Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#69310] HOLDHUS; Johan og Gjert i Bergen 1593-1634. Hvem var de?

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Første ganger jeg møter på dem erJohan i 1593;'Fol. 120bAnno 93 denn 26 dag Septembris er komen Johann Heltt borger hersammestedtz paa den ene oc Elias Lokouw aff Rostock paa den anden partt, oc lod Oplese et kiøbebreff Sub dato 93 5 Septembris Liudenndes om den siette part i Brødregaardh paa brøggenn som JOHAN HOLTHUS soldh haffuer forne Elias Locouw for iji ct. rix daler som forne Kiøbebreff oc Vdschaarenn Certer wijdere formeller oc begierett begge parterne at det her wdi Bergennbyes tingbogh thil Vidnisbyrdh inntegnis schulle att de dette begierer wryggelig att wille holle. Johans i Ordall bleff Vennligenn forligte meth Jacop Skredder paa M. Jørgen Erichsenns Superintendentis wegne i Staffuanger, om ein part i forne Ordall som forne M. Jørgen paa præbendis wegne thilkommer, at forne Johans skulle giffue Jacop j løbs bøxell for alle de aaremaalle som rester aff bøxellenn Der emod schulle dett were ein afftaled saigh dennm emellom.' Kilde Bergen Rådstueprotokoll 1592-1594 [url="http://www.digitalarkivet.no/da/rd12011592.htm>http://www.digitalarkivet.no/da/rd12011592.htm1602: løser GJERT HOLDHUS borgerskap Lenke1614:Bergenhus 12/7 1614. Nils Vind, høvidsmann paa Bergenhus, leier til Sander Menn og hustru Maritte Gregoriusdatter en kronens grund mellem Johan Corneliussen og GJERT HOLLTHUS grunder, som avg. Arent Kopherman har solgt til Sander Menn. - (Det gjelder Nordahlsgaarden, 2den sjøbod utenfor Tolboden, 5 sjøboder.) Kilde: A. M. Wiesener; Forhold og personer i Bergen 1600-99. 1614-1615: 'GERDT HOLDTHUSß och Chrinn Höfftis grund fraa gaadenn Neder wdj Siöenn, strecher sig Offuen till langs gaadenn, forudenn frj Nedder gang paa baade sider, vdj breddenn 26 1/2 Allenn Nösted 24 Allenn, Saa och lengden fraa gaadenn NederVdj Siöen 134 Allenn Siellanschmaall er ligge effter Knud Vrniß Grunde breff och giffuer Aarligenn Deraff Penddinge -- iij Rigs dlr.'Kilde: Eit forsøk på rekonstruksjon av grunneigefordelinga i Bergen ved utgangen av seinmellomalderen, Forfatter: Geir Atle Ersland 1620: GERT HOLDHUS kjøper en okse for 28 daler til hans sønn JOHAN HOLDHUS Lenke 1622: løser JOHAN HOLDHUS borgerskap Lenkeer det Gerts sønn? mens den første Johan er hans far? 1625: Knud Gyldenstiern's samt borgermester og raads og ingeniørens anorning om gaderne i Bergen: her nevnes 11. Den treje almenning, kalles Smørsalmenning, skal være ubebygget ved søen imellem GERT HOLDHUSes søboder paa den vestre og Mikel skrivers søhuse paa den østre side, siden derovenfor til Strandgaden imellem Mikkel skrivers murede hus paa den østre og Gert Clausens hus paa den vestre side skal være bred 19 alen. Paa søndre side af gaden, i mellem GERT HOLDHUSes og Laurits Marchusens træhuse, befinnes nu ikke at være bredere enn 17 ½ alen. og så i 1663 GJERT HOLDHUS igjen Lenke 1628: Crin Crinsen Hofft og GERT HOLDHUS finge bevilgning at være fri for de Bestillinger, som Øvrigheden dennem udi Bergen paalagt haver. Lenkeog 2. avsn her Lenke om samme sak. 1634: Dokument vedr det Ostindiske Comagni. Her nevens GJERT HOLDHUS som en av de opprinnelige partisipanter. Kilde: A. M. Wiesener; Forhold og personer i Bergen 1600-99.1634: Dokument vedr brev som Jens Bielke fikk fra borgerske Grecke Dideriksdatter, GJERT HOLDHUS' enke. NRR Lenke 1645: GERT HOLDHUS enke i 1645

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Navneformen Johan er tysk ikke nordisk (Jon), Gert er også typisk tysk og efternavnet findes også på tysk: Holdhaus, holthus, holdthus (google)Muligvis findes der et Holthus i Holstein, hvorfra mange köbmänd kom til Norge (f eks Seehuus, Hans Hansen Smidt, middelstorp)Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Maersk Hansen

Og forresten er der flere steder ved navn Holthausen i Tyskland. Men da den danske konge var hertug af Schlesvig Holsten skal vi nok söge her först samt i Hansestederne f eks Holthaus i Mecklenburg (Rostock ligger i M.). Så det er nok en Nål i Höstak.Lars

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Hei Arnfrid. Har notert at NSR nr 9 side 132 har noe om denne slekten. (Trur det skal være NST).Grietge Dircks g m Giert Holthus. Grietge skal være søster til Heyltge Dircks g m Cryn Crynsz Hooft. Trur disse er Hollendere. Jeg har de i min base da Cryn Hoofts sønnesønn Jan (Johan) Pedersen Hooft ble gift med Trine Andersdatter Buus, søster til en av mine, Wein Andersdatter Buus g m Dr Didrich Echof.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Terje,Det var nok slik jeg tenkte, jeg mener at de ikke kom fra Hålandsdalen eller Samnanger.Da var altså konene til Gert og Crin trolig søstre.Leganger har noen ref“5 EEUWEN Familie Hooft van Huysduynen”Jørgensen, Dagny: Cryn Cyinszen Hooft, BHFS nr 53, Bergen 1947.http://www.xs4all.nl/~fhoo/ hoofsdaat.htmSnakker vi da om Dirich Friis på Hollenderstredet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Det blir slik:Dominicus Friis borger i Bergen 1565 g N.Schelteusdat. Barn:1: Anne g m Berent Nagel.5 barn:Dominicus,Arent,Helche,Clara,Berent. ,2: Rixt g m Dirck Gerritszon borger i Amsterdam. Barn: Dominicus g 1614 Bergen m Ricxt Ibesdatter (dtr av Iben Joris), g 2 Maren Tevesdatter Schrøder (dtr av Teves Caspersen Schrøder), 3:Teves borger i Bergen d 1628.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Hei Arnfrid,- da jeg sent i går leste igjennom din nye tråd fikk jeg som Nederlandsk talende inntrykk at saken har tilhörighet i Nederland.Ser nå at Terje SKROLSVIK's innlegg # 5 av i dag bekrefter mine antagelser.Skal med interesse fölge med i den videre utviklingen og håper at jeg kan hjelpe til på et eller annet sett.Med vennlig hilsen Thomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

En Breke (Brejcke, Brehe) Lucasdatter Holthus var først gift med kjøpmann på Sunnmøre fra 1662, Henrik Snell (skifte på Grimmergård i Ålesund i 1675) (som kanskje kan ha sine aner fra Rostock og muligens være sønn av Adam Snell som er nevnt i panebok for Bergen i 1688 og 1691) og andre gang med Henrik Bromberg, bosatt i Ålesund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 5:NST IX side 132-39 har veldig mye om denne slekten:Annalistiske optegnelser: Optegnelser vedr. hollænderkolonien i Bergen på 1600-tallet. Meddelt ved Ruht Midttun.Optegnelsene skriver seg fra en hollandsk bibel, Amsterdam 1613, fol. (ant. idag v. UBs samlinger av Religiøse skrifter).I NST IX s. 139-46 følger deretter Anmerkninger ved Henning Sollied som tar for seg hele slekten, inkl. oversiktstavle.Bibelen gir bl.a. en god innføring i hollandske personnavn og stavemåter, ref. tidl debatt her på DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Der kom bekreftelsen ;-)Får ta meg en tur på biblioteket å låne heftet igjen. Har sikkert ikke notert alt, siden det kom litt på utsiden av mitt eget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(6:) Gert (Holthus) og Crin (Hooft) sine koner Grietge (Grecke) og Heyltge (Hylken/Helche/Helchie) (Di(d)r(i)cksdøtre) hadde tydeligvis broren Dominicus.(7:) Sistnevntes 2. kone Maren Tevesdatter Schrøder var kanskje søster av 'Junge Jan Scrøder', som muligens var far til Sophie Jansdatter (g.m. fogd i Sogn, Michel Jacobsen Strand) og Tewes Jansen Schrøder (død i Bergen 1669) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(6:) Hvem er ''Dirich Friis på Hollenderstredet'', og hvordan kommer han ev. inn i bildet her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg finner ikke stedsnavnet Holdhus eller lignende i Schleswig-Holstein (Wolfgang Laur: Historisches Ortnamenlexikon von Schleswig-Holstein, 2 utg 1992).Personen og slektsnavnet bør nok søkes i Rostock, alternativt Wismar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Jeg har notert følgende:Tewes Jaspersen Schrøder g m Agnete Jansdatter Lampe. Notert to barn: Jasper borger i Bergen 1629, og Maren f 4/2-1611. Maren og Dominicus (Dircks) Didrichssøn er notert med 5 barn, og fadderene er interessante:1:Ricxt Dominicusdatter f.3/7-døpt 6/7-1634 DK Bg. Døpt av kappelan Daniel Wilkensen, m faddere: Henning Ibsen,Jasper Thevissen, Griet Dyrckz,Marrie Ibes,Marrie Joris. Død 26/12 1659 begravet under orgelet i DK.2:Thevis Dominicussøn f 3/9 døpt 9/9-1636 .Borger og konsul i Bergen. død 1704. faddere:Courijn Hooft,Junge Jan Schrøder,Arent Nagel, Rijcxt Holthuijs, Dyvike Ares Messinghs.3: Agnete f 9/8 døpt 11/8-1641 av Hr Hans sogneprest, død 7/12-1703. g 1 10/1-1677 m Thiel van Høven ,borger, ingen barn notert. g 2 1680 m borger Henrik Jansen Verdenhalben. 4 barn notert.4: Gerrit f 28/10 døpt 30/10 1646 død 1/12-1646. Døpt av Hr Hans Samuel sogneprest. Faddere: Jesper Jans, Hans Hansen Messingh, Hans (uleselig).5: Jesper f 25/3 døpt 26/3 1648 død juni 1648. Døpt av Hr Ingebrecht som da var sogneprest i DK. Faddere: Michol Hanzon,Henrich Magers,Thewes Janz,Marrie Ibes og Æua Sluters.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 12, 7:Maren Tevesdatter Schrøder var ant. brordatter av Junge Jan Schøder d.e. som er blant fadderne under, og dermed kusine av dennes sønn Tewes Jansen Schrøder m. sønnen Junge Jan Schrøder d.y.Innlegg 13:Dirich Friis på Hollenderstredet var ant. mormars farfar til Dominicus Dirckz (1588 Amsterdam – 17. feb. 1754, begr. Bergen DK): Dominicus Dirchsøn-Rixt Dominusdatter-Dominicus Gerritzen-Gert Dirchsøn-Dirich Ulfatrsen? Friis. Han skal ha vært borger, rådmann og kjøpmann i Bergen ca. 1520 der han eide 5-6 grunner.Innlegg 15: Har sett litt på fadderne:1:Ricxt Dominicusdatter f.3/7-døpt 6/7-1634 DK Bg. Faddere: Henning Ibsen (ant. farens tidl. svoger), Jasper Thevissen (morbror), Griet Dyrckz (faster), Marrie Ibes (ant. morfars brors hustru), Marrie Joris (ant. farens tidl. svigerinne).2:Thevis Dominicussøn f 3/9 døpt 9/9-1636. Faddere: Couryn Hooft (farens svoger), Junge Jan Schrøder (morfars bror), Arent Nagel (farmors fetter), Rijcxt Holthuys (farens niese), Dyvike Ares Messinghs (borgerskap 1597).3: Agnete f 9/8 døpt 11/8-1641 DK. Faddere: Jacob Janz, Jasper Thevissen (morbror), Lijsbeth Dyrckz, Anne Wendelaars, Heylken Holthuys (faster)4: Gerrit f 28/10 døpt 30/10 1646 DK. Faddere: Jesper Jans (mors fetter), Hans Hansen Messingh, Hans (uleselig).5: Jasper f 25/3 døpt 26/3 1648 DK. Faddere: Michol Hanzon,Hendrick Mage®s (borgerskap 22. aug. 1639),Thewis Janz, Marrie Ibes (ant. morfars brors hustru)og Æua SlutersInnlegg 14:Jeg finner to steder i dagens Holland med navnet Holthuizen, ett Holthouse og ett Holthausen (ANWB Atlas van Nederland, Den Haag 1998

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innleg 16, forts.: Begge tettstedene Holthuizen ligger ved Rhinen, nær byen Zevenaar, ikke langt fra Arnheem, med god forbindelse til Rotterdam og Amsterdam. De to andre, Holthouse og Holthausen ligger nærmere grensen til Tyskland og er vel mindre interessante som utfartssted mot Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(16:) Heylken Holthuys må vel heller ev. være 'fasters datter', for det var vel Heylken Dircks' søster Grietge som var gift Holthus. Heylken Dircks var g.m. Cryn Hooft.Årstallet 1754 (Dominicus Dirckz' dødsår) skal vel være 1654 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Var 'Junge Jan Schrøder' g.m. Marrie Ibes ? Var Marrie kanskje datter av Iben Joris ? Eller var hun kanskje istedet Ibens kone ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

20: Jeg har notert at Junge Jan Schrøder d.e. var g.m. Maren Ibsdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

19: Ja til begge!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 5, 12 og 19:Det er veldig interessant å se at dåpsregisteret i Amsterdam viser informasjon sammenfallende med familiens opptegnelser i bibelen:F.eks. Heyltge Dircks dåp 23 feb 1592 i Nieuwe kerk (Hervormd - Reformert) i Amsterdam (senere g.m. Cryn Hooft):https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/doopregisters/zoek/search.nl.pl?v1=dirch&fv1=1&b1=&a1=&r1=1&v2=heylken&fv2=1&b2=&a2=&r2=3&d1=&m1=&y1=1564&d2=&m2=&y2=1600&rs=0&x=48&y=6(Linken kopieres og limes inn i URL adressefelt over)Foreldrene Dirch Gerritszon (Gerreits) og Rixt (Rijsgen, Rijckgen) Dominicusdatter (Domijnekes, Domijnicas) fikk m.a.o. to døtre, begge døpt Heijltgen (Heyltge, Hyllken), hvorav den første må ha dødd som spebarn, og nr. ble g.m. Cryn (Couryn, Courijn, Crynsz) Hooft.Glad for at mine 6 år i Holland kan komme til nytte også i forb. med slektsgranskning!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

'Crynsz' er vel helst et patronymikon, som i så fall tyder på at Cryn (Hooft) bar samme fornavn som sin far.Den 'Griet Dirckx' som sammen med Dirck Arijans døper datteren Heyltge ('Heijltgen') Dircks i Amsterdam den 27 Okt 1587 må jo da ventelig være født før 1565, og blir dermed ganske gammel til ev. å skulle være søster av Dominicus Dircks f.1588 (g.m. Ricxt Ibesdatter og Maren Tevesdatter Schrøder) og Heyltge Dircks f.1592 (g.m. Cryn Crynsz Hooft).Kan det være samme dame som (senere ?) ble g.m. Giert Holthus og ble mor til Johan og Ricxt, og som (som enke) i 1634 er omtalt som 'borgerske Grecke Dideriksdatter' ?Om hun skulle være datter av borger i Amsterdam, Dirck Gerritzen, så må det da ev. være fra et et ekteskap før Rixt Dominicusdatter (Friis?), som var mor til Dominicus (1588) og Heyltge (1592).Jeg tolker #23 dithen at du ikke har funnet Dominicus døpt i Amsterdam i 1588 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det er en (annen ?) Dirck Gerreits som døper barn i Nieuwe kerk i 1591 (Jacob), 1596 (Altgen) og 1599 (Pieter), med mor Trijn Jacobs.Vi får forutsette (håpe) at dette er en annen enn den Dirck Gerreits som i tillegg til Heijltgen i 1591 og 1592 (med Rijsgen Domijnekes som mor) også døper datteren Anne i 1593.Og dessuten er det en (annen ?) Dirck Gerreits som døper barn i Nieuwe kerk i 1588 (Marri, med mor Joostgen Hendrickx), 1595 (Dirck, med mor Neeltgen Dirckx) og 1599 (Weintje, med mor Gerte Gerreits).Klarer vi å plassere noen av disse ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.