einar og Torkel brukte Vegu på Eiker.Er det noen som vet som Maren Pedersdatter var mor til Tolleffs barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Jensen

Hei Jan! Ut fra det jeg finner ut i Sandsværs historie bind V s. 61, Nordre Lande er Marte mor til Tollefs barn.Her står det ogå et avsnitt hvor Tollef nå kalles Vego,dette iflg tingboka for Eiker 1624. Jeg kan kun vise til dette utfra hva jeg har av opplysninger.(har ingen erfaring i å lete så langt tilbake selv) Hyggelig at du engasjerer deg! Mvh Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!For de som er interesserte kan det jo nevnes at Odd Arne Helleberg er i gang med en artikkelserie om Bjerknes-Evju-slekten. Han publiserte første del i Gjallarhorn nr. 34, del to kommer i Gjallarhorn nr. 35 (i postkassene hvert øyeblikk, om postverket i det hele tatt fungerer) og siste del som skal omhandle Peder Toresson og dennes barn vil ventelig bli publisert i Gjallarhorn nr. 36 (til sommeren).Uten å ville foregripe Hellebergs arbeid, later det ikke til at det er noen forbindelse på den måten Kristin Jensen mener å kunne spore. Etter det jeg husker var det Vestre Evju Peder Toresson satt med, hvilket ikke gjør det særlig forenlig med Tollef Einarsson og Marte Pedersdotters part i Østre Evju.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Jensen

Hei igjen !Jeg har tydligvis en 'liten nøtt' her og rydde opp i !!...og hvor melder man seg inn for å være den heldige mottaker av Gjallarhorn. For meg som har aner og etterslekt i hele Sandsvær og Kongsberg må jo en hver utgivelse av dette være svært interesant.Godt nyttår til dere alle !Mvh Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Jensen

Hei Are ! Du bor i Bergen ?? Jeg tenkte bare Kongsbergdistriktet, men jeg kan vel ikke se bort fra at dette medlemsbladet kommer fra Bergen. Ja,ja, har mye slekt der også !!Hei igjen !:o) Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Toril Berthelsen

Hei Kristin!Prøv LenkeDu kommer frem hvis du bare søker på gjallarhorn også, men da får du med deg musikkorps og andre 'horn' på kjøpet. Det Gjallarhornet du er ute etter, er medlemsblad for Vestfold og Buskerud historielag.Hilsen Toril

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Hei!Jeg har tenkt litt på de opplysningene som er i gitt i denne diskusjonen. Det er Sandsværsbøkene (Sandsværs historie bd. II-IX, Kongsberg 1991-2002), dvs gårds- og slektshistoriebindene, som ligger til grunn for Kristin Jensens spørsmål og til dels svarene som er gitt.Disse bygdebøkene har store svakheter når det gjelder fremstillingen av slektssammenhenger før 1700. Ja, det finnes også en del svakheter i fremstillingen av den øvrige slektshistorien, men den nyeste delen går stort sett greit å bruke, uten hele tiden å måtte kontrollere mot originalkilder.Helt konkret kan vi jo titte litt på hva bygdebokforfatter Olav Såtvedt ikke har fått med seg om slekten på Lande. Det er nevnt et makeskifte, hvor Tollef Einarsøn på Lande overtok 6 lispund i Haga på Eiker, og Såtvedt hevder at dette skal være innatt i 'tingboka for Eiker 1624'. Noen tingbok for Eiker 1624 finnes ikke. Her har Såtvedt rotet.Det riktige er at i en sak inntatt i den første tingboken for Eiker i 1650 (omkring folio 75), er de ulike hjemmelsbrevene for Haga (Hauge) nevnt. Blant disse finner vi et noe kryptisk referat av et arveskifte i 1585 etter en Aslak Olsson og dennes etterleverske Ingeborg Bjørnsdotter. Som arvinger er nevnt Marette Aslaksdotter som, spesifisert, arvet løse penger og løsøre, og Hallvord Olsson og Peder Gudmundsson på sin kvinnes vegne, Tore 'Hallersdatter', arvet 6 lispund i Hauge på Eiker. Dernest finner vi nevnt makeskiftet fra 1624 mellom Tollef Einarsson og Kari Kristoffersdotter på Stenset på Eiker. Også en Knut Einarsson på Flåtten i Skoger, skal i følge Sandsværsboka ha vært odelsberettiget til godset.Så til Kristins utgangspunkt: Det er sikkert mulig å gå dypere inn i dette med Evju, men da må vi sjekke mot kilden til opplysningen om at Tollef og Marte mottok 10 rd i odelsløsning. Bygdebokas opplysning om at en Olaus Såtvedt har notert dette uten årstall eller sammenheng, er mer til villedning enn veiledning.På samme måte må man se helt bort i fra de slektssammenhenger som er oppført på side 60, da dette er et gjettverk fra Finn A. Wangs side, som savner hold i det bevarte brevmaterialet fra senmiddelalder og tidlig nytid. Det er svært problematisk at Såtvedt anfører at Haldor Reidulvsson skal ha bodd på Lande, når han er best kjent som stamfar til en stor slekt på Hoen på Eiker.Vel, er det noen som kan oppvise en avskrift av arveskiftet etter Einar Rolfsson og Eline Tollefsdotter fra 1607? Dette må jo være det naturlige utgangspunktet for å kunne kartlegge denne slekten, samt for å kunne skille ut hva Tollef har fått med foreldre, og dermed lettere se hva han kan ha fått med sine ektefeller. For ordens skyld kan jeg jo sette inn hva han skattet av i 1624, som vi ser er Haga kalt odelsgods, så her må han ha byttet odel mot odel. Dermed er det interessant å finne ut hvor han har fått Stablumgodset fra, dette kom jo ikke fra foreldrene i skifte 1607, slik dette er gjengitt i Sandsværsbøkene.'Tholleff Lande er eijendis i Lande offuerschreffne Odelsgoetz vij Linspund Kornn Sthij en Ødegaardt, sammestedt Odelsgoetz ij linspund v b: mrkr Korn Sthore Haage paa Egher Odelsgoetz vj linspund Kornn Lindemb i Sandtsuerdt Pantegoetz vij linspund Kornn Wettestadt Nørdre sammestedtz Pantegoetz j fj Kornn Skarbo sætter ibidem Pantegoetz j fj Kornn Pantegoetz j linspund' (Stattholderarkivet, odelsjordebøker 1624, Sandsvær) Hvem tar seg av 1607-skiftet?Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Jensen

Hei Are! Skjønner vel etterhvert at jeg har vært altfor 'naiv' når det gjelder å stole på bygdebøker. Trodde at henvisninger til feks. tingbøker og skifter var kontrollert, men selvfølgelig at noe var hentet fra etterkommere på gårdene.Jeg vil prøve å ta meg av 1607-skifte. Som du har forstått er jeg ganske uerfaren, og dette vil være en god læring for meg. Er bare redd jeg ikke skjønner skriften. Kan du gi meg et råd om hvordan jeg går fram?Hyggelig at du engasjerer deg!Ønsker deg et godt nyttår!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Are henviser til bygdebok for Sandsvær i innlegg 11 hvor han skriver 'Også en Knut Einarsson på Flåtten i Skoger, skal i følge Sandsværsboka ha vært odelsberettiget til godset.' Dette viser nok en gang svakhet i Sandsvær bøkene. Hvis vi formoder at kilden til denne saken er tingbok for Eiker, så er faktisk Knut der kalt Knud Erichsen. For og få litt mer av sammenhengen, følger her et utsnitt av mitt notat fra tingboka. Vær oppmerksom på at teksten ikke er korrekturlest. . . 'wdj Rette lagde \Copie aff/ Jtt schifftebreff wnder Sal: Michel Gundersens førige ting schriffr her paa Egger, sampt Mads Jacobsen paa Stenberig Deris hender, wdj saa maade Liudenddendis om Sex liβund i hauge, at vere Anno 1585, tillschifft Sal: Aslag Olffsen och Jngeborig Biørnsdaters effterleffuersche Arffuingr Jmellum, Som ehr halduor Olβen och peder Gudmundsen paa sin quindis vegne, Tuore hallers dater, Lutneβ nu Marete Aslags dater Løβpenge och Løβøre med deβ wtløfftiges Jndhold, Luttis och forne: Bahrn i faste goedtz, vj liβpund i hauge ligendis paa Eiger med Mer samme schiffte breff Jndeholder, och formelder For det 3die fremblagde it Stadfestelse och hiemelβ breff om forne: vj Liβpund wdj forne: houge, wdj sin Menning medførindes som følger, [folio 75b] Knud Erichsen boendis paa Flaadenn i schouffbygden i Sanden prestegield i thonβberig lehn, Kiendis och Witerligt giør at efftersom tholluff Ennersen boendes paa Lande vdj Sandsver, och Karen Christophers dater boendis paa Stenβett paa Eger haffr giort och Jndgaaet Jtt Mageschiffte den 9 Septembr 1624: med huer anden wdj saa maade at forne: Karen Stenset haffr bekommit fire liβphd Rente et Remaall en beβmer[mark tegn]: Miell Aarlig Landschyld wdj en grd Nemblig Stafflem Sampt en broderpart wdj de Ødegrdr Liffuerød belgen och Rustad wnder forne: Staufflum beligende, der imoed haffr forne: Karn Steenset giffuit tholluff lande i Sands ver boende Sex liβpund Rente til Wederlaug wdj en gaard Nemblig Søndere houge paa Egger beligende, som thomiβ Axelsen nu paa Boer, huilche Mageschiffte breff, ieg wdj allemaader Stadfester och fuldbiurder och Samme Sex lispund ehr mit Eget Rette och Sande Odell Och haffr forne: Rolff Stensett hans Kiere hustrue giffuit mig for Odelβ [folio 76] Løβen \for/ forne: Sex liβpund schyld vdj bemelte Houge thiuge Rix dlr och it thrøy Klede. foruden thj Rixdlr min Sal: fadr tillforn haffr opboret Och Bepligter ieg der fore Knud Erichsen Min Kiere hustrue Anne Bends dater och Arffuingr at frj frelβe och fuldkomeligen tilstaa bem Rolff Stenset hans kiere hustrue Karen Christopher och deris Arffuingr Bemelte Sex schyld vdj forne: houge , for huer mands tilltalle Och holde de schadesløs med widre same breffs Jndhold dat: Neberig den 1 februuarj 1650:'For de som ønsker og lese lit mer om Kari Kristoffersdatter vil jeg anbefale Gjallarhorn nr. 9 (1992)Når det gjelder Sansværbøkene, så er jeg også blitt advart mot mye mangler/feil kontra kirkebøkene inn på 1700-tallet. Men hvem greier og lage ei bygdebok uten mangler og feil?Kristin. Flott at du vil prøve å ta deg av 1607 skifte. Du ser jo ut til og bo mitt i smørøyet med tanke på tilgjengelighet. Får du problemer med transkripsjon, så vil jeg tro at et bilde av dokumentet her på nettet vil løse dette raskt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristin Jensen

Hei Jan ! Først og fremst: Godt nyttår til dere alle!Så til innlegget: Jeg takker for all hjelp. Kan dessverre ikke kaste meg inn i diskusjonen, til det er jeg altfor uerfaren. Jeg må nå bruke tid på å sette meg ordentlig inn i innleggene fra Are og deg(bla oversette), men som jeg har sagt ,en god læring. Jeg tar kontakt med arkivene når hverdagen er tilbake ang 1607 skifte. Mvh Kristin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Til Jan på Eiker. Klarer ikke å finne noen mailadresse på deg - kan du gi livstegn fra deg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon Erik Berg-Hansen

Beklager Jan! - jonebh@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Engedahl

Hei JonDu hvet hvor du somregel kan finne meg på lørdager :-)) Vel det kan jo vær noe tungvint.Jeg regner med at du løser nedennevnte 'gåte'j_engedahlAlfakrøllhotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.