Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#67193] Lesehjelp ønskes; pantebok for Bergen 1680-1691

Recommended Posts

Guest Michael Moum

Linkene dine virker ikke Arnfrid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Er det 'Skjørvøykongen' Christen Michelsen Hegelund som nevnes her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det er jo det da. Han var vel ikke barn i 1683, og hans sønn Christen Christensen Hegelund skal være f ca 1689. Der er en Christen Christensen Hegelund som inngår ekteskap i Bergen i 1700 med Karen Cordtsdatter [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=7232&merk=7232#ovre>Lenke Han vil jo passe i alder. Man vet jo ikke hvem konen til Christen Christensen i Avaldsnes var, så dette kan jo være dem. På den annen side står det i Avaldsnes-boken at han fikk barn før 1700. F.året 1689, som jeg har, men vet ikke hvorfra, kan jo være feil. Han kan f eks være f i 1678

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

beklager, 1689 er selvsagt det året CCH tiltrådte som prest i Avaldsnes, ikke hans f år.I Grunneboken for 1686 står Christen Hegelund oppført som eier av 20-500. Han har betalt fra 1686 til 1696. Rode 20-500 eksisterer ikke da rodene ble endret til gater, så jeg vet ikke helt hvor dette var, men i Grunneboken er rode 20-500 ført på flere personer, og det må være en sjøgrunn, sjøboder. her er litt:'Arne Simenßens paaboende grund, lang 14 al:, bred paa nordre side 26 al:, effter magistratens grundbr: 1664, gifr 1 rdr 3 ort 364.00sjellandsk alen² [145.67 m²]' 'Baltzer Arneßens paaboende grund med kieldergrunden, er tvende grunder, dend eene bred fra Heil Rechens grund og til kielderen 15 al: 1 1/2 qtr:, lang fra søegangen og tilmit i Vejten 8 1/2 al:, foruden halfparten i Vejten og søegangen. [Ny grunn]Kielderen bred 12 al:, lang 9 al:, og halfdeelen i Vejten og søegangen 2 1/2 al:, effter Ifver Christ: grundbref 1674 giver 1 rdr 2 ort 130.69sjellandsk alen² [52.30 m²]' 'Søeboed grunden gifuer 2 ort' 'Endnu en grund som nu tilkommer Christen Heggelund/nu Claus Lesting\ den halfve part og gifuer 1 ort ' 'Capt: Hendrich Grefve for den anden halfve part ' 'Noch halfparten af dend ødegrund nest synden hos hendes paaboende grund' 'Anders Tolders grund, lang 11 3/4 al:, bred 10 1/4 al:, gifuer 1 ort 120.44sjellandsk alen² [48.20 m²]' 'Ifuer Christensen Raadmand dend anden halfuepart, ingen grundbref, gifuer 2 ort 12 ß /Denne grund hafuer Lyder Meyer sig till kiøbt og er mollet jnfort herofuen till og grundelejen jligemade der tilstott\' 'Tvende søeboeder \Arent Borßen og//Christian Detlefßen\lang 44 al:, bred 11 al: 1 1/2 qtr:, effter grundebref dat: 1625 gifuer 1 rdr, men effter Ifuer Christenßens fortegnelße gifuis der af 1 rdr 2 ort 12 ß 484.00sjellandsk alen² [193.69 m²] ' 'En søegrund lang 37 al:, og bred 15 al:, der af ichon den halfue part ßom gifuer 3 ort 555.00sjellandsk alen² [222.10 m²] Den anden halfuepart har Thes Drejer' 'Hendrich Slytters paaboende grund, lang 19 1/2 al:, bred 14 al:, effter grundebref dat: 1655, gifuer 2 ort 273.00sjellandsk alen² [109.25 m²]' 'Noch en grund Thies Drejer\Knud Anderß/ paaboer, lang 19 al: 1 1/2 qtr:, bred 15 1/4 al:, effter grundebref dat: 1669 gifuer 3 ort 289.75sjellandsk alen² [115.95 m²]' 'Efuert Faals koenes paaboende grund, lang 20 al: 3 1/2 qtr:, bred 15 1/2 al:, effter grundbref dat: 1628, gifuer 3 ort 310.00sjellandsk alen² [124.06 m²]' 'Eilert Bødchers paaboende grund, lang 19 1/4 al:, bred 13 al: 1 1/2 qtr:, effter grundbref dat: 1653 gifuer 2 ort 250.25sjellandsk alen² [100.15 m²]'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

grunneboken 1686-1696:

bilete6512.exe.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

som vi ser ut av dette kartet så var rode 20 i hovedsak Korskirken og Torget med nærliggende områder.Skal ta en titt på gamle kart for å se om jeg kan finne ut hvilke grunner det kan være snakk om før 1700.

bilete6513.dll.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Michael,Det er i hvertfall noe som ikke stemmer.Dersom prestene i Avaldsnes var sønner av Skjervøykongen, og CCH var prest i Avaldsnes allerede i 1689 og død 1795, kan han ikke samtidig være i Skjervøy i 1701. Jeg må se litt på mine notater.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Jeg ville vel heller tro at de kan være sønner av presten i Avaldsnes. Men det finnes vel ikke noe bevis på at CCH hadde noen barn.En annen teori er at disse brødrene og Margrethe og Cathrine. Er barn av Christen Mortensen Heggelund og Cathrine Tostensdatter (dtr til Tosten Olsen og Marie Jørgensdatter).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 7: i en annen debatt fant vi tidligere at Capt. Henrik Greve i 1686 bodde i Indre Glimtens Grund i 20. rode, gårdsnr. 31 på odelsgrunn etter tidl. Jochum og Hans Giefuertz Bagers grund (Capitain Henrichh Grefuers paaboende Grund).Dermed er det vel sanns. at denne erstatter den oppføringen vi finner overstrøket midt i bildet, innlegg 8, og kan gi en pekepinn om beliggenheten: 'Capt: Hendrich Grefve for den anden halfve part', rett under Rode 20-500, Bet. 86, 87, 88 91, 92, 93, 94, 95, 96 Endnu en grund som nu tilkommer Christen Heggelund/nu Claus Lesting\ den halfve part og gifuer 1 ort.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, men det var Rode 20-36 som er Torvet 15 Lenke Der hvor Tor står, er der tre hus innenfor i rekke. Det er det nederste av dem.Skal nå skanne noen kart fra 1600-tallet og legge inn.Jeg tror forøvrig at -500 som er benyttet flere ganger i Grunnebokens datautgave, er kosntruerte nr. Der var vel ikke rodenr i Grunneboken fra 1686.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Her er to kartutsnitt som viser Torvet i 1646 og 1686. Jeg tror at den grunnen som bl a Christen Hegelund eide i 1686 er det som her fremkommer som en stor sjøbod innenfor (1686) og i fortsettelsen av (1646) Zachen.

bilete6514.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg har problemer med å se Christen Hegelund nevnt i panteboken som der er lenker til i (3). Jeg finner imidlertid de andre som skal være nevnt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

15: Ok, her er det viktigste:Pantebok for Bergen 1680-84, protokoll 1a, s. 259 (høyre side av høyre lenke), øverst:Kiender jeg meg underskrevne Mette Detlevsdatter Wrangel Cornelius Sembs efterleverske oc borgerske her udi Bergen och hermed for alle kjennelig.. och jeg skyldig er til erlig min kiere svoger Oluf Janson borger och indvoner her ibd. Den summa penge ett hundrede d(aler) for delen beregnet til nitti og ….. som ere inne ….bare Mand Christen Hegelund min Bror Svogers umyndige børns Penge … arvelig efter deres Sl. Moder … och forannevnde min kiere svoger for meg betalt hafuer hvuilke ….100 D .. tilbørlige femti .. procents etc.etc.Nederst på samme side står det litt om Mettes svoger Oluf Janson, hennes hus og grunn, Nordre? og noe som tilkommer henne og hennes arvinger.OgPantebok for Bergen 1680-84, protokoll 1a, s. 260 (venstre side av venstre lenke), nederst står Christen Michelsen Hegelunds navn nevnt, med hans underskrift like under (Christen Hegelund) Bergen 18. juli 1683.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Betyr det at Christen Michelsen Hegelund er sønn av hennes brors (kanskje Ditlef Ditlefsen) svoger. I så tilfelle skal vel Ditlef Ditlefsen være g med en Hegelund, og hennes bror være far til denne Christen. Hvordan blir nå det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hvor ser du at han bærer patronymet Michelsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nå ser jeg det, 3. siste linje i selve teksten. Takk.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Arnfrid!Eg fekk lyst å bryne meg på fyrste sida, og no ser eg at Christian har forsøkt seg, òg. Her er nok ein del feil, 1600-talsskrift er ikkje mitt sterkaste kort... Kiendes Jeg mig underschrefne Mette Detlefs Daatter Wrangel Sl. Carnilles Sembs Effterlefuersche Borgersche her udj Bergen och hermed for alle witterlighgiør at Jeg schyldig er til Erlig min Kiere Suoger Oluf Joensen Borger och indvoner her ibd. dend Summa Penge Jt Hundrede Rd. hues daler bereignet til Nitj og[?] Rd. dansche Som een deel war welachtbare Mand Christen Hegelund min kiere Suogers v-møndige Børns Penge den[..] Arfuelig effter deres Sl. Moder war tilfalden och fornefnde min Kiere Suoger for mig betalt hafuer huilche forschrefne 100 Rd. med[...] tilbørlige Rente Sex Procento aarligen at Angaa fra dette Brefs Dato til aarsdagen nest Effter, med saa lenge at continuere til de Richtigen worder betalt saa forplighter Jeg mig her udinden wed min goede Troe och Lofue oben be[meld]te Capitall med sin paa løbende Rente Reedelig uden ald modsigelse, trette Eller Rettergang, schadesløs at betale som udj Alle maader Naar och huad tid mig ombetalningen anmoedes saaledes shadesløs holdis schal och der som saa schide det Gud forbiude ieg Midlertid Enten ved Døden afgich eller i andre Maader widerwertighedz Forandring tilfalt [..] Saa forsichrer Jeg min Suoger Ole Joensen for mig och mine Arfuinger Mit Huus Boder och Grund Nedenfor mueren paa Brøgen Staaende. Som Jeg nu i Boer med detz tilhørende och Jndwerende for[ste Goedz ....]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Flott Gunnar.Hva blir da relasjonen mellom Mette Ditlefsdatter Wrangel og Christen Michelsen Hegelund (og det er vel hans barn som er umyndige, og ikke han)? Mette var altså gm Cornelis Semb. Christen Michelsen Hegelunds kone må ha vært død, men ikke han, og han må da ha vært gift med enten Mettes søster eller Cornelis søster. Er dette korrekt? Hvis dette er korrekt tenkt så skal enten Karen ANDERSDATTER eller Maren Jørgensdatter CASTENS være søster enten av Mette eller av hennes sal mann. Mette var en Ditlefsdatter, så da må vi finne ut hva Cornelis far het. Jeg kommer tilbake...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Cornelis far het Jacob.Svoger kan vel ha en annen betydning også. Kanskje Mettes bror, Ditlef Ditlefsen, var g med en søster av Christen...Hva tror dere?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Eg har erfaring med at omgrepet svoger er/var litt diffust. Svogeren min er eigentleg ein som er gift med systra mi, basta! Men både no og tidlegare kan ein svoger like gjerne vere bror til svigerinna mi!?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det er helt sikkert en forbindelse via Ditlef Ditlefsen eller Ditlef og Mettes far, Ditlef Wrangel, som begge to flyttet nordover. Vi må finne ut hvem de var gm.Noen som kan hjelpe?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Her er vel Ditlef Ditlefsens skifte: Lenke Kanskje det sier noe om hustruen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.