Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Even Veie

[#50469] Skifte etter Bjørn Utvik, Beitstad, f på slutten av 1500 tallet.

Recommended Posts

Gjest Bjørn Even Veie

BJØRN Utvik, Beitstad.1610-Bjørn Utvik bet. landskyld-(leilending)1628- Bjørn Utvik bet. feskatt.1630-bjørn Utvik bet. garnisonskatt.Følgende er fra Beitstad Bygdebok, trur det var bok nr2, side 8-det er altså fra skiftet på Saugstad i 1695:'da dette skiftet kaster lys over mange slektskapsforhold i tia før det ble ført kjerkebok for Beitstad, skal det tas med her.Arvingene var:I.Avdøde lensmann Mikal Bjørnsen Udvig, som har etterlatt 3 barn: a.Ragnhild, g.m Henrik Nilsen Bartnes, b. Siri, død og etterlater et barn: Mikkel Pedersen. c.Christence, var g m Ole Olsen Ulstad og etterlatt 3 barn: Mikkel, Ole og Marit.II.Arn Bjørnsen Qvamsengs barn: a.Ole Arnsen, borger av Trondhjem, nu i Nordlandene.b. Anders Arnsen, død og etterlatt en dtr Ragnhild, g m peder Valskraa i Overhalden. c. Jonas Arnsen, boende i Lofoten.d. Gunhild Arnsdtr Tessem, død og etterlatt 6 barn: 1.Ole Jakobsen Kolberg. 2. Jacob Evindsen Elnen.(Min parentes her:lurer på om Jacob Evindsen skulle stått som: Evind Jacobsen?).3.Gjertrud Jakobsen i Tromsøen,Nordlandene. 4.Marit Jakobsdtr Lien. 5. Ragnhild Jakobsdtr., død og etterlater ein sønn, Størker Nilsen og ei dtr , Ragnhild Torsdtr.e.Marit Arnsdtr Vikan, død og etterlatt 2 barn: Marit og Sofie Olsdtr. Deres far, Ole Larsen Vikan, var til stede.f. Siri Arnsdtr g m Ole Qvamseng.III. Avdøde Størker Overreins etterlatte barn: a. Bjørn Størkersen, død og etterlatt ein sønn, Kristoffer Bjørnsen. b.Anders Størkersen Aksnes. c.Kristen Størkersen Overrein. d.Gjertrud Størkersdtr, død og etterlatt et barn, Barbra Kristofferdtr., g.m Peder Asp. e.Ragnhild Størkersdtr Laugtug. f.Aase Størkersdtr Hervik. g.Kari Størkersdtr Aksnes. IV. Avdøde Astrid Bjørnsdtr Røsægs etterlatte barn:a. Ingebrigt Utvik, død og etterlatt seg 6 barn:Ingebrigt, Jørgen, Ole Gjertrud, Astrid og Malena.Ben siste (Malena) erdød og etterlater Mikkel, Jon og Ole Olessønner.b.Gunnhild Ingebrigtsdtr Størvold. c.Siri Ingebrigtsdtr, død og etterlatt sønn Ingebrigt Olsen, husmann på Størvold.V.Gunhild Bjørnsdtr Landsem, død og etterlatt: a. Ole Pedersen Holmvik. b.Anders Pedersen Gjelen. c.Malene Pedersdtr Følling. d.Marit Pedersdtr, død og etterlatt ei dtr: Marit Tomasdtr. e.Gunhild Pedersdtr, død og etterlatt 7 barn: 1.Sølvi Torbergsdtr. 2.Ragnhild, g m Peder Ressem.3.Siri Skar.4.Marit Lo. 5.Gunnhild Brørs. 6.Guru Saugstad.7.Inger Hervik.f.Randi Pedersdtr Ressem. g.Beret Pedersdtr Hammer.Dette skiftet viser at Bjørn Udvig hadde 6 barn som nådde voksen alder og ble gift.Da skattematriklen ble satt opp i 1647, var Mikkel blitt bruker.Det var altså Mikal Bjørnsen, som ble lensmann etter faren'.Dette var altså fra Beitstadboka. Bjørn Utvik hadde altså 6 barn som nådde voksen alder og ble gift. På s 9 i boka står det mer om slekta som har med Mosvik å gjøre:'Så ser det ut til at Ingebrigt, sønn av Astrig Bjørnsdtr Røsæg (Sjå IV a i skiftet) har vært eier av Utvik. I skiftet er han gitt Utvik som etternavn.Og 10-10-1689 gir disse skjøte på 2 og 1/2 spann i Utvik til sogneprest Oluf Dorph: Ingebrigt Ingebrigtsen og anders Mikkelsen Udvig her i gjeldet, og Ole Ingebrigtsen Staberg og Jørgen Ingebrigtsen av Mosvigen i Ytterøy prestegjeldAv disse kan vi finne igjen Ingebrigt, Ole og Jørgen som sønner av Ingebrigt Utvik. Anders Mikkelsen må vere g m en av søstrene deres uten at vi veit kven det var av dem'.Vi får da følgende linje fra Beitstad til Mosvik: I.Bjørn Utvik. II. Astrid Bjørnsdtr .m Ingebrikt Røsæg. III.Ingebrikt Utvik. IV.Av Ingebrigt Utviks 6 barn er dese, (a+b), i Mosvik: a.Ole Ingebrigtsen, f. 1657,d 1736. g.m Marit Altsdtr Staberg, f 1656, d 1736.b.Gjertrud Ingebrigtsdtr,f.1654 g med Arn Olsen/Pedersen(?)- brukere av Melvold, Mosvik. De hadde barna: a.Jakob Arnsen Sundset, f ca 1681 Melvold. b.Nils Arnsen, f ca 1682 Melvold, g.m Karen Ingebrigtsdtr f ca 1685. c.Ingebrigt Arnsen,f ca 1677, g.m Golla Jons/Jensdtr i 1713.Hilsen BEV

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har setter inne en direkte avskrift fra skiftet, og prøver å sortere personene med henvisninger, slik at det blir enklere å henvise til dem:Anno 1695 den 15. 16 och 17de Julij blef holdet registering, med paafuldte arveshiffte och deeling, Paa Soegestad i Beedstad Thinglaug, udj Sterfboet Effter den Welagte dannemand Jens Jørgensens hendøde Sl. hustrue Indgier Biørnsdaatter, imellom hannem paa den eene, som hendis nermeste arvinger, som er hendis brødre och søster børn och børne børn, paa den anden side, nemlig:1. hendis broder Sl. Michel Biørnsen Uduig, Som har effterlat trende børn, nemlig. 1.1. Rangnild Michelsdaatter, gifft med Henrich Nielsen Bartnes, 1.2. Ziri Michelsdaatter, død och Effterlat et barn, Michel Persen, nu tilstede 1.3. Christendtze Michelsdaatter, war gifft med Olle Olsen Ulstad, er død och effterlefr = 3 børn, Olle och Michel Olsønner och Marit Olsdaatter2. Sl. Arn Biørnsen Quamsengs børn, som er 3 brødre och 3 Søstre, nemlig: 2.1. Olle Arnsen, borger til Thrundhiem, nu omstunder i Nordlandene 2.2. Anders Arnsen, død och effterlat en daatter, wed nafn, Rangnild Andersdaatter, gifft med Peder Waldshraae i Ofrhalden 2.3. Johans Arnsen, boende i Lofoden i Nordlandene 2.4. Gunnild Arnsdaatter Thessem, død och effterlat = 6 børn, nemlig 2.4.1. Olle Jachobsen Kolberg 2.4.2. Jachob Evindsen Elnen 2.4.3. Giertrud Jachobsdaatter i Thromsøen i Nordlandene 2.4.4. Marit Jachobsdaatter Rostadøvne, 2.4.5. And Jachobsdaatter Lien 2.4.6. Rangnild Jachobsdaatter, død och effterlat en 2.4.6.1. Søn Thorber Nielsen och en 2.4.6.2. daatter Rangnild Torsdaatter 2.5. Marit Arnsdaatter Wichen, død och effterlat tuende børn 2.5.1. Marit och Sophi Olsdaatter, Paa deris wegne war tilstede deris fader Olle Larsen Wigen 2.6. Zjrj Arnsdaatter, gifft med Olle Quamseng3. Sl. Størcher Biørnsen Ovrens Effterlatte børn, nemlig: 3.1. Biørn Størchersen, er død, och effterlefr en 3.1.1. Søn wed nafn Biørnsen Størcher 3.2. Anders Størchersen Axnes, tilstede 3.3. Christen Størchersen Ofren, tilstede 3.4. Giertrud Størchersdaatter, død och effterlat et barn, wed nafn 3.4.1. Barbra Christophersdaatter, gifft med Peder Aspen 3.5. Rangnild Størchersdaatter Lagtun 3.6. Aarsle Størchersdaatter Hervig, och 3.7. Karj Størchersdaatter Axnes, Ugifft4. Sl. Astrj Biørnsdaatter Røseeg, Effterlat børn nemlig 4.1. Ingbret Uduig, er ochsaa død, och hans børn arver i hans sted, som er 6 wed nafn 4.1.1. Ingbret Ingbritsen Wennis 4.1.2. Jørgen Ingbritsen Braset 4.1.3. Olle Ingbritsen Staberg 4.1.4. Giertrud Ingbritzdaatter Øxenaas 4.1.5. Astrj Ingbritzdaatter Hegge, och 4.1.6. Malen Ingbritzdaatter Breevig, død och Effterlat 3de børn, Michel, Joen och Olle Olsønner 4.2. Gunnild Ingbritzdaatter Størvold, 4.3. Sirj Ingbritzdaatter, død och Effterlat en Søn,Ingbrit Olsen, huusmand paa Størvold5. Gunnild Biørnsdaatter Landsem, hendis Effterlatte børn 5.1. Olle Persen Henvig 5.2. Anders Persen Gielen 5.3. Malen Persdatter Følling 5.4. Marit Persdatter død, och effterlat en daatter, Marit Thomesdaatter 5.5. Gunnild Persdatter, død och effterlat = 7 børn, nemlig 5.5.1. Solvj Thorbersdaatter paa Redsem, 5.5.2. Rangnild Torbersdaatter, gifft med Peder Redsem, 5.5.3. Sirj Shar 5.5.4. Marit Loe 5.5.5. Gunnild Brørs 5.5.6. Guru Soegestad 5.5.7. Inger Hervig 5.6. Rannj Persdatter Redsem 5.7. Berit Persdaatter Hammer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Jeg trykket visst litt for tidlig på 'Enter', men her er resten sortert:4.3.1 Ingbrit Olsen, huusmand paa Størvold5. Gunnild Biørnsdaatter Landsem, hendis Effterlatte børn5.1. Olle Persen Henvig5.2. Anders Persen Gielen5.3. Malen Persdatter Følling5.4. Marit Persdatter død, och effterlat en daatter, Marit Thomesdaatter5.5. Gunnild Persdatter, død och effterlat = 7 børn, nemlig5.5.1. Solvj Thorbersdaatter paa Redsem,5.5.2. Rangnild Torbersdaatter, gifft med Peder Redsem,5.5.3. Sirj Shar5.5.4. Marit Loe5.5.5. Gunnild Brørs5.5.6. Guru Soegestad5.5.7. Inger Hervig5.6. Rannj Persdatter Redsem5.7. Berit Persdaatter Hammer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Hvis vi starter med etterkommere etter Michel Bjørnsen, har jeg følgende tillegg:1.1 Datteren Ragnhild har sønnen Niels Henrichsen Bartnes, som er 16 år gammel i 1701.1.3 Datteren Christenzes barn er oppgitt i skiftet etter sin far, Ole Ulstad, 01.09.1703. Da er Marit 30 år, Ole 26 år og Michel 22 år. I 1701 er Ole og Michel henholdsvis 30 og 18 år. Ole ble stevnet for leiermål med Anne Larsdatter i 1693, hvor hun beklager at han ikke vil snakke med henne. I 1994 lover han allikvel retten å gifte seg med henne. Ved skiftet etter Ole i 1719 heter konen Kirsten Olsdatter, og de har barna Marit, 13 år, Kirsten 10 år og Ole 6 år gammel.Dette er alt jeg har på etterkommere etter Michel Bjørnsen Utvik. Noen som har mer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Det ser ikke ut til å være noen som har flere etterkommere etter Michel, så jeg fortsetter med etterkommere etter broren Arnt.2. Sl. Arn Bjørnsen Kvamseng var gift med Marthe Rolandsdatter Kvamseng.Jeg har ikke mer informasjon om de tre sønnene, men litt mer om døtrene Gunhild og Siri.2.4 Gunhild Arnsdatter Tessem var først gift med Jacob Olsen Tessem, sønn av Ole og Gjertrud Ingebrigtsdatter Tessem. De fikk barna [2.4.1] Olle, [2.4.3] Gjertrud, [2.4.4] Marit, [2.4.5] Ann og [2.4.6] Ragnhild med. Deretter giftet Gunhild seg med Even Lødensen (Skifte 21.05.1697), sønn av Løden Jacobsen og Anne Stålsdatter Opdal. Gunhild og Even fikk sønnen [2.4.2] Jacob.2.4.1 Olle Jacobsen Tessem (Skifte 26.05.1707), bosatt på Kolberg, var gift med Ingeborg Hansdatter (Skifte etter broren Anfind Mindrum 21.05.1697), datter av Anne Stålsdatter Opdal og hennes andre mann Hans (Ingeborg er altså halvsøster til sin stesvigerfar). Olle og Ingeborg fikk barna, Gunhild f. ca. 1680, Anne f. ca. 1682, Berit f. ca. 1684, Giertrud f. ca. 1687, Marit f. ca. 1692 og Giøde f. ca. 1695.2.4.2 Jacob Evensen født på Tessem, senere på Elnan. Gift med Marit Ågesdatter Skevik. Jacob og Marit hadde barna Gunhild f. ca. 1697 og Even f. ca. 1699.2.6 Siri Arnsdatter gift med Ole Sivertsen Kvamseng (Skifte 06.04.1709). Siri og Ole hadde barna Anders f. ca. 1677 og Karen f. ca. 1685.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Her er etterkommerne etter Størker Bjørnsen. Det blir for uoversiktlig å ta med alle etterkommere, men i de tilfellene hvor jeg har registrert flere etterkommere, har jeg oppgitt det i parentes.3. Størker Bjørnsen Overrein (Skifte 29.04.1689), gift med Malen Thomasdatter (Skifte 23.06.1690). Størker og Malen hadde barna:3.1 a) Gaute, 26 år i 1666 men ikke nevnt i skiftet etter foreldrene. Må derfor være død uten arvinger før 1689.3.1 Bjørn, var 18 år i 1666, men død før skiftet etter faren i 1689. Etterlot seg sønnen Størker, f. ca. 1774.3.2 a) Thomas, var 14 år i 1666, men ikke nevnt i skiftet etter foreldrene.3.2 Anders, var 12 år i 1666, gift første gang 04.10.1691 med Gjertrud Pedersdatter Øksnes, andre gang 13.06.1700 med Marit Taraldsdatter Bresset.3.3 Christen er 50 år i 1701, men er ikke nevnt på Overrein i 1666. Sannsynligvis er han den Christen Størkersen som er 10 år og tjener hos Bjørn Bardal i 1666. Christen er gift med Marit Iversdatter Fossum, datter Iver Sivertsen og Ingeborg Andersdatter Fossum. Christen og Marit har barna: [3.3.1] Malena f. ca. 1689, [3.3.2] Ingeborg f. ca. 1690 (se nedenunder), [3.3.3] Birgitte f. ca. 1698, [3.3.4] Størker f. ca. 1699, [3.3.5] Gjertrud f. ca. 1703, [3.3.6] Ole f. ca. 1707, [3.3.7] Anne f. ca. 1710 (se nedenunder) og [3.3.8] Gunhild f. ca. 1713.3.3.2 Ingeborg Christensdatter Overrein gift med Michel Størkersen Røsegg, og hadde barna [3.3.2.1] Christen f. ca. 1714 gift med Randi Størkersdatter Tiltnes (flere etterkommere), [3.3.2.2] Anne gift med Peder Ingebrigtsen Nordtuv, [3.3.2.3] Størker f. ca. 1718, [3.3.2.4] Marit f. ca. 1720, [3.3.2.5] Christopher f. 1723 d. 1751 gift 07.10.1748 med Ingeborg Iversdatter Aunan, [3.3.2.6] Marit f. ca. 1725 gift med Torber Larsen Vanebo.3.3.7 Anne Christensdatter Overrein gift med Jacob Eriksen Lund, sønn av [4.1.5] Astrid Ingebrigtsdatter Utvik/Bartnes og hennes andre mann, Erik Olsen Rein. Anne og Jacob var bosatt på Lund og hadde barna: [3.3.7.1] Astrid f. 13.03.1732 gift med Ole Andersen Reitlo (flere etterkommere), [3.3.7.2] Marit f. 23.12.1733 d 31.01.1734, [3.3.7.3] Erik f. 17.12.1736 gift 05.10.1772 med Ingeborg Olsdatter Storvestre, datter av Ole Olsen f. Forset og Birgitte Michelsdatter f. Dalsaunet (flere etterkommere), [3.3.7.4] Malen f. 26.10.1738, [3.3.7.5] Christence f. 10.12.1742, [3.3.7.6] Anders f. 19.09.1745 gift 23.11.1772 med Elen Carlsdatter Eli, datter av Carl Olsen Hatling og Birgitte Christophersdatter (Darre) født på Rein. (Anders og Elen hadde sønnen [3.3.7.6.1] Jacob Andersen Hatling f. 11.01.1775). [3.3.7.7] Christen f. 08.10.1747 d. 16.12.1747, [3.3.7.8] Michel f. 29.05.1749, [3.3.7.9] Christen f. 1751 d. 01.08.1751, samt et dødfødt guttebarn 21.02.1753.3.4 Gjertrud død 43 år gammel den 15.04.1688, gift med Christopher Christophersen Lill-Overrein i Stod, datteren [3.4.1] Barbro Christophersdatter gift 11.04.1694 med Peder Bårdsen Reitlo (f.ca. 1661), sønn av Bård Olsen født på Utgård og Anne Bårdsdatter Reitlo. Barn: [3.4.1.1] Bård Pedersen Asp f. august 1685, gift 06.01.1728 med Ingeborg Olsdatter Rungstad, [3.4.1.2] Gjertrud f. 28.02.1700, [3.4.1.3] Ane f. 04.01.1703 d. 03.03.1718, [3.4.1.4] Christopher f. ca. 1705 d. 1786 (se nedenunder), [3.4.1.5] Marit f. 17.12.1711 d. 15.12.1719, [3.4.1.6] Bård f. 13.09.1714, [3.4.1.7] Ane f. 16.11.1719.3.4.1.4 Christopher Pedersen gift 21.10.1736 med Anne Olsdatter Kvam, datter av Ole Pedersen og Gjertrud Olsdatter Kvam. Christopher er nevnt som smed da de får datteren [3.4.1.4.1] Gjertrud, f. 13.06.1737 d. 1793. Hun gifter seg 13.10.1763 med Peder Pedersen Egge og får datteren [4.3.1.4.1.1] Anna Pedersdatter Eggebogen 03.06.1782. Gjertrud gifter seg på nytt 18.09.1786 med Anders Iversen Sunde.3.5 Ragnhild har jeg ikke mer informasjon om3.6 Aarsille gift første gang med Trond Jonsen Hervik, andre gang med Svend Jonsen Strand (Skifte 03.06.1699) og tredje gang Ole Larsen Hundlo. Aarsille og Svend hadde barna [3.6.1] Jon f. ca. 1690 og [3.6.2] Malen f. 09.12.1698 gift 14.07.1720 med Erik Evensen (flere etterkommere).3.7 Kari gift med Anders Iversen Fossum, sønn av Iver Sivertsen og Ingeborg Andersdatter Fossum. Kari og Anders hadde sønnen Størker Andersen Oxaas f. 26.02.1693.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Etterkommere etter Astrid Bjørnsdatter:4. Astrid Bjørnsdatter Utvik, gift første gang med Ingebrigt Røsegg, andre gang med Størker Pedersen Røsegg. Astrid og Ingebrigt hadde barna [4.1] Ingebrigt d. på Bartnes 1691 (Skifte 31.03.1691) (se omtale nedenunder), [4.2] Gunhild, [4.3] Nils, [4.4] Siri , d. før 1694 etterlatt sønnen Ingebrigt Olsen, [4.5] Guri.4.1 Ingebrigt Ingebrigtsen var først gift med en kvinne (sannsynligvis en Gjertrud) som var mor til alle barna. Deretter var han gift med Guri Olsdatter, som han ikke hadde barn med. Barn av Ingebrigt:4.1.1 Ingebrigt – ingen informasjon4.1.2 Jørgen – død 46 år gammel 12.06.1701 (Skifte 17.11.1701), skredder og husmann på Egge grunn i Steinkjer. Gift med Ingeborg Paulsdatter. Barn [4.1.2.1] Paul, i det syvende året ved skiftet etter faren, [4.1.2.2] Ingebrigt, i det femte året ved skiftet etter faren, [4.1.2.3] Åge f. 14.09.1699, [4.1.2.4] Gjertrud f. 01.01.1702 (se nedenunder)4.1.2.4 Gjertrud Jørgensdatter gift 10.01.1727 med Mentz Christophersen Rein, og har følgende barn:4.1.2.4.1 Christopher f. 20.10.17274.1.2.4.2 Jørgen f. 06.01.1730 d. 1777, g. 1773 med Karen Larsdatter Nygård (flere etterkommere)4.1.2.4.3 Karen f. 14.02.17324.1.2.4.4 Ingeborg f. 31.08.17344.1.2.4.5 Dødfødt gutt 22.04.17374.1.2.4.6 Birgitte f. 26.12.1738 d. 15.10 17394.1.2.4.7 Sara f. 26.12.1739 d. 11.03.1803 gift 08.10.1766 med Peder Larsen Nygård (flere etterkommere)4.1.2.4.9 Ole f. 04.03.17444.1.3 Ole – beskrevet i debatt nr. 412354.1.4 Gjertrud – beskrevet i debatt nr. 412354.1.5 Astrid død 74 gammel 21.11.1732, gift første gang med Anders Michelsen Kvam, sønn av Michel og Ingjerd Toresdatter Kvam, og andre gang med Erik Olsen Rein, ukjente foreldre. Først bosatt på HeggeBarn:4.1.5.1 Inger Andersdatter f. ca. 1685 på Hegge, d. 08.06.1754, g. 18.11.1710 med Tharald Mortensen Sneve. (Flere etterkommere)4.1.5.2 Michel Andersen f. ca. 1687 d. 01.01.1719 som soldat i Trondheim, gift 18.12.1713 med Marit Olsdatter Lill-Overrein.4.1.5.3 Gjertrud Andersdatter f. 01.09.16914.1.5.4 Ane Eriksdatter f. 12.11.1694 gift 07.01.1718 med Peder Olsen Kvam, sønn av Ole Pedersen og Gjertrud Olsdatter Kvam.4.1.5.5 Anders Eriksen f. 07.11.16964.1.5.6 Ingebrigt f. 20.03.1699 gift 25.04.1730 med Kirsten Olsdatter Kvam, datter av Ole Pedersen og Gjertrud Olsdatter Kvam. (Flere etterkommere)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

5. Gunhild Bjørnsdatter Utvik har litt flere barn enn det som er oppgitt i skiftet på Saugestad. Hun var først gift med Peder Landsem, som er far til barna, og deretter med Christopher Pedersen Landsem5.1 Ole Persen Honvik, 32 år i 1667, d. 1700 (Skifte 26.04.1700), gift med Marit Pedersdatter, og har barna:5.1.1 Astrid, 50 år i 17005.1.2 Peder, 34 år og soldat ved skiftet etter foreldrene5.1.3 Johannes, alder ikke oppgitt i skiftet5.1.4 Berit, alder ikke oppgitt i skiftet, gift med Thomas Arntsen Hjelde, sønn av Arne og Jødda Olsdatter Hjelde. Barn:5.1.4.1 Ole Thomassen, bosatt en periode på Helbostad i Namdalseid5.1.4.2 Marit Thomasdatter, gift med Tore Salamonsen (Skifte 1753), sannsynligvis sønn av Salamon Olsen og Kirsten Halvorsdatter Gjerstad. Bosatt på Opdal. Barn:5.1.4.2.1 Gjødda, f. 1724, ugift ved skifte etter faren5.1.4.2.2 Thomas, f. 1727, gift med Marit Henriksdatter, flere etterkommere.5.1.4.2.3 Jon, f. 1730, gift med Malena Sivertsdatter Bartnes5.1.4.2.4 Ole, f. 1735 d. 17565.1.4.2.5 Lisbeth, f. 1738 d. 17465.1.4.2.6 Peder, f. 1742 d. 1803, gift med Gunhild Mortensdatter Opdal, f. på Hoset, datter av Morten Olsen og Ingeborg Olsdatter Hoset/Opdal. Bosatt på Gulling og Kolberg. Flere etterkommere.5.2 Anders Persen Gielen, ingen opplysninger utover skiftet5.3 Malen Persdatter, ingen informasjon utover skiftet5.4 Marit Persdatter, ingen opplysninger utover skiftet hvor hun var død og etterlot datteren Marit Thomasdatter5.5 Gunhild Persdatter var gift med Torber Olsen, som var en gammel og skrøpelig mann på 90 år ved skiftet etter datteren Guru 13.03.1699. Barn:5.5.1 Sølvi Torbersdatter på Redsem, ingen opplysninger utover skiftet5.5.2 Ragnhild Torbersdatter gift med Peder Tharaldsen Redsem, sønn av Tharald Pedersen Redsem. Barn:5.5.2.1 Peder var 4 år i 17015.5.3 Siri Skar, ingen informasjon utover skiftet5.5.4 Marit Loe, ingen informasjon utover skiftet5.5.5 Gunhild Brørs, ingen informasjon utover skiftet5.5.6 Guru, (skifte 13.03.1699) gift med Thomas Christensen Langnes, sønn av Christen Jørgensen og Marit Andersdatter LeinDette var det siste jeg hadde om barna til Bjørn og Ragnhild Utvik (selv om jeg har mange etterkommere etter enkeltpersoner helt fram til i dag). Er det noen som har mer informasjon om de personene jeg ikke har funnet etterkommere til? Jeg har ikke lett etter etterkommere for alle, så sannsynligheten er stor for at de finnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Even Veie

Tusen takk Sissil!! Det er heilt sikkert mange som har nytte av dette oppsettet!! Det er jo svært mange etterkommere av Bjørn Utvik, så mange vil nok kunne ha nytte av dette oppsettet. Utfordringa er vel å koma tilstrekkelig langt tilbake slik at ein 'når tak i ' desse personene. Hilsen B E Veie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Hildrum

Hei Sissil! Har du noe mere på Ragnhild Andersdatter og Peder Valskrå, nevnt under pkt. 2.2, i innlegg 2 her? Har funnet en kandidat på Valskrå i Grong - Okstad på Høylandet i den aktuelle perioden, men han som reiste fra Valskrå til Okstad, er nevnt med ei annen kone som døde i 1718 på Høylandet.MvH Inge Hildrum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Hei Inge. Jeg har ikke noe mer på Ragnhild Andersdatter, men jeg har en liten mistanke om at dette er Ragnhild Andersdatter som giftet seg med Peder Christophersen i Egge kirke den 01.11.1691. Forlovere er Anders Hegge, som er gift med Ragnhilds tremenning og bosatt i nærheten av Egge kirke, og Arnt Bardahl, som er svoger til en annen av Ragnhilds tremenninger. Jeg er usikker på hvem Peder Christophersen er, men det er ikke spor etter dem videre i Stod. Har du sett skifte etter konen til Peder Valskrå i 1718? Der framgår det kanskje om han har vært gift tidligere?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Hildrum

Hei! Christoffer Olsen Valskrå døde i 1692, og sønnen hans Peder, er den som flyttet til Okstad på Høylandet i 1698. Skal sjekke på Statsarkivet her om skiftet til hans kone Bodil Olsdatter som døde i 1718. Forøvrig er Peder nevnt med en sønn, Christoffer Pedersen, 8 år i 1701 - manntallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Kanskje du kan sjekke om det finnes noe skifte etter Ragnhild Andersdatter også mellom 1695 og 1717?Peder Okstad står nevnt som Peder Pedersen i mantallet for 1701 - men navnet på både far og sønn indikerer at dette burde ha vært en 'Christophersen'. Står det feil i mantallet, eller er han en stesønn av Christopher Olsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Hildrum

Hei! Har bare sjekket det 1701-manntallet, som Erlend Mehlum? har lagt inn på Digitalpensjonatet, og der står det Peder Pedersen. Men i Høylandet bygdebok er han nevnt som Peder Christoffersen ved flere anledninger, blant annet i matrikkelen fra 1723.Skal sjekke også er eventuelt skifte etter Ragnhild Andersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erlend Eriksen Mæhlum

Jeg har skrevet av noe av registeret til skifteprotokollen, og kan se at det var skifte etter Bodil Olsdatter Ogstad 13/6-1718. Arvinger er enkemannen, barna: Sl. Ole Almoes barn i farmoder arv, Erik Christophersen i moder arv, Karen Pedersdatter i moder arv. Formynder for Karen ble broren Peder Christophersen KatmoenVidere finnes skifte etter Ole Christophersen Almoes. Arvinger er enken, barna Pedere Olsen og Elisabeth Olsdatter. Formynder Siur Romstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Står det navnet på enkemannen? Det virker jo som om Bodil var gift med Christopher Olsen og deretter med en Peder. Det kan jo virke som om det er Christopher Olsen Valskrå/Ogstad hun er gift med ettersom datteren Karens bror heter Peder Christophersen? Da kan vi kanskje sette spørsmål ved om det er Peder Christophersen Katmoen som er gift med Ragnhild Andersdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Hildrum

Hei! Det er endel problemer her ja. I Grongboka står det at Christoffer Olsen Valskrå, d. 1692, var gift med Marit Danielsdatter, d. 1695. Deres barn var: Peder, Ole, Daniel, Samuel, Kirsten og Karen.På Okstad var det en av mine aner: Christoffer Pedersen Okstad (1681-1737), som solgte Okstad til Peder Christoffersen fra Valskrå(det skal visst ikke finnes noen skjøter eller kjøpekontrakter på dette). Denne Christoffer Pedersen kjøpte deretter Katmoen, før han dro til Bertnem. Jeg finner ingen Peder Christoffersen Katmoen. Eldste barn av Christoffer her, Johan(som senere overtok Katmoen), ble født i 1714.Hadde sett for meg en mulighet der Bodil først kunne ha vært gift med en Christoffer Almås, som det forøvrig ikke foreligger noen opplysninger om, selv om det burde det når man ser på eierforholdene der. Problemet blir at Ole Christophersen Almås, er f. ca 1655 - d. 1717, derav at hans barn arver Bodil, men slik jeg ser det så må det bli et for stort sprang til at Bodil kunne ha vært mor til for eksempel Karen som hun da kunne ha fått med 'vår' Peder fra Valskrå??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erlend Eriksen Mæhlum

Jeg klarer ikke helt å følge med her, men til opplysning så var det skifte etter Christopher Olsen Valskraa i 1692, Da er barna Peder, Ole Samuel, Kirsten, Karen og Daniel nevnt, enken er er da Maritte Danielsdatter. Men i Skifte etter enken Maritte Andersdatter (feil farsnavn?) i 1695 er kun Samuel, Daniel og Karen nevnt, Så jeg vil tippe på Christopher var gift 2 ganger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sissil Bruun Sørensen

Tror det er flere av oss som har problemer med å henge med her...:-) Jeg har et spørsmål:Hvem var enkemannen etter Bodil Olsdatter Ogstad?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Hildrum

Hei! I Høylandet bygdebok står det at Christoffer Pedersen solgte sin eiende gård på Okstad til Peder Christoffersen fra Valskrå, g. m. Bodille Olsdatter, d. 1718. I skiftet etter Bodil, står det vel bare enkemannen, Erlend?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inge Hildrum

Et besøk på Statsarkivet idag, ga dessverre ikke noe mere om Ragnhild Andersdatter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.