Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Yngve Nedrebø

[#43002] Utkast til reviderte 'kjøreregler'

Recommended Posts

Gjest Yngve Nedrebø

Som lovet skulle brukerne få gjøre seg kjent med utkastet til de reviderte kjørereglene. Vi tar gjerne i mot kommentarer og forslag til forbedringer.'Vi har laga nokre ordensreglar på korleis diskusjonane i dei fora som ligg her skal gå føre seg:1. Alle som skriv innlegg i debattforuma skal oppgje fullt namn, bustad (kommune) og e-postadresse. E-postadressa vert ikkje publisert i forumet, men ein vil få e-postar frå debattforuma kvar gong ein lagar eit innlegg, eller dersom det kjem nye innlegg i eit tema ein sjølv har oppretta. Korrekt e-postadresse er viktig også for at vi skal få kontakt med deg når det er naudsynt.2. Ein skal opptre ærleg, ryddig og seriøst i debattane. Tonen mellom debattantane i debattforuma skal vere høfleg. Ein skal gå ut frå at den som stiller spørsmålet meiner det seriøst, og dersom ein svarer, skal ein skal svare deretter. Ikkje skriv innlegg i affekt!3. Alle har fritt innsyn i diskusjonane og ein må difor vere varsam med å gje ut opplysningar om levande personar, eller opplysningar som på andre måtar kan såre, krenke eller skade.4. Det skal berre vera ein diskusjon per tema. Dersom nokon av debattantane ynskjer å gripe fatt i eitt av elementa for å diskutere dette vidare, og såleis går på sida av temaet, skal vedkommande opprette eit nytt tema. Han eller ho kan, om ønskjeleg, opplyse om at ein diskusjon om dette sidetemaet er starta i ein anna debatt (bruk temanummer og/eller lenke).5. Så langt som det er mogleg skal ein svare på same språk som spørsmålstillaren nyttar. Dersom ein ikkje kjenner seg stø nok i dette språket, kan ein svare på norsk og eventuelt be om hjelp til oversetjing frå andre debattantar. Vi må rekne med at ein som stiller spørsmål på eit anna språk enn norsk gjer det fordi han eller ho ikkje er stø i norsk. Unntak frå denne regelen er svensk og dansk.6. Ein står fritt til å sitere frå andre diskusjonar. Når ein siterer, skal ein tydeleg markere at dette er eit sitat, og samstundes skal det oppgjevast namn på forfattar og nummeret på temaet det er henta frå. Er opplysningar henta frå t.d. trykte bøker skal det gjerast greie for kvar og frå kven det er henta, eventuelt med lenke.7. Det er ikkje lov å starte tema der ein reklamerer for eiga næring og/eller annan kommersiell aktivitet. Det er ope for å gje faktiske opplysningar om nye og gamle hjelpemiddel.8. Foruma er laga for at det skal kunne stillast spørsmål og gjevast svar. Tilbod ut over hjelp til reine oppslag (og utan krav om betaling), skal ikkje gjevast.Digitalarkivet har rett til å flytta tema mellom foruma og gruppene, slik vi sjølve finn det best, og til å skjule innlegg vi finn upassande. Vi vil også kunna stenga ute debattantar som ikkje rettar seg etter dei køyrereglane som vi har skissert.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aud Sandbu

Eg vil gjerne ha med ei eksplisitt formulering om at ein ikkje skal legge ut opplysningar om andre personar sine private epostadressar og/eller telefonnummer utan vedkomande sitt løyve.Det kan kanskje passe under pkt. 3 ?Elles verkar køyrereglane greie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

For å lese reglene som fanden leser Bibelen: I punkt 1 står det 'Alle som skriv innlegg i debattforuma skal oppgje fullt namn, bustad (kommune) og e-postadresse.' Men videre i teksten er det bare e-postadressen som uttrykkelig sies skal være korrekt. Enn om det skrives 'skal oppgje fullt (og korrekt) namn, bustad' osv. Forøvrig ser jeg at mange nettaviser krever oppgitt telefonnummer (blir ikke publisert).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Kjempeflott! Jeg har et par forslag:1. Kanskje det bør stå at innlegg som tiltaler eller omtaler andre personer på en usaklig måte, vil bli fjernet uten forutgående varsel?2. Når jeg logger meg på debattforum står navnet mitt øverst - jeg er altså identifisert. Er det en idé at de som IKKE er identifisert får opp en melding hvor de må bekrefte at reglene er akseptert før de får tilgang til forumet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Frode Johansen

Veldig bra kjøreregler! mvh jan Frode Johansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Asbjørn Schjølberg

Reglene er nok vel og bra. Regler er ofte avhengig av to ting; at de blir fulgt og at de blir sett og lest. I f m dette siste foreslår jeg at man vurderer å tydeliggjøre at de er der -eks vis med tydelig markering av noe slag (egen ramme eller annen farge). Regler og bruksanvisninger er det siste folk leser er min erfaring, og da er det ofte for sent, slik vi har sett i Brukarforum.Forkort overskriften til: ORDENSREGLER FOR DEBATTFORUMA (FET SKRIFT OG STØRRE FONT). Flytt også teksten på slutten til starten (Like under overskriften) og juster den til følgende ordlyd:Debattantar som ikkje rettar seg etter køyrereglane vil kunne bli stengt ute av DA. Digitalarkivet har rett til å flytta tema mellom foruma og gruppene, og til å skjule innlegg me finn upassande.Kanskje kunne man vurdere, slik også andre har vært inne på, at du blir minnet på reglene ved et pop-up vindu e.l. når du starter på innlegg/svar. Vinduet trenger ikke inneholde reglene, men en påminnelse om å følge de oppsatte ordensreglene.M v h Asbjørn Schjølberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank Johansen

Punkt 3 om 'ein må difor vere varsam med å gje ut opplysningar om levande personar' bør spesifieres bedre. Hvor varsamt er varsamt nok?Fra tid til annen er det folk her som lurer på forfedre og slekt til statsministere, prinsessegemaler, og andre offentlige eller halv-offentlige personer, og dermed blir det en stooor debatt ut av det (hver gang).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Torgersen

Kommentar til regel nr. 1: Yngve Nedrebø har i (1) og Jan Frode Johansen i (5) brutt regelen om å oppgi bostedskommune. Kanskje man kan velge å oppgi poststed i stedet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Det kan kanskje være fornuftig å slå pkt. 7 og 8 sammen til ett punkt, der første setninga blir 'Foruma er laga for at det skal kunne stillast spørsmål og gjevast svar.' Dette er jo den felles grunngivinga for punktene. Så kan man føye til og eventuelt presisere unntakene fra regelen.Bruken av ordet 'kommersiell' i pkt. 7 er forøvrig noe ullent. Jeg synes ikke det bør være tillatt å reklamere for eget nettsted, sjøl om det ikke koster noe å klikke seg inn der. På den andre sida av streken kommer bygdebøkene. Sett fra utgivers ståsted er de kommersielle i den forstand at man ønsker størst mulig salg. Men samtidig har informasjon om nye bygdebøker allmenn interesse for slektsforskerne på Brukarforum.Det kunne kanskje vært en tanke å prøve et nytt forum for 'kunngjøringer', men jeg veit at mange synes det ikke bør bli flere enn de vi har nå. Derfor ikke noe forslag fra meg om dette. Dessuten må spørsmål på Brukarforum om 'når kommer neste bind' uansett besvares her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg har ingen oppfatninger om 'reviderte kjøreregler', men er helt uenig med Johan I. Borgos om jeg oppfatter ham rett. At eget nettsted skulle være 'på den andre siden av streken' sammenlignet med bygdebøker forstår jeg ikke. Eksempelvis har Tore H. Vigerusts hjemmesider et langt større presisjonsnivå enn noen bygdebok jeg har lest (og det er noen). Selvsagt bør det også fra hans side kunne henvises til det han har publisert der. (At de fleste hjemmesider er under enhver 'kildekritikk' (den var vel strålende?), er en annen sak)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Johan I. Borgos

Dette skreiv jeg: 'Jeg synes ikke det bør være tillatt å reklamere for eget nettsted.' Legg merke til at jeg sier reklamere. En link til ei saksopplysning er ikke reklame i den forstand, og andre bør stå fritt å vise til nettstedet. Presisjonsnivået til nettsteder og bygdebøker har egentlig ikke noe med denne grensedraginga å gjøre, her gjelder det 'hvem som kan gjøre hva' på Brukarforum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg tok forbehold om at jeg kunne misforstå og det gjorde jeg tydeligvis. Beklager, årsaken er nok at jeg ikke kan huske å ha sett noen reklamere for egne nettsider uten at det samtidig har vært underliggende kommersielle motiver. Men her tar jeg tydeligvis feil. Og så er vi enige og det er jo hyggelig....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Når det står at ein skal oppgje 'bustad (kommune)' - vil det då seie at poststad med postnummer slik eg gjer det, ikkje er greit nok?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Handegård

Jeg er ikke sikker på om jeg forstår pkt. 8. Første setning er grei, men resten skurrer, etter mitt syn (uavhengig av intensjonene med dette punktet).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Trond Aakvik

Jeg forstår ærlig talt lite av disse kjørereglene. Jeg har ikke brukt Brukerforum mye, men de gangene det har skjedd, så har jeg bare møtt særdeles hyggelige og hjelpsomme mennesker. Som pedagog har jeg mer tro på eksempelets makt enn påpekninger og straffetiltak. Som et godt forbilde har jeg merket meg Hans Cappelen fra Oslo, og i tema 36611 skriver han ”Dette er mye positiv respons og et godt sted å være ....”. Selv fikk jeg en gang en velvillig og hjelpsom mail fra han. De som på Brukerforum er negative og sårende i sine formuleringer, synes jeg bare skal forbigås med taushet og overbærenhet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Harald Storaker

Kanskje kunne det vere lurt med ein oppfordring til å unngå bruk av ironi. Humor kan fungere venskaplig og greitt ansikt til ansikt. Når det samme blir presentert skriftlig, blir det ofte misforstått og virker sårande. Det mangler kroppsspråket og glimtet i øyet. Det hjelper lite med eit kolon og ein parantes -, avsenderen har ingen kontroll med at humoren blir forstått slik det var meint. Så derfor, - unngå bruk av ironi. Det skaper fort såra følelser, aggressive svar og misstemning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Birger Forsmo

Etter å ha lest flere ganger gjennom de enkelte punktene så er de etter min mening greie, men skulle ønske at det også ble nevnt spesifikk at spydige kommentarer heller ikke var tillatt. Hvorfor? Fordi at jeg har merket meg at enkelte kan komme med nokså sure spydigheter i sine svar. En kan jo være både enig og uenig i måten en stiller spørsmål på, men et spydigt svar forteller om mangel på respekt overfor den som spør.Til punkt 8. Jeg er litt usikker på hvordan 2. setning skal forståes? Derfor dette spørsmålet: Vil det bety at det som Lars Ove Wangensteen tilbyr gratis i tema 42095 'Jeg kan gjøre enkle oppslag på Statsarkivet på Hamar' ikke lenger er tillatt?Med vennlig hilsenBirger Forsmo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Kjørereglene bør som nevnt framheves, f.eks ved en lenke øverst på temalista, men det er vel å skyte spurv med kanoner å be om bekreftelse på at man har lest dem.Hvis man lager noe som framhever kjørereglene bør disse generelle reglene kombineres med regler/informasjon som gjelder spesielt for det aktuelle forum. Slik dette er gjort i dag dekkes alle fire fora på en side - på en måte som langt fra inviterer til lesning. I Bruker forumet er det f.eks viktig å få fram dette med at man bør oppgi kommune e.l. i tema overskrifta - det tviler jeg på om noen leser slik det nå står over de generelle kjørereglene. I kilderegistreringsforumet hadde det f.eks vært nyttig med lenker til Kyrre. En mulighet er å lage en en informasjonsside (inkl generelle kjørreregler) pr forum - da overflommes man ikke av informasjon.Å prøve å lage detaljerte firkantede kjøreregler for hva man kan legge inn av lenker tror jeg man kan gi opp først som sist.Om man bruker poststed, kommune eller noe annet spiller vel liten rolle.Vedr. pkt 7 - litt flisespikkeri - reklame for kommersielle ting bør vel være forbudt uavhengig av om man starter et tema eller lager et innlegg i et eksisterende tema.Jeg har også problemer med å forstå poenget i andre setning i pkt. 8.Jeg er enig med Aud (2) i at man med fordel kan utdype hva som er tillatt å legge ut om levende personer, men detaljgraden kan vel diskuteres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Referansen til Auds innlegg i (2) skulle være til Franks i (7). Men, jeg støtter også Auds forslag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Skorpen

Eit innlegg i ein tråd bør ikkje vere lenger enn eit skjermbilete. Er det lenger, vert det tungt, og difor ofte ikkje lest. DETTE bør ikkje inn som ein regel, men REGLANE bør - av same grunn - ikkje vere lenger enn eit skjermbilete.Reglane bør med andre ord heller bli kortare enn lengre. Kanskje bør de stryke punkt 8. Og ver varsam med å gjere for store endringar....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Knudsen

Det jeg virkelig savner er : Hva slags bruk/temaer kan man ta opp i Brukerforum ? De andre er jo ganske klart definert.Jeg har hele tiden trodd forumet skulle brukes til noe med forskning rundt historie, slekt og gårdshistorie o.l. (beklager om jeg har glemt noe her, er blitt redd for å glemme noe/n).Personlig synes jeg det nå har kommet opp temaer som ikke hører under noe av dette. Skal Brukerforum fungere som et slags chatte-rom for folks private opplevelser som for oss andre er helt verdiløse når det gjelder 'slekts'forskning? Slikt hører vel heller hjemme i Se og HørDette er min personlige mening om den saken. Det eneste jeg håper på er at dere vil overveie det slik at innlegg som kan lede til unødig krangel kan unngås.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Jeg har ingen problemer med kjørereglene. Klarer meg lenge med en regel om at man bør tilstrebe å være saklig og argumentere for det man mener.Men kanskje det skulle vært med en regel eller advarsel nr. 11: Tilstreb å ikke være hårsår.Etter å ha deltatt i noen diskusjoner, vil jeg si at noen er blitt ødelagt ved at enkelte er veldig hårsåre og klarer å snu en interessant diskusjon over til å dreie seg om deres egen person. Man trenger ikke alltid bite i dumme ytringer. Med litt overbærenhet og fortsette å være saklig kan diskusjonen fortsette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Heilt enig med Arild. Viss ein konsentrerer seg om emnet skal det ikkje vere så vanskeleg å styre unna '-God morgon! -Kva meinte du eigentleg med det?'-debattar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar S. Ertesvåg

Det er snakk om temmeleg forsiktige revisjonar. Siste setning i 1 er ny, men inneheld vel eigentleg ikkje noko nytt. Siste setning i 6 er ny – og skal ein tolke denne strengt, vert det ei kraftig skjerping av dei faglege krava til svar i forumet. Og skal ein ikkje tolke setninga strengt, spørs det om ikkje ho er overflødig.Punkt 7 og 8 er nye, og begge er problematiske. ”Kommersiell” er eit vanskeleg ord. Det er ikkje ei streng tolking å seie at utsegna ”Eg skriv bygdebok for XX sokn, og leitar etter.....” også er ein måte å ”reklamere” for produktet på. Svært få her i forumet kan unngått å ha fått med seg at nokon skriv bygdebøker for Luster, Volda, Sula, m.fl. – og denne reklamen har ingen har reagert på så langt eg har sett (tvert om). Og det er ein kommersiell aktivitet - dei som driv med det har det som yrket sitt. Det er sikkert tenkt på annonsering retta mot privatpersonar (”Eg tek på med oppdrag med å finne slekta di – sjå prisliste og referansar på .....”) – men då får ein skrive det. Men er det så gale då, om det kjem ein annonse no og då?Punkt 8 forstår eg ikkje, dersom det skal vere noko anna enn punkt 7 (og eg trur eg brukar vere flink med reglar) .Elles er eg samd med Arild (22). Det har vore ein del hårsåre reaksjonar her, folk som tolkar utsegner i verste/vond meining, og tek det til seg. Ikkje alt som er skrive er like gjennomtekt, og då treng ein ikkje tenkje nøye og tungt på kor ille det kunne vore meint. Skal ein ha ein regel, må han handhevast. Skal ein luke ut og påtale alt, vil redaksjonen få mykje arbeid med å vere politi/barnehagetante.Slik det tekniske er no, kan ein ikkje kalle tilbake eit innlegg ein har skrive. (Det kan ein t.d. i DIS-Slektsforum). Om det let seg gjere teknisk, kunne det kanskje vore ein tanke?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest A. Vidvei

Fullt navn... Da vil jeg enten oppgi falskt navn eller slutte å delta. Google er effektiv, og for meg som har andre primærforehanvender enn slektsforskning, ville en slik regel være nokså ødeleggende. Selv om jeg ikke skammer meg over min hobby, vil jeg ikke at den skal være totalt dominerende når folk googler meg. Siden slektsforskning er mer populært enn det jeg lever av, er det slik det blir, om jeg ikke skjuler det litt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.