Gå til innhold
Arkivverket
Kai-Samuel Vigardt

Rom-folket (Sigøynere)

Recommended Posts

Kai-Samuel Vigardt

Vi er en arbeidsgruppe som arbeider for å dokumentere norske romfolks skjebne under andre verdenskrig. I dag er historien om hva som skjedde med norske romfolk fraværende fra krigshistorien. Av en gruppe på rundt 100 personer overlevde kun 12 personer nazistenes konsentrasjonsleire. De var fratatt det norske statsborgerskapet i mellomkrigstiden og måtte etter krigen gå rettens vei for å komme tilbake til Norge. Først i 1955 fikk den første norske rom norsk statsborgerskap basert på norsk statsborgerrett. For norske rom i dag er det av stor betydning å dokumentere deres skjebne under andre verdenskrig og stadfeste den norske tilknytningen fra midten av 1800-tallet.

 

Norske statsborgere

Fra 1860-tallet hadde romer bosatt i Norge norsk statsborgerskap i henhold til norsk statsborgerlovgivning. Fra 1888 ble statsborgerskap kun utstedt til personer født av foreldre som også var født i Norge. Dokumentasjon på at norske romer kvalifiserte til norsk statsborgerskap var i all hovedsak dåpsattester fra den katolske kirke.

 

Fra 1924 innledet Justisdepartementet i strid med statsborgerloven en hard politikk mot norske romer. Fra 1924 nektet Justisdepartementet å godkjenne tidligere gyldige norske pass og dokumentasjonen for deres statsborgerskap ble dratt i tvil. Justisdepartementet beskyldte den katolske kirke for å ha utstedt dåpsattester med uriktige opplysninger. Den katolske kirke svarte aldri på disse beskyldningene som i dag framstår som grunnløse.

 

I rundskriv fra Justisdepartementet til landets politimestere i 1924 og 1925 ble det slått fast at ingen av romene var norske statsborgere selv om de hadde norske pass. Passene skulle inndras og de skulle utvises fra Norge, eller avvises om de forsøkte å komme inn i landet. Rundskrivet påla videre politiet å foreta registreringer av alle ”zigøinere” som de påtraff. Tapet av statsborgerskap var uten hjemmel i statsborgerloven.

 

I 1927 ble det i den nye Fremmedloven slått fast i § 3.3, kjent som den såkalte Sigøynerparagrafen, at «Sigøynere og andre omstreifere som ikke kan godtgjøre å ha norsk statsborgerskap, skal nektes adgang til riket». I forskriftene het det videre at «sigøynere og omstreifere» ikke skulle tillates å passere grensa uten Centralpasskontorets samtykke selv om personene hadde norsk pass visert av norsk utenriksstasjon. Paragrafen ble aktivt brukt for å hindre personer med de facto norsk statsborgerrett opphold i Norge fram til 1956, da Stortinget opphevet den fordi den ble ansett som rasediskriminerende.

 

I 1930 reiste alle romer ut av Norge på grunn av frykt for å bli utsatt for samme behandling til del som romanifolket (reisende), som på denne tiden i stor utstrekning ble fratatt sine barn og sendt til arbeidskolonien Svanviken. Frykten var velbegrunnet da omstreifermisjonen la fram planer om dette og norske myndigheter hadde startet en økt registrering av romfolk, med manntall over ”omstreifere, løsgjengere og sigøynere” i 1927, og i 1935 i regi av Omstreifermisjonen.

 

Holocaust

Redselen for hva som kunne vente av forfølgelse med Hitlers maktovertakelse i 1933 fikk imidlertid mange familier til å ville vende tilbake. 68 personer fra storfamiliene Karoli, Josef og Modest forsøkte å vende tilbake til Norge i 1934. Alle familieoverhodene hadde norske statsborgerskap, men dette ble erklært ugyldig og følget avvist på den tysk-danske grensen etter beskjed fra norske myndigheter. De ble uttransportert til Tyskland hvor de ble internert i Hitler-regimets første rene ”sigøynerleir” og siden ble de fleste sendt til utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau, men også Buchenwald, Sachsenhausen og franske arbeidsleire. I Auschwitz ble mange registrert som norske statsborgere.

 

Av gruppen på 68 kvinner, menn og barn ble 56 drept. I tillegg døde et betydelig antall barn født i løpet av årene 1934-45 samt ektefeller til de norske romene etter 1934. Medregnet barn av norske romer født i perioden 1934-45 og inngifte familiemedlemmer etter 1934 ble i underkant 100 romer med norsk statsborgerskap eller sterk tilknytning til Norge drept i holocaust.

 

 

De overlevende

Kun 12 overlevende er kjent. De var svært traumatisert av grusomhetene de hadde gjennomgått, tap av nær familie og slekt. Etter krigen fikk de likevel ikke vende tilbake til Norge. Sigøynerparagrafen i Fremmedloven ble brukt mot de overlevende til tross for at de hadde hatt norsk statsborgerskap i mellomkrigstiden og hadde blitt fratatt dette uten hjemmel i norsk lov. Gjennom en rekke rettssaker fikk de overlevende tilbake sine statsborgerskap i perioden 1955 og 1972.

 

Det finnes ikke noen fullstendig liste over romer med tilknytning til Norge som omkom i nazistenes leire. Ingen av romene er inkludert i offentlige registre som Våre Falne produsert etter initiativ av regjeringen. Vi har helt nylig kartlagt navn på foreløpig 65 drepte romer med norsk tilknytning basert på arkivet ”Fangeerstatning til norske sigøynere” i Oslo byarkiv og fangearkivet i Auschwitz-Birkenau. I Yad Vasheim i Jerusalem har vi funnet foto av flere av de norske statsborgerne.

 

For etterkommerne av de overlevende betyr det i dag mye å kartlegge norske romers skjebne under andre verdenskrig. Holocaustsenteret ønsker videre å inkludere navnene på de drepte i sin utstilling.

 

 

Vi er takknemlig for all velvillig bistand etter kildemateriell vedrørende romfolket i Norge. Det er funnet flere Rom i norske kirkebøker, men det dukker stadig opp nye funn. Vi er takknemlige for alle kirkebokinnførsler som er mulig å fremskaffe.

 

Med vennlig hilsen

Kai-Samuel Vigardt

på vegne av arbeidsgruppen Le norveginangi Romengi historia! Norske romers historie

post-1035-0-35536400-1303394243_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Har du eksempler fra kirkebøkene på funn av Rom-folk der? Er det person-/slektsnavn vi kan kjenne igjen? Hvilke områder i landet er det gjort kirkebokfunn osv? Burde vel vært mer oppdatert, men fint om vi får noen knagger å henge opplysningene på, kanskje fra eldre temaer i brukerforumet?

 

Er bare litt nysgjerrig...

 

Grethe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kai-Samuel Vigardt

Hei Grethe, og takk for tilbakemeldingen din.

 

Jeg vil legge til en del linker under, i første omgang er det linker til personer oppført i folketellingen i 1910:

- Christian Modeste m/ familie: http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036866000257/

- Carol Modeste m/ familie: http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036866000281/

- Josef Lindgren m/ familie: http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036884000460/

- pleiebarnet Berthel Milos Demetri: http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036806051903/

- Anna Demetri: http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036720000782/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kai-Samuel Vigardt

Nedenunder følger link til en person oppført i folketellingen i 1900:

- pleiedatteren Anna Demetri: http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=f01836&gardpostnr=134&personpostnr=938&merk=938#ovre

 

 

Når det gjelder person-/slektsnvn så er det enkelte slektsnavn som går igjen blant norske Rom: Modeste/Modis, Karoli, Josef/Czardas/Tsardas, Jeans/Jansen. I de tilfeller der Rom er innført i kirkebøkene/fødselsprotokollene vil det i all hovedsak stå noe om deres tilhørighet innenfor den katolske kirke. De fleste Rom var katolikker frem til 1970-/80-tallet, da de gikk over til å bli pinsevenner. Det vil også fremkomme noe om deres yrke som i all hovedsak vil ha vært hestehandler, kobberslager, musiker, eller en eller annen form av arbeid på tivoli/sirkus.

 

Det har latt seg gjøre å finne igjen flere Rom i kirkebøkene, og det virker ikke som at de har holdt seg på et sted. Som de fleste nok kjenner til er Rom en nomadisk folkegruppe som hele tiden har vært på reise. Deres nomadiske livsstil gjør søket etter de i kirkebøkene svært vanskelig. Etter å ha gjennomgått en del aviser i perioden 1955-1970 kan vi se at norske Rom særlig har reist i nordlige deler av Norge. Etter skriv fra Justisdepartementet i 1924 fremkommer det at de norske romene var bosatt i Oslo i vinterhalvåret, men på reise i hele landet i sommerhalvåret. I Norge har man også tidligere hatt besøk av de vi i dag vil kalle svenske Rom. Disse svenske romene hadde norske statsborgerskap (ellers som det fremkommer i svenske fødselsprotokoller: norsk undersåte/medborgare).

 

Arbeidet med å samle inn opplysninger er ikke enkelt. Det ble foretatt en studietur til Rigsarkivet i Danmark forrige uke, og det ble gjort store funn rundt de norske romene.

 

På forhånd takk for all bistand.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kai-Samuel Vigardt

https://www.familysearch.org har lagt ut følgende liste på sin hjemmeside: Belgium, Antwerp Police Immigration Index, 1840-1930

Ved et søk i listene fra Belgia finner man igjen Christian Modeste: https://www.familysearch.org/search/recordDetails/show?uri=https://api.familysearch.org/records/pal:/MM9.1.r/SMHJ-SC9/p1

 

Ved et søk på Kristian Josef Modeste (som var hans fulle navn) i bl.a. søkemotoren Google kan man lese at han blir omtalt som "sigøynerkonge" i Nederland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Dette er noko eg har lite kunnskap om, og eg lurer på følgjande etter å ha lese innlegg #1:

 

Kva er skilnaden på romfolk og romanifolk?

 

Meiner du at desse 12 som overlevde konsentrasjonsleirane var alle som var att med norsk tilknyting av eit heilt folk?

 

Håpar spørsmåla ikkje er alt for "dumme". Elles tykkjer eg det er skremmande korleis ein for med jødar og sigøynerar i mellomkrigstida, og er kanskje noko ein bør tenkje over når ein diskuterer innvandringspolitikk i våre dagar. Og omreisande sigøynerar (som eg trudde var eitt og same folket) har det vel ikkje så bra i Norge og Europa den dag i dag. Politiet ynskjer f.eks. å vere "tøffe" mot austeuropearar som tiggar og stel, men når ein gjev fleire veker i fengsel om ein rumenar stel ein ryggsekk og nokre tomflasker, då meiner eg at ein er på ville vegar, og at rettstaten er i fåre. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10029322 Dette vart rett nok ei avsporing frå det som eigentleg var temaet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kai-Samuel Vigardt

Dette er noko eg har lite kunnskap om, og eg lurer på følgjande etter å ha lese innlegg #1:

 

Kva er skilnaden på romfolk og romanifolk?

 

Meiner du at desse 12 som overlevde konsentrasjonsleirane var alle som var att med norsk tilknyting av eit heilt folk?

 

Håpar spørsmåla ikkje er alt for "dumme". Elles tykkjer eg det er skremmande korleis ein for med jødar og sigøynerar i mellomkrigstida, og er kanskje noko ein bør tenkje over når ein diskuterer innvandringspolitikk i våre dagar. Og omreisande sigøynerar (som eg trudde var eitt og same folket) har det vel ikkje så bra i Norge og Europa den dag i dag. Politiet ynskjer f.eks. å vere "tøffe" mot austeuropearar som tiggar og stel, men når ein gjev fleire veker i fengsel om ein rumenar stel ein ryggsekk og nokre tomflasker, då meiner eg at ein er på ville vegar, og at rettstaten er i fåre. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10029322 Dette vart rett nok ei avsporing frå det som eigentleg var temaet.

 

Romfolk er de vi i Norge ville ha kalt sigøynere for ikke lange tiden siden. Romanifolk er de man kaller tatere.

I bunn og grunn er Rom og Romani samme folkegruppe, og Rom betyr menneske på Romani, og Romani betyr menneske for en av Romfolket. Norske myndigheter som det eneste land i hele verden skiller på Rom og Romani, uten at jeg vet noen årsak til dette. Romanifolket i Norge består av mange ulike folkegrupper, de som tidligere ble kalt "omstreifere". Omstreiferne var ikke alltid av Romaniætt. Det som skiller Romanifolket fra de andre "omstreifergruppene" er kultur, språk og en del andre ikke alltid like synlige trekk. Rom/Romani er et begrep som brukes generelt om folkegruppen, men innad har man "stamme"-navn, slik som Reisende/Resande, Lovari, Kalderash, Manush, Chal, Vlach etc... I Norge kaller man seg gjerne Reisende/Resande, men internt på romanispråket kaller man seg for "Romanichal" eller "Romanimanush" - og dette vil jeg si er avgjørende for om man opprinnelig tilhører Romanifolket som folkegruppe.

 

De 12 overlevende var eneste overlevende av hele Rom-befolkningen i Norge. Befolkningen i Norge utgjør i dag ca 500 personer, etter hva jeg vet.

 

Ingen spørsmål er dumme. Det er ikke sikkert jeg har svart så veldig godt på spørsmålene dine, men jeg svarer ut fra mine kunnskaper. Selv tilhører Romanifolket, men selvfølgelig regner jeg meg også som Rom (da dette betyr akkurat det samme for meg!).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Eg trudde tater var eit utdatert ord for sigøyner. Dei som dukka opp her i Sunnfjord i gamle dagar, enten dei var omstreifarar eller fastbuande, var nok tater, og altså ikkje sigøynerar.

 

Takk for oppklarande svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kai-Samuel Vigardt

Nedenunder følger kildehenvisninger og linker til Rom-folk oppført i kirkebøker eller fødselsregistre. Dette som eksempel:

 

- Klokkerbok Ytterøy kirke i Ytterøy, 1910, nr. 10 (menn), Kristian Gunnar

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121396&urnread_imagesize=full&show=37#toppen

 

- Fødselsregister Ullensaker i Ullensaker, 1926, nr. 30 (menn)

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121534&urnread_imagesize=full&show=107#toppen

 

- Klokkerbok Os i Os, 1922, nr. 0 (menn), Gunnar Franz Josef

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121627&urnread_imagesize=full&show=73#toppen

 

- Ministerialbok Larvik i Larvik, 1917, nr. 11 (menn), Kristian

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121758&urnread_imagesize=full&show=167#toppen

 

- Fødselsregister Vestre Aker, 1924, nr. 27 (menn), Wilhelm Jans

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121813&urnread_imagesize=full&show=91#toppen

 

 

Med vennlig hilsen

Kai-Samuel Vigardt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Solli

Dette er nok ikke så veldig interessant og bidrar nok ikke så mye, men jeg ville bare fortelle deg at den gang jeg bodde i Alta for mange, mange år siden, var der et følge som bodde der en tid ved Alta-elva ... på ei slette. De kom til oss og spurte om vi ville at de skulle sette opp takrenner på huset vårt, og mamma og mennene diskuterte priser, og hun bestilte takrenner. De målte huset. Et par dager etter dette kom de tilbake med takrennene og satte dem opp. De kalte seg for romer, og jeg trodde den gang at de var fra Italia. Jeg husker at de to mennene var så nydelige. Jeg beundret deres mørke krøller og svært lange øyevipper. Jeg var bare en liten jentunge den gang og stod selvfølgelig der og glodde ... :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Laila Mjelde

Hei, du.

Linkene i ditt siste innlegg er umulige å åpne. :(

Laila

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
erling t endresen

Nedenunder følger kildehenvisninger og linker til Rom-folk oppført i kirkebøker eller fødselsregistre. Dette som eksempel:

 

- Klokkerbok Ytterøy kirke i Ytterøy, 1910, nr. 10 (menn), Kristian Gunnar

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121396&urnread_imagesize=full&show=37#toppen

 

- Fødselsregister Ullensaker i Ullensaker, 1926, nr. 30 (menn)

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121534&urnread_imagesize=full&show=107#toppen

 

- Klokkerbok Os i Os, 1922, nr. 0 (menn), Gunnar Franz Josef

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121627&urnread_imagesize=full&show=73#toppen

 

- Ministerialbok Larvik i Larvik, 1917, nr. 11 (menn), Kristian

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121758&urnread_imagesize=full&show=167#toppen

 

- Fødselsregister Vestre Aker, 1924, nr. 27 (menn), Wilhelm Jans

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?uid=121813&urnread_imagesize=full&show=91#toppen

 

 

Med vennlig hilsen

Kai-Samuel Vigardt

 

Interessant (dog skremmende/) tema. Jeg tillater meg å legge ved linkene, så de kommer opp ved søk:

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3815&idx_id=3815&uid=ny&idx_side=-37

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060522150464.jpg

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=564&idx_id=564&uid=ny&idx_side=-107

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060303010861.jpg

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5231&idx_id=5231&uid=ny&idx_side=-73

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060810010073.jpg

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5602&idx_id=5602&uid=ny&idx_side=-114

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060914060147.jpg

 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3933&idx_id=3933&uid=ny&idx_side=-91

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060529100301.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag T. Hoelseth

Utredning om roms Holocaust: Pressemelding fra FAD 4.12.2013.

 

"Hva skjedde med norske rom under Holocaust? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal nå utrede historien om roms under andre verdenskrig. Utredningen gjennomføres på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

 

I 1934 ble en gruppe på 68 norske rom stoppet på grensen mellom Tyskland og Danmark. Norske myndigheter hadde gitt beskjed om å avvise alle sigøynere som prøvde å komme til Norge. Deres norske pass ble ikke godkjent. En stor del av den norske romgruppen ble senere internert i oppsamlingsleire og mange sendt videre til konsentrasjonsleire. Bare et fåtall overlevde.

 

- Holocaust er en av de verste tragediene i historien, og roms Holocaust er lite kjent. Vi ønsker derfor å utrede historiske forhold knyttet til rom og andre verdenskrig, og særlig hva som hendte med norske rom. Dette er viktig for vår felles forståelse av Holocaust og for norske rom som ble rammet, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 

Utredningen skal romme en oversikt over hvor norske rom ble drept, og hvem disse var. Den vil også gi en oversikt over politikken overfor rom i perioden før og etter andre verdenskrig. HL-senteret vil hente informasjon fra norske og utenlandske arkiver. Gjennom forskningsprosjektet vil det også bli gjort intervjuer med norske rom som er etterkommere av de som overlevde Holocaust.

 

Utredningen er et ett-årig forskningsprosjekt. Oppdraget er tildelt HL-senteret etter en ordinær anbudsprosess."

 

DTH

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfrid Dommersnæs Mæland

Hei,

 

er det noen som vet hvor dåpsinnførsler fra Svanviken på 1920-tallet finnes?

 

Mvh

Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Frank H. Johansen

Ang. dette med sigøyner kontra tater, så har min mor og bestemor som er begge er oppvokst på indre Østland prøvd å forklare meg forskjellen slik:

 

"Signøyerne" er en definert etnisk gruppe som er veldig klar over sin kultur og historie, gjerne utstyrt med gullsmykker og fargerike klær, mens "tatere" er mer "farende fant" av uklart og blanda opphav, bl.a. "utstøtte" fra både norske bondeslekter, fra signøyerfamilier og fra andre grupperinger.

 

Den definisjonen er vel kanskje i overkant stereotypisk, men er det noe hold i det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Iver Mosvold

I bunn og grunn er Rom og Romani samme folkegruppe, og Rom betyr menneske på Romani, og Romani betyr menneske for en av Romfolket. Norske myndigheter som det eneste land i hele verden skiller på Rom og Romani, uten at jeg vet noen årsak til dette.

Dette er jo interessant, og faktisk en smule overraskende at det kan utrykkes såpas enkelt.

 

Men vi må vel også se hvilket tidsperspektiv vi befinner oss i.

 

ROM-folkets synlighet i Norge oppsto først ved slutten av 1800-tallet (???), mens ROMANI-folket har vært synlige og tilhørt fellesskapet hele tiden mens kirkebøker har vært ført (siden 1600-tallet), - og svært sannsynlig mye lenger tilbake??

 

(Tar jeg feil?)

 

I så måte, tilhører de fleste av oss, i ytterste forstand, alle samme folkegruppe??

 

De aller fleste nordmenn har en blandet etnisk bakgrunn, fra flere folkevandringsgrupper i det første årstusen. Dette bør vel også gjelde ROMANI-folket.

 

Nyere forskning kan muligens si oss noe om dette?

 

IM

Endret av Iver Mosvold

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Rapporten frå Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er ferdig, og VG har ut frå rapporten plukka ut opplysningar om dei 62 ein kjenner namna på av dei norske romene som mista livet i nazistane sine utryddingsleirar. Desse personane er å finne i VG sin "Våre falne"-database.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/romfolket/utestengt-fra-norge-drept-i-auschwitz/a/23436374/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.