Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gerd H Aasen

[#31162] S SOLBERG Gausdal OPPLAND

Recommended Posts

Guest Gerd H Aasen

Er det noen av dere som har anledning i å finne ut hvor i Sverige Lars pederson var født ca 1663. Lars blev gardbruker på Søndre Solbeg i Gausdal, gift med en Marit fra Gausdal. En av deres sønner var Torger Larsen, født 1669 I Gausdal, Han blev gift med Kari Johnsdatter i Mai 1721. Takker for svar. Hilsen fra Gerd H Aasen, Lansing NY USA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg er ikke så sikker på at Kraabøl har rett i at Lars Pedersen var fra Sverige, og uansett blir det vel som å lete etter den berømte nåla i høystakken. Her er imidlertid det jeg har klart å finne ut om Lars Pedersen og hans kone Marit Torgersatter:Ved skoskatten i 1711 betalte Lars Solberg for seg og 3 barn. Det er ikke sikkert at dette er Lars Pedersen, for i 1724 fantes en Lars Olsen Solberg også. Men det er sannsynlig at det var Lars Pedersen, i og med at han må ha bodd på gården fra senest 1707. Innen matrikkelforarbeidet av 1723 ble satt opp, hadde sønnen Torger Larsen tatt over gården.Hans Kraabøl skriver dette om SØNDRE SOLBERG: 'Paa Søndre Solberg var 3 Opsiddere, Upstuen og Nistuen eller Øvre og Nedre Solberg og Kanggaarden. Nu kom Lars Pedersen, en svensk Soldat, og blev boendes først i Nistuen Solberg, men som jeg ikke ved paa hvad Maade han kom der, endten han kjøbte det eller om han blev gift dertil, men det maatte være kort efter Krigen med kong Carl den 12te, som blev sluttet i 1720. Lars Pedersen og Marit avlede sammen 4 sønner: Peder Larsen, som døde hjemme ugift, Torger Larsen Solberg, Ole Uxom og Gunder Larsen Kjerkebøe. Lars Pedersen brugte først Nistuen Solberg' (...) Lars kjøpte iflg. Kraabøl siden både Upistuen og Kanggaarden, slik at det ble ett bruk. (Som det sees kom Lars til Solberg før 1720, men han kan jo likevel ha vært svensk).Tingbok (Tb.) 8/9 1713 Gausdal: '[...] Fogden frem Eschede Lauridts Solberg som samme aar 1710, svarede Odels Skat af Half Ellefte schind og blev fri, om iche saa richtig er, hand møder iche her paa Tinget mens tvende af hans Naboer Erich Brettingen og Oluf Solberg tilstaar at Lauridts Solberg Kjøfte samme Half Ellefte Schind godts af Sl: Christen Hanssens Arfvinger I Christiania, hvilchet godts Lars Solberg, nu og tilforne beboer'.Sønnen Torger fikk 26/9 1720 skjøte på 3 1/2 huder (m.b. over 1 1/2 skinn) ved auksjon av Geheimerådinne Hausmann (selve skjøtet utstedt 26/11). I 1723 hadde gården en skyld på 4 1/2 huder. Legges de 10 1/2 skinn som Lars eide fra ca. 1710 til, blir skylda nettopp 4 1/2 huder.Ved matrikkelforarbeidet i 1723 ble dette sagt om gården (nr. 125): Skog til brendeved og gjerdefang, seter god havn, slåtter på 4 lass høy. Gården beliggende i sollien for den største del, tungvunden. Jordarten temmelig god, dog litt kaldlendt. Utsæd 10 td. bygg, avlet 44 lass høy. Buskap: 4 hester og 1 føll, 30 store og små naut, 10 sauer, 4 geiter. Gml. takst på 4 huder 6 skinn, satt ned med 3 skinn.Lars og Marits barn:1) PEDER LARSEN, f. ca. 1694, begr. 6/11 1718, Solberg, 24 år.2) TORGER LARSEN f. ca. 1695, gift 1721 med Kari Jonsdtr. Bratland. De overtok på Søndre Solberg. Torger begr. 3/7 1775, 80 år gml., Solberg.3) OLE LARSEN f. ca. 1700, gift 1728 med Marit Jacobsdtr. Engeland (1707-1774). De bodde som husmannsfolk flere steder: Solberg, Oksum og Flutuen. Ole døde 1768 på Solberg, Marit på Oksumstuen.4) GUNDER LARSEN, dpt. 1707, Solberg. Gift 28/10 1732 med Ane Olsdtr. Bjerkhage. Bodde på Kirkebø iflg. Hans Kraabøl. (Ved dåpen er farens navn bare oppgitt som 'Lars Solberg').Lars begravet i 1745 som 'Lars Pedersen Solberg'.Marit Torgersdtr. var født ca. 1667 og døde i 1747.Marit er nevnt som fadder i 1712.Hun er begravet som 'Marit Torgersdtr. afgl. Lars Solbergs'.16/4 1719 ble Ane Torgersdtr. Solberg begravet 56 år gml. Dette kunne muligens være søster til Marit.Det er naturligvis ikke sikkert at Lars giftet seg til Søndre Solberg, men man skal ikke se bort fra det. I så fall var hun kanskje datter av Torger Jonsen Solberg.Manntallet 1665:Solberg, sk. 4 1/2 huder:Iver Iversen 50 år (I tingboka 19/3 1666 for Gausdal sies Iver Iversen Solberg å være Torger Jonsens farbror).Torger Jonsen 32 årsin far Jon Iversen 64 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det kom jo svenske innvandrere til Gudbrandsdalen på slutten av 1600-tallet, som til andre bygder, så det er vel ingen grunn til å trekke Kraabøls ord i tvil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Som du ser av mitt innlegg, Tore, sier jeg at han KAN ha vært svensk - men han kan i hvert fall ikke ha kommet i forbindelse med Den store nordiske krig, som Kraabøl skriver.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gerd H Aasen

Tusen takk til alle som svarte på mine spørsmål angående S Solberg, Gausdal Oppland. Vennlig hilsen, Gerd H Aasen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det kan se ut til at Lars Pedersen og Marit Torgersdatter tidligere bodde på Nustad.Den eneste av Lars Pedersens barn som ble født på Solberg, var Gunder Larsen, f. 1707. De andre sønnene, Peder f. ca. 1694, Torger f. ca. 1695 og Ole f. ca. 1700, må ha vært født et annet sted.Nå viser det seg at det faktisk er en Lars som døper sønner med disse navnene på denne tiden i Gausdal, og det er Lars Pedersen Nustad. Lars Pedersen Nustad ser også ut til å bli borte fra Nustad omtrent på den tiden da Lars Pedersen ser ut til å ha kommet til Solberg (senest 1705, da 'Marthe Solberg' er fadder. Lars Nustads kone er imidlertid ikke kjent, men hun kan godt ha vært datter til Torger Syversen Nustad, som i 1657 brukte 1 hud i Nustad med odel. I rulle av 1697 kalles Lars Pedersen Nustad for gårdbonde og odelseier, som kan passe hvis han giftet seg til gården. Han nevnes på gården også i rullene av 1693 og 1700. (Alderen i rullene 1700 og 1693 tilsier et fødselsår 1665, rullen 1697 et fødselsår 1664).En av fadderne for Lars Nustads sønn Ole i 1701 var Magnhild Solberg. Hun het Magnhild Mortensdatter og var opprinnelig fra Gaphol, gift 1) ca. 1694 med Paul Syversen Melbø. Det var skifte etter Paul på Solberg 11/11 1704. Magnhild gift 2) 7/6 1705 med Jon Iversen (fra Nergården/Sønstebø) De bodde på Solberg i hvert fall til 1712, en gang etter den tid har de reist til Kongsberg. Kanskje det var Magnhild som overtalte Lars og Marit til å komme og slå seg til på Solberg? I hvert fall har de åpenbart kjent folk på Solberg før de flyttet dit.Det bør nevnes at det fra 1705-08 også var en Lars Nustad som hadde barn til dåpen, men dette var Lars Andersen Nustad, gift 1704 med Gunhild Jonsdatter. Det var skifte etter Lars Andersen Nustad i 1710.Lars Nustads sønn Peder dpt. 1 p. Trin. 1694.Lars Nustads sønn Torger dpt. 1 p. Trin. 1697.Lars Nustads sønn Ole dpt. Dom. Reminisc. 1701.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Veldig interessant dette synes jeg! Stammer selv fra denne slekta gjennom en 'uteglemt' (av Kraabøl) sønn av Torger Larssen Solberg og Kari Jonsdatter. Det er sønnen Christen Torgersen f. på Søndre Solberg i 1740 og gift i 1767 med Marit Olsdatter Søndre Solset f. 1741. De fikk sønnene Torger og Ole før de flyttet til Moldekanten. Deres sønn Torger er min tipp-tippoldefar. På side 143 i Kraabøls bok står Christens andre søsken, men Christen er altså ikke med blant dem.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takket være testbasen som nå er lagt ut med panteregistre og pantebøker for bl.a. Søndre Gudbrandsdalen, har jeg funnet ut at Lars Pedersens kone nok likevel kom fra Søndre Solberg, og var datter til Torger Jonsen Søndre Solberg.Tinglest 13/2 1739: Lars Pedersen Solbergs skjøte til sin sønn Torger Larsen på 1 hud gods u.b. i gården Solberg mot betaling. I panteboka står det følgende: 'Saasom jeg Lauritz Pedersen Soelberg Aaret 1709 tilhandlede Mig av Madme Sl: Christen Hansen Smithes 10 1/2 skind Landskyld gods, som hun var berettiget udi Min da paaboende Gaard Soelberg her udi Gusdals Sogen, melte gods og Landskyld forhen har vaaren Min Koenes Fader Sl: Thorger Jonsen tilhørende, og jeg derfor saaledes paa Min Hustrues Vegne blev nærmæst berettiget same at indløse, Og som jeg derforuden udi bemelte gaard Soelberg Med Min Hustrue blev ejende 1 1/2 skind, som og var uden bøxel, Var jeg derfor Ejende udi gaarden Soelberg 1 Hud uden bøxel, Og endskjønt jeg og Min Hustrue for 17 aars tiid siden har Vores ringe ejende Midler av Løst og fast Ladet kome Vores i Levende Live 3de Søner til Lod og skifte, har vi alLigevel til Dato efter foreening med same Vores børn beholdes os til raadiggjørelse bemte Min ejende Eene Huuds Landskyld=gods. Men som nu Min ældste Søn Torger Larssen, som forhen efter rigtig skiøde brev av 26 Novembr 1720 er Ejende i Soelberg 3 1/2 Huder Med bøxel over Min Eene Hud, Og Han nu med Min og Min Hustrues tilladelse har ud Løst, fornøjet og betalt til enhver av Mine 2de Sønner Neml: Ole og Gunder Larssøner for enhver deres tilfaldende Lod med reede Penge 5 rd: for skindet; Ti skal han, hans Hustrue, børn og arvinger derfor herefter Nyde, bruge og besidde forbemte Min den udi Soelberg Ejende Eene Huds gods med Liige Ret, som same gods tilforn fult haver, gjørende det sig saa nøttig, som han bæst veed og Lovgemes er i alle Maader. Dette til fuldkomen tryghed, og desdomeere bekræftelse underskrives og forsejgles ej alleene av Mig Lars Pedersen Soelberg, Men end ogsaa av begge Mine Søner Ole og Gunder Lars Søner, som paa Min tilladelse ere blevne Selgere, saa og Ombedes de 2de Velagte Mænd Iver Soelberg og Ole Brettingen med os til Vitterlighed at underskrive og forsejgle. Datum Soelberg d: 16de Octobr: 1738. Lars Pedersen (L:S) Gunder Larsen (L:S) Ole Larsen (L:S)'Jeg mener imidlertid fortsatt at Lars og Marit må ha bodd på Nustad i perioden ca. 1693-1701-, samtidig som en Ole Torgersen nevnes på Solberg i kirkeboka. Han kan være bror av Marit, skjønt hverken hun eller Lars nevnes som faddere for de barna han døper på 1690-tallet, og Ole Solberg er heller ikke fadder for barna døpt på Nustad. Hvorfor Lars Pedersen i rulle av 1697 kalles odelseier på Nustad, er mystisk. Siver Torgersen på Såstad i Modum, som var Torger Siversen Nustads sønn, solgte 5/2 1722 odels- og åsetesretten til 1 hud i Nustad til sin eldste søstersønn Torger Engebretsen. Det går frem at hans far på et tidspunkt hadde pantsatt gården og odels- og åsetesretten til Jon Fjerdrum. Siden Torger Nustad døde i 1704, må pantsettelsen ha skjedd (lenge) før den tid.Slekten på (Søndre) Solberg kan føres tilbake til 1610, da Iver Solberg nevnes.Når det gjelder det forhold at Lars Pedersen angivelig skulle ha vært svensk, så er han i hvert fall ikke nevnt i Innberetning til Akershus stiftamt om svenske personer som har avlagt troskapsed i Gudbrandsdalens fogderi, i henhold til ordre av 28. august 1710, gjengitt på Tore H. Vigerusts sider LenkeEnkelte av de som sverget troskapsed hadde bodd svært lenge i Gudbrandsdalen, og det ville vel vært naturlig at også Lars Solberg hadde vært nevnt i den forbindelse om han hadde vært svensk?Forøvrig nevnes en Kari Gjefsen blant fadderne da Torger Larsen Solberg døper datteren Kari i Hovedkirken 2. Nat. Xsti 1732. Hun benevnes 'Lars Solbergs Søster'. Jeg har dessverre ikke funnet mer om henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Svein, (8) Hvilken testdatabase snakker du om? Det har nok gått meg hus forbi! Legg ut link.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Ja, de har jo vært merkelig hemmelighetsfulle rundt det, men hvis du går inn på forum for skannet tinglysningsmateriale, så ligger inngangen til basen lenket fra emne nr. 59943 Lenke God fornøyelse!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest espen m.

Er det slik og skjønne at Lars Pedersen Solberg var fra Sverige, eller var hans egentlige opprindelse fra nustad i Gausdal? Dette er et meget innteresant tema.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har vel ikke mer å anføre om dette enn hva jeg skriver i (8). Om Lars og hans søster Kari var fra Gausdal, vet jeg i hvert fall ikke mer om det. Jeg har ikke funnet noe som tyder på at han kom fra selve Nustad gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.