Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Are S. Gustavsen

[#77333] Hr Hans Henriksen Prytz 1627-1659 på Vang i Hedmark

Recommended Posts

Gjest Are S. Gustavsen

Er det noen som kjenner nærmere til familieforholdene til sogneprest Hans (Henrikssøn) Prytz, som i årene 1627 til 1659 er nevnt som sogneprest på Vang på Hedemarken?Jeg er spesielt interessert i opplysninger omn hans ektefelle® og barn, samt utfyllende opplysninger om hans jordegods.I 1636 viser en skatteliste (Akershus len (126.1) 1. mars 1636) følgende:her Hans Prydsis goedsKaterud ij huderWasaas j pund [eg. 1/2 pund]Oelsrud j fgrSørum j hudJordstad ij pundJordstad ij huderBarberg ij huderSkegstad j hudMaglj iiij huderBerger j hudØdemoe j hudBagstach j hudBrynne ij huderBrynne j hudSong j pund j hudi løfftingsogn viij schindNarderu ij pundFreanning iij fgrAlderuold j hudBrynn iij fgrSkoff j hudPinnerud j hudØxenset j hudKolstad iiij schindJeg tar forbehold om mulige transkripsjonsfeil, da flere av gårdene er helt ukjente for meg. Dog er det slik at gårdene 'Katerud', 'Jordstad', 'Jordstad', 'Barberg', 'Skegstad' og 'Maglj', tidligere er eid av Mikkel Nielssøn på Huseby i Lier (1612-1624), og min antakelse er at herr Hans på Vang kan ha vært en av Mikkels mange svigersønner.Noe av dette godset har jeg på plass allerede, blant annet Jørstadgårdene og Balberg i Fåberg, Mageli på Tretten og vel Skjeggestad i Gausdal (?). 'Katerud' har jeg ikke helt på plass ennå, men Hans Prytz er oppført med denne gården i Skattematrikkelen 1647 også.Noen som har innspill?Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Remi Pedersen

Ikke noe innspill, Are, men kanskje du får bedre respons i den veldig aktive Prytz-debatten på slektsforum: LenkePrøv å legge inn samme spørsmål der.Remi

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Remi:Takk for lenke. Jeg tittet litt på de øvrige Prytz-debattene her på bruket, før jeg la inn en lenke. Men da disse var av en noe annen natur, bestemmte jeg meg for å presentere det hele som en fersk problemstilling med kobling prest og proprietær.DIS sin debattside undersøkte jeg derimot ikke.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Presten Prytz i Vang bør nok ikke blandes sammen med verksslekten Prytz i Nord-Østerdal. De har neppe samme opphavet, selv om verksgrunnleggeren hr. Hans Lauritzen i Kvikne i sitt andre ekteskap muligens er svigersønn av nedennevnte hr. Michel Aalborg i Vang.Tar kort etter hukommelsen her hva jeg mener å vite om prestene Prytz:Hr. Hans Henriksen Prytz er først kapellan hos hr. Michel Andersen Aalborg i Vang (nå Hamar). Senere etterfølger han Aalborg som sokneprest og gifter seg etter skikk med enken.Det er ganske sannsynlig at hr. Hans Henriksen er bror av den samtidige kapellan Ole Henriksen Prytz hos prost Peder Vemundsen i Sandefjord (sistnevnte dør rundt 1626 og er fra Fjellskål på Osterøy, samme sted som jeg holder til).Fra Prytz-debatten i Slektsforum henter jeg en bit fra et av mine innlegg:Ovenstad nevner Anders Hendrichsen Prydtz som sersjant ved Bergenhus nasj. inf. reg. 1662-75 og deretter som reg.adjutant samme sted til sin død i 1679 'på Gulland' (Jylland?).Denne Anders kan jo tenkes å være bror av prestene Hans og Ole, men han er nok en del yngre enn disse, som er voksne på 1620-tallet. Halvbror er kanskje mer tenkelig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Her er odelsgodset til Mikkel Anderssen deretter hans enke Karen og så Hans Prytz, 1624-1630:1624 Her Michel Anndersenn, Sogneprest paa Wangh Er Eigenndes wdj Kaaterudt 2 huder wdj Waadtzaasenn ½ pd malt J Huall i Rommedaell 15 lispd wdj Ollsrudt 1 fg rugmel J Freninngh ödegaarerdt 1 huud och wdj Sörumbödegaardt i Rinngßaggersogenn 1 hud Afffor.ne Oppeböersell tillfalder Konng. Maytt. denn trediepenge som ehr Peninge 2½ 1 ort 8 ß1625 Karrenn Wang, Salig Her Mickel Andesens Effterleffuersche Er Eigenndes i Kaatterud 2 huder Vdj Waadsaaßenn 1 pund maltt Wdj Huall i Rommedall 15 Lispund wdj Olsrudt 1 fgr rogmel Vdj Freining ödegaard 1 hud wdj Sörrumb ödegaard i Rinngxagger Sogenn 1 hud wdj Jöerstadt i Faaberrig 2 pund Wdj Jöerstadt 2 huder Wdj Barberrigh 2 huder Vdj Scherstadt 1 hud Vdj Maagelidt 4 huder Vdj Berger i Froenn sogenn 1 hud Der aff Konng: Mayett: denn 3e part, ehr Peninge 8½ dlr 16 ß1626 Carenn Wang, s: Her Mickel Andersens Effterleffuersche Er eigenndes J Kaaterudt 2 huder J Wadsaasenn ½ pund Malltt J Huall i Rommedall 15 Lispund J Olßrudt 1 fierdinger Rugmeell J Freiningödegaardtt 1 huud J Sörrumb i Rinngsagger Sogenn 1 huud J Jörstadt i Faaberrig Sogenn 2 pund J Øffre Jörstadt 2 huder Vdj Barberrigh 2 huder J Skerstadtt 1 huud J Mogelliedt 4 huder och Wdj Berger i Froennsogenn 1 hud Deraff Koung: Mayett: denn 3e part, ehr peninge 8 dlr 16 ß1627 Carenn Wanngh Ehr eigendis i Kaaterud 2 huder wdj Vadsaasenn ½ pund Maltt wdj Huall i Rommedall 15 Linspund wdj Oelsrud 1 fxring Rugmell wdj Freinings ödegaard 1 huud Wdj Sörrumb j Ringsaggersoggenn 1 huud wdj Jöerstad i Faaberrighsogenn 2 pund wdj Öffre Jöerstad 2 huder vdj Barberrigh 2 huder vdj Stegestadt 1 huud vdj Mageliid 4 huder vdj Berger i Froensoggenn 1 huud Der aff Konn: Maiett: den 4. partt, ehr Pendinge 6 dlr 12 ß.1628a Her Hanns Prydtzs Er eigenndis wdj Kaatterud 2 huder Wdj Wadtz Aaßenn ½ pund Malltt Wdj Huall i Rommedall 15 Lispund Wdj Ollßrud 1 frg: Rugmiell Wdj Frening ödegaard 1 hud Wdj Sörum i RingßAggersoegenn 1 hud Wdj Jörstad i Faaberrigsoegenn 2 pund Wdj Öffre Jörstad 2 huder Wdj Barberig 2 huder Wdj Skerstad* 1 hud Wdj Maagelid 4 huder Wdj Berge i Froensoegenn 1 hud Deraff Kong: Mattt: denn 4 partt, ehr penge 6 dlr ½ ort.1628b Her Hanns Prydtzs er eigendis Vdj Kaatterud 2 huder i VadtzAasen ½ pund i Huall i Rommedall 15 lispund i Olßrud 1 fg i Frenning Ødegaard 1 hud i Sörrum i Ringsaggersogen 1 hud i Jörsta i Faaberig sogen 2 pund i Øffre Jörsta 2 huder i Barberig 2 huder i Skegsta 1 hud i Magelid 4 huder Kong: Ma: anpart deraff ehr Penge 15½ dlr 16 ß.1629a Her Hanns Prydtzs er eigendis wdj Kaatterud 2 huder wdj WadtzAasen ½ Pund malt wdj Huall i Rommedall 15 Lißpund wdj Ollsrud 1 feringh Rougmell wdj Freningh Ødegaard 1 hud wdj Sörrum i Ringsaggersogen 1 hud wdj Jörstad i Faaberighsogen 2 Pund wdj Øffre Jörstad 2 huder wdj Barberigh 2 huder wdj Skegstad 1 hud wdj Mageliid 4 huder Deraff till Kong: Mays: den tridie Part, ehr Pending 7½ dlr 1 ort 8 ß.1629b Her Hans Pryds paa Schattum er eigendis i Kaatterud 2 huder i Vadtz Aasen ½ pund Malt i Huall i Rommedall 15 Lispund i Olsrud 1 fg. Rugmeell i Frenning ödegaard 1 hud i Sörum i Ringsaggersognn 1 hud i Jörsta i Faaberigsogn 2 pund tunge i Öffre Jörsta 2 huder i Barberig 2 huder i Schegstad 1 hud i Magelid 4 huder Deraff vdgiffues til K: Ma:Penge 11½ dlr 1 ort.1630 Her Hans Skattum er eigendis i Kaatterud 2 huder i Valdsaaßen ½ pund i Huall i Rommedalen 15 lispund i Oelsrud 1 fg. Rugmell i Frenning ödegaard 1 hud i Sörum 1 hud i Jörstad 2 pund Tunge i Öffre Jörstad 2 huder i Baaberrigh 2 huder i Skagstad 1 hud i Mageliid 4 huder Der aff vdgiffues dennd halffue part aff Jhndkombsten, ehr Pendinge 11½ dlr 1 ort.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Odd Roar og Tore:Takk for rask respons.Odd Roar: Har presten Aalborg i Vang noe med ditt etternavn å gjøre, eller dette tilfeldig?Tore: Utrolig hva du har i dine gjemmer. :-) Nå undres jeg plutselig på om denne Karen, som er Mikkel Anderssøns efterleveske, skal knyttes til Mikkel Nilssøn på Huseby eller ei. Uansett så er opplysningene dine til stor hjelp.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg har skrevet av landsskatten til og med 1630, så det var lett å finne frem opplysningene.Are, du skrev at en del av gårdene hos herr Hans kom fra Mikkel Nilssøn. Kan du utdype dette ? Som du ser av oppstillingen min, eide herr Mikkel Anderssen godset allerede 1624, så det er litt underlig å tenke seg at Mikkel Nilssøn skulle ha eid de samme gårdene helt til sin død. Men du har vel bevis ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Her er herr Mikkel Anderssøns odelsgods etter odelsjordeboka nov 1624: Her Michell Andersenn Sogne Prest, er eigenndis wdj Katterudt 2 huder, wdj WadzAasßenn ½ pund malltt, wdj Huall i Rommedall 15 lisphund, wdj Ollsrudt 1 fiering Rogmell, wdj Frenning Ødegaardt 1 hud, wdj Sörrumb ödegaard i RinngxAggersogenn 1 hud.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Godset vi snakker om, forsvinner fra Mikkel Nielssøn i årene 1624-1627Det later til å være slik at 'Kaaterud' på 2 huder er overført tidligere enn det øvrige godset, dog må jeg ta et forbehold om at Ketterud/Katerud på 2 huder hos Mikkel Nielssøn 1615-1624 er forskjellig fra Kaaterud/Katerud hos Vangsprestene.Det er imildertid ikke tvil om at det er foregått en større godsoverføring fra Mikkel Nielssøn til Vangsprestene ved overgangen 1624 til 1625.Mikkel satt i (1612)1615-1624 med det samme godset i begge Jørstadgårdene (2 pd og Øvre J på 2 huder), Balberg, (2 huder), Skeggestad ( forskj. stavinger 1 hud), Mag(e)li (Tretten, 4 huder).Og takket være fokuset i denne tråden, ser jeg nå ut av konteksten at også Berger i Fron på 1 hud må ha kommet fra Mikkel Nielssøn. Denne er hos ham i 1624 'Bierge' og følger umiddelbart etter Mageli.Dermed er godskomponenten tilført fra Mikkel Nielssøn på betraktlige 10 eller 12 huder og 2 pd, eller omregnet 7 til 8 skippund tunge.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Gammelt adelsgods, antar jeg. F eks fra slekten Galle, via Claus Brocksnhuus ? Eller fra Tjøstolv Bårdsson (Østby-ætten) ?Kan du legge ut en liste over Mikkel Nilssøns gods 1624 hva angår de samme eiendommene ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Hei!Mulig jeg har ordlagt meg uklart:Mikkel Nielssøn skattet i årene (1612)1615-1624 av bl.a.:Jørstad 2 pdJørstad 2 huderBalberg 2 huderSkeggestad 1 hudMageli 4 huderBerger 1 hudDisse gårdene er listet i sammenheng i de godslistene jeg hittil har undersøkt (1615, 1618, 1624) og er positivt borte innen 1632.Forklaringen på hvor godset havnet innen 1636 hadde jeg innledningsvis, og dette er nå ytterliggere utdypet av deg ved opplysningene om at Karen Vang overtok dette mellom 1624 og 1625, samtidig som det forsviner fra Mikkel Nielssøn.Parten i Kaaterud er jeg i tvil om er den samme som Mikkel Nielssøn hadde i en gård med likelydende navn.Mikkel Nielssøn er i 1624 oppført med 100 gårder/parter. Tilsammen teller godskomplekset som må undersøkes nærmere 150 gårder, om alle variasjoner 1612-1635, samt enkens gods inntil 1646 tas med. Jeg har identifisert mye av dette (for 1624 sitt vedkommende), men det blir litt for plundrerte å diskutere hele godsmassen til Mikkel Nielssøn i full bredde i denne tråden.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg etterspurte ikke hele Mikkel Nielssøns godsmasse, men en oversikt for indre Østland.Jeg har imidlertid problem med de opplysningene du gir. For godset må jo være borte fra Mikkel N allerede ved utgangen av 1624 for at dette skal gå i hop: Karen eier jo Jørstad m m i landsskatten 11/11 1625. For st det skal være samme gods, trenger du å stadfeste at godset poritivt er ute av Mikkel Nielssøns eie før dette tidspunbkt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Metodisk sett er det prinsipielt riktig det du sier, men siden det ikke kan utelukkes at det er flere unøyaktigheter mellom Stattholderakrivets jordebøker 1624 og de mer oppdaterte landskattene (dvs jordelistene derfra), så må jo de ulikd kildene ses i kontekst.Jeg har dels tatt kopier, dels digital foto av Stattholderarkivets jordebøker 1626, men det later til at den første delen av kopiene (med godset til Mikkel Nielssøn) ligger i Bergen. Derfor får jeg ikke kontrollert akkurat denne kilden ennå. Jeg skal undersøke noen andre muligheter, og gi tilbakemelidng om dette.Oversikten over Mikkel Nielssøns gods har jeg i et regnark, og ingen av jordelistene (som er utgangspunktet for opplysningen) har spesifikasjoner av hvor godset ligger. Dertil er eiendommene ikke nevnt i noen gjennomført geografisk orden, kun for deler av godset. Dette har jeg selv langt på vei identifisert ved en rekke større og mindre komparasjoner. Blant annet ved å følge kjente barn opp mot Skattematrikkelen 1647.På bakgrunn av dette er det for mye hummer og kanari, og ikke mulig å skille ut hva som er indre Østland og hva som er annet.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Til (6):Mitt etternavn er nedarvet fra Christen Andersen Aalborg i Kvikne (Tynset), som dør rundt 1705. Jeg har tidligere påvist at han må være bror av Jens Andersen Aalborg på Val i Sørum, som både bor ganske nær og er gift i samme familiekretsen som datterdatteren til hr. Michel Andersen Aalborg i Vang. Sørumboka oppgir at Jens er sønn av en kjøpmann i Aalborg.Videre er Christen Aalborg på Tynset gift med sønnedatteren og oldebarnet til de to samarbeidspartnerne (ved etableringen av Røros verk og bergstad) til Kviknes verksgrunnlegger hr. Hans Lauritzen, som ifølge Vangsboka i sitt andre ekteskap er svigersønn nettopp av hr. Michel Aalborg. (Jeg ætter fra hr. Hans sitt første ekteskap. Hans andre kone, Magnhild Michelsd., nevnes i skiftet etter broren Michel på Skattum i Vang.)Dette tyder jo på at det kan være et ikke særlig fjernt slektsforhold mellom presten i Vang og slekten Aalborg i Nord-Østerdal og Østfold, men det er stadig uvisst hva det helt konkret består i. Vangspresten er ifølge eldre litteratur bror av hr. Christen Andersen Aalborg i Hurum og Hans Andersen, som vel er identisk med hr. Hans Andersen Aalborg i Råde.(Det finnes også en omtrent samtidig hr. Christen Andersen Aalborg i Lærdal i Sogn.)Tar med at en rekke litt berømte personer her i landet ætter enten fra hr. Michel Aalborg i Vang eller første ekteskapet til Jens Aalborgs kone i Sørum (fra Asak i Skedsmo). I og ved Bergen gjelder det bl.a. Edvard og Nordahl Grieg (via sine respektive mødre), slekten Hambro og Edvard og Francis Bull. Dertil kan nevnes Sigrid Undset (via sin danske mor) brødrene Colbjørnsen i Halden (via sin mor) og slekten Michelet. Det gjelder nok en del andre litt betydelige personer også, men dette får holde her.Så til hr. Michel og hr. Hans på Skattum i Vang:Deres felles kone, Karen Lauritsd., skal så vidt jeg husker være prestedatter fra Østerdalen, antagelig Elverum. Hun er gift med tre påfølgende prester i Vang, først hr. Haagen Mogensen, fra ca. 1611 hr. Michel Andersen Aalborg og senest fra 1627 med hr. Hans Henriksen Prytz. (Data fra Vangsboka.) Hun nevnes i andre ekteskapet med en sønn Michel (uten etterslekt) og tre døtre, og svigersønner er magister Kjeld Stub (Ullensaker), major Poul Michelet og hr. Hans Lauritzen (Tynset). Stub har tidligere vært gift to ganger og Lauritzen en gang.Et kuriosum er at hr. Michel Aalborg er kjent som beskriver av sjøormen med hestehode i Mjøsa, som han hevder skal ha blitt observert tre ganger etter 1610 (da han tiltrer sitt embete).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Og her er herr Mikkel Anderssens akademiske bidrag til verdensarven:''Antiqviteter udaff Vang Sogn paa Hedemarcken i Opslo sammenskrefven aff Michaèle Andr. Aalborg Anno 1623.''Manuset eid av Peder Hansen Resen (1625–1688), og deretter skjenket til UB København, Resens katalog s. 128, plassert i : Capsa VI Ord. III in qvarto, nr. 10, 4.Manuset, som lå i toppetasjen i lesesalen i Trinitatiskirken, brant dessverre opp med resten av København by i 1728. Men en del andre forskere har rukket å benytte manuset før brannen, kanskje særlig hva angår heraldikken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lisbeth Løchen

HeiPeder Hansen Prytz var kapellan/ sogneprest i Våler, Østfold ca. 1615-1660. Han var gift med Karen Olufsdatter, datter av Oluf Henriksen på Strømshaug i Råde. En kjent sønn: Christoffer Pedersen Prytz, som studerte teologi i København i 1664. En borger i Kungelv, Hans Prytz, er nevnt som mulig far til Peder Prytz(iflg. en artikkel om Strømshaug i Østfold historielags tidskrift).Er det noe kjent forbindelse til Hans Henriksen Prytz?mvh Lisbeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Lisbeth:Takk for innspill. Har ikke nok kunnskap hittil for å kunne bekrefte dette, men innspillet er svært nyttig.Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.