Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#64718] Det Kongelige Norske videnskabers selskab; oppslag i skrifter ønskes!

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Hei,Det Kongelige Norske videnskabers selskab (DKNVS) ble stiftet i 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus, rektor Gerhard Schøning og etatsråd Peter Friderich Suhm under navnet Det Trondhiemske Selskab.Biskop Johan Ernst Gunnerus tante, Maren Gunnerus, var gift med Nils Pedersen Sønderborg, sønn til forvalter på Lyse Kloster ved Os.I Biskop Gunnerus' 'Flora Norvegica', som ble utgitt i to bind (1766 og 1772), skal Maren Gunnerus og Nils Sønderborgs svigersønn Hr Ole Lie, sogneprest i Bud, ha bidratt med feltarbeider. Dette kan man lese i skrifter fra DKNVS. Er det noen som har abonnert på disse skriftene eller som på andre måter har tilgang til dem? Jeg har søkt såvel hos Antikvarat.net og BIBSYS, som i Gunnerus-bibliotekets egen database og hos Bergen Offentlige, men det synes vanskelig å få treff direkte i de aktuelle nummerene. Jeg er interessert i alt som omhandler Maren Gunnerus, Nils Sønderborg og Hr Ole Lie gm Helene Sønderborg. Bl a skal det i et av skriftene være omtalt at biskop Gunnerus kostet bryllupet til Helene og Hr Ole Lie. Det gjelder:* Skrifter - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab av Kongelige Norske videnskabers selskab - 1908* Forhandlinger - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - av Kongelige Norske videnskabers selskab - 1960* Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter av Kongelige Norske videnskabers selskab - 1895* Årbok - av Kongelige Norske videnskabers selskab Museet - 1964* Skrifter - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - av Kongelige Norske videnskabers selskab, Kongelige Norske videnskabers selskab - 1908 så gjelder det dette fra en annen forening: 'Nytt magasin for naturvidenskapene' - av Physiographiske forening i Christiania - 1905 [url="http://www.ntnu.no/ub/omubit/bibliotekene/gunnerus/gunnerus>LenkeLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei Finn,Ja dette blir jo spesielt, men jeg oppdaget tilfeldig på Google Books at der var omtaler av Maren Gunnerus / Nils Sønderborg og Helene Sønderborg/ Hr. Ole Lie.Her er noen som har lagt ut noen utdrag: '956. Kopibog nr. 5 pag. 514. 1761 5. Septbr. Bleve ogsaa efterfølgende Bryllups Brever skrevne: til Capitain Ramsharts Enke-Frue, til Frue Majorinde Collin, til Hr. og Madame Bernhoft, og til Hr. Dreyer, alle- sammen til Støren, og bleve betalte paa Post-Huuset: Iligemaade ogsaa samme dato 2de Bryllupsbreve til Christiania, se. til Monsr. Lie^) (Hr. Ole Lies Fader) og til Madame Sønderborg*) (Jomfrue Sønderborgs Moder), hvilke ogsaa bleve francherede.1) Se nr. 237 ovlr., smlgn. nr. 437. og 461 ovfr.2) Han havde i et par aar været G. s amanuensis.3) Stephen Lie.'*) Maren Gunnerus, en søster af G. s fader, se nr. 22 ovfr.''No. 4] TILLÆG 2. UDDRAG AF GUNNERUS' BREVVEKSLING. 13 ''957. Kopibog nr. 5 pag. 516. 1761 5. November til Major Holch, Hevne. Det som D. velbaar, i seeneste ærede Skrivelse behager at mælde om, angaaende Seminarium, kan jeg ikke directe gaae ned med til Missions collegium, men. om jeg ellers i andre tilfælde kan være D. Velbaar. til nogen tjeneste, skal det være mig en For- nøyelse. Jeg skulde have haft den ære, at have inviteret D. Vel- baar. tilliige med Frue Kiereste til Hr. Ole Li es Bryllup, som stoed paa min Gaard Berg her i høst, men eftersom tiiden blev saa kort berammet, og Hr. Lie hastede saa meget paa Brylluppet, saa havde det været umueligt inden saa kort en tiid at komme herind. Imidlertiid er det mig en meget stor Fornøyelse, at Deres velbaar. med Frue Kiæreste vil beære mig med Deres Nærværelse, og ud- beder jeg mig, om det var mueligt, at det maatte skee for Juul, thi efter Juul, saasnart Føeret begynder for alvor, reiser min Svoger og Søster Carisius tilbage til Christiansand igien. Jeg er iøvrigt, nest min ærbødige compliments Avleggelse for D. velbaar. og Frue Kiæreste fra min Svoger, mine Søstre og mig selv med største Høyagtelse etc.''960. Kopibog nr. 5 pag. 517.1761 21. November til Hr. Lie.^)D. V. Skrivelse de dato 30te octobris*) passato har jeg er-holdet tilliigemed det tilsendte, for hvilket jeg herved haver at takkeforønskende Dem Fornøyelse i D. Egtestand og bestandig Vel- ''963. Kopibog nr. 5 pag. 519. 1762 16. Jan. til Madame Lie.i) For kiære Søsters gode Intention med at tilsende mig levendes Ryper, takker jeg skjidigst, men de døde allesammen paa vejen; dersom nu Kiære Søster atter en anden Gang skulle faa nogle av dem levende, vilde det blive best, at de beholder dem en Tid lang hos sig at venne dem til føden, og at de om Sommers tid vilde skikke dem hid. Naar der forefalder saadan vacantce, hvor- ved jeg kan være til nogen Tieneste, skal jeg hiertelig gierne gjøre det, men endnu er det fortiligt at tenke derpaa. For Kiære Søsters nyaars Gratulation har jeg høylig at takke, forønskende i lige maade Kiære Søster og Kiæreste et lykkeligt Nytaar. etc. '

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Videre, el rettere sagt før '954. 1761 24. Juli fra F. A. Charisius^), Christiania.^^) (StA.) Højædle etc. Herr Biskop, lløj Gunstigste Velynder! At jeg den 17de Julii her til stædet Gud være Lovet er Lykkelig og vel ankommen, maa jeg saa skyldigst, som underdanigst have den ære at indberette min Høj-Gunstige Velynder, som den, jeg tør gjøre mig det haab om, vil fornøje sig at høre min velgaaende. Kortelig maa jeg andrage de omstændigheder, der forandrede mit dessein, og bragte mig paa de tanker først at gjøre en tour hid til Christiania, da ellers mit Forsæt, førend min Høj Gunstige Her Patrons Avrejse paa visitatzen, Dem^ vel bekjendt, med Skibs Lej- lighed var besluttet til Kjøbenhavn: Dette var da i anleedning av1) Se nr. 485 ovfr.2) d. e. Hersleb, se forrige brev.3) d. e. Stine Brohier.4) Student Ferdinand August Ch., en broder af G.s svoger kammer- raad H. H. Ch., se nr. 437 og 461 ovfr. og følg. brev samt indledningen til dette afsnit.5) i^esvaret d. 8de aug. 1761 (Gunnerus' paaskrift). Se følg. brev.No. 4] TILLÆG 2. UDDRAG AF GUNNERUS* BREVVEKSLING. 1 1nogle gode Venner, der agtede at rejse over Land til Christiania, samme tilbød mig at gjøre Compagnie, forestillende mig tillige den Liden difference, der kunde være i mellem Søe- og Landrejsen i henseende til depencerne, hvilken, da jeg og lettelig kunde skjønne ikke vilde være meeget stor, lod jeg mig persvadere at gjøre Sel- skab, hvorved jeg og kan rose mig at have fundet min regning, saa vel meedens jeg var under vejs, som nu jeg har været i Christiania, hvor jeg har Venner der ere mig til soutien og under- støttelse i alle maader.Jeg maa vende m.ig til det stæd hvor jeg kom fra, og ikke forglemme min skyldighed, der paaminder mig til allerstørste tak- nemmelighed mod en Velgjører, som Gunstige Her Patrons Om- hyggelighed for mig, den tiid jeg har haft den Lykke at være udi D. H.s Huus, hvor jeg i henseende til min Velfærds Forfremm.else og mange andre Begivenheder, har profiteret av Høj Gunstige Hr. Patrons vidt indseende og fornuftige Raadførsel, der i adskillige tilfælde, saa vidt mueligt, har tjent mig, som ung og uforsigtig til regul og eftertanke. For saadan D. H.s udviste Grace og Bevaa- genhed, er jeg ikke i stand at avlegge, som dog billighed udkræver, min allerskyldigste taksigelse og erkiendtlighed. Jeg udbeder mig alleene D. H. vil være fornøjet med mit ringe og ufuldkomne ønske, der indeholder al timelig og aandelig Velstand til Belønning, Og haaber Høj Gunstige Velynder lige som tilforn lader mig være recommenderet udi Deres høje Gunst og Bevaagenhed, den jeg og stædse vil have mig udbedet. Næst min underdanige compliment at formelde til Dydige Frue Søster, Jomfrue Sønderborge), Lille Elisabeth og Broder Johannes har jeg den ære med største veneration og Høiagtelse at henleve etc. etc. F. A. Charisius.P. S. Tillad at jeg, efter sluttet Brev, tager mig den Frihed at incom.modere, udbedende det D. H., om det ikke skulde være for stor bryderie, vilde meddeele mig en attest om min opførsel og Levemaade, den jeg ved Lejlighed vil vente mig tilsendt.^) Helene Sønderborg, G.s søskendebarn, senere gift med Ole L i c, ka- pellan til Støren, se nr. 22 ovfr. og nr. 956 nedfr.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

..og utdragene jeg fant er hentet fra'4. O v e D a h 1. Biskop Gunnerus' Virksomhed, fornemmelig som Botaniker, tilligemed en Oversigt over Botanikens Tilstand i Danmark og Norge indtil hans Død. III : J o h a n E r n s t G u n n e r u s. Tillæg II : Uddrag af Gunnerus' Brevveksling, særlig til Belysning af hans videnskabelige Sysler, Hefte 8 1 — ll)2 'På http://www.archive.org/details/texts ligger ca 20 hefter fra Det Kongelige Norske videnskabers selskab men det var kun i det nevnte at Gunnerus liv og levned, bl a brevveksling, var nevnt. Dermed er de nevnte nr i (1) fortsatt aktuelle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

4) Er denne Helene datter til Nils Pedersen Sønderborg og Maren Gunnerius?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Ja, døpt i Vor Frelsers Kirke i Christiania 26.11.1726.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Biskopen ble født i Vognmandsgate (en av vognmannsgatene, trolig den store), (omtrent ved Royal Christiania Hotel, eller Hotel Viking som mange husker bygningen het før), og senere ble gata omdøpt til Biskop Gunnerus' gate.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Finner ikke Johan Ernst blant døpte i DK. Hvor kan han ha blitt døpt? Det hadde vært fint om jeg kunne funnet dåpen til Erasmus 14 barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

8) Takk skal du ha, Geir. Jeg var slett ikke sikker.10) Skulle gjerne ha prøvd å hjelpe deg, Arnfrid, men jeg skjønner ikke hvem Erasmus er og hvor han kommer inn i bildet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Erasmus Gunnerus er far til biskop Johan Ernst Gunnerus og Maren Gunnerus' bror. Johan Ernst Gunnerus i Trh holdt bl a bryllupet til sin kusine Helen Sønderborg og Hr Ole Lie. Ellers så var biskop Johan Ernst Gunnerus en av stifterne av Det Kongelige Norske videnskabers selskab i 1760.Erasmus Gunnerus, Marens bror, var ellers forlover for Maren og Nils Sønderborg. Han var vel egentlig medisiner, mener jeg. Det har vært spekulert på hvor slekten kom fra. Så vidt jeg vet er man ikke kommet til noen endelig løsning, men jeg har sett at man mener at Erasmus var f i Sverige. Da kan jo også Maren være f der. Ellers så snakkes det om en mulig skotsk avstamming. Navnet skal visst skrive seg fra noe latinsk, men her husker jeg ikke helt sammenhengen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette er nok et av de første brevene biskop Gunnerus skrev til sin kusine Helene Sønderborg, nå Madame Lie, etter at hun giftet seg med Hr Ole Lie på Støren. Det er helt klart at biskopen omtaler kusinen som sin søster: '1762 16. Jan. til Madame Lie. For kiære Søsters gode Intention med at tilsende mig levendes Ryper, takker jeg skjidigst, men de døde allesammen paa vejen; dersom nu Kiære Søster atter en anden Gang skulle faa nogle av dem levende, vilde det blive best, at de beholder dem en Tid lang hos sig at venne dem til føden, og at de om Sommers tid vilde skikke dem hid. Naar der forefalder saadan vacantce, hvor- ved jeg kan være til nogen Tieneste, skal jeg hiertelig gierne gjøre det, men endnu er det fortiligt at tenke derpaa. For Kiære Søsters nyaars Gratulation har jeg høylig at takke, forønskende i lige maade Kiære Søster og Kiæreste et lykkeligt Nytaar.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.