Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Kristian Fors

[#61701] Hvem var mor til Inger og Maren Christensdatter Baarlund (Børlund)

Recommended Posts

Gjest Kristian Fors

Denne diskusjonen har vært ført om Hans Sørensen Gamst, og da under Finnmark, og det hører jo ikke under der. Dette temaet når derfor ikke fram til alle som kan ha interesse av det.Det er kommet fram opplysninger på tinget 29. april 1713 for Helgøy, at Inger hadde fått et barn utenfor ekteskap med Otte Olsen, og da de ikke ville ekte hverandre, måtte de betale høyere bøter. Inger Christensdatters far Christen Jørgensen ville betale hennes bøter på 8 daler. Det har også kommet fram opplysninger fra et skifte 1714 i Saltens fogderi etter Anne Kirstine Andersdatter Bernhoft. Da hun dør barnløs arver hennes søsken, av disse er halvbroren Christen Jørgensen Børlund i Troms. Han bor da på Nordeide i Karlsøy, og er der iallfall fra 1708 og etter 1714. Registrering av skiftet 4. juli 1712 etter Christen Knudsens enke Aleth Madsdatter Lorck var på Nordeide. På grunn av at boet var fallitt, måtte hun flytte til sin svigersønn Morten Sørensen Hegelund på Bakkeby.Christen Jørgensen Nordeidet har ved skoskatten 1711 hustru og en datter, og dessuten en tjener som var matros. Siden han bor på Nordeide og har to døtrer, som hver kaller en sønn for Erik Lorck, virker det som Christen Jørgensen Børlunds hustru må være en søster til Alet Madsdatter Lorck. Dessuten blir Maren Christensdatter Baarlund, som var gift med Erik Hansen Lind på Follesøy i Skjervøy, også kalt for Maren Lorck.Er det noen som har noen flere opplysninger om dette, eller annet sider av dette temaet, ville det være meget interessant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Det er fint om du oppgir temanummer eller lenke til debatten som har vært ført forut for dette innlegget. Lettere å se hva som er problemet.Skiftet etter Anne Kirstine Andersdatter Bernhoft finner sted på Løp/Bodø, åpnet 17/1 1714, intern skiftenr 20038 og gir noen flere opplysninger som kan være interessante hvis man får oversikt over hele problemet.Vennlig hilsen IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

Hei.Skiftet etter Anne Kirstine Andersdatter Bernhoft finnes på side 260 i boken 'Stamtavle over slægten Bernhoft'. Skiftet er forkortet, men korrekt gjengitt. Jeg har først idag hatt anledning å se på det orgiginale skiftet. Det er jo feil at Anne Jørgensdatter Børlum, Tromsen, hadde en ektefelle Engelz Arnnts. I skiftet står det: Anne Jørgensdatter Børlum sl. Hr. Pedher Arnetsen (Arnutsen). Anne Jørgensdatter var fadder flere ganger i Karlsøy kirkebok 1709-11. Tilstede ved skiftet var Hr. Capitain Lieutenant Carsten Jørgensen Børlum, og forvalter over Tromsøe godset Mons. Carsten Andersen BernhoftNord Troms museum har transskribert justisprotokollene for Skjervøy og Karlsøy 1707-1760. Dette er et prisverdig tiltak, men det var ukjent for meg helt til nylig. Jeg har måttet stave meg igjennom de orginale sidene. Jeg ser at Jon Nilsen 1. aug. 1713 fikk bygslet eiendommen til sl. Lars Hansen Løfberg, som da var død. Jon Niels: Svendtzby sin qvinde ville betale 4 rdr. til Henrik Henriksen, for noe arbeide som var utført. Han var da dømt til å betale 12 rdr. for å hatt løst leiermål. Dette må nesten være Inger Christensdatter Bårlund, siden hennes sønn Niels Johansen ble gift 1734. Johan Nilsen blir i skattemanntallene, kalt for Johan Nilsen svenske. Han er 1. gang nevnt 1713, og bor da på Bakkeby. Trolig hos Morten Sørensen Hegelund og Inger Christensdatter Lorck, men året etter var han i Svendsby.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alvin Andreassen

Justisprotokollen 1707-1760 - prisverdig tiltak. Se innlegg 69 i temanr. 39306 (Gamst). Per Inge Nilsen har laget et fullstendig navneregister med gårdsnavn, fornavn og etternavn til nevnte justisprotokoll. Klikker man på forbokstaven i et navn, får man opp de aktuelle med årstall og sidenr. hvor de omtales i protokollen. Klikker man så på årstall, kommer man direkte inn på det aktuelle i protokollen. Et stort arbeid må ligge bak dette!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

Sorenskriver Søren Pedersen Bogø, som bodde på gården Skittenelv, forteller i en beretning fra 1695 at skriverens fullmektig Christen Jørgensen var bosatt på gården med sin familie, men kona var bortreist til København, og en av de fire barna hans var til sjøs. fullmektigen var forøvrig en språkmektig mann, som kunne 'Fadervår' både på dansk, tysk og latin. En del av denne beretningen finnes på side 547 i Karlsøy bygdebok I.Navnet til Christen Jørgensen hustru, finnes muligens ikke i skriftlige kilder, men ved et visst resonnement kan man, komme et stykke på vei. At hun hette Lorck var trolig, fordi Maren Christensdatter Borlund ble flere ganger kalt for Maren Lorck. Bl. annet i skiftet etter Erik Lorck på Hamnes. I dette skiftet er søsteren Marit nevnt først, deretter Inger. Erik Hansen Lind 1. hustru het Maritte Axelsdatter, Etter gammel skikk ble den første datteren oppkalt etter mannens avdøde hustru, deretter fikk den neste navnet etter hans eller hennes mor. Eriks mor het Anna, så Inger er trolig oppkalt etter Marens mor. Det er trolig at Christen Jørgensen Borlund (Børlund) hustru het Inger Madsdatter Lorck (Søegaard) Det er jo en mulighet at Inger Lorck kunne være fra et annet barn til Otte Jacobsen Lorck. Lorck slekten i Norge er ganske liten. Og etter Boken 'Die Chronik der Familie Lorck' er fra 1600 hundre tallet bare Otte Jacobsen Lorck nevnt. Søren Pedersen Bogøs hustru het Johanna Madsdatter Søegaard, og var søster til Aleth Madsdatter Lorck på Nordeidet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alvin Andreassen

Takk for at du fortsatt engasjerer deg i Christen Jørgensen. Du nevner sorenskriver Bogøe og Skittenelv. Her skal jeg få komme med noen tilleggsopplysninger. Søren Pedersen Bogøe var sorenskriver i perioden 1690 - 1705, da han døde. De første årene bodde han på Jægervannet, men bygslet fra 1693 gården Skittenelv. I skattelisstene først fra 1795. I 1706 ble han etterfulgt som sorenskriver av Asmus Rosenfeldt, og han hadde jo sin residens på Greipstad, sør på Sør-Kvaløy. Det må han vært på den tiden at Christen har kommet til Nord-Eidet, og hvorfor dit? Det må nevnes at Bogøe må ha hatt sin bopel på den sørlige delen av Skittenelv, det senere Vågnes. Hans enke Johanne Madsdatter Søgaard ble fortsatt sittende på gården noen år. Men i 1713 overlot hun den nordlige delen, dagens Skittenelv, til svigersønnen Christen Hansen Heggelund, gift med Elen Elisabeth Sørensdatter Bogøe. Christen drev det stort, og etter disse finnes det fortsatt etterkommere i området. Johanne Madsdatter satt på sin bygseldel til hun døde i 1721, og da overtok sønnen Anthoni den delen. Men i 1733 flyttet han til Kvæfjord. Han ble etterfulgt av Jacob Larsen og Hans Pedersen (fra Karlsøy). Og om disse står det flere steder at de bodde på Bognæs, som senere må ha blitt til Vognæs.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alvin Andreassen

Jeg ser at jeg i foregående innlegg har sagt at Bogøe bygslet gården Skittenelv fra 1693, hvor jeg nå har det fra. Gårdene Skittenelv og Snarby var såkalte sorenskrivergårder, de var 'udlagt' sorenskriveren, dvs.at sorenskriveren hadde inntekten fra dem. Nå hadde Skittenelv ligget øde i en god del år etter den siste oppsitteren Hans Einersen. Så sent som i 1694 er Skittenelv øde, men fra 1695 er det Bogøe som bor der. Hvor oppholdt Christen Jørgensen seg i 1702?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

I manntallet 1702 for Skjervøy er det to som heter Erik Hansen, Den ene Erik Hansen på Lille Follesøy, som er 20 år, og er sønn av Hans Knutsen og Anna Svendsdatter, den andre er er Erik Hansen på Ravelseidet 26 år, og sønn til Hans Eriksen, begge var sønner av handelsmenn, og tilhørte en overklasse i sognet.Ved skiftet 6. juli 1717 etter Erik Hansens hustru Marite Axelsdatter, finnes det en skje i boet merket E.H.L. M.A.D.B. De har to barn Hans Eriksen og Kirsten Eriksdatter.I skiftet 31. juli etter Erik Lorck på Hamnes, heter hans mor Maren Lorck, og hans eldste bror Hans Eriksen, og Eriks ene søster ble kalt for Inger Eriksdatter Lind, som da var gift i Loppa.Dette har gjort at jeg har trodd at Maren Eriksdatter Bårlund var gift med Erik Hansen på Lille Follesøy. Men dette er ikke riktig.I Justisprotokollen 1721 for Skjervøy står det: 'Maren Christensdatter, Erich hansens paa RavelsEidet sin qvinde, var og Christen Jørgens datter' Dette gjør det klart at Maren Bårlund var gift med Erik Hansen på Ravelseide, og ikke med Erik Hansen på Lille Follesøy. Dette gir jo en forklaring på hvorfor det ser ut til at noen av hennes barn var født før 1717.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

Skiftet etter Erik Lorck, Hamnnes var 31. juli 1759.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Antydes det i det ovenstående at Christen Jørgensen (på Nordeide, Reinøy, Karlsøy), som altså kan ha vært gift med en ''Madsdatter Lorck'', er identisk med den Christian Jørgensen Børlum (Børlund ?) som i 1714 er nevnt i skiftet etter sin halvsøster Anne Kirstine Andersdatter Bernhoft ? (Er hun forresten en eldre eller yngre halvsøster ?Jeg har notert at denne Christian Jørgensen Børlum skulle være gift med en Else Pedersdatter (5 barn). Skulle dette i så fall ha vært før eller etter et giftermålet med en en ''Madsdatter Lorck'' ?Jeg hadde dessuten notert meg at det skal ha vært skifte etter Christian Jørgensen Børlum den 16 sep 1699 på Aurlund, Østsinni, Nordre Land, men dette må da være feil.(4:) Jeg skjønner ikke den logikkrekken som gis i siste avns, denne som sier at 'Dette må nesten være Inger Christensdatter Bårlund, siden hennes sønn Niels Johansen ble gift 1734'. Hva menes her, og hvordan binder dette Inger til omtalte 'Jon Niels: Svendtzby' ?Het Inger Christensdatter Baarlund's søster Maren eller Marit, og var hun eldre eller yngre enn Inger ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

Det har jo tidligere under Hans Sørensen Gamst, blitt opplyst at Anne K. Andersdatter Bernhoft var en yngre halvsøster til søskende Børlum. Det ble jo også opplyst i skiftet at Christen Jørgensen Børlum bodde i Troms, og hans søster Anna Jørgensdatter Børlum hadde vært gift med sal. Hr. Peder Arnesen i Tromsø (prest i Karlsøy). Christen Jørgensen bodde ved skoskatten 1711 på Noreidet, med hustru og en datter. Dette må være Christen Jørgensen Børlum, siden datteren ble kalt for Inger Christensdatter Bårlund. Dette fordi hennes sønn het Anders Ottesen Bårlund. I justisprotollen 1714 blir det opplyst at Ingers far het Christen Jørgensen. I 1721 bor Christen Jørgensen hos sin datter Maren Christensdatter (Bårlund) på Ravelseidet.At Christen Jørgensen var gift en kvinne som brukte navnet Lorck, må sees på som helt sannsynlig, siden både Inger og Maren kaller hver sin sønn for Erik Lorck. Maren blir jo også kalt for Maren Lorck. Hvis Christen Jørgensen var gift med en Else Pedersdatter, så må det i tilfelle være hans 2. hustru, fordi Inger og Maren må være født rundt 1680. Else Pedersdatter kunne neppe være mor til Maren, siden ingen av hennes døtrer het Else. Hvor har du forresten dette med Else Pedersdatter fra?Inger Christensdatter Bårlund må ha blitt gift ca. 1714 med Johan Nilsen, siden den eldste sønnen ble gift i 1734. Han kunne på dette tidspunktet ikke være mer enn 19-20 år, noe særlig yngre kunne han vel ikke være ved giftermålet. I 1713 ble Inger dømt til bøter, for å ha fått barn utenfor ekteskap. Først etter da, kan hun ha blitt gift med Johan Nilsen.Det var etter jordebøkene bare en Jon eller Johan Nilsen på Svensby. Navn kunne på den tid bli skrevet noe forskjellig. Noen rettskrivingsregel fantes ikke. Om Maren het det eller Marit er vanskelig å si, men hun ble vanligvis kalt Maren. Hun kan ha vært eldre enn Inger, men dette er veldig usikkert. I 1795 var Christen Jørgensen fullmektig hos sorenskriver Søren Pedersen Bogø, som bodde på gården Skittenelv. Han hadde 4 barn, en sønn var til sjøs, og hustruen var i København

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

I følge Simon Ellefesen: Min norske arv, var det Christian og ikke broren Christen som var gift med Else Pedersdatter (Nordråk). Han oppgir feilaktig at Anna Jørgensdatter Børlum var gift med en Engelz Arrents, disse opplysningene har han hentet fra: DIS Salten Slekthistorielag (2000): Skifteregister. Det er mulig at det er feillest der.Setter opp skiftet noe forkortet, slik det er korrekt gjengitt i 'Slægten Bernhoft': Anne Kirstine Andersdatter Bernhoft, f. 1766, begr. i Bodø 1714, 48 A. 5 M gl. hun boede paa Gaarden Løb hos Foged Jesper Andersen Colderup, som bekostede Begravelsen. Ifølge Saltens Skiftepr. 1714 16/1 var boet registr. 5/1 s. A. Afdødes Midler var 133 Rdl.3 Ort 12 Sk. Gjæld og Omkostn. 73 Rdl. Arvingene vare: 1. Helbroderen Carsten Andersen Bernhoft, f. 166., død 17..,2. Halvbroderen Kapt-Lieutn. Carsten Jørgensen Børlumb.3. Sal. Christian Jørgensen Børlumbs Børn, 'der skal bo på Hadeland.4. Christen Jørgensen Børlumb 'boende i Tromsøen' 5. Anne Jørgensdtr. Børlum, sal. Hr. Peder Arentsen i Tromsø.6. Sal. Birgitte Jørgensdtr. Børlums barn, 'som skal findes i Skeen' (J. Collins Opt.). 3.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Mange takk, Kristian !Jeg har sett antydet at Jørgen Børlum ('Børlumb') kan ha vært identisk med en 'Jürgen Carstensen Bordlund', og (et annet sted) at opphavet til navnet han ha vært Børglum på Jylland.Det er forvirrende med de ulike stavemåtene (Bårlund, Baarlund, Borlund, Bordlund, Børlund, Børlum, Børlumb).Var 'Anders Ottesen Bårlund' det barnet som Inger fikk u.e. ca. 1713 (sønn av Otte Olsen) ? Var det denne Anders som drev en liten handel i 1744 ? Jeg har sett antydet at Anders skal være født før 1710 og at hans far skal ha vært en 'Nideros' ! Er det helt utenkelig at hun kan ha fått barnet etter at hun var gift med Johan Nilsen ? Jeg har nemlig sett f.året 1712 for Johan's sønn Niels Johansen Baarlund !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

På vårtinget i Helgøy 29. april 1713 fikk Inger Christensdatter bot, fordi hun hadde avlet barn utenfor ekteskap med Otte Olsen, og siden de ikke ville gifte seg med hverandre, måtte han bøte 12 rd. og hun 6 rd. Ingers far Christen Jørgensen skulle betale hennes bot. Hun måtte da ha blitt gift med Johan Nilsen Svensby, etter da, men ikke etter 1715. Et barn ble neppe født dagen etter man giftet seg. Hennes sønn Nils Johansen, måtte vel være mer enn 17 år, da han giftet seg i 1734. Brent barn skyr ilden. Inger Christensdatter ville neppe hatt et nytt intimt forhold før ekteskap, så det er trolig at hun ble gift høsten 1713, eller tidlig i 1714.Noen andre barn før giftermålet med Johan Nilsen, enn Anders Ottesen Baarlund hadde hadde nok ikke Inger.Det opprinnelige navnet var sikkert ikke Baarlund, men trolig Børlum, som brukes idag i Danmark. Men det må vel forske på det, for å si noe sikkert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hva skjedde i 1715, siden dette skal være grensen for hvor sent Inger og Johan (Jon) kan ha blitt gift ?Hvorfor anses det som helt utenkelig at hun kan ha fått barn med Otte etter at hun var blitt gift med Johan ?Kjennes dato for fødsel eller dåp for noen av Ingers barn ?Hvorfor anses Børlum som mer sannsynlig enn Baarlund som det opphavelige navn ? (Er 'Børlund' en ren feillesning av skrift ?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fors

Inger Christensdatter Baarlund må være gift etter 29. april 1713, da hun fikk forhøyet bot, fordi hun og Otte Olsen ikke ville gifte seg med hverandre. Men hun var gift 19. juni 1714, da Jon Jonsen Svensbys qvinde, ville hjelpe Henrik Henriksen med og betale en leiermålsbot. Jon Jonsen kan ikke være andre enn Johan Nielsen Svensby. I 1714 er følgende fire i manntallet for Svensby: 1) Jacob Iversen, 2) Einer Iversen, 3) Jacob Arnesen, 4) Johan Nielsen svenske.12. juni 1721 ble Christen Jørgensen, far til Maren Christensdatters på Ravelseidet, anklaget for å ha hatt leiermål med Marens tjenestepike Dorthe Henriksdatter. Tjenestepiken var da død. Christen Jørgensen avla ed på at han ikke hadde hatt noe med henne å gjøre. Johannes Olsen qven ville ikke avlegge ed. Han tilsto da, at det var han som hadde hatt leiermål med Dorthe Henriksdatters.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Hei Kristian,- i tråd ¤ 64.325 har jeg lagt ut et par spörsmål om Mette HOLSTEIN og Jacob DANEFAER's etterkommere i Danmark og Norge. Via deres sönn, lensmann i Skjervöy, Holger J:sön HOLSTEIN DANNEFAER ca. 1666-1754 'stöter' jeg på en LORCH. Holger, som ofte blir omtalt som en vriden herre, var gift med lensmannsdatteren Cecilie Clemetsdtr. HOFNAGEL ODERUP på Hamnes/Havnes i Nord-Troms, også hun var av Dansk aett.Holger og Cecilie hadde 5 dötre og en sönn. Datteren Mette var gift to ganger. Hennes förste ekteskap angis å vaere med Erik Erikssön BAARLUND LORCH 1712/17-1758, skifte etter han var holdt den 31. Juli 1759. Mettes andre ekteskap var med Michel HVID BLIX ca. 1733-1784, også i Skjervöy, Troms.I tråd ¤ 39.306 ved/Lillian JOHANSEN omtales en Erik Madssön SÖEGAARD LORCH ca. 1647-1717, - amtmannen i Finnmark i perioden 1701-1717. Har faktisk funnet mye interessant lesning om denne amtmannen som engasjerte seg stort både i grensedeling av skatteområdene og finnemisjonen bl.a. Så langt har jeg bare registrert en datter, Alheid 1677-1637, - gift med Admiral Frantz (SCHELDERUP) TROJEL 1766-1731 i Köbenhavn.Så til mitt spörsmål, - hvordan er slekts-forbindelsen mellom Erik E:sön (BAARLUND) LORCH 1717-1758 på Hamnes og Erik M:sön (SOELGAARD) LORCH 1647-1717 i Finnmark?På forhånd takk, mvh Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

A(de)lhe(i)d Erichsdatter Lorck/Lorch (c1677-1737) hadde søsteren Mille som levde i 1703 og var g.m. en 'Præsident' Kaarsbøl. Dette skal framgå av skifte i København den 12 Sep 1703 etter amtmann Lorck's første kone Maria Jespersdatter (c1642-6 Sep 1703). (Dette er den 18/11-2008 (?) opplyst i en debatt her på DA, men jeg husker i farten ikke hvilken).Erik Eriksen Lorck kan _muligens_ være Erich Madssøn Lorch's grandnevø, dersom førstnevntes (ukjente) mormor skulle vise seg å være amtmannens søster, som i 1695 skal ha vært 'bortreist (fra Troms) til København' og g.m. Christen Jørgensen Børlum. Dette ekteparet kan _muligens_ (!) være foreldre til Maren (g. Erik Hansen Lind) og Inger Christensdøtre Baarlund/Borlund. Nevnte Maren er altså mor til Erik Eriksen Lorck.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Glimrende, Per! - mange takk for svaret.Jeg hadde formodet dette men var ikke sikker, saerlig etter å ha gått igjennom debatten om Hans Söensen GAMST, tråd ¤ 39.306, et par ganger.Som nevnt var det mye interessant å finne om Erik LORCK's virketid som amtmann i Finnmark. Imidlertid arbeider jeg videre med HOLSTEIN DANNEFAER og vil straks legge ut en liten oversikt med Holger's etterkommere, - så langt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.