Gå til innhold
Arkivverket
Aѕbjørn Værnеѕ

Skifte etter Jens Nilsen Furan, Stjørdal 1728

Recommended Posts

Aѕbjørn Værnеѕ

Håper noen kan hjelpe meg med det lille som gjenstår i innledningen til skiftet etter Jens Furan:

 

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24750/183/

 

Fra skiftet:

Giøre vitterligt at Anno Christi

1728 den 28 septbr: blev paa gaarden Furan

udi Størdahls præstegield arve Skifte holden efter afg:

Jens Nielsen Furan imellem hans efterladte

hustrue Karen Gundersdatter og bemte afg:

Mands Børn med hans første hustrue 1. Niels

Jensen Boende paa Røedii 2. Peder Jensen 20 aar

og 3. Marit Jensdatter 27 aar gl og endnu u-forlofvet

hvilke alle vare Nerværinde, og Anders Nielsen

Giving aune, som Curator for Peder Jensens vegne?

samt Ole Giving paa Marit Jensdatters veigne ..

endskiøndt hun hannem ikke var besklægtet? antog

formynderskabet for hende at til.... hervæ

rende Lensmanden Jacob Erichsen samt vurde

rings mænd Ole Olsen og Ole Olsen Leeren sammen

stedz:?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

---og 3. Marit Jensdatter 27 aar gl. og Endnu u-forsteet---

---Curator for Peder Jensens Veige----

---Ole Giving paa Marit Jensdatters Veigne, som endskiøndt hun hannem ikke var besklægtet---

---Formynderskabet for hende at tilsvare hosværende Lensmanden---

---og Ole Olsen Leeren Sammestedz---

 

Det er endel småtterier ellers i teksten også, men det tar jeg ikke med her og nå <_<

 

Den som førte protokollen har nok ikke vært helt stø mht rettskrivingen. Er litt usikker på hva han har ment med u-forsteet, kanskje det kan være uforsørget?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Takk Else!

 

 

Da skule det bli omtrent slik:

 

 

Giøre vitterligt at Anno Christi

1728 den 28 septbr: blev paa gaarden Furan

udi Størdahls Præstegield arve Skifte holden efter afg:

Jens Nielsen Furan imellem hans efterladte

hustrue Karen Gundersdatter og bemte afg:

Mands Børn med hans Første hustrue 1. Niels

Jensen Boende paa Røedii 2. Peder Jensen 20 aar

og 3. Marit Jensdatter 27 aar gl og endnu u-forsteet

hvilke alle vare Nerværinde, og Anders Nielsen

Giving aune, som Curator for Peder Jensens Veigne

samt Ole Giving paa Marit Jensdatters Veigne, som

endskiøndt hun hannem ikke var besklægtet antog

Formynderskabet for hende at tilsvare hosvæ

rende Lensmanden Jacob Erichsen samt vurde

rings mænd Ole Olsen og Ole Olsen Leeren samme

stedz:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Har skrevet av en del mer fra dette skiftet, og håper noen kan hjelpe med det jeg sliter med å tyde/forstå.

 

Utdraget synes jeg er interessant, det forteller at selvmorderen, hvis han ikke fikk særskilt tillatelse fra øvrigheten til å begraves i vigslet jord, også ville miste sin formue til staten.

 

 

http://arkivverket.no/URN:sk_read/24750/184/

 

176b 3/4 side ned

Og Som for nefnte afdøde

Jens Nielsen Furan befandtes sig selv at

have ombragt, saa Producerede Enken hendes

Memorial till høyevelbaarne Hr Stiftbefal

lingsmanden af Dato 24 April, samt

Hr Stiftbefallingsmandens derpaa

Erhverfvede Resolution af 27 April 1728. Hvor

efter hand er bleven begraven udi

kirke gaarden og derpaa forventede

at hans midler hans Arvinger heninfal

der som alt ord Efter andet Lyder som

følger, Høyædle og velbaarne Hr Stift

177a

befallings mand Jacob Benzon Naadige herre! Jeg Fat

tige Enke Nødsages herved, først at beklage min

store Nød og hierte sorg, Ved det at min Mand Jens

Nilsen Furom sidstleden bededags Morgen den

23 April har lagt haand paa sig selv i hans wankel

modighet og Svaghed, og med en kniv taget

livedt af sig selv, Dernest at udbede mig den

Høygunstige Øfrighets tilladelse, at han

nem maatte forundes att begraves i kirk

egaarden, saasom hand endnu ligger paa

det sted, hvor u=løchen skeede, Nemblig

paa aaben March allene .. jeg har ladet hug

ge nogle grener, hvormed jeg har ladet hann

em bedeche, Jeg udbeder mig saa ydmygt

min naadige øfrigheds Gunstige tilladelse ..

..., at hand udi kirke gaard maate begra

ves. Gud skal selv igien udi naade giøre min høye

herre timelig? og evig velsignet Høyædle og vel

baarne Hr Stiftbefallings mand, min

Naadige hannes allerunderdanigste tiene

rinde Furom den 24 April 1728. Karen Pedersdatter

Furom, Efter vores stegne? Præses Hr Johan Prøns

bfalning haver vi underteignede, Saa snart den

u=løchlig hendelse blev hannem indberettet, ef

ter Prædiken den 23 April, .. føyrt? os hen till

den gaard Furan, for at besigte den Døde Mands

Jens Nielsens Furans Døde Legeme, og Da vi

kom derhen fandt vi det som ungefær? 2de ..

Hud fra hans gaard liggende under 1 buske

af nogle Tykke Smaa Træer med en kniv

under hans hovedt med hvilket han hafde ud

skaaren sin Strube. Ellers kand vi

som hans naboer bevidne, at hand udi 14 Dags tiid

har været hvel? vankelmoedig, hvorfoer hans

hustrue har Een anden gang begiæret at Naboer

ne Særdeles Oluf Olsen Giving, vilde kome

till hannem og Tale med hannem og opmun

tre ham till Et .. mod. Det vi med Eed om

skulle forlanges, altiid kand bekræfte Furom

den 23 April 1728. Jacob Erichsen Lensmand Olluf Ol

sen Giving Olluf Olsen Leeren Salemon Eric

sen Sollum. Høyvelbaarne Naadige Hr Stiftbe

fallingsmand Gunstige herre Det er aldrig kom

men mig Forørene eller mig berettet,

om sammemands Svaghed og vankelmodig

hed som hans Naboer i denne deres At

test haver Indraget men dette kand Jeg

177b

vidne, Saa vell for Gud som min høyvelbaarne

Naadige Herre, at denne Mand alle tider med

glæde er hørt at have giort Reignskab for sin Christen

dom, Ligesom hand og udi samme have opdra

get, saa vell sine Stif børn som sine Eg

ne børn hvilket og har Ladet sig sanne sidstleden

... Søndag, da hand med qvinde og børn

udi det høyværdige Alterens Sacrament bleve

Deelagtig giorde? Maatte det behage min høyvel

baarne Naadige herre, at sen? denne høybe

drøvede Enkes og børns Stoere Sorg Nogen

ledes Lettet ved det at hand paa et Stæd udi

kirke gaarden maattee tillades at vorde?

Need satt, Skede Dem ikke en liden Lindring

udi denne store paa kommende hierte

Sorg. Med alt? underdanig Submision Lever?

Jeg Stedse Høyvelbaarne Hr Stiftbefalings

Mands min Naadige Hannes underdanige

troe tiennere og hiertelig Forbedrer? hos

Gud. Størdahls Præstegaard den 26 April 1728. Johan

Prøn. Efter som det af forudgaaende Attester befindes

at Jens Nielsen Furom i sit Levende Live haver

ført et Christeligt lefned indtil hand udi van

kelmodighed og svaghed Dræbte sig selv, saa tillades

at bemte Jens Nilsens Legeme maa i ald Stil

hed uden Ringeste Ceremonie eller følge begra

ves i kirkegaarden, og samme begravelse

skall staa om Morgenen tidlig for Solens

opgang i Dag brekningen, hvorover velærvær

dige Hr Johan Prøn vilde have opsyn saa intet

herimod Passerer. Trundhiem den 27 April aar

1728. Jacob Benzon. Men da høy ..

Resolection ei benefner uægnet om .. ..,

og Mandei? kunde vide om kongl: Mai:ts Fo

ged? derpaa Nogen Pretention kunde have

paa Kongens? veigne, fandtes fornøden

at lade Skiftet beroe til hand Derom

blev vidende for at fornemme hans

Pretention. Men som hendefter saadan

tilkiende givelse har giort det ..

.. og derpaa den 29 Octobr. tilkiende

givedt ingen Pretention formedelst

slig ombringelsen paa kongens

veigne at have siden? saadant skall være

.. Sygdom og .., hvilken Loven

178a

Exviperer saafalder da Fornefnte? behol

den formue imellom Enken og børnene

til efter følgende Deeling:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Uforseet tyder vel ugift...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Det står ikke uforseet, men uforsteet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Omtrent slik jeg leser det:

 

177a

befallings mand Jacob Benzon Naadige herre! Jeg Fat

tige Enke Nødsages herved, først at beklage min

store Nød og hierte sorg, Ved det at min Mand Jens

Nilsen Furom sidstleden bededags Morgen den

23 April har lagt haand paa sig selv i hans wankel

modighet og Svaghed, og med en kniv taget

livedt af sig selv, Dernest at udbede mig den

Høygunstige Øfrighets tilladelse, at han

nem maatte forundes att begraves i kirk

egaarden, saasom hand endnu ligger paa

det sted, hvor u=løchen skeede, Nemblig

paa aaben March, alleneste jeg har ladet hug

ge nogle grener, hvormed jeg har ladet hann

em bedeche, Jeg udbeder mig saa ydmygt

min naadige øfrigheds Gunstige tilladelse her

udinden, at hand udi kirke gaard maate begra

ves. Gud skal selv igien udi naade giøre min høye

herre timelig og evig velsignet Høyædle og vel

baarne Hr Stiftbefallings mand, min

Naadige Herres allerunderdanigste tiene

rinde Furom den 24 April 1728. Karen Pedersdatter

Furom, Efter vores Sogne Præstes Hr Johan Prøns

befalning haver vi underteignede, Saa snart den

u=løchlig hendelse blev hannem indberettet, ef

ter Prædiken den 23 April, for føyet os hen till

den gaard Furan, for at besigte den Døde Mands

Jens Nielsens Furans Døde Legeme, og Da vi

kom derhen fandt vi det som ungefær 2de Børse

Skud fra hans gaard liggendes under 1 buske

af nogle Tykke Smaa Træer med en kniv

under hans hovedt med hvilket han hafde ud

skaaren sin Strube. Ellers kand vi

som hans naboer bevidne, at hand udi 14 Dags tiid

har været heel vankelmoedig, hvorfore hans

hustrue har Een anden gang begiæret at Naboer

ne Særdeles Oluf Olsen Giving, vilde kome

till hannem og Tale med hannem og opmun

tre ham till Et Frisk mod. Det vi med Eed om

skulle forlanges, altiid kand bekræfte Furom

den 23 April 1728. Jacob Erichsen Lensmand Olluf Ol

sen Giving Olluf Olsen Leeren Salemon Eric

sen Sollum. Høyvelbaarne Naadige Hr Stiftbe

fallingsmand Gunstige herre Det er aldrig kom

men mig Forørene eller mig berettet,

om denne mands Svaghed og vankelmodig

hed som hans Naboer i denne deres At

test haver Indraget men dette kand Jeg

177b

vidne, Saa vell for Gud som min høyvelbaarne

Naadige Herre, at denne Mand alle tider med

glæde er hørt at have giort Reignskab for sin Christen

dom, Ligesom hand og udi samme have opdra

get, saa vell sine Stif børn som sine Eg

ne børn hvilket og har Ladet sig sanne sidstleden

Midfaste Søndag, da hand med qvinde og børn

udi det høyværdige Alterens Sacrament bleve

Deelagtig giorde Maatte det behage min høyvel

baarne Naadige herre, at see denne høybe

drøvede Enkes og børns Stoere Sorg Nogen

ledes Lettet ved det at hand paa et Stæd udi

kirke gaarden maattee tillades at vorde

Need satt, Skede Dem ikke en liden Lindring

udi denne store paa kommende hierte

Sorg. Med ald underdanig Submision Lever

Jeg Stedse Høyvelbaarne Hr Stiftbefalings

Mands min Naadige Herres underdanige

troe tiennere og hiertelig Forbedrer hos

Gud. Størdahls Præstegaard den 26 April 1728. Johan

Prøn. Efter som det af forudgaaende Attester befindes

at Jens Nielsen Furom i sit Levende Live haver

ført et Christeligt lefned indtil hand udi van

kelmodighed og svaghed Dræbte sig selv, saa tillades

at bemte Jens Nilsens Legeme maa i ald Stil

hed uden Ringeste Ceremonie eller følge begra

ves i kirkegaarden, og samme begravelse

skall skee om Morgenen tidlig for Solens

opgang i Dag brekningen, hvorover velærvær

dige Hr Johan Prøn vilde have opsyn saa intet

herimod Passerer. Trundhiem den 27 April aar

1728. Jacob Benzon. Men da høy Ermelte

Resolution ei benefner noget om Boes Loden,

og Mand ei kunde vide om kongl: Mai:ts Fo

ged derpaa Nogen Pretention kunde have

paa Kongens veigne, fandtes fornøden

at lade Skiftet beroe til hand Derom

blev vidende for at fornemme hans

Pretention. Men som hand efter saadan

tilkiende givelse har giort det An

søgt og derpaa den 29 Octobr. tilkiende

givedt ingen Pretention formedelst

slig ombringelse paa kongens

veigne at have siden saadant skall være

skeed i Sygdom og Raserie, hvilken Loven

178a

Exviperer saafalder da Fornefnte behol

den formue imellom Enken og børnene

til efter følgende Deeling:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Stor takk Aud, det var godt gjort synes jeg.

 

Jeg har aldri hørt om "boes loden", er det et uttrykk for "boets beholdning" e.l. ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aѕbjørn Værnеѕ

Takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.