Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Morten Sylte

Skifte 1813, Gregorius Arnesen Berge, Vanylven, Møre og Romsdal

Recommended Posts

Morten Sylte

I dette skifet frå 1813

Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Søre Sunnmøre sorenskriveri, Skifteprotokoll 3A 04 , 1812-1821

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/24576/137/

 

er det nederst i andre kolonne på side 422b nemndt namnet til piken Oline Arnesdatter Indre Tunemb og fyrst på side 423a, 1. kolonne er nemndt namnet Gregorius Gregoriusen. Skulle gjerne hatt litt assistanse til å finne ut kva som står angåande desse to. Gregorius Gregoriusen var "uækte" barn av faren Gregorius Arnesen som skifet er halde etter. Mora var nemnde Oline Arnesdatter.

 

Skiftet er dessverre skrive med svært liten skrift.

 

mvh

Morten Sylte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Med alle mulige forbehold om feiltyding! Det er dessverre en del "hull" som jeg står bom fast på. Kanskje andre klarer å fylle dem?

 

Pigen Oline Arnesdatter Indre

Thunem gd anmeldte: at hun

for 3 Aar siden af den Afdøde

 

 

er bleven besvangret og derefter

nedkommen med en Søn ved Navn

Gregorius Gregoriusen som endnu le-

ver. Det første Aar efter Fødselen

havde hun dette Barn til Pleje

for sin Regning uden dertil at nyde

nogen Hiælp af Faderen, men der-

efter tog denne Barnet til sig og havde

det til Underholdning saa længe han

levede hvilke ogsaa kunde være

omtrent 1 Aars Tid paa omtrent 3 Ug-

er nær, da Barnet strax blev

hende af Sterboe Enken til-

bageleveret, og saaledes for nær-

værende Tid er hende alleene

til Byrde. Da det nu er over-

eenstemmende med Lovgivningen;

at nogle Børns Opdragelse

ikke alleene bør komme Moderen

til Byrde, men ogsaa at Fad-

eren dertil bør giøre Biedrag

indtil Barnets 10 Aars

Alder enten ved Pleje in

natura eller ved Biedrags-

Penger; saa da der endnu

er 8 Aar tilbage, inden be-

mældte Barn opnaaer sit

10 Aars Alder saa kiender

hun sig beføyet til at giøre

Paastand om Godtgjørelse

for det lovbefallede Til-

bud med 6 rd aarlig som er

48 rd, hvilke Beløb hun

saavel i [……..] For-

ordningen af 5 Januar

som med Hen Syn paa nær-

værende Tids Vare-Priiser

paastoed sig godtgjort [….]

altsaa med 78 Rbd […]

Stærvboe-Enken med Laug

værge tillige med den […]

[…] aarige Søn samt For-

myndere for de umyndige

do. sagde: den Pligt som paa-

ligger nogle Børns For-

ældre, til at giøre Biedrag

til saadanne Børns Un-

derholdning kan naturlig-

viis ikke paaligge [……]

Fæderene for længere Tid

end de selv leve og maa dette

saa ophøre ved deres Død.

Da det nu her en Tilfældet

at saavel Faderen som Mo-

deren har plejet det her om-

handlede Barn hvert

sit Aar, hvorefter Faderen

ved Døden er afgangen,

saa troede de at al Pligt til

videre Biedrag fra hans

Side bør fra saadan Tid bør

ophøre, hvorefter de og pro-

testerede imod al videre blev

Udgivt fra Boet i den

Henseende. [Diss…..]!

[…………] nu Lovens

 

 

5-2-12 at Hoer-Barn som af de [..]

[……..] Ægteskab [……], […]

[..] […..] eftersom [….] og [….]

efterdi han sit Ægteskab forseet haver,

men dette Lovbrug synes dog ej at

kunde tages i en saa vidløftig

Meening at den ved senere Lov-

givning paabudne Pligt for U-

ægte Børns Fædere, at biedrage

til disses Opfostring derved

kan ophøre, thi for det første sy-

nes de 2de Rettigheder [….] at

tage Arv og at nyde Opfoe-

string, at for 2de ligesaa for-

skiellige Rettigheder som Lov-

givningerne disse herstaaende sy-

nes at være forskiellige, thi den

første Rettighed er almindelig

og grunder sig i den alminde-

lige Lov, den sidste Rettighed

derimod [……..] ligesom og

Lovgivningen i den henseende er

spessiell og tillige yngre end den

almindelige Lov, At Faderen

i nærværende Tilfælde ved

Døden er afgangen kan ikke

gjøre noget til Sagen fra eller

til, thi de Forpligtelser der

paaligger ham i levende Live

maae nødvendigen efter hans

Død, hvile paa hans efterladte

Børn og NB saa længe For-

pligtelserne er af den Natur

at de dermed kan opfyldes, alt-

saa bør Pigen Oline Andersdat-

ter Indre Thunem til Opfoe-

strings-Hjælp for den af hende

med den afdødde aflede Søn

efter Paastand her af Boet ny-

de udlagt 18 Rbd hvorhos dog bliver

at anmerke, at saa fremt atter-

meldte Barn ikke skulle op-

leve sit 10 Aars Alder da bør

Stærvboe-Enken og Arvinger-

ne godtgiøres 6 Rbd for hvert Aar

[…………] […….] Paa denne

Grund udføres dermed Do 288 " "

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morten Sylte

Tusen tusen takk skal du ha, Aud!

 

Håper eg har lov å seie at eg faktisk er svært imponert (og takknemlig!) over at du har klart å tyde dette. Mine spede forsøk har vore heilt fånyttes, og eg var nær ved å gje opp heile skiftet. Takknemlig er eg spesielt fordi det her kjem fram opplysningar om desse personane som har vore heilt ukjende for oss nolevande etterkomarane. Dei enkelte orda som manglar ser ikkje ut til å forringe hovedinnholdet. Skulle nokon ønske å sjå på dei so seie eg naturligvis hjertelig tusen takk om dei vert klarlagde, men eg er fornøgd som det er og...!

 

mvh

Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.