Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Petter Engh

[#69605] Gener Tvillinger og slektsforskning

Recommended Posts

Guest Hans Petter Engh

Hei!Ett nytt vanskelig tema, som jeg selv ikke er god på.Min sak er at en av mine aner, Maria Charlotta, ble født uekte i Karlshamn den 28. mai i 1788 og en historie i slekten forteller at hun var datter av en på datidens kjent person ved navn Eric Ruuth, fødst i 1746. Maria Charlotte brukte navnet Maria Nilsdotter Grønstrøm i 1813. Jeg har kartlagt hennes mor, mors søsken, mormor og morfar, fettere og kusiner på hennes mors side, hvor ingen tvillinger er funnet.Maria Nilsdotter Grønstrøm, ble gift i Skee fs. den 16.8.1816 med rotebåtsmannen Anders Andersson Ris, født den 6.11.1791 i Skee fs.. På Anders har jeg registrert fire søsken, men ikke funnet spor etter tvillinger.Maria og Anders fikk to døttre, Anna Catharina Andersotter, født i 1815, Lovise, født i 1819, sonen Nils, født i 1823 och August født i 1825.Nils får to sønner Anders Nilsson, født i 1852 og Nils Nilsson, født i 1856 Anders Nilsson ble far til tvillingene Milda og Anna i 1883 og Nils Nilsson ble far til tvillingene Nils William og Alfrida i 1883.August får datteren Amalia Josefine født i 1855, som blir mor til to sett med tvillinger, Per Georg og Gerda født i 1880 og Ester og Harald, født i 1891. August får også en datter Rachel, født i 1882, som får tvillingene Karl Axel og Stigh Stahre, født i 1910 i Strømstad.Som det frekommer så fikk Maria Nilsdotter Grønstrøm(Maria Charlotta) flere tvillingetterkommere etter sine sønner, men ikke etter sin datter Anna Catharina. Lovise døde som barn. Mye tyder på at Maria Nilsdotter Grønstrøm arvet genet til å kunne få tvillinger etter sin potensielle far Eric Ruuth. Hun arvet isåfall x-kromosomet fra sin far, som han hadde arvet fra sin mor.Eric Ruuth og hans fru Fredrika Sparre fikk 5 barn, hvorav døttrene Beata Elisabet og Ebba Christina, var tvillinger født i 1777. De fikk sønnen Gustaf Erik som ble født i 1769 og han fikk tvillingene Ebba Fredrika Charlotta og Gustaf Edvard Ruuth, som ble født i 1802Mor til Eric Ruuth var Ebba Christina Siöblad, født i 1720. Hennes søster, Charlotta Eleonora, født i 1716 fikk tvillingene Gustafviana og Anna Magdalene Sparre i 1751. Charlotta Eleonora var Eric Ruuths tante og svigermor. Innen ætten Siöblad har jeg også funnet en Ulrika som fikk tvillinger i 1714.Dette styrker teorien om at Eric Ruuth var far til min ana Maria Charlotta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Dersom et X kromosom ikke kan overføres fra far til sønn og er kromosomet, som overfører tvillinggenet, så kommer tvillinggenet i vårt tilfelle ifra Maria Nilsdotter Grønstrøm til hennes sønner og ikke ifra hennes mann Anders Andersson? Jeg har forstått det slik at Y kromosom kun overføres fra far til sønn og ikke inneholder tvillinggen, men at X kromosom kan overføres fra far til datter og fra mor til både datter og sønn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Arvelovene kan gi interessante indikasjoner om farskapsforhold. Hvis et ektepar der begge er blåøyde,får et brunøyd barn, så har det vært en brunøyd 'gjøk' i reiret. I eksemplet ovenfor kan vi slutte at X kromosomet som bærer av tvillinggenet har sønnen Gustav Erik fått fra mora og ikke fra faren Eric Ruuth, Dette forholdet svekker sannsynligheten for at tvillingsøstrene har fått dette genet fra faren og ikke fra den samme mora som broren som får tvillinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

X gen bæres også av far da far arver x etter mor og y etter far slik at det er 50% mulighet for at x ble arvet fra Eric Ruuth til hans potensielle datter. Eic Ruuth var gift med sin kusine slik at båndene og genene var tette dem imellom.Hva med at Maria Nilsdotter Grønstrøm får to sønner som får en x etter henne hvor hennes sønnesønner og oldebarn får flere tvillingpar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unni Sandén Johansson

'Av de tvillingpar som föds utgörs ungefär 1/3 av vardera enäggstvillingar, likkönade tvåäggstvillingar och olikkönade tvåäggstvillingar'.Vad jag förstår är ärftligheten för att få enäggstvillingar så mycket liten, eller försumbar. Däremot att få tvåäggstvillingar är ärftligt, till en del. Eftersom de orsakas av att kvinnan vid ägglossningen släpper två ägg i stället för ett, så kan man inte räkna in männen i släkten som fått tvillingar till dem som bär anlaget, utan bara kvinnorna som får tvillingar. Däremot kan kvinnorna ärva anlaget via sina fäder.Men andra faktorer, som t,ex, moderns ålder spelar också stor roll, är man över trettio ökar möjligheten att få tvåäggstvillingar markant.'En enda - svensk! - undersökning har gjorts för att undersöka huruvida även benägenheten att föda enäggstvillingar går i arv. Resultatet visade att kvinnor som själva var enäggstvillingar hade mer än dubbelt så stor chans att själva föda enäggstvillingar än resten av befolkningen. Nästa studie, undersökte enäggstvilling mäns chans att bli pappor till enäggstvillingar. Men det visade sig att pappor inte kan påverka kvinnan att få enäggstvillingar'. http://www.tvillingklubben.se/twins/qa.asp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Poenget i mitt innlegg er at dersom tvillingdøtrene har fått anlegget fra faren hvilket selvsagt er mulig, så må begge foreldrene være bærere av anlegget når vi forutsetter sønnens X-kromosom som årsak til at han er blitt far til tvillinger. Men det er heller ikke sikkert. Anlegget kan ha kommet fra deres mor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Unni Sandén Johansson

för att förtydliga: Att en man får tvillingar visar ingenting om släktskap. Men en man vars dotter får tvillingar kan vara 'bärare av tvilling-gen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Jeg ser logikken i at menn ikke kan ha arvelig innvirkning på at felles barn blir toeggede tvillinger. Konklusjonen blir da at sønnen Gustav Erik i eksemplet foran ikke er årsak til at det blir født tvillinger med forskjellig kjønn, men at det skyldes ene og alene mora.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Takk for innlegg!I vedlegget til Unni fremkommer at en mann kan ge sina barn den ärfligheten och hans dotter kanskje en dag får tvåäggstvillingar.Min teori er at Eric Ruuth var bærer av tvillinggenet och at hans potensielle dotter arvet(ärfvet) X genet etter sin far.Spørsmålet(frågan) blir om hennes x gen, som hennes sønner har arfvet kan medvirke til at hennes två sonsoner och sondatter kan ha arvet tvillinggenet?Mor til tvillingene Milda og Anna født i 1883 var 34 år Mor til tvillingene Nils William og Alfrida født i 1883 var 41 år og det var hennes første barn.Mor til tvillingene Per Georg og Gerda Kristine født i 1880 var 25 år og den samme mor var 36 år da hun fikk Ester og Harald i 1891.Mor til tvillingene Karl og Stig Stahre født i 1910 var 28 år.Kona til Erik Ruuth, Fredrika Sparre(hans kusine) var 21 år da hun fikk sønnen Gustaf Erik og 28 år da hun fikk tvillingene Beata Elisabeth og Ebba Christina i 1777. De fikk to andre barn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Hans Petter (1): Eg er litt usikker på kva du spør etter, for du startar med ein konklusjon 'Dette styrker teorien om at ...' Eller var dette berre ei uhelding formulering av spørsmålet 'Styrker dette teorien om at....?'I så fall vert svaret at dette styrker ingen teori.Etter det som har kome fram ovanfor, er einegga tvillingar ikkje arveleg, medan toegga er arveleg for mora. Av dei fem tvillingpara etter Maria er det to som har mødre som ikkje ættar etter Maria. Altså er dei 'tilfeldige' i denne samanhengen, anten ved at Maria sine sønesøner tilfeldigvis fann seg ei kone med denne arven eller ved at tvillingane var einegga (tilfedig, ikkje arv). Dei tre andre (minst to par to-egga) har same mormor. Det er altså like sannsynleg at mødrene til dei tre tvillingpara har arva eigenskapen etter mor si som etter far August; og om det er etter August, er det like sannsynleg at han har det Maria si mor som frå Maria sin (ukjende?). Då vert det 75% på 'andre' og 25% til Maria; men dette må reduserast med ein ukjend faktor som gjev sannsynet for tilfeldige innslag.I Eric Ruuth si familie nemner du tre tvillingpar. Det eine (f.1802, toegga) har ei mor som ikkje er slekt med Eric, og som må ha fått evt. arv frå annan kant. Dei to andre (ein/to-egga) kan evt. ha fått arven frå Eric og Fredrika si felles mormor eller morfar. At både Fredrica og mor hennar har tvillingar kan tyde på arv. Men det viser ikkje at Eric er berar av denne arven.Det faktum at minst to av dei fem og minst ein av dei tre er 'tilfeldige', peikar på at statistisk opphoping kan skje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Til Ivar innlegg (10)Det kan som du skriver ha vært flere potensielle bærere av tvillinggenet, som svekker muligheten for at det kommer direkte ifra Maria Nilsdotter Grønstrøm og hennes sønner nedad. Jeg forstå det slik at det er en viss prosents sjanse for at det kan komme ifra Marias x gen.Jeg har forsket i slekten til Maria Nilsdotter Grønstrøm. Maria fikk en bror i 1795 da hennes mor Anna Catharina Ekegren var 42 år. Hennes mor hadde seks søsken og ingen var tvillinger. to søsken fikk flere varn og en fik mange barn og barnebarn. Marias mormor hadde to søsken hvor søsteren fikk mange barn og barnebarn, men ingen forekomst av tvillinger på Marias morside. maris far hadde en søster som er kjent for meg og hun døde barnløs i en alder av 42 år.Det er derfor trolig at dersom Maria førte videre et x tvillinggen så kom det ifra hennes far.Ved å gjøre litt grundige undersøkelser om de inngifte kvinner bar genet så bør det vel dukke frem tvillinger i den enkeltes ætt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Hans Petter (11): Då vert spørsmålet om arveleg evne til å få (toegga) tvillingar kan oppstå spontant, og kor vanleg det er at dette skjer. Det skal eg vere varsam med å seie noko om, men om du vil gå vidare, er det eitt av spørsmåla du må finne ut av. I dine tilfelle kan dette gjelde kona til August, foreldra hennar, August sjølv, foreldra hans, m.fl. Alle desse alternativa kunne forklare både tvillingane etter August og mangel på tvillingar i kona si familie, utan at Maria hadde arva eigenskapen frå nokon.Men hovudpoenget er at desse tvillingpara ikkje kan vise noko som helst om slektskap mellom Maria og Eric Ruuth. Det er langt meir sannsynleg at det har andre grunnar enn ein slik slektskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Ivar(12)Jeg kan ikke svare på din første setning, men har oppfattet at i en del slekter er det påfallende mange par med toeggede tvillinger og det kan slås fast at det eksisterer en arvelig tendens til å få toeggede tvillinger. Noen tilsvarnde tendens synes ikke å foreligge for eneggede tvillinger.Når det gjelder far, Anders Andersson, til August og Nils Andersson så hadde han tre søsken hvorav en bror hadde fem barn. farmor til August og Nils hadde 5 søsken og farfar hadde to søsken. Ingen av de nevnte forfedrene hadde tvillinger.Kona til August Andersson, Sofia Christina Larsdotter, født den 17.12.1824 hadde fire søsken, hvor ingen var tvillinger, hennes mor hadde 5 søsken hvor en bror, Johannes, født i 1804 ble far til to gutter(en døde)Kona til Nils Andersson,f. i 1823, Anna Catharina Mattisdotter, født den 24.3.1825 hadde 8 søsken hvorav ingen tvillinger og hennes mor hadde 5 søsken. Det kan tyde på at mors brødre Mattis og Hans fikk tvillingerKona til hans sønn Anders Nilsson, f.1852, Mathilda Andersdotter, født 6.5.1849 hadde fire søsken og hennes mor hadde 5 søsken og ingen var tvillinger.Kona til Nils Nilsson, f.1856, Anna Greta Johnnesdotter, født 3.4.1842 hadde 6 søsken og ingen var tvillinger.De inngifte som jeg har anført har ikke så langt en så betydelig opphopning av tvillinger som etterkommerne til Maria Nilsdotter Grønstrøm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Samme hvilke fakta vi tar for oss, støter vi på statistiske avvik (tilfeldigheter). Kanskje denne opphoping av tvillinger er tilfeldigheter ? Min far hadde ett sett tvillingsøsken mens min mor hadde 2 sett. Alle 6 barna døde. I min generasjon (søskenbarn) er det kun ett tvillingepar. Til og med det kan være tilfeldig. I bestefarsfamiliene er det ingen tvillinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Helge(14)Du kan nok delvis ha rett, men jeg tror at i de fleste slekter dukker ofte tvillinger frem i andre, tredje eller fjerde generasjon. Som det fremkommer i slekten i Sverige, så står to brødre for seks tvillingpar i andre og tredje generasjon og det kan vel ikke bare komme av tilfeldigheter? Brødrene og deres foreldre og besteforeldre bortsett ifra den potensielle Erik Ruuth hadde ikke tvillinger. Det er ikke bare på grunn av at Eric Ruuths nære slekt har tvillinger at jeg har brakt ham på banen. Det ligger en historie bak som har fått meg til å knytte han imot Mari Nilsdotter Grønstrøm, som en potensiell datter. Isåfall var hun halvsøster av de fødte tvillingene Beata og Ebba i 1777 og hennes potensielle bror Gustaf Erik fikk selv tvillinger i 1802.Det begynner å bli mange navn så jeg legger ved en scannet oversikt med noen kommentarer som kan bedre på husken?

bilete7017.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Hans Petter (15) her trengst ei lita oppklaring: Du skriv at 'to brødre [står] for seks tvillingpar i andre og tredje generasjon'. Er det Nils og August du siktar til? I (1) og (15) har du nemnt berre 5 tvillingpar etter desse to.I (13/15) opplyser du at Nils si kone har to morbrødre med tvillingar, og August si kone har ein morbror med tvillingar. Men alle desse tre tvillingpara er også 'tilfeldige' i denne samanhengen, sidan dei hadde mødre som ikkje ættar etter Maria. Altså har du ei opphoping av 8 tvillingpar der 5 utvilsomt er 'tilfeldige', og dei tre andre godt (og meir sannsynleg) kan forklarast på andre måtar enn arv frå Maria.Du spør 'det kan vel ikke bare komme av tilfeldigheter?'; men no har du faktisk sjølv dokumentert at det kan vere tilfeldig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Ivar(16)Du har oppfattet rett av hva jeg har fremlagt av tvillingar. Teoretisk kan Maria ha arvet x-kromosom fra sin far og det samme fra sin mor. Maria overfører ved sin fødsel et X kromoson til sine sønner, henholdsvis Nils og August, men da er X kromosomet hun arvet ifra sin far med 50% redusert til 25%?Nils og August overfører kun x kromosom etter mor til sine døttre? Det blir da bare August som kan være bærer av tvillinggenet, som han overførte til sin datter Amelia?Men så kommer også tvilen der i og med at Augusts kone hadde en morbror som fikk tvillinger. Det finnes imidlertid en sjanse for at August har vært bæreren av tvillinggenet?Nils sønn Anders Nilsson arver kun Y-kromosom etter sin far og var ikke bærer etter Maria Nilsdotter Grønstrøm?Maria kan ikke utelukkes helt som genmor til August's tvillingetterkommere, men oddsen er maks 50%?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid K. Natvig

hei, bare en liten kommentar til innlegg 3: nyere forskning viser at blåøyde foreldre kan få brunøyde barn (bærere av genet), så 'gjøken' har nok ikke skylda (bestandig),mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Dersom empirisk forskning er kommet til at personer som har fått det recessive anlegget for blå øyne fra begge foreldrene som er en forutsetning for å få blå øyer, og de likevel kan være bærere av det dominerende anlegget for brune øyne så har man et forklaringsproblem i forhold til arvelovens alminnelige regler. Men det er ellers kjent at det finnes unntak ved kjønnsbunnen arv. Øyenfargeproblematikk er ellers uegnet som illustrasjon til arvereglene, det skal innrømmes, for her er det store nyanser og variasjoner fra individ til individ. Det tilsier nok at man i praksis bør være tilbakeholdne med å trekke bastante slutninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Jeg mener at jeg burde ha vært tvilling, for jeg har lest ett eller annet sted at det skal være arvelig i 3. og 6. generasjon. Min farfar var tvilling, men hans tvillingbror var dødfødt. Min mormor var ikke tvilling, men til søsken hadde hun to tvillingpar(gutt og jente i begge), og så var det et ett sett dødfødte tvillinger. Min mors far var heller ikke tvilling, men 2 brødre av han var tvillinger. Det er merkelig at ikke jeg eller noen av mine søsken er tvillinger. Mine foreldre er ikke tvillinger, og ingen av deres søsken var det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

19) LenkeEn litt enkel og grei forklaring på hva som skjer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Petter Engh

Anne Lise(20)Jeg forstår at du undrer over hvorfor det ikke ble tvillinger hos dine foreldre og dine søsken. Som jeg har skrevet så fikk flere av etterkommerne etter brødrene til min tipp oldemor flere tvillinger(5 par) som jeg foreløpig kjenner til Min tipp oldemors etterslekt som er stor finnes det ingen tvillinger etter.I familiene som jeg har funnet tvillinger var det flere søsken og etterkommere etter disse som har ikke fått tvillingerEric Ruuth kom ifra slekten Siøblad hvor jeg har funnet 5 tvillingpar, men da han ble gift på nytt og fikk 9 barn finnes det ikke tvillinger.Det jeg tenker er at dersom Eric Ruuth var far til Maria Charlotta Grønstrøm så var hun i nær tilknytting til Siøblad og at hun derved arvet tvillinggenet ifra sin far og Siøblad ætten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Kjellaugs henvisning i (21) viser at genetikk og DNA er mer komplekst enn Mendels enkle mekaniske lover utledet ved eksperimenter med bananfluer og erteplanter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Solli

Interessant! Jeg leste en artikkel for en tid tilbake om et tvillingpar (gutter), som var eneggede (på morssiden), men som likevel var forskjellige på farssiden (to-sædet?). Disse ble testet pga. en abnormitet ved kjønnsorganene til den ene av dem.Det finnes også eneggede tvillinger som er speilvendte. Jeg kjenner en 'speilvendt' gutt, der hans tvilling døde tidlig i mors liv. Denne gutten har også alle indre organer på omvendt side i kroppen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Magne (23): At ting er meir samansette enn Mendels lover (for ikkje seie den populariserte presentasjonen av dei) har vel vore klart nokså lenge.Hans Petter (22): Du skriv at Eric Ruuth fekk 9 born til, som Fredrica ikkje var mor til. Kor mange av desse ni var jenter, og kor mange av dei igjen levde opp og fekk barn/barnebarn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.