Jump to content
Arkivverket
Frank H. Johansen

Fru Inger Ottersdatters etterkommere

Recommended Posts

Frank H. Johansen

NB! Redigert utgave 7/7-2011

 

I lys av de andre trådene der Fru Inger Ottersdatters kongelige avstamming drøftes, så kan vi her se litt på hennes etterkommere.

 

Er det bare dansk adel, eller er det forgreninger til mer "norske" familier? Vi kan i utgangspunktet konsenterer oss om linjer som har norske etterkommere.

 

Vi starter med hennes fire døtre og deres slekt, hentet fra Norsk Biografisk Lekiskon

 

1. Margrete Nilsdatter Gyldenløve (ca 1495 - ca 1550); g. 1. m. Vincens Lunge (ca 1483 - 1536), g. 2. 1540 m. Jens Splid.

2. Eline Nilsdatter Gyldenløve (død 1532), g. 1528 m. Niels Lykke (ca. 1492 - 1535)

3. Anna Nilsdatter Gyldenløve (død 1557), g. m. Erik Ugerup

4. Ingeborg Nilsdatter Gyldenløve (ca. 1507 - 1597), g. ca. 1537 med Peders Hanssøn Litle (omk. 1500 - 1551)

4.1. Hans Pederssøn Litle (ca. 1540 - 1602)

5. Lucie Nilsdatter Gyldenløve (død 1555), g. senest 1540 med Jens Tillufssøn Bjelke (død 1559).

5.1. Åge/Ove Bjelke

5.1.1. Jens Ågessøn Bjelke (1580-1659))

Edited by Frank H. Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

3. Linjen fra Margrethe Nielsdatter (Gyldenløve) og Vincent Lunge og til Sidsel Børgesdatter Juel g. Bernt Eriksen Orning er vel relativt godt dokumentert:

 

Fru Margrete (Nilsdotter) herr Vincents Lunges etterleverske får i 1537 kongelig stadfestelse på Moland og Molands gods, Brøden og Brøden gods, Kgl. rettertings Domme, I, s. 570-571.

 

Absalon Pederssøns Kapitelsbog 1552-1572, viser at deres datter Blanceflor var gift med Daniel Bildt:

”Januarius 1571. Dies 6. Foer Daniel Bil aff som hafde frw blantzefloer her Wincentzis dotter, oc frw Marittis oc drog hand til Opslo igen der er han Ritmester, Denne dag predige ieg Absalon vdj Domkircken, di her Michel Sogneherre var siug vdi alle juledagerne oc nogit tilforen….”

 

Daniel Bildt skrev seg til Molande 1571 (NHD 1580, NRR I s. 673).

 

Otte Bildt (Danielsson) skrev seg til Molande 1591 (A I).

Lungegård (tidligere Nonneseter kloster) i Bergen, Nordhordaland: Vincents Lunge 1532-1535. Fru Margrete (Nilsdotter) (Gyllenløve) 1539. Knut Bildt (Danielsson) 1591.

 

Denne kilden viser at Vincent Lunge var Otte Bildts morfar:

NHD,sak datert Bergen 27 juli 1622 mellom Daniel Otteson (Bildt) som saksøker på sine egne og søskens vegne og Christoffer Galde og Sigurd Gabrielsson, er det omtalt skifte etter avdøde Fru Berte Galde, S Hans Dresselberg til 'Bierbygaardt, hennes bror Christoffer Galde og søster Fru Else Galde. Daniel Otteson framholder at Vincent Lunge var fru Berte Galdis morfar, ”och han var min S: faders Moders fader”. To døtre arvet hans jordegods og Christoffer Galde og Sigurd Gabrielsen kunne derfor ikke hevde at de sto nærmere til S.V.Lunge etter fru Bertes død og avgang enn D.Otteson og søsken. Apelona Lunge var mor til Fru Berte Galde, g. med hennes far Tønnes Galde.

 

Vigerust: Bosteder for dem som kalles adel i kongehyllingene 1582-1596:

Lungegård i Bergen, Nordhordland: Knut Bildt (Danielsson) 1591.

 

Knut (Danielsson) Bildt:

Fredriksborg, 9. Mai 1600, Norske Rigs-Registranter, Bind III s. 597:

- Nevnes i forbindelse med Bergen og Lungagaarden

 

Denne kilden viser at Knut Bildt var bror til Otte Bildt:

Bergenhus, 12. Juli 1604, Norske Rigs-Registranter, Bind IV s. 56-57

- Er død

- Bror til Otte Bildt til Nes

- Knuts barn er i konflikt med Bergen by om grensen mellom Lungegaarden og byen.

 

Kjøbenhavn, 24. Desember 1614, Norske Rigs-Registranter, Bind IV s. 550

- Fru Sidsel Brun til Møllinggaard i Baahuslen, er Knut Bildts efterleverske

 

Kronborg, 11. August 1629. Norske Rigs-Registranter, , bind VI, s. 156:

• Frue Sidsel Brun er Børge Juels hustrues moder

 

Mandtal over Adelen i Danmark og Norge 1655,

Blanceflor Bildt nevnes 2 ganger som Børge Juels enke:

Blandtzeflor Bildt, Børge Juels til Lunggaard, Norge,

Blandtzeflor Bildt, Børge Juels, Orlekliff, Jylland.

 

Fortegnelse over adelen i Danmark og Norge 1651 (Vigerust) : Adelen offuer ald Norge: Berent Orning.

 

Om sin Hustrus Slægt oplyser Lars Galtung 1746 følgende: "Admiral Erik Ottesen Orning havde 3de Sønner, deriblandt Berent Orning, Skibshøvedsmand, som var min Hustrus Mor- fader; de andre 2de Sønner døde uden Arvinger. Bemeldte Berent Orning avlede med Fru Zidzelle Juul 2de Sønner og 2de Døttre, deriblandt min Svigermoder Blanzeflor Cathrine Orning, som endnu lever hos mig paa Torsnæs Gaard og er 87 Aar gammel. Hun kom i Ægteskab med Daniel Andersen (en Raad- mands Søn fra Aalborg, Sekondlieutenant ved Oberst Heins Bergenhusiske Regimente og Major Pheils Compagni) som var min Hustrus, den yngre Blanzeflor Cathrine Ornings Fader. - Bemeldte Berent Ornings Broder Christen (= Christopher) Oming, var Lensherre paa Vardøhus ; han havde til Ægte velbyrdige Frue Ingeborg Cathrine Rosenkrantz. Døde uden Livsarvinger".

 

Tingbok Sunnhordland 1677:

'Welbaarne Erich Orning lod lesze en forteignelsze wnder hansz moders welbaarne Katrjne Mouadz haand, bestaaende wdj 20 poster, om adschelligt welbaarne Berent Orning hinde schall haffue for w-rettet. Daterit Orningsgaard den 12 Jullj 1669.

Dernest een welbaarne Erich Ornings egen antegnelse om adschelligt hans broder welbaarne Berent Orning haffuer oppebaaret och till szig anammet, och ingen rigtighed forgiort, hannem paa sin anpart till schaade, bestaaende wdj 9 poster. Daterit Orningsgaard den 3 Junj 1675.'

 

Tingbok Sunnhordland 1679:

Iligemaade lod Her Elias Anderszen lesze welbaarne Erich Orning, och (svigerinnen) welbaarne frue Sidtzelle Juell paa sine børens wegne som nermiste arffuing till salig affgangen welbaarne frue Karen Mouatt, deris till hannem wdgiffne panttebreff paa 1 løb smør och 1 hud i Kysznes, huor paa de har lantt och op taget till welbemeltte sallige frues begraffuelse, pennge 98 rdr. Daterit Kyuigen den 21 Maj och Orningsgaard den 12 Junj 1679. '

 

Manntal 1701 for Søndre Bergenhus amt

Namn Gard Alder Stilling Opphaldstad Merknad Sokn

Zidzele Juel Ornings Gaard ops Frue fattig Storøen

Mons Olsen Ornings Gaard 68 tjener Gammel Student, udi Fr(ue).Juels Brød Storøen

 

Sunnhordland Tingbok 1.A.25, 1702, 6b-7

Publicerit Fendrich Morterj GrønVold og hans Kieriste Else Elisabet Orning deris udgifne Forpantings bref till WelEdle Hr: Mayor, paa Kattetvett, og helte/n i Orgnings Gaards Saug till et frit brugelig pant i mod penge 100 Rdr: dat: 24: Janu: 1702:

 

Det er altså kildebelagt at Sidsel Børgesdatter Juel var mor til Blanceflor Cathrine Berntsdatter Orning, men her skulle det ifølge Lars Galtung også være en annen datter - og denne datteren hevdes å være Else Elisabeth Orning g. Morten Haagensen Grønvold. Spørsmålet er jo om dette kan dokumenteres.

 

I så fall finnes det kanskje hundrevis av etterkommere her.

 

Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Nå skuffet du meg stort, Frank. Ikke bare skriver du damens navn feil, du utelater hennes kanskje mest betydningsfulle datter fra oversikten din og du ignorerer tydeligvis at Per-Øivind Sandberg for mer enn en mannsalder siden laget det naturlige fundamentet for denne diskusjonen.

 

Rykk tilbake til start! Og gjør hjemmeleksene dine en annen gang.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne Gjerstad

Hei alle.

 

Ser at Hr. Lars Løberg har skrive eit innlegg her, etter at eg kommenterte artikkelen hans, i ein debatt nokre minuttar føreåt.

Er det slik at vår store genealog ikkje vil gje til kjenne dei kunnskapane han sit med? eller er det i påvente tå ein ny artikkel

han unlet å svara på dei opplysningane eg kom med?

 

Eg har no funne nemde artikkel, men skal ikkje avsløra noko før evt. forfattaren ikkje kjem på banen.

 

Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik Buch

Hei

 

Jeg har en (udokumentert) linje i Anita sin retning:

 

RØMER, Inger Ottesdatter, b1470 - d1555 GYLDENLØVE, Niels Henriksen, b1458 - d1523

GYLDENLØVE, Margrethe Nielsdatter, b1490 LUNGE, Vincent Vincentsen Dyre, b1483 - d1536

LUNGE, Appelone Vincentsdatter, b1520 GALDE, Tønnes Gautessen, b~1515 - d1571

GALDE, Mads Tønnessen, b1540 ???

GALDE, Abelone Madsdatter, b~1570 - d1626 MECHLENBORG, Jens Olufsen, b1566 - d1626

MECHLENBORG, Anna Jensdatter, b1600 - d1694 PEDERSEN, Jonas, b1592 - d1671

MECHLENBURG, Christine Jonsdatter, b1630 - d1711 RUUS, Hans Thomassen, b1611 - d 1669

RUUS, Anna Hansdatter, b1660 HENNINGSEN, Christen, b1650 - d1703 (Borgermester i Bergen)

 

Flere av disse hadde mange barn, så det ble vel en del etterslekt...

 

Freddy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Hei alle.

 

Ser at Hr. Lars Løberg har skrive eit innlegg her, etter at eg kommenterte artikkelen hans, i ein debatt nokre minuttar føreåt.

Er det slik at vår store genealog ikkje vil gje til kjenne dei kunnskapane han sit med? eller er det i påvente tå ein ny artikkel

han unlet å svara på dei opplysningane eg kom med?

 

Eg har no funne nemde artikkel, men skal ikkje avsløra noko før evt. forfattaren ikkje kjem på banen.

 

Arne

 

 

Jeg står inne for det som står i foredraget, men det er ennå ikke kommet på trykk. Du kan altså godt sitere enkelte deler av det, slik du også kunne gjort om du hadde tatt notater da jeg holdt det. Men noen fullstendig gjengivelse av foredraget må vente til utgiverpolitikken til Hardanger er endelig avklart. De har fortsatt en slags utgiverrett til foredragene fra seminaret, sjøl om jeg ikke har særlig tro på at redaksjonen der er særlig interesserte i slektsforskning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frank H. Johansen

Nå skuffet du meg stort, Frank. Ikke bare skriver du damens navn feil, du utelater hennes kanskje mest betydningsfulle datter fra oversikten din og du ignorerer tydeligvis at Per-Øivind Sandberg for mer enn en mannsalder siden laget det naturlige fundamentet for denne diskusjonen.

 

Rykk tilbake til start! Og gjør hjemmeleksene dine en annen gang.

 

Nå er jo jeg blot en amatør når det gjelder genealogi i denne tidsalderen, så jeg vet ikke mer om damen og hennes døtre enn det som står i Norsk Biografisk Lekiskon, der fire svigersønner er ramset opp. http://snl.no/.nbl_biografi/Ingerd_Ottesdotter/utdypning

 

MEN - jeg ser jo nå det er i innledningen det nevnes fire svigersønner. Lenger ned i teksten nevnes også datteren Anna og hennes mann Erik Ugerup.

Revidert utgave av første innlegg følger!

 

At jeg kaller henne "Inger" er nok påvirket av Henrik Ibsen. Hvordan ble navnet hennes skrevet i samtiden? Inger? Ingerd? Ingegerd? Ingjerd? Ingierd? Injer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Peter S. Lunga

#2 Imonerende arbeid Anita! Jeg har jobbet en god del med denne linja sjæl og the sticking point er naturligvis Else Elisabet Orning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Holck

Takk for det Peter. Hermed er vel Else Elisabeth Orning avklart og kildebelagt. Etterkommere etter sønnen Haagen Otto Mortensen Grønvold endte stort sett opp i Buskerud, og ble inngiftet til slekter/gårder som Grosvold, Lundteigen, Vahl og Kulberg. Jeg vil gjerne ha din kommentar dersom du mener det er noen svakheter i det jeg har skrevet.

 

Manntall 1701 for Søndre Bergenhus amt.

Navn Gård Alder Stilling Oppholdssted Sogn

Morten Grønvold Høiland 43 husmann Forrige Fendrich Storøen

Berent Orning Grønvold* Høiland 20 sønn Under Aggerhuus Regement Storøen

Haachen Mortensen* Grønvold* Høiland 14 sønn tiener Major Montagne Storøen

Fridrich Mortensen* Grønvold* Høiland 9 sønn hieme Storøen

Willum Mortensen* Grønvold* Høiland 6 sønn hieme Storøen

 

Sjømilitært manntall 1704;

Far Morten Grønvold bodde Nedre Aaland, Stord og var Fændrik.

sønn Bernt Mortens. var 23 år og tiener Kongen paa Kongsvinger.

sønn Hogen Otte Mortens. var 18 år Tambure veder Montoons (Montagne?)

sønn Friderik Mortens. var 14 år og hiemme

sønn Willum Mortens. var 10 år og hiemme

sønn Ludvic-Christian Mortens. var 1 1/4 år og hiemme

 

Sunnhordland Tingbok 1.A.25 - 1702: 7

Publicerit Fendrich Morterj GrønVold og hans Kieriste Else Elisabet Orning deris udgifne Forpantings bref till WelEdle Hr: Mayor, paa Kattetvett, og helte/n i Orgnings Gaards Saug till et frit brugelig pant i mod penge 100 Rdr: dat: 24: Janu: 1702:

 

Tingbok 1.A.27, 1705 for Sunnhordland, 90b:

"...Sl: welbr: Berent Orning, hans effter latte Encke frue og deris bør/n, dog har bemelte Encke Frue Frue Ziselle (Juel)l og hendes 2de døttre Mend Hr: Liut: Daniel Anderse/n (og) Monss: Fendrich Morten Grønvold dend 18 Octobr: 1699 ofver draget sam/m/e part wed Ee/n transport...."

 

Anita

Share this post


Link to post
Share on other sites
Peter S. Lunga

Jeg har ingenting å utsette, Anita. Utmerket innsats!

 

Jeg har tidligere argumentert for at Vilhelm Orning omtalt i Ovenstads militærbiografier ikke kan være Vilhelm Danielsen Orning, men sansynligvis er Vilhelm Mortensen Grønvold. Jeg har imidlertid ikke funnet noen kilde som binder sammen Løytnant Vilhelm Orning som gifter seg 1. gang med Riborg Arentz, 2. gang med Birgitte Margrethe Althand.

 

Se forøvrig det gamle forumet:

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/153146-67783-bernt-eriksen-orning-og-sissel-boergesdtr-juel-deres-etterslekt/

http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/106229-20504-vilhelm-orning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Freddy #5:

 

Tønne Galle og Appelone Lunge har ingen kjent sønn som heter Mads. En slik forbindelse som du her hevder, er helt usannsynlig, dermed altså ingen flere norske etterkomere her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik Buch

Hei Lars

 

Takk for at du påpeker at Mads er ukjent! På nettet er Mads godt kjent, men kildene mangler... Det refereres til fødselssted Fjære (ved Grimstad) rundt 1545, så moren måtte vel være Apelone da...

 

Jeg fant et dokument om en rettsak som involverte arvingene til Tønne (Norske Herredags-dombøker, Volume 1, Issue 1-4, p33ff (1578)) og jeg er temmelig sikker på at Mads skulle vært nevnt der, hvis han var en ekte sønn. Men kansje var han ikke det...

 

Nå håper jeg Ibsen deler min sorg over å miste Inger som bestemor!!!

 

Freddy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Jeg tror ikke salige Ibsen har så mye medfølelse med deg, husk at han framstiller henne ikke akkurat i noe fordelaktig lys, så Ibsen ville vel mene at du er bedre tjent uten henne i anegalleriet.

 

Uansett, Mads kan ikke være etterkommer etter Apelone Lunge, uansett hva alle disse nettstedene sier, jamfør debatten om Galle-godset her i det gamle forumet. Apelone har ikke etterslekt i live etter 1618.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.