Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

[#44544] Slektsforhold på Øverby i Våler i Solør på 16- og 1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Ifølge Alex Bugges bygdebok for Våler (s. 647) var en Ola Perssønn bruker på Østre (Storstu) Øverby på begynnelsen av 1700-tallet. Det er tynt med slektsopplysninger i bygdeboka, men det hevdes at faren var en Per Larssønn (død 1710) som hadde brukt garden før ham, og at en sønn ved navn Per Olssønn fikk bygselsbrev på halve garden i 1719 (han er vel lik han som ifølge kirkeboka ble gravlagt 24.03.1737, 52 år). Videre kalles Olas mor for Anne. Under Gammelstu Øverby på s. 641 står det at Ola Perssønns datter Siri ble gift 1716 med Ola Hallvordssønn.Bugge mener Ola Perssønn var gått i grava før 1719. Jeg stiller meg tvilende til det, for i en odelssak på Tåråsen i Våler 23. april 1722 møter bl.a. Ola Perssønn Øverby som vitne og oppgir da å være ved 69 år. Også hans søster Ingrid Persdatter, ved 57 år og hustru til Ola Håkonssønn Svenkerud, vitner i saken. (Tingbok Solør og Østerdalen nr. 54 (1721-24), fol. 43b-44a.) Ola og Ingrid vitnet etter deres stemor Maren Olsdatters ord. Hun var innstevnte Ola Torstenssønn Tåråsens fars søster og oppvokst på Tåråsen.Jeg har ikke klart å finne Ola Perssønn Øverby i kirkeboka som gravlagt. Og etter hva jeg kan se er det ikke holdt eller bevart noe skifte etter ham eller ektefellen, som jeg ikke kjenner navnet på. Kari Amundsdatter Øverby, nevnt i bygdeboka s. 647 som enke i 1719 og i kirkeboka som gravlagt 15.05.1731, 83 år, kan ikke ha vært Olas ektefelle. Men var ektefellen en av de følgende tre?:Kerste Toresdatter Øverby, gravlagt 24.03.1737, 79 år.Siri Andersdatter Øverby, gravlagt 22.07.1742, 76 år.Anne Olsdatter Øverby, gravlagt 27.12.1742, 71 år.Jeg regner det for sannsynlig at Lars Olssønn (død 1736/-37) på Vest-Grytting i Elverum og Kari Olsdatter på Bånerud i Elverum (bgr. 07.09.1787, 72 år og 6 mnd.) også er barn av Ola Perssønn. Kan noen stadfeste dette eller på annen måte fylle ut familiehistorien rundt Ola Perssønn Øverby?Det synes også som det er forbindelser mellom denne familien på Øverby og Søndre Houm og Lille Kvasstad i Elverum.Takknemlig for respons.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Regner med du har kontakt med Frode Myrheim. Jeg sendte noe til ham rundt dette. Er redd det ikke var så veldig oppklarende.Jeg skal se på det en gang til, men det vil ta tid. Derfor fint om noen i mellomtida har tanker rundt dette.Det eneste jeg kan si noenlunde sikkert, er at Ola Persson må være sønn av Per Larsson.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Takk for svar.Joda, Frode og jeg samarbeider. Vi har sett på forbindelsene mellom Elverum og Østre/Storstu Øverby, uten å egentlig ha kommet så langt - ennå. Nedenfor, i dette og i kommende innlegg, skal jeg prøve å legge fram de opplysninger vi har og tanker/hypoteser/teorier med begrunnelser.I skjøtet som Lars Olssønn fikk på Vest-Grytting i Hernes i 1720, er han kalt Lars Olsen 'Øfverbye'. Antar derfor at han er sønn av en Ola på Øverby. Det er vel mest nærliggende å tenke at denne Ola er identisk med Ola Perssønn Øverby, nevnt i (1). Dette styrkes av navn på verger nevnt i skiftet etter enka til Lars i 1745. Enka Kerste Olsdatter (fra Mellom Houm) skiftet i levende live. Følgende er nevnt som verger/kuratorer for barna (Solør og Østerdalen skifteprotokoll 8b, fol. 522b ff). Slektsforhold til vergene er dessverre ikke angitt i skiftet. Mine kommentarer i hakeparentes:[Lars’ svoger?] Per Olssønn Bånerud [gift med Lars’ antatte søster Kari Olsdatter].[Lars bror?] Per Olssønn Øverby [mulig bror av Lars; hvem er i så fall den Per Olssønn Øverby, nevnt i (1), som døde 1737?].[Lars fetter?] Erik Erikssønn Oppsal [kanskje Lars’ morbrorsønn (via Søndre Houm); skal begrunne denne hypotesen nærmere lenger ned].[Lars svoger?] Ola Hallvordssønn Øverby [gift med Lars’ mulige søster Siri Olsdatter].Ola Perssønn Øverby [Lars’ brorsønn??/far??]Mange spørsmålstegn her, noe som viser at dette er usikkert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Til innlegg 3 ad forbindelser mellom Øverby i Våler og Elverum-slekter - Jeg har en forbindelse til gården nordre-Rudstad - helt nord i Elverum (ved Åmot-grensa):OLA HALLVORDSEN ØVERBY (ca. 1690-1753). Gift 1716 SIRI OLSDTR. ØVERBY (1695?-1747) Fra Storstu-Øverby Gårdbruker / selveier på Gammelstu-Øverby i Våler.AMUND OLSEN ØVERBY(1722-1800) Gårdbruker på Øverby Gift med KARI OLSDTR. SØRMERUD (1728-1773)Sørmerud. ElverumOLA AMUNDSEN ØVERBY/RUSTAD(1758-1818) Fra Øverby Født 1758 Øverby, Våler Død 1818 nord-Rustad, Elverum. MAREN PERSDTR. RUSTAD (1760-1823) Fra nord-Rustad Døpt 30.03.1760 i Elverum kirke. Død 1823. Maren var bare 7 år da faren døde, og mora ble sittende som enke med to små døtre. Da jentene vokste til, ble det Maren som overtok gården. Ola Amundsen fra Øverby i Våler hadde slektsrøtter i gamle bondeslekter i Elverum. Ola og Marte overtok gården ca 1780 og var gårdbrukere til sønnen Per overtok i 1810.Ola Amundsen og Maren Persdtr fikk 8 barn.1. Marte f. 1782. Gift med soldat Jacob Hansen Ingvoldstad fra lille-Ingvoldstad i Vang. Denne familien med mange barn reiste til Troms i 1823 og derfra til Alta i Finnmark noen år senere. De er mine barns forfedre. Stor Etterslekt i Finnmark 2. Anne f. 1783. Gift med Ola Olsen Grindbakken. Husmannsfolk på plassen Grindbakken 3. Kari f. 1784. Gift med Anders Persen Herstad. 4. Per f. 1789. Overtok gården etter foreldrene i 1810, men måtte selge gården i 1819. 5. Amund f. 1790. G.m. Olea Olsdtr. Husmannsfolk i plassen Olealykkja. 6. Oleanna f. 1792. G.m. Børre Tollevsen Mellom-Rustad. på Mellom-Rustad. 7. Lovise f. 1794. G.m. Bremer Jensen Bråten Gårdbruker på Bråten i Åmot. 8. Maren f. 1800. Per Semmingsen (1803-18 ). Husmannsfolk i 'Semmingstua

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Som nevnt skal jeg se nærmere på dette, men p. g. a. arbeid og annet de første dagene vil det ta litt tid. Har et par henvisninger til slektsskapsforhold som gjør at f. eks. Braskerud også må trekkes inn i håp om at det kan gjøre ting klarere.Men kan i farten opplyse at Per Olsson som var verge/kurator 1745 var bror av han med samme navn som døde 1737. Og Ola Persson som opptrer ved samme skifte er sønn av den Per som døde 1737.Notat fra skifte etter Per Olsson 1737 (Skifteprotokoll for Solør-Østerdalen 1735-38 fol. 191):Øverby 1737 Død nestleden vinter på sin færdings reise i Sverige - på garden Peersbye i Elvdalens herred: PEDER OLSØN ØFVERBYE Enke: KAREN HALFVORSDAATTERBarn: Ole 18 år, Halfvor 16 år.Enkas verge - hennes bror Ole Halfvoresen Øfverbye. På barnas vegne deres farbror Peder Olsen Øfverbye.Besetning: 1 hest 5 år, 1 gammel hest. 1 ku Byegaas, Weengaas, Fieldgaas, Moerliig, Sneegaas, Røye, Sættergaas, Weenband, Moegaas. 1 kvige Veenguld, Gulddrøble, Wackerkoe, Æbelgaas. 1 okse, 1 liten ditto, 1 B… kalv, 1 ditto, 2 ditto, 14 sauer, 8 lam, 7 voksne geiter, 7 unggeiter, 10 kied, 3 risbitbukker, 2 ungbukker, 1 risbit purke, 1 ditto, 1 galte.Formue: 157-3-19. Netto: 130-1-3.Enka blir verge så lenge hun er i enkestand. Hvis hun gifter seg blir den pårørende Tron Olsen Elset og Ole Halfvorsen Øfverbye verger for barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

OLA PERSSON - SØNN AV PER LARSSON? Ikke så mye håndfaste beviser på at Ola er sønn av Per Larsson, men en del gode indisier.Som utgangspunkt, er det en Per som nevnes på Øverby fra ca. 1663. Han kalles noen ganger også Per Larsson, og dør 1710 på Øverby. Denne Per var en stabil bruker på Øverby fram til sin død.I en sak om ruinering av tømmerskogen (Solør-Østerdalen Tingbok 1703 fol. 40bf) i 1703 stevner Ola Øverby to bønder på garden Tåråsen for å ha hogd for mye. Det nevnes i saken at Peder og Olle hadde hugst i samme sætermark. Ola viser bl. annet til en forbudsseddel av 1781, og det nevnes da i en bisetning at på samme tid delte Ole Øverbys far jordbruket med sønnen. Det kan ikke være tvil om at det er Ola Persson som reiser denne saken, og enkel logikk tilsier da at han må være sønn av Per Larsson. Dette bekreftes i Tingboka for Solør-Østerdal år 11. mars 1706: Elisabet sl. leut. maj. Casper Veysters utgitte bygselbrev på halvparten av halvgarden Øfreby til Olle Peders som hans far har opplatt for ham, er en gammel mann som har brukt den øvrige halvdel med sin far. I Vålerboka s. 35 under Braskerud skriver Bugge at Per Arnesson på Braskerud kom til Øverby på sine eldre dager og døde der 1710. Og at Ola Persson Øverby var hans sønn.. Bugge sier Ole Persson hadde odelsrett på Braskerud, og vant sak 1717/18, men ble på Øverby. Side 41 skriver Bugge også om det jeg oppfatter som samme Per Arnesson, og da ei anna historie og andre leveår. F. eks. at Per Arnesson skyldte penger til Ola Persson Øverby som ikke ble betalt og derfor gikk gardspantet over på Ola Persson. Dette stemmer også med det jeg selv har funnet. Per Arnesson er i en sak 1730 og sies da å være 65 år gammel, og følgelig yngre enn Ola Persson. Ola Persson nevnt som 64 år 1718 og ved 69 år 4 år seinere. Det ser derfor ut til at alderen er noenlunde pålitelig. Det gir fødsel ca. 1654. Gitt at dette stemmer bra, går det dårlig sammen med farens alder som oppgis til 26 år 1664. Selv om det er allminnelig kjent at alder i fogdens manntall 1664 er upålitelig, er det likevel et lite tankekors. LARS OLSSON - SØNN AV OLA PERSSON? På spørsmålet om hvorvidt Lars Olsson på Grøtting er sønn av Ola Persson, er det mange indisier som peker i den retning. Noe allerede nevnt. I tillegg dette:Pantebok Solør-Østerdal 2 - 1720 fol. 45b: - Mogens Lauritzen selger til Lars Olsen Øfverbye hans eiende gard vestre Grøtting 2 hudr med underliggende halvdelen i husmannsplassen Grinder? Christiania 8. februar 1720.Tingbok Solør-Østerdal 1738 - f. 267b: Avgangne Lars Grøttings etterlatte enke Kirsti Olsdotter Grøtting av Elverum sogn lot ved hennes søskenbarn Ole Eriksen Snarvoll forklare at hun har innstevnet hennes svoger Ole Halvorsen Øverby - gjeldende 18 rd. fra tømmerhogst på Kåtmoen. Også innstevnet Ole Halvorsens hustru Siri Olsd. og Trond Olsen Elset.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Takk for opplysningene så langt, Arild.Jeg skal studere dette nærmere, og kommer tilbake med flere opplysninger torsdag eller fredag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

OLA PERSSONS KONE Navnet på Ola Perssons kone kjennes ikke med sikkerhet, men ved noen drypp her og der, peker opplysningene mot at hun er fra Elverum. Ronny fint om du kan se nærmere på det følgende, om kilder for Elverum kan si mer. På skiftet etter Ola Hallvordsson Øverby 1753, som var gift med Ola Perssons datter Siri Olsdatter, nevnes blant hennes barns formyndere Einar Knutsson Våler, som søskenbarn av mora Siri. Siris foreldre Ola Persson og så langt ukjent hustru. Einar Knutsson foreldre var Knut Kristensson og Tore Olsdatter. Med andre ord var det to søsken i disse to foreldreparene. Det kan ikke bety annet enn at Knut Kristensson og Ola Persson var gift med to søstre, og Olas kone måtte være ei Olsdatter. På skiftet etter Knut Kristensson Våler i 1729 møter, på vegne av de umyndige barna og av moras slekt, Erik Olsen Opsal i Elverum. Han var dessuten far til Ole Eriksen på Snarhol i Våler som nevnes under LARS OLSSON i (6). Videre skifte 1722 på vesle Kvarstad i Elverum etter Amund Andersen med hustru Kirsten Olsdatter (skifte etter henne 1718). Som barnas pårørende møter: Eigner Olsen Houmb, Erick Olsen Opsahl, Ole Pedersen Øfverbye, Knud Christensen Vaaler, Sifver Hansen Skiefstad. Møter vi søsken av Ola Perssons hustru her? Ola Persson må etter all sannsynlighet være pårørende gjennom den han er gift med. Det samme med Knut Kristensen som var gift med Tore Olsdatter. Hva med Sifver Hansen Skiefstad, hvem var han gift med? De andre er brødre av Kirsten Olsdatter? Eigner Olsen bodde ei tid i Våler og var gift med Borild Embretsdatter. En heit kandidat kan være Anne Olsdatter som døde 1742, 71 år gammel. Hun forklarer et problem, men lager muligens et nytt. Et problem jeg har sett på tidligere, er at Ole Øverby får dattera Kari i 1706. Dersom kona skulle være noenlunde jevngammel med Ola begynner det å bli noe seint. Men med ei yngre kone, som Anne, er et slikt problem ute av verden. Men Anne skaper et annet problem. Kan hun være mor til de eldste barna, eller har Ola hatt to ekteskap? Eldste sønn Per Olsson den eldre har jeg anslagsvis tenkt født ca. 1687. Hvis vi skal stole på Annes alder skal hun være født ca. 1671. Med noe feilmargin er jo dette mulig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Takk igjen for fint innspill med mange gode tanker.Jeg har fundert på det samme, nemlig at Ola Perssønn Øverbys kone kan ha vært ei søster av Erik og Ener Olssønner på hhv. Oppsal og Houm og Kirsten Olsdatter på Lille-Kvasstad. I (1) gikk jeg riktignok svært forsiktig ut ved å lansere flere mulige koneemner. Men i (3) skrev jeg at Erik Erikssønn Oppsal (som var sønn til Erik Olssønn Oppsal) muligens var en morbrorsønn av Lars Olssønn Grytting, og som jeg hadde tenkt å komme tilbake til. Tanken baserte jeg bl.a. på det nevnte 1722-skiftet.Kloke ord om Anne Olsdatter i ditt siste avsnitt. Vil legge til at Ole Øverby også får dattera Karn i 1716 (ifølge din avskrift av den eldste kirkeboka for Hof), noe som kanskje sannsynliggjør to ekteskap for Ola Perssønn?Enig også i at Knut Kristenssønn Våler og Ola Perssønn Øverby nevnt i 1722-skiftet helst er pårørende gjennom sine ektefeller. Når det gjelder Sjurd Hanssønn Skjefstad, har jeg problemer med å se hvorfor han er nevnt som pårørende. Sjurd Hanssønn (ca. 1681-1762) var gift med Ragnhild Hallvordsdatter Løfsgarden fra Åsnes. Sjurds sønn Hallvord født ca. 1718. Sjurds foreldre var Hans Hanssønn, bruker på Ner-Skjefstad og Berte Sjurdsdatter fra Nordre Berge. Hans Hanssønns forslekt er ikke kjent. Kan heller ikke se noe forbindelse gjennom mora Berte.Ener Olssønn på Søndre Houm (tidligere Ulsbøl) og Kirsten Olsdatter på Lille-Kvasstad er sikre søsken. Det framgår av skiftet etter Kirsten i 1718, der 'Eigner Olsen Houmb' uttrykkelig er nevnt som avdøde (Kirstens) bror. I et skifte på Lille-Kvasstad i 1751 etter Håkon Amundssønn (sønn til Kirsten Olsdatter) er Erik Erikssønn Oppsal (sønn til Erik Olssønn Oppsal) nevnt å være søskenbarn til Håkon. Jeg har derfor lenge gått utfra at Erik Olssønn på Oppsal også var en bror til Ener Olssønn på Søndre Houm og Kirsten Olsdatter på Lille-Kvasstad.Skiftet etter Ola Hallvorsdssønn i 1753 var jeg ikke klar over, og kjente derfor heller ikke den svært nyttige opplysningen om at Knut Kristenssønn og Tore Olsdatters sønn Ener Knutssønn Våler er nevnt som søskenbarn til Ola Perssønns datter. Takk for den! Det samme gjelder skiftet etter Knut Krestenssønn Våler i 1729, der Erik Olssønn Oppsal fra Elverum møter på vegne av moras slekt. Nok en nyttig opplysning.Legger en sammen det som hittil er kommet fram i denne tråden, får en følgende sannsynlige søskenflokk, hvorav de to første er sikre søsken med hverandre og de to siste med hverandre:Ener Olssønn på Søndre Houm og Ulsbøl.Kirsten Olsdatter på Lille-Kvasstad.Erik Olssønn på Nordre Oppsal.Tore Olsdatter, gift med Knut Kristenssønn på Våler.[Anne?] Olsdatter, gift med Ola Perssønn på Øverby.Hvor var så denne søskenflokken fra? Mye tyder på at de var fra Søndre Houm, der Ener Olssønn ble bruker etter å ha holdt til på Ulsbøl i Våler en periode. Av Elverum bygdebok er det ingen hjelp å få, men i en ungt mannskapsrulle fra 1697 (RA, KG I, eske C500) finner jeg under Søndre Houmb en 'Einer Olssen, 32 aar, fød ibm [dvs. Søndre Houmb], hafuer udj bøxel af gaarden 1 hud 5 schind, døgtig'. Han er oppført i kategorien oppsittere. Under kategorien enkesønner – fremdeles under Søndre Houm – er oppført 'Erich Olssen, 22 aar, fød ibm [dvs. Søndre Houmb], hafuer med sin moder i brug udj gaarden 2 huder, Døgtig'. Finner de samme to igjen i en ungt mannskapsrulle fra 1693 (RA, KG I, eske C499), da hhv. 24 og 18 år. Gardsnavnet Houm er der for øvrig feilskrevet som Hofvind (det er ikke snakk om Hovin). (Kan ellers nevne at i 1697-rullen er under Søndre Houm oppført en 'Olle Toressen 34 aar, fød paa Øfrebye i Hofsogen, døgtig' i kategorien bondesønner, tjenestedrenger og husmenn.)Jeg går ut fra at Ener og Erik Olssønner nevnt i de to militærrullene er identiske med Ener Olssønn Houm og Erik Olssønn Oppsal. Det virker i alle fall tilforlatelig.Ener Olssønn er i bidragsmanntallet 1734-37 (innsamlingslister til bygging av Elverum kirke, Elverum prestearkiv, SAH) nevnt å være gift med Borill Embretsdatter. På tinget i Elverum 10. august 1689 (tingbok Solør og Østerdalen 27 (1689), fol. 43a) møtte Ener Olufssøn for å bøte for leiermål med Borril Engelbredtsdatter som han nå var festet med. Han betalte 3 riksdaler, 1 ort og 12 skilling. Bosted ikke nevnt på noen av dem i 1689, men det kan vel knapt være noen andre enn 'våre'. Ener er altså nevnt i Elverum alt i 1689, noe som ytterligere styrker teorien om at søskena var fra Elverum. Ener og Borill har barna Margrete, Marit, Siri, Inger og Ola. Navnet Siri går også igjen blant barna til Ola Perssønn Øverby og Erik Olssønn Oppsal.En Ola Erikssønn / Ola Houm nevnes som bruker på Søndre Houm i jordebøker og tiendelister i 1680- og -90-åra (fogderegnskaper Solør, Øster- og Odal). En teori blir da at han er far til de fem søsknene. Ingen andre ved navn Ola er kjent på S. Houm i det tidsrommet. Kanskje er han også lik den Ole (38 år) som er nevnt på Søndre Houm i 1664-manntallet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Tok en titt på skiftet etter Ola Hallvordssønn i 1753, som du viser til i (8), og oppdaget at verge for sønnen Ole den yngre var mostermannen Peder Olsen Baanerud i Elverum.Per Olssønn Bånerud var som nevnt i (1) gift med Kari Olsdatter, bgr. 07.09.1787, 72 år og 6 mnd. Innførselen i skiftet etter Ola Hallvordssønn bekrefter at Kari var søster til Siri Olsdatter Øverby. Per og Kari ble trolovet i Våler 11.09.1735. Hun er da nevnt som Øverby. Finner ikke vielsen i Hof kirkebok, så trolig har den funnet sted i Elverum (som mangler kirkebøker før 1751). Alderen ved Karis død passer godt med Ola Øverbys datter Kari/Karen født 1716, nevnt i (9). Det tyder da på at Kari født 1716 er identisk med hun som ble gift til Bånerud.Ved et skifte på Nedre Blikkberget i 1776 etter avdøde ungkar Sæming Arnessønn, er halvsøstera Gjertrud Arnesdatter, 12 år, nevnt å være tjenestejente hos Ola Perssønn Bånerud. Ola var også verge for Gjertrud og er i skiftet nevnt å være Gjertruds mors søskenbarn. Gjertruds mor var Kerste Larsdatter fra Vest-Grytting, datter av Lars Olssønn og Kerste Olsdatter. Kerstes søskenbarn Ola Perssønn var sønn av Per Olssønn og Kari Olsdatter på Bånerud. Dette svekker ikke akkurat teorien om at Lars Olssønn Grytting og Kari Olsdatter Bånerud var søsken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Jeg har ingen innvendinger mot det du skriver, synes de fleste brikkene ser ut til å passe inn i hverandre. Sjurd Hansen gift med Ragnhild Hallvordsdatter fra Løfsgarden. Dessverre ser jeg ingen klare forbindelser, men det har vært forbindelser Løfsgarden og nedre Skjefstad. 1728 selger Bent Hallvordsson Løfsgarden 2 huder i nedre Skjefstad til Ole Olsen Skjefstad. Ser fra et kort notat i Panteboka 1738 fol. 157b at Kirsten Olsdatter sal. Lars Olsen Grøtting selger (ikke notert hva). Men hun har som lagverge Erik Olsen Opsal. Man skal ikke stole for mye på hukommelsen. Din aldersangivelse på Kari minnet meg på noe. Det var riktig det jeg skrev om at jeg tidligere hadde vært betenkt på forholdet i alder mellom noen av barna til Ola Persson og mora. Da jeg sjekket dåpslistene nå gikk jeg utifra at barna døpt 1716 og 1717 (Karn og Halvor) var barn av Ola Bergersson som bodde ei tid på Øverby. Ser nå at han kom dit noe seinere, og det var nok barna 1716 og 1717 som jeg hadde vært betenkt over tidligere. Dersom Anne Olsdatter er mora, ser jeg ingen problemer med disse barna. Det måtte da bare dreie seg om de eldste, men det er også teoretisk mulig at hun er mor til dem. Men det blir mange barn etter hvert. På skiftet 1753 etter Ingeborg Hallvordsdatter Øverby som var gift med Per Olsson den yngre, nevnes barnas farbror Ole Olsen Utneset i Åsnes som verge for dattera Anne (mener å ha sett flere av barna med datter Anne). Dette må være Ola Olsson f. 1701 og gift 17. p. Trinitatis 1726 med Kari Audensdatter fra Utneset i Åsnes. Det kan være sønnen Hallvord Olsson Øverby som nevnes i en sak 1738 -Tingbok for Solør-Østedalen f. 210b: ”Fogden S. Christian Juel lod ved sin Søn Jens Juel æske igien udi Retten dend fra seeneste almindelige Sageting udsedte Sag imod Halvor Olsen Øverbye og Marthe Olsdaatter Øverbye, betreffende at de som ere hinanden i anden og tredie led beslegtiged dog have avled barn til sammen, og derfor at liide efter loven……….' …….'……….Derfor tilspurdte Almuen om qvindfolckets tilstand og formuenhed hvorom nogle svarede, at hendes fader er ved døden afgangen, og da haved een ringe del til arv, men Moderen er nu i levende live, og opholder sig hos een hendes anden daatter paa gaarden Grøtting, der den angieldende Marthe Olsdaatter og nu skal vere tilholdende.' Halvor nevnes med en frende Ole Olsen Knashaug. Jeg skal prøve å finne sammenhengen. Halvor og Marthe skulle da være søskenbarn på ei side.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

26. april 1760. Skifte på Grytting hos Ola Larssønn etter avdøde ektefolk Nils Kristenssønn og Marte Olsdatter. Deres felles barn: Kristen, 15 1/2 år. Nils' barn fra 1. ekteskap: Berte og Kari. Kvinnen Marte Olsdatters uekte barn med Hallvord Olssønn Øverby: Ola, 23 år. Verge for Ola: Amund Olssønn Øverby i Våler. Ola Larssønn Grytting forlangte skifte etter ekteparet som var i huset hos ham. (Solør og Østerdalen skifteprotokoll 1757-61, fol. 643af)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Den Hallvord Olssønn Øverby som er født 1717 er ikke sønn av Ola Perssønn, men av Ola Hallvordssønn og Siri Olsdatter og dermed barnebarn til Ola Perssønn.I skiftet etter Ola Hallvordssønn Øverby i 1753 er han nevnt å være Olas sønn og 36 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Et par fakta: Lars Olsson Øverby går til alters 1707-11. I 1708 nevnes han blant ungdom.Peder Øverby er vitne i en sak 1705 og oppgir da å være ved 72 år. Han blir da noe eldre enn oppgitt 1664.Fint å få Hallvord 1717 riktig plassert. Ved leiermålet nevnes Hallvord og Marte Olsdatter som beslektet i 2. og 3. ledd. Fant 2 notater som kan knyttes til dette.1. Pantebok Solør-Østersdal 1722 fol. 87a: - Ole Thoresen syndre Houmb i Elverom har inngått kontrakt med hans brorsønn Thore Hansen Bradskerud, som hadde frasagt Ole fra garden(?). Hadde inngått kontrakt med Thore i hans stefar Ole Pedersen Bradskeruds overværelse, ja, og samtykke at Ole Thoresen skal fortsette å bruke halve garden syndre Houmb 1 hud 5 skinn. Av de eier han 9 skinn. Skal beholde garden til faredag 1725 og da røddiggjøre den for brorsønnen Thore Hansen.for 182 rdl. 2 ort. Deretter skal odels- og besittelsesretten over 1 hud 5 skinn følge Thore. Søndre Houmb 18. desember 1721.2. Pantebok Solør-Østerdal 1735 fol. 412b: - Siri Olsdaatter sal. Ole Thoresen Houmbs etterleverske med barna Ole Olsen Grøtting på egen vegne, Lars Olsen Grøtting på vegne av hans hustru Kirsten Olsdaatter og versøster Marthe Olsdaatter gjør vitterlig at 18 desember 1721 ble det inngått kontrakt mellom Siris salige mann Ole Thoresen og Thore Hansen Bradskerud at Oles eiende ni skinn med odels- og besittelsesrett over 1 hud 5 skinn, etter to års forløp skulle avståes til Thore Hansen Bradskeruds bror, som dertil var odelsberettiget, for 182 rdl. 2 ort. Pengene ble betalt 12. desember 1724 av Thore Hansen Bradskeruds bror Ole Hansen Houmb (med hustru Anne Amundsdaatter). Grøtting 10. desember 1734. --------------------------Hallvords foreldre: Ola Hallvordsson/Siri Olsdatter. Martes foreldre: Ola Toresson/Siri Olsdatter.Hvis dette stemmer må vel de to Siriene være søsken, og fedrene søskenbarn? Lars Olsson blir med samme utgangspunkt gift med sin søsterdatter, noe som er utenkelig. Ser du feilen?Siri Olsdatter, nevnt her, er å betrakte som fra samme generasjon som Ola Persson på Øverby, og meget lite sannsynlig ei datter av ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

De to pantebokinnførslene setter tingene på plass når det gjelder Ola Toressønn Houms kone og barn. Kan legge til følgende, som delvis blir en gjentakelse: På tinget på Garde i Elverum 15. juli 1719 er det nevnt at Ola Perssønn Braskereids stesønner var Ola, Tore og Lars Hanssønner og at deres salige fars _yngre_ bror var Ola Toressønn (Tingbok SØ 52 (1716-19), fol. 255b). Som nevnt i (9) er en Olle Toressen, '34' år og født på Øverby i Hof nevnt på Søndre Houm i en militærrulle fra 1697 under kategorien bondesønner, husmenn og tjenestedrenger. Trolig samme mann. I nevnte rulle, på samme gård og i samme kategori er også oppført en Hans Toressen, 19 år og født på Elset i Hof. Om han står det at han er odelsmann til 1 hud og 5 skinn i gården, samme størrelse som nevnt i pantebokinnførslene. Hvis disse to er identiske med brødreparet Ola og Hans Toressønner, må alderen til Hans være satt for lav i militærrullen, for ifølge innførselen i tingboka var Ola yngre. Hans satt jo også med odelsretten. En militærrulle fra år 1700 gjør ikke tingene særlig klarere. Under Søndre Houm er innført: Hans Toressøn, 22 år, eier og bruker 8 skinn, født ibm (altså S. Houm). Videre: Olle Toressøn, 36 år, født i Sollør, eier og bruker 8 skinn. Igjen er Ola eldst. I en rulle fra 1693 finner jeg Ola Toressønn Houm, nå 24 år! Hans Toressønn er ikke med i 1693.Ser at et tenkt søskenforhold mellom de to Siri Olsdøtrene skurrer, ja. Formuleringen 'beslektet i 2. og 3. ledd' tror jeg heller skal tolkes som at slektskapet mellom Hallvord og Marte var skjevt, med ett ledd mer på den ene siden (i motsetning til søskenbarn og tremenninger der slektsskapet er vannrett med like mange ledd på hver side). To ledd opp fra den ene og tre ledd ned til den andre. Dvs. at enten var Hallvord søskenbarn til en av Martes foreldre, eller så var Marte søskenbarn til en av Hallvords foreldre. Stemmer dette, åpner det seg muligheter.Noen tanker: Du nevner i siste avsnitt i (6) at Ola Erikssønn Snarhol ifølge tingboka var søskenbarn til Kirsti Olsdatter Grytting (Lars Olssønns hustru). Pantebokinnførselen fra 1735 i (14) dokumenterer at Kirsti var datter av Ola Toressønn og Siri Olsdatter. Ola Erikssønn Snarhol var sønn av Erik Olssønn Oppsal, som ifølge bidragsmanntallet 1734-37 da var gift med Anne Brynjulsdatter. Ifølge Finne-Grønn skal Erik også ha vært gift (noe usikkert) med ei ikke navngitt datter av Ottar Kolbjørnssønn Oppsal/Storhov (jeg kjenner ikke kildegrunnlaget for dette) og denne kvinnen skal ha vært mor til hans barn, deriblant altså Ola Erikssønn på Snarhol. Forbindelsen mellom Ola Erikssønn og Kirsti Olsdatter _kan_ forklares ved at Siri Olsdatter var søster til Erik Olssønn (og dermed til Ola Perssønn Øverbys kone). Et problem blir da at Lars Olssønn og Kirsti Olsdatter er søskenbarn, og søskenbarngifte var fremdeles ikke lov rundt 1720. Men hvis Lars, som må være født seinest tidlig i 1690-åra, var sønn i Ola Perssønn Øverbys hypotetiske første ekteskap, er dette ikke noe problem. Tenker vi oss en slik løsning, vil den Ola Erikssønn på Søndre Houm som er nevnt i 1680-90-åra (forutsatt at han er far til søsknene Ener, Erik, Kirsten, Tore og [Anne] + Siri) være oldefar til Hallvord Olssønn og bestefar til Marte Olsdatter, som da er beslektet i 3. og 2. ledd. Dette blir jo veldig spekulativt. Kanskje finnes andre muligheter for slektskap mellom Hallvord og Marte? Ser du noen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Hvis Lars Olssønn ikke er sønn av [Anne?] Olsdatter [s. Houm], kan han heller ikke være søskenbarn til Erik Erikssønn Oppsal, som jeg har antatt i (3). Stemmer den mulige forbindelsen mellom Hallvord Olssønn og Marte Olsdatter som jeg har lagt fram i (15), vil Erik Erikssønn Oppsal i stedet være søskenbarn til Lars' kone Kirsti Olsdatter.Kari Olsdatter på Bånerud blir i stedet halvsøster til Lars.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Korreksjon til innlegg 16: Det jeg egentlig mener er at Erik Erikssønn Oppsal ikke kan være _morbrorsønn_ til Lars Olssønn - som antatt i (3) - dersom Lars ikke er sønn til [Anne?] Olsdatter. Teoretisk kan Lars og Erik likevel være søskenbarn, ettersom Lars' mor da vil være ukjent, mens Eriks mor er noe usikker.Når Kirsti Olsdatter i tingboka (innlegg 6) kalles søskenbarn til Ola Erikssønn Snarhol, var hun vel også søskenbarn til dennes bror Erik Erikssønn Oppsal. Slik vil det være uansett om den mulige forbindelsen mellom Hallvord Olssønn og Marte Olsdatter som jeg har skissert i (15) stemmer eller ikke. Årsaken til at Erik er nevnt som pårørende ved skiftet etter Kirsti i levende live i 1745, er vel søskenbarnforholdet dem i mellom.Hvis Ola Perssønn Øverby var gift to ganger, kan han ha hatt barna Per og Lars i første ekteskap og Siri, Per, Ola, Kari og Kari i andre ekteskap.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Hans og Ola Toresson. At den ene skal være født på Øverby og den andre på Eildset kommer muligens av at foreldrene har bodd begge steder. Regner med det er faren Tore som er ført i noen tiendelister på Eildset fra 1670-årene. På Øverby nevnes også en Tore Olsson i 1664, 20 år, tjener og vanfør. Sannsynligvis ikke samme mann? Men Tore Øverby har jeg sett nevnt en gang, og det var i en sak på tinget 14. juli 1664 i en krangel mellom brødrene Knut og Arne Olssønner på Jerdrum. Som vitne var innkalt deres søster Tore Olsdatter ved sin mann Tore Øverby.Bugge skriver i Vålerboka at Arne Olsson fra Jerdrum var ei tid på Eildset og ble etterfulgt av sin bror Tore Olsson. Det kjennes ingen bror av Arne Olsson ved det navnet, og mye tyder derfor på at dette er han som kalles Tore Øverby 1664, og far til Hans og Ola Toresson. (Hans Toresson var forøvrig gift med Barbro Toresdatter fra Braskereid, datter av Tore Bårdsson samme sted). Tore Bårdsson også et godt eksempel på de upålitelige aldersangivelsene. Han er vitne 1701, og ved 50 år. 1664 skal han være 26 år.Ville trekke fram sporet til Jerdrum siden det har dukket opp flere ganger i det siste. Problemet er bare at jeg finner ikke noe sikkert ut av det. Som nevnt tidligere ville jeg prøve å finne forbindelsen mellom Hallvord Olsson Øverby (som fikk barn utenfor ekteskap med Marte Olsdatter)og hans frende Ola Olsson på Knashaug. Så langt ikke klart å løse det, men funnet flere slektskapshenvisninger mellom Ola Olsson Knashaug og andre. Noen greiner ser ut til å gå mot Jerdrum. Ei Torgunn Erlandsdatter fra Jerdrum og Åsnes i Åsnes nevner Ola Olsson Knashaug som slektning. Hennes foreldre var Erland Bårdsson fra Åsnes gift med Kari Knutsdatter, datter av Knut Olsson Jerdrum nevnt over. Når ingen av Ola Olssons foreldre er kjent er det vanskelig å se noen sammenheng.Også for Ola Persson Øverby kan det være spor til Jerdrum. I en sak 1723 fører Ola Bergersson, da på Øverby, en sak på vegne av bøndene på Øverby. Blant vitnene er Per Arnesson på Braskereid. Det blir protestert mot ham som vitne fordi han er søskenbarn med Ola Persson Øverby. Per Arnesson er sønn av den Arne Olsson fra Jerdrum som jeg nevner over, og som var på Eildset noen år, og kom deretter til Braskereid. Mora skal være ei Torgjerd Arnesdatter fra Braskerud. Om slektskapet går gjennom Olas far eller mor tør jeg ikke si noe om.Så slektskapssammenhenger i (15). Må innrømme at jeg ikke ser noen sikker løsning. Det er som et eller annet ikke stemmer. Tanken med at Lars Olsson og Kersti Olsdatter er søskenbarn utelukker ikke ekteskap. Man kunne alltids søke om bevilling til ekteskap. Noe slikt er imildlertid ikke ført i kirkeboka.Ola Persson kunne hatt flere ekteskap, men det er skifter etter flere av barna, og det nevnes aldri noe som peker i retning av at de er halvsøsken.Og beslektet i 2. og 3. ledd (kan lage et tema for å se hvordan folk oppfatter dette). Jeg kan ikke forstå annet enn at det må bety at Hallvord og Marte angis som søskenbarn, at to av foreldrene er søsken og de andre 2 er søskenbarn. Det er bare det at det ikke kan stemme i dette tilfellet, begges foreldre er kjent. Ser en på navnene er det bare de to Siriene som kan være søsken. Men en slik løsning har to problemer - tydeligvis stor forskjell i alder og at det utelukker et ekteskap mellom Lars og Siris datter. Hva med den teoretiske muligheten av at Ola Toresson og Ola Hallvordsson var halvbrødre? Ola Toresson født rundt 1670? og Ola Hallvordsson ca. 1689 etter alder ved død. Dette lite sannsynlig. Olas far må være Hallvord Alvsson som var gift med Kari Amundsdatter. De hadde i hvert fall barn sammen i 1681.I det hele tatt må det ha vært mye slektskap mellom de menneskene vi er borti her. Ola Hallvordsson og Siri Olsdatter hadde kongelig bevilling for giftemål, og jeg regner da med at de var tremenninger (skal høre om Statsarkivet har bevillingen, og om det finnes for Lars Olsson).At Ola Eriksson på Snarhol er bror av Erik Eriksson viser dette notatet fra tingboka 1740 fol. 123b: Erich Erichsøn Opsal av Elveroms sogn lot ved sin bror Ole Erichsøn Snarvold stevne Ole Knudsen Hoel for å ha tatt en av citantens hester som stod hos Ole Erichsøn på Snarvold. Han har brukt hesten og så solgt den videre.Kan dette slektskapet si noe? - fra tingboka 1736 fol. 174b: Cancelie Raad veledle og velbyrdige Dannemand Vogtes tjener og tømmerkjøper her i egnen Joen Gundersen Biølsett lot ved Ole Ericksen Snarvold som Joen Biølsetts søskenbarn stevne en del for gjeld. Utsatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Angående kongelig bevilling til Lars Olsson for vielse, er den selvfølgelig ikke nevnt i Hof kirkebok fordi vielsen er heller ikke ført. Sannsynligvis gift i Elverum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Jeg oppfatter beslektet i 2. og 3. ledd slik Ronny har gjort i innlegg 15: Et og samme ektepar er oldeforeldre til den ene parten (3 ledd) og besteforeldre til den andre parten (2 ledd). (Eventuelt kan vel Marte og Hallvords felles oldemor eller oldefar ha vært gift to ganger, slik at de stammer fra hvert sitt ekteskap. - Bare for å gjøre det ekstra komplisert...)Nå har jeg ikke lest alle innleggene her, men hvis jeg forstår det rett, synes det som om Marte Olsdatters foreldre er omkring 20 år eldre enn Hallvord Olssons foreldre. Ergo bør det være Martes slektskap som går i to ledd og Hallvords slektskap som går i tre ledd. Det betyr at enten Ola Toresson eller Siri Olsdatter (Marte Olsdatters foreldre) er (halv)bror eller (halv)søster til en av Hallvord Olssons besteforeldre. - Og hvis en foreløpig utelukker mulighetene for halvsøsken, kan det ikke dreie seg om Ola Hallvordssons foreldre, Hallvord Alvsson og Kari Amundsdatter. Følgelig må enten Ola Toresson eller Siri Olsdatter være bror eller søster til en av foreldrene til den andre Siri Olsdatter.Det er vel noe slikt Ronny har skissert i innlegg 15. Jeg klarer dessverre ikke holde styr på alle personene og opplysningene, så dere får vurdere om mitt innlegg her har bidratt på noe vis, eller om jeg bare har økt forvirringa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Jeg tok feil da jeg skrev at det ikke var noen hentydninger til at Ola Persson hadde hatt to ekteskap. Fant nå et notat som for meg beviser at det var to ekteskap.Notat fra Tingbok for Solør-Østersdalen 1734 - f. 199: Albert Frychtnicht, sogneprest til Opsloe Hospital, hans utstedte bygselseddel til Peder Olsen den yngre på 1 1/4 huds skyld i garden Øfverbye som hans mor for han har avstått til bruk så lenge han svarer de deravgående rettigheter. Ole Pedersen (!) den eldre lot herimot svare ved lensmannen at denne bygslete anpart som hans stemor hittil har brukt, tillike med den part han har, har stedse vært ett åsete. Mener derfor at når stemora vil avstå jorda, og landherren bygsler den bort, da bør bmt. Ole Pedersen den eldre være nærmere til å anta det enn noen annen og bruke garden under ett åsete igjen, slik det har vært av alders tid.Jeg har sjekket originalen på at personenes navn er riktig avskrevet, men ut fra sammenhengen kan det ikke være tvil om at det her dreier seg om Peder Olsen den eldre og ikke Ole Pedersen den eldre (en helt ukjent person på Øverby denne tida). Følgelig hadde Ola Persson to giftemål. Ved å se på barnas beregnete alder kan det virke som det går et skille ved Ola som blir født 1701, og at han kan være første kjente barn i andre ekteskap. I første ekteskap tror jeg Per den eldre, Lars, Siri og Kari (gift 1719 med Per Hallvordsson Lundby)hører hjemme. Dette skulle vel hjelpe på slektsskapet og støtte Ronnys forslag i (15).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Igjen takk for konstruktive bidrag!Greit å få bekreftet at Ola Perssønn var gift (minst) to ganger. Ola var altså død før 1734.Slik jeg ser det må Siri være datter i Olas ekteskap med [Anne?] Olsdatter [s. Houm]. Dette fordi Siri i skiftet etter Ola Hallvordssønn er kalt søskenbarn til Ener Knutssønn Våler, sønn av Tore Olsdatter, [Anne?] Olsdatters søster.Kari Olsdatter Lundby (bgr. 03.05.1739, '54' år) får barn i 1738. Hun er derfor trolig noe yngre enn hva alderen ved dødsfallet tilsier. Ser at hun kalles Øverby ved giftermålet, men er nysgjerrig på hva belegget er for at hun er Olas datter.Jeg har problemer med å se at Jon Gunnerssønn Bjørset skulle være søskenbarn med Ola Erikssønn Snarhol, selv om Olas mor er noe usikker. Jon var fra Nørdre Berge, sønn av Gunner Olssønn fra Berge og Berte Jonsdatter fra Østerhaug. Besteforeldrene på farssiden: Ola Sjurdssønn og Maren Amundsdatter; på morssiden: Jon Gunnerssønn og Kari Olsdatter. Jons kone, derimot, Kirsti Amundsdatter, var søskenbarn med Ola Erikssønn Snarhol. Hun var fra Lille-Kvasstad og datter av Amund Anderssønn og Kirsti Olsdatter, Erik Olssønn Oppsals søster.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Ser ut som du har rett i at Siri Olsdatter er datter av 'Anne' Olsdatter. Per Olsson den yngre nevnes som hennes bror (et uttrykk som nok også kunne brukes om en halvbror). Hvis dette stemmer kan en hypotese være at hun er oppkalt etter Olas første kone. Det er kanskje ikke tilfeldig at Lars Olsson har ei datter Siri, mens Siri,Per d. y. og Ola på Utneset har døtre med navnet Anne. Noe som igjen støtter tanken om at Olas andre kone var ei Anne Olsdatter. Siris alder kjenner jeg ikke, men hun får barn fra 1717, og må derfor være født før 1700.Din skepsis til Kari Olsdatter som datter av Ola Persson var riktig. Hun er ikke hans datter. Ola Persson er hennes onkel. Hun er datter av Olas søster Ingrid og Ola Trondsson på Eildset. 1731 reiser Trond Olsson Eildset en sak og Per Hallvordsson Lundby er innstevnet som vitne. Man protesterer da på vitnet fordi Trond og Per - har hver sin søster til ekte.Men Kari er ikke den som dør på Lundby 1739. Hun var enke på skiftet etter mannen i 1743, og er den Cari Olsdatter Lundby som blir gift 14.11.1746 med Ola Pålsson på Sveinby. 1765 får også Karis sønn Hallvord Persson skjøte på Lundby fra hans mor Kari Olsdatter Sveinby. Regner med hun må være den Kari Olsdatter som dør på Sveinby 09.01.1784 - 82 år gammel. Stemmer alder og person var hun ung da hun giftet seg.Når det gjelder Ola Persson, kan det se ut som han døde i 1720-åra. For hele 1720-tallet mangler begravelser i Hof kirkebok.Kan også legge til at Ola Persson hadde en bror Ola Persson d. y. som var bøkker og bodde i Kristiania. Ola Persson fører et par saker for ham på tinget. Så langt kjenner jeg da til 4 barn av Per Larsson - Ola den eldre og yngre, Ingrid, og ei søster av Ingrid som ikke nevnes ved navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Glemte å legge til at løsningen på slektskapet mellom Hallvord Olsson og Marte Olsdatter må være slik du antydet i (15) - at 'Anne' Olsdatter og Martes mor Siri Olsdatter må være søstre. Det gir meining til slektskapene. Eller er det fremdeles noe som skurrer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ronny Rismyhr Haugen

Nei, det som skurret for meg var et tenkt søsterskap mellom de to Siri Olsdøtrene. Jeg er enda mer enig med meg selv i (15) nå etter at du i (21) dokumenterte at Ola Perssønn var gift mer enn en gang.Ingen av kildeopplysningene som er lagt fram i denne tråden motsier teorien om at 'Anne' og Siri Olsdøtre var søstre. Det virker snarere å ha vært nettopp slik, og at man dermed kan føye til ei søster til - Siri Olsdatter - i søskenflokken fra Søndre Houm i (9).Takker for oppklaringen om forholdene rundt Kari Olsdatter Lundby.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.