Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest arne kvitrud

[#73171] Anetavlen i Brønnøy kirke av 1572 etter Kristine Benkestokk og Aksel Gyntersberg

Recommended Posts

Guest arne kvitrud

Avtegningen av altertavlen med våpenskold har vært kjent siden Wilhelmine Brant skrev 'Slægten Benkestok' i 1904.En drøfting av tavlen er gitt av Sollied Henning: 'Nogen oplysninger om slekterne Kruckow, Haar og Benkestok', Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind III, Oslo 1932. Han gjengir her også tavlen i sort hvitt. Han viser også til at den var i Terkel Klevenfeldts papirer i Rigsarkivet i København.Vigerust Tore Hermundsson: 'De Benkestokkers historie ca 1350-1550', i boka Benkestokk-seminaret 14.-15.8.1999 Meløy, Oslo 1999, side 24ff drøfter videre noen av personene og våpenskjoldene i anetavlen.Han gjengir også på side 26 litt omstokket den delen av tavlen som omfatter Kristine Benkestokks familie. Han skriver at han ikke har funnet igjen tegningen i København. Videre at det kunne vært interessant å få sett fargene. Så til glede for Tore Vigerust gjengis anetavlen nedenfor i farger. Kilden er Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen I, Terkel Klevenfeldt (1710–1777), Dokumenter vedr adelige familier, pakke 26.Tavlen er todelt. Der den venstre delen (nummerert fra 1 til 8) er Aksel Gyntersbergs familie og til høyre (nummerert fra 9 til 16) er Kristine Benkestokks familie.Nummer 1 er altså Aksel Gyntersberg, hans far og farfar. Merket stemmer også overens med det Rønning / Cappelen gir for Gyntersberg-ene: [url="http://picasaweb.google.no/Blegubben/Heraldikk#5111784435130708738>Lenke.Nummer 2 er Aksel Gyntersbergs mor Kristine Lavesdatter - av en ukjent familie (?) - se tema 10187.Nummer 3 er Aksel Gyntersbergs farmor av slekten Sparre i Skåne (Sollied, 1932, side 289).Nummer 4 er Kristine Lavesdatters mor av slekten Friis av Hesselager (Sollied, 1932, side 289).Ut over nummer 1 til 4 sier ikke Sollied noe mer.Nummer 5 er Aksel Gyntersbergs farmors mor. Hvem er det?Nummer 6 sier Sollied (1932, side 288) er Aksel Gyntersbergs morfars mor, men det kan om en følger logikken også være farmors mor. Hvilken slekt?Nummer 7 sier Sollied (1932, side 288) er Aksel Gyntersbergs farmors mor, men det kan om en følger logikken også være morfars mor. Evindsø??Nummer 8 er mormors mor. Denne kan se ut som en speilvendt Friis - jamfør http://home.online.no/~aefriis/slekt1.htm.Resten er så Kristine Benkestokks anetavle.Nummer 9 er Kristine Benkestokk, far, farfar og farfars far. Se også Hans Cappelens beskrivelsen på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Benkestok.Nummer 10 er Kristine Benkestokks mor en Hård - Anne Hård (Sollied, 1932, side 289-290), men med andre farger enn Adelsleksikonet. Se også Nicolas Berghs våpenbok - Lenke.Nummer 11 er Kristine Benkestokks farmor, som er ei Kruckow - Adelus Kruckow (Sollied, 1932, side 290 og Vigerust, 1999, side 28). Se også våpenbeskrivelsen av Hans Cappelen på Wikipedia - http://no.wikipedia.org/wiki/Kruckow-ætten.Nummer 12 er Kristine Benkestokks mormor - Andenes-ætten (Vigerust, 1999, side 28) eller Tjøttø-slekten (Sollied, 1932, side 294). Se også Bjørn Jonson Dale: 'HALVT LILJE, HALVT ØRN...' Lenke.Nummer 13 er Kristine Benkestokks farfars mor - er et oksehode i rosenkrans. Solied (1932, side 292) sier at det er Kjælingmule (=oksekalv). Vigerust (1999, side 28-33) drøfter dette og knytter det også til slekten Oksehode (Oxe). Vigerust gjengir på side 31 også to andre avtegninger av dette våpenskjoldet.Nummer 14 knytter Sollied (side 288) og Vigerust (1999, side 28) til Kristine Benkestokks morfars mor. Men ut fra logikken kan det også være farmors mor. Verken Sollied (side 295) eller Vigerust (side 28) har noe navn på dette våpenskjoldet. Noen forslag?Nummer 15 knytter Sollied (side 288) og Vigerust (1999, side 28) til Kristine Benkestokks morfars mor. Men ut fra logikken kan det også være morfars mor. Det er begge enige i at det er Smør. Det stemmer også med Rønning -

bilete7815.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Beste Arne KVITRUD,- mange takk for at du lanseren en slik interessant tråd.Det skal bli spennende å fölge med.Med vennlig hilsenThomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg fikk tilsendt fargefoto av dette våpentavla i år 2000, slik at den ikke lenger er helt ny for meg, - men tavla har jo ikke vært publisert i farger tidligere. Så takk skal du ha, Arne.De aller fleste våpen i denne våpentavla går igjen i den norske våpenbøkene fra slutten av 1500-tallet og utover på 1600-tallet, samt i avskrifter og senere omredigeringer av disse igjen på 1700-tallet. Våpnene (de fleste av dem) finnes altså i svært mange utgaver. Brønnøy-tavla fra 1572 må ha vært godt kjent i samtiden, slik at allerede før 1580 er avtegninger av dem sendt til de første våpenbokforfatterne i Danmark. Dermed er det ikke sagt at det er *lett* å oppklare hvem som var eiere av våpnene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Fredrik Buch

Siden Kristine er 'bestemor' 14 generasjoner bakover har jeg en del opplysninger om hennes slekt... Jeg kan ikke gi kilder, så informasjonen må nok sjekkes med Google eller lignende, men jeg forsøker alltig a ha pålitelig data. Her er Kristine's familie:Generation 1Kristine Trondsdatter BENKESTOK Axel Henriksen GUNTERSBERGGeneration 2Trond Torleivsson BENKESTOK Anna Jonsdatter HAARDGeneration 3Torleiv Trondsson BENKESTOK Adelus Eriksdatter KRUCKOWJon Olofson HAARD Elene ASLAKSDATTERGeneration 4Trond Tordsson BENKESTOK Berguith Adelus Torleivsdatter KJAELLINGEMULEErik Andersen KRUCKOW Margrethe Ivarsdatter ASPAOlof Pedersson BOEJEROD Gunnil Laurentsdatter HAARDAslak Thuresson BAAT Ragnfried KNUDSDATTER Generation 5Tord Trondsen BENKESTOK NN Torleiv Ellingsson KJAELLINGEMULE Ingebjoerg Ulvhildsdotter SMOERAnders Johannessen KRUCKOW NNIvar NN Kristin Toraldesdatter ASPANN NNLaurents HAARD NNTure BAAT NNKnut Jonsson TRE ROSOR Agnes Alvsdatter BOLT Jeg håper dett er leselig... Freddy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Sammen med anetavlen som vist i innlegg (1) er det også en annen variant som vist nedenfor (Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen I, Terkel Klevenfeldt (1710–1777), Dokumenter vedr adelige familier, pakke 26, omslag Gyntelberg).Da jeg tok bildene trodde jeg at tavlen som er vist nedenfor var kladden til anetavlen som er vist i innlegg (1). Men når jeg studerer dem nærmere så er det noen små forskjeller. Det er særlig våpenskold 12 som får meg til å tro at bildene er laget ut fra forskjellige kilder. Den ene har en sølvørn, mens den andre har en svart ørn.På nummer 4 over ser vi at det er 'noe' i felt nummer 2, mens bildet under ikke har noe. Trolig har tegneren av tavlen i innlegg (1) tegnet en hel lilje, og så rettet det etterpå med å male over. Slik sett er det nok mest rett å bruke våpenskjold 4 under og ikke det som er avbildet over.Så er spørsmålene om noen av tavlene er tegnet direkte av fra originalen i Meløy, eller om det er kopier i flere runder. Om en sammenlikner to og to våpenskold ser en at fargene ikke er like og måten å tegne hjelmene på er forskjellige. Så jeg vil tro at tegningene er laget av to forskjellige personer, som begge er vant med å tegne slike våpenskold, men som har litt ulik måte å avtegne dem på og som hadde tilgang på litt forskjellige farger. Se forøvrig Vigerusts innlegg over.

bilete7818.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Nummer 7 ser ut til å være likt skjoldet med farger og motiv i våpenskjoldet for 'Evindzøn' fra Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen I, Terkel Klevenfeldt (1710–1777), Dokumenter vedr adelige familier, pakke 37. Se nedenfor.Derimot er hjelmpynten og fargene omkring ikke like.

bilete7833.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Nummer 8 er lik Friis som vist på tema 73061, innleggg (11), øverste rad nummer fem fra høyre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Kan nummer 3 være en variant av Rud? Fargene og hjelmpynten stemmer ikke med det jeg finner andre steder, men...?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Arne Kvitrud: det er helt rett obersvert. De fleste våpnene på Brønnøy-tavla 1572 finnes hos Lisbet Bryske anno 1651. På sistnevnte sted står det ikke bare at hun ikke vet navnene. Det står også at de er norske. (Lisbet Bryske finnes i tre utgaver, den ene er fotografert på den fynske siden, den andre ligger i Nasjonalbiblioteket i Oslo og den tredje ligger i DRA).Lisbet Bryske har hatt tilgang til og kopiert fra en redusert men fortsatt bevart rest av en norsk våpenbok fra ca 1600. Restene går ellers under navnet av Birgitte Knudsdatter Seeblads norske våpenbok og finnes i DRA, mens en kopi finnes i Riksarkivet i Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Når det gjelder Birgitte Seeblad, se f.eks. her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Er det noen i Oslo som har anledning til å dra på Riksarkivet og fotografere av Birgitte Knudsdatter Seeblads norske våpenbok, og få lagt det ut på internett for eksempel på Rønning sine sider?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Tore Vigerust har fotografert noen av de som er i RA i København - det er ikke mange, men her et ukjent (i farger): LenkeJeg har tenkt meg inn til RA for å fotografere litt, og det blir kanskje i løpet av høst/vinter. Da lurer jeg på om det er noen som vet hvor mange våpen den til Seeblad inneholder?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

18: den inneholder 15 våpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Her er min tekst fra 2002 til de 15 våpnene i Riksarkivets kopi av Birgitte Seeblads våpenbok (orig. i DRA).Vær obs: teksten er ikke ajourført. Jeg har kommet til en del nye konklusjoner siden 2002, etter å ha studert originalen i DRA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Forstår jeg Vigerust ([url="http://www.vigerust.net/adel/heraldica_nra39seeblad.html>Lenke) rett så innholder Birgitte Knudsdatter Seeblads norske våpenbok fra ca 1650 følgende 15 våpenskjold.[1] Kælingsmuler - oksehode i rosenkrans. Som ut fra beskrivelsen samsvar med figur 13 (se innlegg 1 og 5)[2] Bolt - delt, halv lilje, to sparrer - en stilisert utgave er her: Lenke. Denne finnes ikke i tavlene over.[3] Haar - tverrdelt, tre liljer, en over og to under delingen. Den tilsvarer figur 10 over.[4] Bolt? - firedelt skjold, lilje i hvert øvre felt, liggende halv lilje i hvert nedre felt. Denne finnes ikke i tavlene over.[5] Krokow - delt, halv enhjørning over delingen, fire fjelker under delingen, vekselvis farger. SEEBLADS er her: Lenke. Denne finnes ikke i tavlene over.[6] Cisille Persdotter og Åsmund Kvant i Danmark - delt, halv ørn, halv lilje, med en bjelke på delingen. Denne kan samsvare med figur 12 over.[7] Henrik Vinolesøn - delt, kvistet gren med to blader, halv lilje på delingen med en halv lilje over - tilknytning til Bratt. Denne finnes ikke i tavlene over.[8] Bjørn Stallere, - delt, halv 12-oddet stjerne, gevis, med en bjelke på delingen. Denne finnes ikke i tavlene over.[9] Gaute Eriksen - sparre, lilje under sparren, to liggende halve liljer over. Samsvarer med nummer 16 over?[10] Johan Ivarsen - to vinger over et oppvendt spiss. Denne finnes ikke i tavlene over.[11] Benkestokk - delt, venstre felt skrådelt, halv lilje på delingen i høyre felt. Samsvarer med nummer 9 over. SEEBLADS variant er her: Lenke.[12] Tord Torgundsson - ni liljer. Denne finnes ikke i tavlene over.[13] Smør - mannshode under sparre. Samsvarer med nummer 15 over.[14] Sparre - to sparrer. Figur 6 over har tre sparrer. Tre sparrer finner en også her: Lenke og her: Lenke. Så en kan nok diskutere om det er det samme som figur 6.[15] Paul Erikson og Erling Vidkunsson - løve med sverd i hånden. Denne finnes ikke i tavlene over.Det våpenskjoldet fra 'Rigsarkivet (København), 860. Håndskriftsamlingen, gruppe XIII. Individuelle samlinger vedr. Personalhistorie; Genealogisk-heraldisk Selskab (1777-1810), Generalia 2o (fol.), eske 223, nr. 85. Fru Birgitte Knudsdatter Seeblads (norske) Vaabenbog, tillegg.' som det vises til fra innlegg (16), mangler i lista over... Det samme gjelder det som er vist til fra innlegg (20). Se forøvrig Lenke om noe av innholdet i ekse 223 og ved å søke seg gjennom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Arne, hvorfor gjør du dette ?Jeg skrev jo uttrykkelig i innlegget ovenfor at tejksten fra 2002 var foreldet og ikke lenger gyldig, siden jeg hadde kommet ffrem til nye resultater etter å ha studert originalen i DRA.Jeg er ikke enig i de identifiseringene som Arne har i sitt innlegg 23 !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arne kvitrud

Sorry, jeg skulle ha tatt bort det første ordet etter tallet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.