Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kent Williamsson

[#68127] Arne Fielstad och Bersven på Fielstad (Fjølstad ), Toten, ca . 1650

Recommended Posts

Guest Kent Williamsson

Skifter - fra Toten, Vardal og Biri 1657 -1669 nämner i skiftet efter Anbiør Gulbrandsdtr Fielstad, Toten 10.02 1663 hennes man Bersven som väl är Bersven Erlandsen Fjielstad. Ungefär vid samma tid nämns i Gudbrandsdalen jordeboken 1653: 'Oluff Offstedal 2 huder, böger Arne Fielstad paa Thotten'Vem är denne Arne Fielstad undrar jag har någon sett någon uppgift om denne Arne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik Dyhren

I denne sammenheng antas at Arne er en feillesing eller feilskriving for Anne. I Skattematrikkelen 1647 for Oppland står: Olluff Øffstedall - 2 huder, Bøgger Anne Fiølstad paa Thoudten. Det er vel samme person som nevnes i 1653. Anne Torgrimsdtr. f. Kjølset var gift med Erland Haagensen Fieldstad. Navnene kommer fram i skiftet etter hennes far i 1624. Erland var sønn av Haagen østre Horgen på Hadeland som i Odelskattelisten for 1615 oppføres med førnevnte gods. Haagen var tidligere bosatt Bø i Gausdal, om dette se bl.a. Vestoppland Slektshistorisk Tidsskrift nr. 3/2008.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Tack för den uppgiften! Det hjälper väldigt mycket! Är den Haagenn Fiellstad nämnd som leilending under Ringsaker 1612, 1619 en annan person eller samme Haagen ?Jag ska beställa tidskriften eftersom det kan lösa en del frågor som jag har. Anfäder till Haagen østre Horgen är de från Gausdal eller Hadeland ? Ser att det på Vigerust sidor om Gausdal finns fler Haagen nämnda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Tidskriften beställd men jag undrar du skriver östre Horgen. Är det samma som hos Olof Rygh nedan ?279. 280. Horgen søndre og nordre ( Horgen nordre Gran Gran Kristians amt )

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hvordan har man kommet frem til at Hågen østre Horgen er identisk med Hågen Bø?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

I odelsskatten 1624 nevnes Ragnhild Horgen, kan dette ha vært Hågens enke? Hun eide riktignok ingenting i Øfstedal, men i Horgen, Molden, 'Mardstad', Kopperud i Vardal, Sangnes øde på Toten og Skjerven i Vardal, tils. 3 skpd. 1 fr. 1/2 hud.Senest 1630 var Anders Iversen bruker på Østre Horgen, gift med Ingeborg Dagsdatter fra Vestre Lunder. Det er ingenting som tyder på at disse har vært beslektet med Ragnhild.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik Dyhren

Horgen på Hadeland var alt før 1600 delt i 2 garder. Gjennom århundrene har det vært vanlig å endre betegnelser som nordre og søndre. Dessverre er jeg ikke lokalkjent, så jeg kan ikke fortelle noe om endringene her. Det som synes sikkert er at Haagen Fielstad i Ringsaker ikke har noen kjent tilknytning Horgen på Hadeland.Odelskattelisten for 1612 forteller at Haagen Horgen eide bl.a. 5 huder gods i Gudbrandsdalen. Tilsvarende liste for 1615 nevner de enkelte gardene, deriblandt 2 huder i Øfstdal. Når hans enke Ragnhild i 1624 ikke eier noe i de 5 huder, forklarer det at Haagen og hans kone neppe hadde felles barn. Hans barn arvet de 5 huder i Gudbrandsdalen, og Ragnhilds gods i 1624 ble senere arvet av hennes barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk! - Men eier Hågen Horgen i 1615 gods f.eks. i Bø i Gausdal, eller hva er det som tilsier at han var identisk med Hågen Bø?Kjenner du ellers noen av Ragnhild Horgens barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik Dyhren

I artikkelen av Ole Arild Vesthagen i VSHT nr. 3/2008 s. 177 knyttet til en rettsak 22.6.1598 står 'Haakon Bø eide en gard Åsen i Biri 'på Hadeland' av skyld 2 huder.' I Odelskattelisten for 1615 eide Haagen Horgen 2 huder i Aasen, som var den del av Gudbrandsdalgodset, uten at det er angitt hvor eiendommen lå. Tilsvarende liste for Biri i 1624 opplyser at Laurits Aasen eide 1 1/2 hud i samme gaard. Når et skjøte dat. Skumsrud 31.12.1650 opplyser at han har barna Jacob, Haagen, Ingeborg og Aasze, er det tolket slik, med bakgrunn i oppkallingsbruk, at faren Laurits har overtatt Øveraaen etter sin far Haagen Horgen. Jacob var ifølge Skattematrikkelen for 1647 eneeier av Aasen i Biri.Jeg kjenner flere av Ragnhild Horgens barn, men bakgrunnen for Anders Iversens overtakelse av Horgen er noe uklar. Derfor er det på nåværende tidspunkt ikke tilrådlig å si noe mer om slektsforbindelser knyttet til Horgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk for utredningen om Hågen Bø/Horgen og Åsen i Biri. Sammenhengen virker trolig.Når det gjelder Anders Iversen Horgen, så kan jeg ikke se at han eier noe av det Ragnhild Horgen tidligere satt med, bortsett fra i selve Horgen - men det kan jo være interessant nok. Forklaringen kan jo imidlertid være så mangt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Jag undrar om det finns någon relation mellan Jon Öffstedall och Haagen Horgen ?De 2 hud som Haagen Horgen har 1615 kommer väl från Jon Öffstedals 3 hud i 1615 då Jon i 1624 har 1 hud kvar.Med nedan uppgifter ser det ut som om någon av Oluff Öffstedal och Kirsten Öffstedal kan ha varit i släkt med Haagen Horgen eller med Jon Öffstedal.17. februar 1615 [Gudbrandsdalens odelsjordebok] 'Jonn Øffstedall, 1 ortt foring, 4 alb. leding. Bondens Odell 3 huder i fornefnte Dall.'År 1615 ägde Haagen Horgen 2 huder i Øfstdal.Register og manntall over odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi som har fått utlevert våpen med tilbehør, 28. februar 1618 (etter ordre av 4.11 1617) Faaberig Sougenn Odells Bönder, Joenn Öffstedall1624 Jordeigendes Bønder Joenn Øffstal - J bemeldte Øffstal 1 huud. Böxel (Källa till ovan Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700Skattematrikkelen 1647 for Oppland står: Olluff Øffstedall - 2 huder, Bøgger Anne Fiølstad paa Thoudten”Odelsgods innløst i Øfstdall i Faaberg” nämnt under skiftet Anbiør Gulbrandsdtr Fielstad, Toten 10.02 1663 ( se Skifter - fra Toten, Vardal og Biri 1657 -1669. Gift med Bersvend Erlandsson)Faaberg sogn 1665 Hallffve Gaarde Øffstedal 2 huder 2 schind Opsiddere Siffvert Olsøn 44 Tienestedrenge Niels Olsønn 42 Tienestedrenge Evert Gregorisøn 21Syver Olsson Öffstedal hade barnen Erland, Bersven, Ole, Niels, Kirsti, Anne. Man kan kanske anta att han är son till Oluff Öffstedal nämnd 1647 gift med Kirsten.Niels Olsönn kanske är en två år yngre bror av Syver. Visserligen är namnen Niels och Olsson vanliga men Syver har också en son som har namnet Niels.Odelsrätten hade sedan Syver Olssons son Erland.Med namnen ovan som Erland och Bersven så är de väl kanske i släkt med Bersven Erlandsson på något sätt.Finns det några uppgifter om detta ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg vil anta at Syver Olsen Øfstedal kan ha vært gift med Anne Bersvendsdtr. Fjølstad. Hun kalles 'Øfstedal' i 1683, da Svend Kjølset solgte 1 1/2 fr. i Kjølset til henne og broren Hågen Bersvendsen. Det må vel bety at hun var flyttet til Fåberg.I så fall går jeg ut fra at et evt. tidligere slektskap mellom disse to slektene må ligge lenger tilbake i tid enn Jon Øfstedal, ellers ville de vel bli for nært beslektet.Bersvend Erlandsen Fjølstad eier følgende i Øfstedal:I 1648 1 hud 1 skinnI 1649 1 hud 3 skinn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Jeg vil kommentere litt det som Fredrik Dyhren skriver om muligheten for at Haakon Horgen i Gran var identisk med Haakon Bø i Gausdal. Dette har jeg faktisk ikke tenkt på før, men jeg ser nå at dette er fullt mulig.Haakon Horgens farsnavn er ikke kjent, men hans segl i kongehyldingen i 1610 viser initialene HB, så farens navn begynte på bokstaven B.I en rettsak for Oslo lagting 23.1.1580 var Aasten Horgen [fra Gran på Hadeland] stevnet av Haakon Bø [i Gausdal] fordi det ikke hadde gått rett for seg da det ble skiftet mellom Amund Biørnsen og Halvor Biørnsen. Det framgår av saken at Amund Biørnsen var farfars far til Haakon Bø. Aasten Horgen var etterkommer etter Halvor Biørnsen, i hans linje var det et kvinneledd.I en rettsak for Oslo lagting 22.6.1598 får vi vite følgende: Saken ble anlagt av Jon Eilufsen Enge i Gausdal. Haakon Bø i Gausdal var innstevnet. Saken dreide seg om åseteretten til garden Bø. Haakon hadde lenge nektet Jon åsetet på Bø. Aasten Horgen på Hadeland var også innstevnet. Aasten Horgen var medeier i Bø sammen med Jon. Haakon og Aasten hadde gjordt hemmelig skifte seg i mellom (makeskifte). Jon eide 1 ½ hud i garden. Godset Jon eide hadde han innløst fra sin kones medarvinger. Aasten hadde lovet Jon garden Bø for åbot og landskyld, fordi han var 'best mann' til godset. Aasten hadde gjordt et bytte med Haakon Bø, i 1597 var det falt en dom fordi Aasten var 'misholden' ved dette byttet med 1 fjerding, han hadde heller ikke fått bygselrett over det godset han hadde fått igjen av Haakon, og byttet ble derfor dømt tilbake. Aasten eide 3 huder i Bø. Haakon Bø hadde senere makeskiftet bort ødegarden Surenflekk til Aasten Horgen mot Aastens part i Bø. Dette var kun for den tid de begge levde. Haakon Bø eide en gard Åsen i Biri 'på Hadeland' av skyld 2 huder. Retten bestemte at Jon skulle få beholde og bruke sin part i Bø på 1 ½ hud som var hans kones odelsgods.I odelsjordeboken for 1615 (Danske kanselli, skapsaker) er følgende innført om ”Hoggen Horrigen” i Gran på Hadeland: ”Bonndenns Oudall och Jordegzs - wdj samme gaard xiiij Liusp, wdj Mollenn ij schipp, wdj Moerstad j frding, wdj Seugstad ij pund, wdj Dellinn j huud, wdj schierffuen j frding, wdj Kapperud iij schinnd, wdj Lunnd øde, j frding, wdj Aasenn, ij huder, wdj øffstedall j huud, wdj bøe j huud”.I 1598 ser vi at Haakon Bø eide 2 huder i Åsen i Biri. I 1615 ser vi at Haakon Horgen eide nettopp 2 huder i Åsen (det oppgis riktignok ikke hvor Åsen er).I 1598 ser vi at Haakon Bø makeskiftet bort Surenflekk til Aasten Horgen mot Aastens part i Bø i Gausdal. I 1615 ser vi at Aasten Horgen eide 1 hud i Surenflekk, mens Haakon Horgen eide 1 hud i en gard Bø (sted ikke oppgitt).Haakon Bø tapte retten til åsetet i Bø i 1598. Det er god grunn til å tro at han da flyttet til Horgen i Gran, til nabogarden til sin slektning Aasten Horgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Det låter troligt då hon kallas Öfstedal och det förklarar namnen på Syvers barn. 1705 nämns ett skjøte på Øvstedal på 1 hud 4 skinn:'Erland Syfuersen Øfstedals skiøde paa end huud og fire schind i ermelte Øfstedall som hand sig af samtlige sine Søscheene /:oc alle fuldmyndige:/ tilforhandlet hafuer effter brefuedz Viidre Indhold og formeld, daterit 24 Junij Ao 1705.'Svårt att se hur det är räknat genom åren, kanske har gården haft olika värden under olika tider. Hur ska man annars förklara att 3 hud 1615, 1624 blir 2 hud i 1647 och 1653? Vad hände med Jons 1 hud?De 2 hud som nämns 1647 och 1653 'Oluff Offstedal 2 huder, böger Anne Fielstad paa Thotten' inkluderar de då Bersvend Erlandsens ägande åren däremellan i 1648 och 1649 av 1 hud x skinn eller hur tolkar man uppgiften?Jag kan inte se vem av Oluff och Kirsten Öffstedal som kan ha varit Jon Öffstedals barn eller något om deras släkt bakåt i tiden. Finns det någon som har funnit något om detta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg tror ikke man skal lese skattematrikkelen 1647 altfor bokstavlig. Når det står at Anne Fjølstad 'bøgger' Øfstedal 2 huder, så betyr det at hun var bygselrådig, ikke at hun nødvendigvis eide begge de 2 hudene. Det gjorde hun neppe, i og med at Bersvend Erlandsen bare eide h.h.v. 1 hud 1 skinn og 1 hud 3 skinn i 1648 og 1649 (se mitt innlegg 12). Hågen Horgen eide heller ikke mer enn 1 hud i 1615. Jon Øfstedal eide vel også bare 1 hud. Tils. blir det 2 huder som var hele skylden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Tack för förklaringen. Jag hade tolkat 'bögger' som att hon ägde 2 hud i Öffstedal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.