Gå til innhold
Arkivverket
Gjest John H. Aarønes

[#33497] Anne Audunsdatter Trygge skifte 1726

Recommended Posts

Gjest John H. Aarønes

22/8 1726 var det skifte på Opigaard i Eikesdalen i Eridsfjord Otting etter Anna Oudensdatter.Her får vi vite at hun var gift med Knud Toresen og hadde barna Kari, Allet, Marit, Giertrud og Margrete Biørnsdøtre, Guttorm Biørnsen og Biørn Knudsen.Boet hadde følgjande jordegods:Bersås på Nordmøre 1 vog med bøkselHøgset på Nordmøre 2 pd. med bøksel.Slippen i Opdalen 1 vog med bøksel.Arven deltes med lik brorpart på sonene frå begge Anne Oudensdatters ekteskap. Tilsaman ervde barna halvparten og enkemannen andre halvparten.Det var også sølvskeier i boet merkt T.K.S.På eit ting i Eresfjorden 5/7 1706 får vi vite at Kari Bjørnsdatter har eit barn med Tore Gunders. då dei vart stemna av Niels Skreddar for resterende gjeld 8 Rdlr. for deres felles barns oppdragelse med kost og klede. Dette barnet hadde skredderen tatt hand om i 5 1/2 år.I denne saka fortel oss også namnet på siste ektemannen til Anne Audunsdatter, nemleg Knud Toresen Egisdal som møtte på sin stedatters vegne.I ein artikkel i Årsskrift af Romsdal Sogelag 1928 har Asbørn Øverås (s. 49 - 55) ein artikkel 'Aspøy-ætta eller Tryggeætta - og renningar av henne i Erisfjord-Eikisdal'.Her vert Anne nemnt for Anne Oudensdatter Trygge, og det nemnast og at Trygge - namnet finst på ei kiste etter henne i Eikesdal.Vidare får vi opplyst at far til Anne heitte Ouden Ivarsson og han var gift med dotter av Tingvollpresten Anders Pedersen. Dette er også opplyst i ættetavle 7 i rapporten frå Aspa-seminaret s. 18. (artikkel av Tore H. Vigerust)Spørsmål 1:Veit ein noko meir om kven Annes 1. ektemann Bjørn?Spørsmål 2:Veit ein namnet på mannen til Audun Iversen i Aspa - og var ho datter av Hr. Anders Pedersen til Thingvold?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Når det gjeld spørsmål 2, kan eg syna til tema 22158: «Ouden Aagesøn på Reknes (Molde)» der same problemstillinga er formulert i innlegg 4, og med eit fullgodt svar i innlegg 5.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk for det Randi!Det var nesten litt flaut! :-| og så eit tema som eg oppretta sjølv då!!Ales Audunsdotter til Boksaspen var altså mora, datter til Audun Trondson. Eg skjønar eg må verte flinkare til å notere ned svar på spørsmål eg stiller sjølv, - og som eg fekk kort og greitt svar på.Kilda er eit dokument dagsett på Frei 7.2.1661 der vi får vite at Audun Iversen var gift med eit av stebarna til Per Hallvardsson i Boksaspa.Men så kjem tvilen (berre litt riktignok) - i artikkelen av Myrvoll: Eitkvart nytt um Aspa-ætti i Norsk Slektshistorisk Tidsskrif XXXVI (1998) hefte 4 står referert frå dokumentet frå Frei 7/2 1661:'Då kaupte Per Hallvardsson i Boksaspa 2 øyre 18 marklag og 1 øyre i laksevarpet same stad på vegner av steborni Trond i Boksaspa, Ola på Halset (på Bergsøyi, no i Gjemnes herad), Audun i Boksaspa, alle Audunssøner, Alhed Audunsdatter, Audun Iversen Aspens Hustru og Guro Audunsdatter, kona hans Ola Andersson på Nålsund i Straumneset'Kva står det eigentleg i originaldokumentet? Såvidt eg kan forstå er det i Riksarkivet ei avskrift av originaldokumentet lånt inn i 1884 av stortingsmann og kaupmann O. Jullum, Kristiansund. Berre eit komma eller mangelen på komma kan jo endre meininga i ei utsegn. Er det nokon som har sett dette dokumentet?Men eg går ut frå at det er riktig tolking som er utlagt av Myrvoll, dvs. at kona til Audun Iversen heiter Ales Audunsdatter. Det synes i alle fall klårt at han var gift med ei datter av Audun Trondson og Anne Olsdatter.Eg skulle gjerne visst kva for kjelde rapporten frå Aspa-seminaret har nytta når dei skriv at Audun Iversen var gift med 'datter av Anders Pederssøn pr. i Tingvoll'.Det var dette siste som fekk meg til å spekulere på dette nok ein gong.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Rostrup

Kjelda til opplysninga i rapporten frå Aspa-seminaret er temmeleg sikkert den same som du sjølv nytta, nemleg artikkelen til Asbjørn Øverås i «Årsskrift af Romsdal Sogelag» (som eg ikkje sjølv har lese). Slik bruker det oftast gå når ein berre skriv av og ikkje etterprøver udokumenterte opplysningar i eldre artiklar. Det var her Myrvoll gjorde ein så framifrå jobb i NST og fekk retta opp ein heil del av desse feila.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Takk og pris. Ellers så har jeg endelig bestilt et nytt opplag av Asparapporten (har vært utsolgt i to år). Rapport 2 om Aspa burde komme snart, den også, kanskje neste år (nytt om leddene bakover fra 1400).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Ja, artikkelen i NST av Myrvoll verkar grundig og underbygd.I innlegg 1 har eg skrive namnet på jordegods i Oppdal for Slippen. Det rette har eg no sett er Slipper (Skattematrikkelen 1647 - trykt utg).Skattematrikkelen for Sør-Trøndelag 1647 - OppdalJoen Slipper Olle Hage i Rombsdal 16 mkl.Olle ibm. Olle Hages oddel 16 mkl.Effuind ibm. Olle Hages oddel 1 øreImgebret ibm. Olle Hages oddel 1 øreLauridtz ibm. Olle Hages oddel 16 mkl.Dette er jo mykje meir enn Anne Oudensdatter etterlot seg i 1726.Diverre har eg ikkje tilgang til 1661 matrikkelen for å følgje vandringa mellom eigarar for dette Jordegodset i Oppdal.Det er jo også interessant at Trond Egesdal, frå same distriktet som Olle Hage eig tilsaman 1 spd. i Heffle i Oppdal.Vidare eig Bendix Ols(en) på Molle 1/2 spd. i Wff som ikkje ligg langt frå Slipper.Molle som er nemnt her må vel som J. Lyngstad nemner i Eideboka (bd. 1?) vere Male i noverande Fræna kommune, - og ikkje Molde(gaard).Er det nokon som har kjennskap til korleis Anne Oudensdatter fekk hand om Slipper? Eller har tilgang til Skattematrikkelen for 1661 - Sør-Trøndelag og sjå kven som eig Slipper då.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Det som fram til nå er tydet som Bendik Molle er nok den Bendik Olsen på Male i Hustad som fram til ca. 1650 bodde på Lyngstad i Eide.Odelsmanntallet fra 1624-26, Statthalderarkivet, bind 29, er ei viktig begynnelseskilde for mye av de opplysningene jeg har om de som eide jord i Oppdal.I denne finner jeg bl.a.:Thorre Eggisdall i Rumsdall i Heffle - 1 spand.Olluff Longstad paa Nordmør i Wagnild - 1,5 spand, forne Olluff i Wff 0,5 spand, End wdi Hualssiord 1 spand.Peder Stocke paa Nordmør i Wagnild 1 spand 2,5 øreSuend Øen paa Nordmøre i Bryggen 1 spand.Olluf Kroguigen paa Nordmør i Wagnild 1 spand, forne Olluff i Dørrem 1 spand 0,5 øre, End i Isshoell 2,5 øre.Gudmond Thywig och Olluff Fossen paa Nordmør i Dørrem 1 spand 0,5 øreOlluf Iffuersen paa Nordmør i Dørrum 2 øre 18 mrkl.Asslak Baardsenn och Biørn Persen i Rumssdall i Sliper 1 spand 1 øreDenne 'Olle Krechuigen paa Normør Eiger i Rechnes 2 woger fisk' i samme skattemanntallet.Mye av dette jordegodset kan jeg så følge i lensrekneskapa fram til ca. 1680I 1643,-44, -45 står det under kjøpegods at Erich Pedersen Juel paa Noemøer eide 1 spann i Dørrum.I 1655 eier Tore Eggesdall 0,5 spann i Heffle, mens Olle Bagge eide 0,5 spann.Rester av godset som Bendik Olsen på Male eide, kan vi følge til langt ut på 1700-tallet blant hans etterkommere i Hustad, Fræna.Longstad = Lyngstad i Eide, Kroguiken = Krekvika i Eide, Øen = Øyen i Eide, Thyvig = Tevika i Kornstad, Fossen = Lille Fosen Juel = Jyl i Tingvoll.Jeg kommer snart med en oversettelse av dokumentet fra 1661.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Det var nykje interessant informasjon fra Odelsmanntaklet 1624-26. Må ein til Riksarkivet for å få lese Statthalderarkivet, bind 29 eller ligg det tilgjengeleg på mikrofilm e.l.?Takk for det Jonny L.!Gler meg til å få høve til å lese oversetjinga di av dokumentet dagsett Frei 7/2 1661.Blir også spennende å lese 'Rapport om Aspa 2' - då går eg ut frå at Myrvoll sine resultat er teke med. Kanskje eit lite håp om at det finst meir informasjon om sambandet til Teiste også? {:-)Ellers må eg få lov å seie at eg set stor pris på at dykk (Randi, Tore og Jonny og fleire andre) som profesjonelle fagfolk tek dykk tid til å svare hobbyfolk som meg. Det er motiverande. Eg deler nok dette synet med mange andre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jonny Lyngstad

Her kommer avskrifta som jeg lovte dere:Freyø 7de Februar 1661.Peder Olufsøn Ulset, Lensmand i Gangnat Thinglag, Laurits Michelsen Gyulff, Peder Joensøn Gangnat, Jens Pedersøn Echrimb, Ener Baarsøn Flemmen og Peder Kiærringvig, Lagrettesmænd i bemeldte Thinglag, gjør vitterlig, at det er dem fuldt bekjendt, at Peder Halvorsen Buxaspen paa sine Stedbørns Vegne, nemlig Thrund Audensen Buxaspen, Oluf Audensen Halfset, Auden Audensen Buxaspen, Alhed Audensdatter, Auden Iversen Aspens Hustrue, og Guri Audensdatter, Oluf Andersen Naalsunds Kvinde, for dennem til evindelig fri og frelse Odel kjøbt efternævnte Odelsgods i forne Gaard Buxaspen og Sletten med alle Hærligheder der fra Arilds Tid tilligget haver og med Rette tilligge bør, nemlig af bemelte Børns Fadersøster Marette Thrundsdatter Ensets Børn Oluf Styrkersen Enset og Styrker Ingvoldsen ibid. Samt efter deres Sødskende, paa hvis Vegne de samme Kjøb hjemler og tilstaar udi Buxaspen 12 Marklaug og i underliggende Laxevarpe 6 Marklaug, derfor betalt bemeldte deres Moder samt dennem fuld Fornøjelse med 18 Rigsdaler.Af Kari Thrundsdatters Børn Thrund Halvorsen Huseby paa egne og Sødskendes Vegne i forne Buxaspens Laxevarpe 6 Marklaug, dennem derfor betalt og levert 6 Rigsdaler.Af Thrund Dale paa sin Moders Appolonia Thrundsdatters samt hans Sødskendes Vegne i Buxaspens Gaard og Leiermaal 6 Marklag, item i forne underliggende Laxevarpe 6 Marklag og ham derfor betalt med 16 Rdr.Af Jon Lassesen Sletten kjøbt paa sin Moder Mildri Thrundsdatters Vegne hendes tilfaldne Arvepart, som han har arvet efter hende, først i forne Buxaspens Gaard og Jord 1 Øre og 6 Marklag og i den underliggende Laxevarpe 6 Marklag og derfor betalt ham 36 Rdr.Endvidere har forne Fællesbørn og Samarvinger efter deres sal. Fader Auden Thrundsen fordum boende paa Buxaspen, kjøbt af efterbemeldte Joen Lassesen Sletten, hvad han mer end ut supra i Buxaspen efter sin sal. Moder Mildri Thrundsdatter odelsejende var, Odelsgods 18 Marklag og ham derfor fuldfornøjeligen betalt med 18 Rdr.Forskrevne kjøbte Odelsgods af bemelte Lodejere i Buxaspens Gaard og Jord 2 Øre og 18 Marklag, item i forne underliggende Laxevarpe en Øres Leje, som er til sammen 1 Spand og 18 Marklag for en samlet Kjøbesum af 94 Rdr.Det kjøpte Odelsgods skal nu være sal. Auden Thrundsens Børns evindelige Odel, idet enhver af Sælgerne har faaet fuld Betaling og Vederlag efter deres Kjøb.Herudinden videre et at eragte, at atterbemeldte sl. Auden Thrundsens Børn, Brødre og Søstre, er jevngode i Odel og Arv til fælles lige Deling, som forne kjøbte Odelsgods, enhver lige meget efter advenant, det kjøbt og betalt haver. Item forne Børns Stedfader Peder Halvorsen, Buxaspens itzige Aasidder, nu ogsaa bekjender og tilstaar af sine forne Stedbørn nøjagtigen igjen er bleven erlagt og tilfulde betalt (overstrøket, Jonny Lyngstads kommentar) contenteret alle hvis (hine) Penge, som han paa deres Vegne til forrige Lodejere ut supra for bemelte Odelsgods leveret og udgivet havde, saa han hos ingen af dem aldeles intet har at fordre efter denne Dag.Til Vidnesbyrd om ovenstaaende Sandhed har Udstederne tillige med Sorenskriveren Henrik Nilssøn, Sat sine Signeter nedenunder dette Brev. Actum Freyø 7 Febr. 1661.Indlaant fra Stortingsmand Kjøbmand O. Jullum, Chr.sund 1884 Original paa Pergament. Af 7 Segl de 2 første borte, de 5 sidste bevaredeUnderskrevet af Sorenskriveren, der kalde sig: not: Norm:Dette er ei avskrift. Hvor originalen befinner seg, er det vel ingen som vet. Kanskje gikk den opp i røyk da Kristiansund ble bomba i 1940?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Ja, her var mange interessante navn.Eit spørsmål:'Alhed Audensdatter, Auden Iversen Aspens Hustrue'Er dette ein eller to stebarn - Alhed og ei anna stedatter som er gift med Auden Iversen? Eg har lagt merke til at i skifteprt. for Molde/Romsdal står det t.d. i 1723'Magrethe Madsdttr. Jens Odens. hustru'altså utan komma mellom konas namn og ektemannens namn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Steinar Hansen

Til innlegg 6 - jordegods i Oppdal i 1661:Slipper Euind och Jngbrigt | 2 ørre 16 mrkl Self eir | 1 ørre En quinde i Romssdal | 1 ørre 16 mrkl. Bøxler alt. 1/4 part quernsted | 3 sk.Slipper Peder och Olle. | 1/2 spd. Til Amund Lind paa Nordmør | 1/2 spd. Med bøxelAnnet med tilknytning til Romsdal:Ytter Vangnild Euind. | 1 1/2 spd. Til Bendigt Molle i Romssdal | 1 1/2 spd. Med bøxel. 1 quernsted | 12 sk. Skarset engslet - 6 less høe | 12 sk.Qualssiord Enchen. | 1/2 spd. 6 mrkl. Til Bendigt Molle i Romsdal | 1/2 spd. Til Ko. Ma. af Soloe och scharsetter | 6 mrkl. Huer bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk. 1 huussmand | 1/2 dlr.Qualssiord Euind. | 1/2 spd. 6 mrkl. Til Ko. Ma. af engesleter | 6 mrkl. Bendikt Molle | 1/2 spd. Huer bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk.Hefle Olle. | 1/2 spd. 3 mrkl. Til Ko. Ma. | 3 mrkl. Erich Fagerslet i Romsdal | 1/2 spd. Ko. bøxler. Erich Fagerslet bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk.Hefle Jonn. | 1/2 spd. 3 mrkl. Til Ko. Ma. | 3 mrkl. Erich Skroch i Romssdal | 1/2 spd. Ko. b. Erich Skroch bøxler. 1/2 quernsted | 6 sk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk skal du ha Lars Steinar H.!Dette var nyttig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Ove Hattrem

Ad (1): Anne Audunsdotters første ektemann var Bjørn Guttormsson (ca. 1627-ca. 1690), sønn av Guttorm Aslaksson i Oppigard.Se bind 7 av gårds- og slektshistorien for Nesset (s. 150-151).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk for det! Da fekk eg svar på kven Bjørn var.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

Takk til dykk som har hjelpt meg med å finne svar på begge spørsmåla eg stillte.I tillegg har eg fått svar på mykje meir - om jordegods i Oppdal i eiga til personar på Nordmøre og Romsdal. Dokumentet som Jonny la ut dagsett Freyø 7de Februar 1661 set eg og svært stor pris på å få tilgong til.Her fekk eg mykje nytt og spennande å leite vidare etter. Tusen takk for hjelpa!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Anne Audunsdtr. Trygge hadde også en bror som døde barnløs, nemlig Audun Audunson Sallaupen. Denne Audun døde ca 1750 og skifte ble holdt 17. juli 1750 (nr. 63 s. 1182). I skiftet etter Audun kommer følgende opplysninger fram:A. Bror: Erik Audunson Aspen, død. 5 barn:1. Torstein Erikson, lever. 2. Peder Erikson Aspen, lever 3. Esten Erikson Storvik, lever 4. Gjertrud Eriksdtr., død, sønn: a) Erik Kristenson, myndig 5. Aleth Eriksdtr. g.m. Torstein Erikson Kvisvik.B. Søster: Anne Audunsdtr. død. Barn med 1. mann;1. Guttorm Bjørnson, myndig 2. Kari Bjørnsdtr., død, en datter; Aleth, gift. 3. Gjertrud Bjørnsdtr. død, barn;a) Tore Toreson, myndig b) Mali Toresdtr., gift c) Aleth Toresdtr., død en sønn, Jon Knutsen d) Anne Toresdtr. død. Har etterlatt seg barn.4. Margrethe Bjørnsdtr., døda) Bjørn Iversen b) Anders Iversen c) Aasell Iversdtr., gift5. Aleth Bjørnsdtr. gift og barnBarn med Knut Toreson; 6. Bjørn KnutsenC. Maria Audunsdtr. Juul. Død. 2 sønner og 2 døtre som alle var myndigeD. Margrethe Audunsdtr. Kvisvik, død 2 sønner 3 døtre: 1. Arent Rasmussen 2. Audun Rasmussen 3. Anne Nålsund 4. Alet Kletten 5. Margrethe FaxvågE. Alet Audunsdtr., død, 3 sønner og 5 døtre:1. Augustinus 2. Haftor 3. Ole 4. Alet Haftorsdtr. Lillevik, enke Se skifte 17.02.1750 nr. 39, barn: a) Anders Pederson 17 år, Form: Jens Einset b) Audun Pederson 14 år, Form: Tore Kjerringvik c) Kristen 11 år, Form: Ole Rasmusson Gjengset5. Synnøve Omsund, Enke 6. Anne Haftorsdtr. Ørnvik 7. Mali, gift 8. Lisbeth, gift

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Ove Hattrem

Takk for interessant skifteutdrag!Den avdøde er åpenbart han som Aspa-rapporten kaller 'Audun Audunssøn på Boksaspa' og oppgir at levde fra 1667 til 1730 (sic).Ellers kalles søsteren (E) Alex i Aspa-rapporten, men Alet er mer i tråd med navnetradisjonene.Bygdeboka for Nesset (bind VII) kaller for øvrig Gjertrud Bjørnsdotters datter for Marit, og ikke Mali (B 3 b).Angående B 4: Knut Toresson i Eikesdal ble i 1713 innstevnet på sommertinget i Eresfjord for sitt forhold til sin myndling Marit. Aslak Knutsson i Utigard møtte for Marit. Knut ble fradømt sin del av formuen. Lensmann Nils Tjøstelsson i Eidsvåg og Tore Eriksson i Eikesdal var vurderingsmenn. De mest verdifulle tingene i boet var 1 sølvkanne til 7 riksdaler, 1 sølvbeger til 1 riksdaler 2 ort, 4 sølvskjeer til 3 riksdaler, 1 sølvkjede til 1 riksdaler, en del ting av tinn og kopper, 1/8 av ei sildenot til 2 riksdaler 2 ort, 2 hester til 5 riksdaler, 1 føll til 1 riksdaler 1 ort, 7 kyr til 16 riksdaler 2 ort, 2 kviger til 2 riksdaler 2 ort, 5 kalver til 3 riksdaler 3 ort, 20 geiter med kje til 4 riksdaler 2 ort 8 skilling, 7 sauer med lam til 3 riksdaler 2 ort, og 9 sauer uten lam til 1 riksdaler 3 ort 16 skilling. Boet ble oppgjort med en brutto på 94 riksdaler 2 ort 20 skilling, og en netto på 84 riksdaler 20 skilling. Den ble delt slik: kona, Anne Audunsdotter, fikk 42 riksdaler 10 skilling, kongen fikk 21 riksdaler 5 skilling, og stedatteren Marit fikk 21 riksdaler 5 skilling. Alt sølvet gikk til kongen.Til innlegg (1): Det står vel ingenting i skiftet om når Anne Audunsdotter døde? Jeg regner med at 1726, som mange pålitelige kilder opererer med, er et cirkaårstall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Har litt problem med å godta at Audun Audunson Boksaspa er den samme som det her er referert skifteutdrag fra, men vil ikke her og nå benekte det. Nå hadde Ouden Oudenson Sallaupen også en bror som het Iver Oudenson Trygge. Også denne broren døde barnløs. Han døde ca 1739 og skifte ble holdt 2. og 3. april i 1739. her får vi vite følgende: Arvinger: Fullbroren: Erik Oudenson, død 5 barn:a) Sønnen Torstein Erikson Trygge, Bor på gården Boksaspen. b) Sønnen Peder Erikson Trygge, bor i Aspen c) Sønnen Esten Erikson Trygge, myndig, bor i Sørvigen (Trolig på Averøya ved Bådalen) d) Datteren Gjertrud Eriksdtr. Trygge, Aspen, død 1 sønn aa) Erich Christensen 16 år gml. boende på Aspen. e) Datteren Ales Eriksdtr. Trygge, ugift, 24 år gml.2. Fullbroren Ouden Oudenson Trygge, ungkar, myndig, tilholdende på Sallaupen.3. Fullsøsteren Anna Oudensdtr. Trygge, Oppigård i Egesdalen i Romsdalen. Hennes barn:a) sønnen: Gutorm Bjørnson, bor i Viken i Romsdal, myndig.b) sønnen Bjørn Knutson, avlet med siste mann, på Oppigård i i Romsdal.c) datteren: Kari Bjørnsdtr. død, hennes barn; aa) datteren Alet Tørresdtr., umyndig, bor på Store Giellen i Romsdal.d) datteren: Alet Bjørnsdtr. g.m. Laurits Bjerkestrande) datteren: Gjertrud Bjørnsdtr. g.m. Tore Egesdalsetter i Romsdal.f) datteren: Margrethe g.m. Jon Tue Flotten? i Gulbrandsdalen ( i Agershus Stift)4. Fullsøsteren Maren Oudensdtr. Trygge, enke, tilholdende på Juul, til stede med sin sønn Jens Joenson Trygge paa Juul.5. Fullsøsteren Margrethe Oudensdtr. Trygge Qvisvigen, død. Hennes barn:a) sønnen: Auden Rasmussen i Quisvigen, myndigb) sønnen: Arent Rasmussen i Quisvigen.c) datteren: Ane Rasmusdtr. g.m. Knud Naalsundd) datteren: Alet Rasmusdtr. g.m. Jon Klettene) datteren: Margrethe Rasmusdtr. g.m. Tollef Faxvogen, sergiant ved Capt. Laurits Nannestads anfortrede Compagnie6. Fullsøsteren Alet Oudensdtr. Trygge Giengset, død, hennse 8 barn:a) sønnen: Augustinus Hagtorsen Giengset, myndigb) sønnen: Hagtor Hagtorsen Giengset, myndig.c) sønnen: Ole Rasmusen Giengset (avlet med hennes 2. mann)d) datteren: Synneve Hagtorsdtr. g.m. Tore Danielsen Omsene) datteren: Anne Hagtorsdtr. g.m. Arent Ørnevigenf) datteren: Mali Hagtorsdtr. g.m. Jens Einsetg) datteren: Alet Hagtorsdtr. g.m. Peder Andersen Lillevigen.h) datteren: Elisabeth Rasmusdtr. (avlet med hendes 2. mand.) g.m. Tore Pedersen Kiervigen.Formue: ca 333, Til deling ca 286. Eide jordegods i Boxaspen, Sundmørsvik, Årsund og Svanevold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Glømde å få med følgende:Iver Oudenson var gift med Maria Mogensdtr. født på Vebenstad i Bremsnes, Averøy, mens skiftet ble avholdt på Boksaspen i Straumsnes, nå Tingvoll kommune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten

Til siste innlegg: Mari(a) Mo(ge)nsdotter, g. m. Iver Audenson Trygge i Bogsaspa, var f. på Søbstad i Bådalen, dotter til Mons Erikson Vebenstad, Søbstad. Han var son til handelsborgaren Erik Monsson Vebenstad. Mons dreiv også med handel og buet etter han viste ein netto på omlag 200 rdl. Til innlegg 18: Jon Tue Flotten i Gudbrandsdalen - ? (S)tue-flotten (Stuguflaten)i Lesja ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Opprinnelsen til Trygge-navnet har vært mye diskutert. Så vidt jeg husker er Christen Eriksen på Kvalvåg førstemann som i skriftlige kilder hittil er knyttet til navnet.Er det noen som kan si noe om når bruken av navnet 'tok av' der det ikke er snakk om 'tilbakeføring' av navnet? Var det ei bestemt grein av Aspa-ætta som var mer 'aktive' enn andre? Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Ove Hattrem

Ad nr. (18): Takk for enda et flott skifteutdrag! Nå vet ikke jeg om 'Audun Audunssøn på Boksaspa' (1667-1730) har eksistert, men han er på Auduns plass i søskenflokken (som ellers ser ut til å stemme) i rapporten fra Aspa-seminaret. Jeg vet ikke hvor disse opplysningene kommer fra. For øvrig er han oppgitt med samme fødselsår som broren Ivar.Ellers er det fint å se samtidig dokumentasjon på at navnet Trygge var i bruk i denne familien.Jeg pønsker ellers på om (3 a) Guttorm Bjørnsson, som i 1739 bor i 'Viken i Romsdal', kan være far til Knut Guttormsson på Vike (øvre), født ca. 1728. Bygdeboka insinuerer dette, om jeg har tolket den riktig (jeg har den ikke for hånden), men forfatteren kunne ikke si noe mer konkret da jeg kontaktet ham i sin tid.Denne Guttorm Bjørnsson hadde tre leiermål på samvittigheten i 1726. Jeg vet ikke hvorvidt bygdeboknemnda kjente til skiftet fra Straumsnes. Kan 'Viken i Romsdal' stå for Vike ved Eikesdalsvatnet?Om (3 f): I tillegg til Stuguflotten i Bjorlie-grenda på Lesja, som nevnt i innlegg (20), finnes en gård Flåten i Sel som i 1668 ble skrevet 'Flotten under Weggum'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Osvald Rydjord

Til (18) og Endres tips om Margrete Bjørnsdatter gift til Stuguflotten i nr (20). Jeg tror Endre traff blink!Bygdebok I for Lesja s 40: 1-6. ca 1720-1783.Iver Andersen frå Eikesdalen, ca 1690-1731, g.m. Margrete Bjørnsdatter frå Oppigard i Eikesdalen, ca 1689-1743. Dei brukte heile garden (Stuguflåtten) frå ca. 1720, men med bygsel først frå 1725. Iver arbeidde vissnok som masmeister, og dreiv garden attåt. Barn:1. Åse, ca 1721, sjå Nystugu, her (3-3).2. Anders, 1725-1725.3. Bjørn, 1728, sjå Sør-Slettom (5-6).4. Anders, 1730 sjå nr 7c.I 1732 var det skifte etter Iver, og i 1744 etter Margrete, sjå framfor. Margrete gifta seg opp att, sjå neste brukar.1-7. 1734-1783. Margrete g.2.g. 1734 med Jon Jonsen frå Grytten, ca. 1696-1787. Same året fekk dei bygselsetel på heile garden, og fire år seinare kjøpte dei sjøveige. Ikkje barn. Jon g.2.g. 1750 m. Brit Knutsd. frå Nørdre Slettom (1-6), ca 1721-1808. (Jon og Brit har 5 barn og Jon kan ha hatt en datter, Ingeborg Jonsd. som konfirmeres her i 1742, før han kom til garden).Jon Jonsen er altså ikke fra Stuguflåtten (men fra Grytten), men får navnet Stuguflåtten (Tue Flotten) når han gifter seg med enka på Stuguflåtten, Margrete Bjørnsdatter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John H. Aarønes

I Haram Bygdebok (1947) 2. halvindet av M. Rogne kan ein finne følgjande under Søre Fjørtoft:'...Peder Nordmør åtte 2 våger. Denne mannen var gift med enkja etter Audun Tronds. Boks-Aspen, s.s. son til Trond E. Boks-Aspen som visstnok var son til Erik Ausnes, og bror til Torstein Erikson på Aspen, farfar til Erik Aud. s. i Kvalvåg, Nordmør. ..............''Skipper-Lauris i Søgård åtte noko jordegods, og sia ser me at versonen Nils Hansen åtte 3 1/2 mellag i S. Fjørtoft kring 1660. Paul og Sjur Søre Fjørtoft åtte også 3 1/2 mellag i 1667. Det kan sjå ut som ervelutar etter same eigaren, men det var nok ikkje det, for Tore S. Fjørtoft åtte også noko jordegods på same tid som Skipper-Lauris, så det sistnemnde må helst ha vore hans eigedom. Tore og Lauris må ha ervd 7 mellag etter dei gamle eigarane, borna hans Bjørn viverkse og Gyri Kane. Ein stor lut av Søre Fjørtoft vart kjøpt av Kane-ætta på Nordmøre lenge før 1600. Det kan forresten ha vore ervegods, men me finn ikkje prov. I dette høve skal nemnast ei ny hypotese: Den førnemnde rikmannen, Erik på Ausne, var truleg verbror til Jon Ivarson av Aspa, som i 1520 budde på Veigholmen. Han åtte jordgods til 25 lodd sylv, Erik på Ausnes for 35 lodd, omframt 36 lodd for barnegods. Han var kanskje son til Bjørn (Trygge) vikverske på Fjørtoft.Han må ha ervd S. Fjørtoft. 2 søner flytta tilbake til Nordmøre. Den rike mannen, Erik i Kvalvågen, veit me, var av Aspe-ætta, og det ligg nær å tru at han ætta frå Erik Ausnes. Aspe-ætta åtte utan tvil noko av Aspe- og Kane-godset, men størstedelen av Aspe- og Kane-godset vart samla av Peder Gris, som var inngift i Kaneætta ved 1500 talet......''Lasse Vogseter i Romsd. åtte 1 våg, truleg arv etter Peder Nordmør.'Er det noko hald i det Rogne skriv om sambandet mellom Erik Ausnes, Bjørn vikverkse, Gyri Kane og Aspe-ætta?Peder Nordmør må vel være den same som Peder Halvorsen Buxaspen gift med enka Ales Audunsdotter til Boksaspen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Huff, dette er ei salig røre. Det visse er at ekteparet Bjørn Vikværske og kona Gyri ein gang på 1400-tallet, men etter 1433, ga 13 månadsmatbol i Fjørtoft 'søre garden' (helst i Nøre Fjørtoft) til erkestolen for eit profastdøme. Gyri er aldri kalt med fars- eller ættnamn. Sambandet mellom Bjørn og Gyri og seinare folk på Fjørtofta er ikkje kjent, sjølv om Rogne går ut fra at paret budde på øya.Erik på Austnes på Haramsøya var ein av dei aller største skattytarane på norskekysten i 1520, og det er omtrent det einaste vi veit om han. At han kan ha vore far til Torstein Erikson i Veigen, er sjølvsagt mulig, men ikkje lett å prove. Han kan også vere den Erik som er oppført utan etterkommarar på Synestavla, son av Bård Jonson, men vi kjem ikkje lenger. Derimot er det svært sannsynlig at den såkalte Saxeætta stamma fra Erik, men heller ikkje dette er lett å prove.I 1661 eigde magister Peder (Nilssen Lem) i Bergen 7,5 våger 0,5 pund fisk i Søre Fjørtoft; landskylda av heile garden var då 10,5 våger fisk. Peder Lem sitt gods ser ut til å skrive seg fra hustru Thyri Anfinnsdatter Soop, dvs at Peder Lem kan ha kjøpt godset av Elias Olufsen Soop.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.