Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hanne Heiberg

[#68945] Wivelstad

Recommended Posts

Guest Hanne Heiberg

Er det noen som har opplysninger om Wivelstad-slekten ? Anders L. Wivelstad ble født 7. mai 1866 på Løten, men det har ikke lyktes å finne ham i kirkebøkene som ligger på nettet. Han flyttet senere til Røros, og hans sønn Einar giftet seg med Kristine Vold hvis far het Johan Vold (fra Gudbrandsdalen)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

Hva med Wivelstadrydningen - er du interessert i dem også?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heiberg

Ja! Tusen takk til dere begge! Dette er spennende, og vi takker for engasjementet!Hanne :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

En dårlig nyhet:En av dine slektninger var postraner:Morgenbladet 20.11.1833: Christiania, den 19de Novbr. - Betræffende det natten imellem den 28de og 29de Septbr sidstl. i Elverum forøvede Postrøverie, har Hedemarkens Amt meddeelt Finantsdepartementet nogle ved et i Søndre-Hedemarken den 6te dennes paabegyndt Forhør tilveiebragte Oplysninger: 'Landhandler M. Gjestvang af Vangs Præstegjeld indgav nemlig til Amtet under 1ste d. M. en skriftlig Anmeldelse om, at han ved Handel i sin Krambod var kommet i Besiddelse af en Femtidalerseddel, som han nogen Tid derefter, ved at læse en i Morgenbladet no. 197 for d. A. indrykket Annonce om Nummerne paa endeel af de ved Postrøveriet borttagne Sedler, erfarede var een af disse. Bemeldte Seddel, som fremsendtes, opgaves derhos at være leveret til Vexling af en Ole Vivelstad eller Rydningen af Leuthens Præstegjeld, hvilken Person tillige meldtes at være en dimitteret Slave. Paa Grund heraf har Amtet, næst foreløbigen at træffe Forføining til bemeldte Ole Vivelstads eller Rydningens personlige Heftelse, under 2den dennes beordret hiint Forhør optaget, hvorved er, efter derom modtagen Indberetning fra Sorenskriveren, fremkommer Oplysning om at førmeldte Ole Vivelstad eller Rydningen, forhen Slave paa Livstid, men efter Benaadning løsladt i Aaret 1830, har saaledes, som af Landhandler Gjestvang forklaret, vexlet hos denne indbemeldte Femtidalerseddel, der har No, 13,899 og, som før nævnt, er een af de bortkomne Sedler. Saa har og 2de andre Personer modtaget hver en Femdalersseddel No. 99,308 og No. 216,585 - ligeledes af de i Annoncen nævnte Sedler, - hvilke tilligemed flere af samme Sort Sedler skal være udgivne af Angjældende, men hvorom endnu ikke samtlige Oplysninger ere indhentede. Videre har man nogle Timer efter Angjældendes Paagribelse og Transport til Arresthuset om Natten til den 5te d. M., fundet paa den Vei, han da havde gaaet, 3de Femdalersedler, nemlig: No. 98,636, 216,960 og 110,380 - de samme Nummere som nævntes i Annoncen - samt paa Gaarden Sigstad i Leuthen, hvorfra Lensmanden, efter et kort Ophold sammesteds, havde ført Angjældende Kl. 6 om Morgenen, 10 Skridt fra Stuedøren, ligeledes paa Angjældendes Vei, endvidere fundet et Stykke af en Seddel, der aldeles passer til en af de nysnævnte Sedler. Men uagtet hvad der saaledes graverer Angjældende, har denne dog benegtet at have været i Besiddelse af Sedler, der ere røvede af Posten, eller have Kundskab om Postrøveriet, paastaaende ellers, at den fra Gjestvang fremkomne Seddel ei er den samme som Angjældende leverede ham, hvilken han derimod foregiver at havet eiet fra den Tid han udkom fra Slaveriet. Usandfærdigheden af dette Angjældendes Foregivende er imidlertid tilstrækkelig godtgjort ved flere Deponenters Forklaringer, der gaae ud paa, at Angjældende vel var i Besiddelse af en Femti-dalerseddel da han var kommen tilbage fra Slaveriet, men hvilken Seddel kort Tid efter hans Hjemkomst fra Straffeanstalten i Aaret 1830 blev ombyttet. Med Hensyn til Angjældendes Opholdssted den Nat, Posten blev røvet, er af ham selv forklaret, at han, efter at have tilbragt Dagen iforveien paa Poststationen Aanestad, har bemeldte Nat været hjemme paa sin Bopæl og om det Modsatte har heller intet været at oplyse, saa meget mindre, som han havde sit Natteleie i en Høelade, hvor ingen Anden opholdt sig, men det er mærkeligt, at han, der sædvanlig hver Løverdags Aften pleiede at besøge sin Kjæreste, hiin Aften, den 28de September, der just var en Løverdag, ikke foretog saadant Besøg, uagtet foregaaende derom givet Løfte. Iøvrigt har Sorenskriveren yttret, at han, ved at forbigaae Omstændigheder af mindre Vigtighed, alene har troet at burde tilføie, at alle her tilveiebragte Oplysninger lede til Overbeviisning om, at ovennævnte Ole Johnsen enten ene eller i Forening med Andre har udført Postrøveriet.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hanne Heiberg

Hehe! den er god. Tusen takk :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind 4 under artikkelen Roald Hnasen Storløkens slekt i Løten inneholder mer om AQnders sine forfedre. Broren Rasmus kjøpte Viverstadengen i 1889 og slekta hadde den til 1920, da enka etter Rasmus solgte den ut av slekta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.