Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Inger Eide

[#27456] Anna Catherina Riiber - Rasmus Tygesen

Recommended Posts

Guest Inger Eide

Er det noen som kan hjelpe meg med følgende problem?Tyge Christensen Trane og Helvig Rasmusdatter har sønnen Rasmus Tygesen Trane f 1697. http://www.nose.dk/Norge/trane2.html”På sommertinget 1723 ”Rasmus Tygesen (Lilleskog) var atter innstevnet, tillige hans trolovede Anna Catherina (Ane Catherine Riiber som under jul 1747 ble myrdet av finnen Aanit Larsen) efter den afsigt som skjedde på afvigte høstting, at som de er trolovede mot ritualet og loven (for nær beslektet) og ikke efter (mulkt)forelegg har forskaffet nogen tillatelse til ekteskaps fullbyrdelse fra ekteskapsdommeren, det begge her for retten tilstår, så vel som drengens fader Tøger (Tyge) Christensen (før lensmann, nu klokker), da forblir det eften den afsigt som før derpå skjedde, at de begge betaler deres fulle bøter, nemlig han 24 og hun 12 lodd sølv (1 lodd sølv 1/2 riksdal, 1 kuverd i dødsboer 2 og 1/2 riksdal, altså for han 4 kuverd á 3 riksdaler og for henne 2).” Fra Hilmar Eriksens bok.Hvem er foreldrene til A. C. Riiber og hvem ble hun gift med – mener at hun er omtalt som enke i en annen sammenheng, eller husker jeg feil? Takker på forhånd for all hjelp. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Hei, Jeg ser at Astafjord bygdebok, historie 2, nevner henne som Anne Kathrine Nilsdatter Flensburg. Bygdeboken har en artikkel om den lokale handelsmannen Nils Jenssen, og skriver bl.a. at 'han hadde kausjonert for et giftermål mellom Anne Kathrine Nilsdtr. Flensburg og Rasmus Tygesen Trane, sønn til klokkeren på Lilleskog. Fordi Anne Kathrine tidligere hadde inngått trolovelse med en Jens Anderssen Juul i Torsken, var vigselen å betrakte som ulovlig. Kausjonistene for giftermålet ble etter en langvarig rettergang (1723-1728) dømt til å ha forbrutt sin boslodd'. De ble altså ilagt bøter men Rasmus Tygesen Trane og Anne Katrina Nilsdatter Flensburg fortsatte å leve som ektepar. De fikk 6 barn sammen og Anne Kathrine levde til 1780 mens Rasmus døde i 1758. (Alt ifølge bygdeboken).Hilsen May Teistevoll

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei. Takker for interesse. Til Grethe. Fint at du minner meg på disse heftene. Ser om jeg rekker biblioteket i morgen. Til May. Rasmus Tygesen Trane ble gift med Anne Cathrine Nilsdatter Flensborg etter forlovelsen med Anna Catherina Riiber/Riber. Se tema 17126 der jeg etterlyser foreldre til Anne Cathrine N. F. Men du gjør meg nysgjerrig - er Nils Jenssen hennes far? Har jaktet på ham en stund. Har du flere opplysninger om han og eventuelt konen? Og hvor kommer Flensborg-navnet inn her? Jeg har lest de transkriberte sidene fra den lange rettssaken - interessant lesningNår det gjelder Anna Catherina Riiber ville jeg gjerne finne ut hvordan hun er i slekt med Rasmus Tygessønn og på hvilken side - mors- eller farssiden. Hvis det finnes opplysninger, kan det kanskje kaste lys over en del uklarheter om for eksempel Rasmus' mor. Med vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse Kristiansen

Den Anna Catherina som er nevnt i Tingprotokollen fra 1723 er sannsynligvis Anne Cathrine Nilsdtr. Flensburg. Hilmar Eriksens fortolkninger og forklaringer står i parentes, og jeg tror han har blandet sammen to personer ettersom Anne Cath. Flensburg vitterlig levde til 1780.'de er trolovede mot ritualet og loven' At de er beslektet er Hilmar Eriksens tolkning. Hvem denne Anne Cathrine Riiber er, er fortsatt uklart, i hvert fall for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Hvor har du Riiber-navnet fra?Vi kan ihvertfall slå fast at Anne Kathrina Nilsdtr Flensborg ikke er datter av Nils Jensen da hans barn er kjent: Mette, Karen, Jens, Ole, Elen, Berit, Maren. Etternavnene Erboe og Bagge er blitt nevnt i forbindelse med Nils Jensen. Hilsen May

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei. Som det fremgår av innlegg 1,skal Rasmus Tygesøn Trane ha vært forlovet med A.C.Riber.I utgangspunktet tenkte jeg at det kunne være snakk om en sammenblanding slik at det egentlig var snakk om A.C.N.Flensborg. Men det må være slik at det dreier seg om to forskjellige personer.Riber ble myrdet - tror det var på slutten av 1750-årene, mens Flensborg lever mye lenger.Jeg har jo lest og har for så vidt kopi av hele saken mot Rasmus og A.C.N.Flensborg. Det var en sak som varte nesten seks år og der Rasmus' far forsvarte sønnen og svigerdatteren så godt han maktet.Jeg trodde at saken ville røpe noe om A.C.N.Flensborgs bakgrunn. Det gjorde den altså ikke. Det er merkelig at familietilhørigheten til begge disse kvinnene er uklar. Nils Jensen og hans kone Maren Olsdatter kjenner jeg til. Rakk ikke å se gjennom alt om Riber på biblioteket, fortsetter i morgen. Med vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Hei igjen. Hvis noen av dere har bygdeboken, hadde det vært fint om dere kunne finne saken mot finnen Aanit Larsen? tror jeg det var. Der vil jo A.C.Riber, offeret, være nevnt.Jeg har ikke de nye bøkenene -kanskje kan det være rettelser der. IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Takk til Simon for interessant lenke. Vil dette si at A.C.Ribers foreldre er funnet og at de er Henrik Henriksen Riber og Anna Margrethe Mühlenport? Er det belegg for denne oppfatning ut fra det skiftet som blir nevnt i lenkens innlegg 7? Det blir også nevnt at denne familien skal ha sin bakgrunn i Kristiansund.Det som er interessant her, at Rasmus Tygesen Tranes farsslekt kan komme fra samme område http://www.nose.dk/Norge/trane2.html og at det derfor kan være noe i at Rasmus Tygesøn Trane og Anne Catherina Ribers forlovelse måtte heves på grunn av for nært slektskap. Man vet hverken hvor Rasmus' mor, Helvig Rasmusdatter, kommer fra eller noe om hennes foreldre så slektskapet med A.C. Riber kan like gjerne være på morssiden. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Den nye Astafjord bygdebok har dessverre ikke behandlet drapet på A.C.Riiber ennå. Historiebindet slutter ca 1730 og gårdshistorien for det aktuelle sted er ennå ikke utgitt. Men jeg er fortsatt i villrede hvorfor A.C.Riiber er knyttet opp mot Rasmus Tygesen Trane. Er det Hilmar Eriksen (den gamle bygdeboken) som er opphavet for denne teorien eller står det noe i selve tingboken som vi kan bygge på? Hilsen May

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Refererer det som står i de transkriberte sidene fra tingbøkene for Astafjord: 'Sommerting 1723. Instevnte sager blev foretaget, Rasmus Tygesen var atter indstevnt tillige hans trolovede Anna Catherina efter dend afsigt som skeede på afvigte høsteting ?2den nov. og findes på folio 81, at som de ere trolovede imod ritualet og loven og nu iche efter forelæg haver foreskaffed ingen tilladelse til egteskabs fuldbyrdelse ...” osv. Videre : Høstting 1725. ”Indstevnte sager som blev foretaget. Tøger Christensens søn Rasmus Tøgersen Lille Skov var indstevnt af bondelensmanden, så og hans egteviede Catharina Nielsdatter, indstevnt at betale deris egtebøder, såsom de ere komne for tiilig i egteskabet. Rasmus Tøgersen møtte iche men hans qvinde, som suarede til stevnemålet”. Det ser ut til at de må ha blitt viet 14 dager etter påske og de har fått et barn i fasten ”tilforn”. ”Videre blev hun tilspurdt om hun iche er først besoved i Toskens meenighed med een ungkarl ved nafn Jens Juul” osv Ser ut til at Rasmus og Catharina ble viet på Ibbestad prestegård av hr Christen Krog.Saken ruller videre helt til 1728 da den blir avgjort på sommertinget 1728 av fogd Tønder Det blir fremlagt attest fra mag. Casper Rømer (Bergen) på at Jens Juul der var trolovet den 31.august 1718 av stiftsprost og sogneprest til domkirken mag. Ole Storm. Juuls utkårete var Ragnill Torbiørnsdatter,....mend ere iche siden dend tid bleven copulerede”.Det må her være snakk om to forskjellige kvinner. Og Anna Catherina Riber blir vitterlig myrdet, og er omtalt som enke. Aanit Larsen ble dømt til å miste livet på grunn av ugjerningen. Navnet på Rasmus kone er skrevet på mange måter - som oftest heter hun Anne Cathrine. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

Se mitt innlegg (5)og første innlegg. Her er det Hilmar Eriksen som har gitt Anne Kathrine (uansett skrivemåte!)feil etternavn i sin kommentar. Han har også tillagt henne et slektskap med Rasmus Tygesen som årsak til ulovlig giftermål, mens Tingboka sier noe annet.Jeg hadde glemt den forrige debatten om samme sak (Riiber/Riberg). Takk, Simon, for lenken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Jeg ser ditt poeng, Åse. Du mener at det hele tiden er snakk om en og samme person, nemlig Anna Catherina Nilsdatter Flensborg. Jeg har ikke alle papirene her, men det var vel slik at mye av saken gjaldt de personene som gikk god for giftermålet, Rasmus' far og Jens Nilsen på Breivold - de skulle ha visst bedre. Kan det være slik at de unge trosset forbudet mot å gifte seg og da det det ble kjent, ble også disse andre personene trukket inn? At 'mot loven' refererer seg til forlovelsen i Torsken, er en mulig tolkning. Kanskje er svaret på det hele å finne på folio 81. Skulle likevel gjerne ha visst hvem disse to kvinnene var. Anne Kathrine Nilsdtr Flensborg er uten opphav og hvem ble Anna C. Riber gift med? Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Simon Ellefsen

Vedrørende Helvig Rasmusdatter, se også tema nr. 10824, Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eide

Igjen stor takk til Simon for en interessant lenke. Jeg tror saken løses gjennom det som finnes i den transkriberte teksten.Man kan ikke lese nøye nok ser det ut til. Sommerting 1727: 'Niels Jensen Brevold og Anders Baltzersen Nord Roldnes var efter foregående opsættelse på afvigte høsteting, vare nu indstevnt at lide dom for ulovligt egteskabsløfte for Cathrinæ Nielsdatter og Rasmus Tygesen da tienede hr. Christen Krog. .......Innholdet er at Anna Catrina haer tilforn troloved sig med Jens Juul som tilforn var troloved i Bergen høsten tilforn, haer også krenchet hende, efter at det befandtes at hun iche kunde få ham til egte, af ovenmelte årsage, hvorpå hand er draget fra hende og til Trundhiem, hvorefter hun haer begivet sig til tieneste hos hr. Christen Krog, og der er kommen i kjendtskab med Rasmus Tøgersen og vil endelig have ham til egte, til hvilchet egteskab præsten så som er puched at trued til at indleede af faderen Tyge Christensen som haver vejledet disse forløftningsmænd ved skadisløs forsichring at giøre løfte for dem, af hvilchen årsag deris trolovelse er skeed, med videre dette documents inhold, som præsten og haver grundet sin trolovelses forretning, skeed på Ibbestad præstegård den 22. may 1722. Foegden til ydermeere forsuar om beskyldningen, udj Anne Catrines forsæt. at det giorte forbud på egteskabet iche blev forfølget som skal have gived årsag til denne trolovelse, produserede en skrift, beskichelse til hr. Christen Krog, af 9de july 1722, og ......'Av dette fremgår det tydelig at det kun er snakk om Anne Cathrine Nilsdatter. Saken er interessant fordi den gir et innblikk i tidligere tiders tenkemåte. Fogden Tønder blir beskyldt for nidkjærhet og til dels urettferdig behandling - han forfulgte ikke de forhold som gjaldt Anne Cathrines forlovelse med Jens Juul i Torsken. Det gikk tre og et halvt år mellom de to forlovelsene og saken mot Anne Cathrine, Tyge Christensen og de andre strakte seg over ca seks år. Både Helvig Rasmusdatter og Tyge Christensen møter på tinget for å forsvare Anne Cathrine - og sine egne handlinger. Takker for respons, interesse og hjelp til å oppklare villfarelsen. Vennlig hilsen IE

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.