Gå til innhold
Arkivverket
Keus. van der Hagen. Langfeldt og Tøndevold

Samarbeidet mellom Norsk Slektshistorisk Forening – (NSF) og DIS-Norge, Slekt og Data – (DIS) bør intensiveres.

Recommended Posts

Keus. van der Hagen. Langfeldt og Tøndevold

Samarbeidsavtalen som ble oppsagt.

For å spare kostnader fant NSF det nødvendig ved begynnelsen av 2012 å si opp samarbeidsavtalen med DIS. Det er spesielt NSFs kostnader til felles sekretær med DIS som NSF derved sparer.

Dette fører til at NSFs styremedlemmer og andre medlemmer blir påført mer frivillig arbeid. Videre er det kortere åpningstider av NSFs kontor og bibliotek. Et meget omfattende bibliotek var i samarbeidsperioden tilgjengelig for alle interesserte – både NSF- og DIS-medlemmer og andre slektsinteresserte alle hverdager fra kl. 9.00 til 15.00 og torsdager også fra kl. 17.00 til 20.00 samt lørdager fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Nå er biblioteket bare åpent torsdager fra kl. 17.00 til kl. 20.00 og lørdager fra klokken 10.00 til kl. 14.00.

Samarbeidsavtalen av 7. november 2009 inneholder imidlertid mye annet enn kontorsamarbeid. I avtalens pkt. 2 står det:

 

”Formålet med samarbeidet er å bidra til å utvikle og fremme slektsforskningen i Norge og for på en mest hensiktsmessig måte legge til rette for effektive kontorrutiner i Slektsforskernes Hus.

Samarbeidet skal gi synergier ved at foreningene søker å dele kompetanse, forene ressurser og avtale roller og ansvar innenfor foreningenes og Slektsforskernes Hus sine virkeområder.”

 

 

Slektsforskning er et fag i sterk utvikling, og NSF og DIS trenger hverandre

I løpet av de siste 20 årene har det vært en sterk utvikling i antall personer som arbeider med slektsforskning. Det er først og fremst data- og internettutviklingen som har muliggjort dette. Slektsinformasjon er mye lettere tilgjengelig enn tidligere. Etter hvert som mer og mer originalmateriale blir skannet og lagt ut på nettet, blir også kvaliteten av slektsforskningsarbeid som utføres på grunnlag av nettinformasjon, bedre. Arkivverkets bidrag i dette arbeidet er meget verdifullt.

DIS-Norge har i denne periode utnyttet de nye muligheter og utviklet en landsomfattende virksomhet med omkring 10.000 medlemmer.

Det er imidlertid samtidig viktig å dra nytte av den kompetanse NSF har i grunnforskning innenfor slektsforskning. Med den globale slektsinformasjonsutveksling som nå finner sted over internett hver eneste dag, er det viktig at NSFs spesielle kompetanse kan nå ut til alle som driver med slektsforskning.

NSF er en forening som har som hovedmål å utgi publikasjoner som fremmer kunnskapen om slekter og slektsforskning i Norge. Denne aktiviteten har i årenes løp ført til at det bare i foreningens tidsskrift, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, er produsert rundt 17000 - sytten tusen -sider genealogisk stoff.

DIS er en organisasjon med god økonomi og er nettopp den rette til å medvirke til at NSFs kompetanse kan nå ut til alle som driver med slektsforskning. Organisasjonens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskningen i Norge. Databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.

For å oppnå dette skal organisasjonen blant annet følge utviklingen i regionene og medvirke til at alle er i aktivitet, bidra til at nye grupper av mennesker får interesse for slektsforskning, utgi et populærvitenskapelig tidsskrift med minst fire nummer hvert år, arrangere kurs og seminarer, delta i nordisk og internasjonal sammenheng der dette synes naturlig og bidra til digitalisering av kilder som er nyttige for medlemmene og gjøre disse tilgjengelig på internett

 

På denne bakgrunn mener undertegnede at gjennomføring av intensjonene i samarbeidsavtalen kunne bli av stor betydning for den fremtidige generelle kvaliteten av slektsforskning i Norge.

 

Oppsigelsen av samarbeidsavtalen er et tilbakeslag for norsk slektsforskning

Det var meget positivt at NSF og DIS fikk felles kontoradresse i 2003, felles sekretær i 2008 og inngikk nevnte samarbeidsavtale i 2009. I 2010 flyttet både NSF og DIS sine kontorer til Slektsforskernes hus i Øvre Slottsgate 2b.

Det at denne avtale på grunn av dårlig økonomi i NSF ble sagt opp i våres, er et sterkt tilbakeslag for utnyttelse av den kompetanse som er i NSF, DIS og Arkivverket innenfor slektsforskning, datateknologi og bruk av internett. Denne kompetanse kan utvikle et landsomfattende slektsforskningsmiljø som kan måle seg med de beste i verden.

 

Viktig å bevare og videreutvikle den kompetanse NSFs medlemmer har.

Den dårlige økonomien i NSF har flere årsaker. Hovedinntektene kommer fra medlemskontingentene som siden 1999 inkl. årets kontingentøkning grovt sett med dagens medlemsantall vil følge konsumprisindeksen frem til 2013. Egenkapitalen uten verdien av bøkene i biblioteket var 31/12 1999 kr. 261.000 og 31/12 2011 kr. 246.000. Det har imidlertid vært ca. 30% prisstigning i denne perioden.

 

Betalende medlemmer i NSF var 1788 pr. 31/12 2011 mot 1748 i 1999. Dersom medlemsantallet ikke stiger vesentlig, tror vi dårlig økonomi vil medvirke til reduksjon i NSFs aktiviteter, noe som også vil gi færre impulser fra NSF til det øvrige slektsforskningsmiljøet i Norge.

Nykommere innenfor slektsforskning søker imidlertid nå først og fremst til DIS. Vi mener derfor at mulighetene til å bevare og videreutvikle NSFs kompetanse er størst innenfor et større landsomfattende slektsforskningsmiljø med god økonomi.

 

Fusjon kan være en vanskelig prosess, men er viktig for en videre positiv utvikling av kvaliteten i norsk slektsforskning.

For å oppnå gode resultater gjennom en fusjon bør den være godt forberedt, og styrene i både NSF og DIS må være positivt innstilt. Vi anbefaler derfor at styrene går skrittvis frem. Arbeidet bør starte snarest med en reforhandling av samarbeidsavtalen. Den nye samarbeidsavtalen bør blant annet omfatte den forrige samarbeidsavtales gode intensjoner og villighet til å starte forhandlinger om fusjon mellom NSF og DIS.

Undertegnede som er medlemmer av NSF og/eller DIS, vil gjerne vite hvilken støtte vi har i norsk slektsforskningsmiljø for våre tanker. Fordi Arkivverkets brukerforum er et nøytralt forum og Arkivverket er en særdeles viktig ressurs for norsk slektsforskning, har vi valgt å starte debatten her.

 

Oslo, november 2012.

 

Jan M. Keus Carl Birger van der Hagen

 

Jan G. Langfeldt Erik Tøndevold

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Som medlem av både DIS og NSF slutter jeg meg til ønsket om at foreningene burde arbeide for en fusjon. Jeg syntes det var positivt at samarbeidsavtalen ble inngått selv om tanken i første omgang ikke dreide seg om fusjon, men samarbeid på noen praktiske områder. Håpet var at samarbeidet kunne videreutvikles med tida. Jeg ser det slik at slektsforskermiljøet i Norge vil være tjent med ei forening, og at oppsplitting ikke er av det gode. Ressursene bør forenes.

Så mitt ønske er ei forening som kan omfatte alle slektsforskere i Norge, fra den grønne nybegynner til de mest erfarne. Tida har vel også gått i fra DIS som ei forening der bruk av data var en av hovedpoengene sammenlignet med NSF som var noe skeptiske til bruk av data når dette kom. I dag er bruk av data blitt et allment verktøy og har ingen betydning som et skille mellom to foreninger. Tilbake er da to foreninger som i bunn og grunn arbeider for det samme og burde kunne slå seg sammen - i felles interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnfinn Kjelland

Eg sluttar meg òg til dette initiativet, som medlem både av DIS og NSF.

 

Ein prosess som liknar litt skjedde i det akademiske historiefaget på 1980-talet. Da hadde den ærverdige "Den norske historiske forening", stifta 1869, stått for publisering av Historisk Tidsskrift frå 1870, I 1927 var så "Norsk komite for historisk vitskap" stifta, og i 1983 "Norsk Historikerforening (HIFO)". Den sistnemnte organiserte den store gruppa som vart utdanna på 1970-talet, men der mange stod utan relevant arbeid, fordi det var stillingsstopp ved universiteta.

 

Men felles fagleg interesse førte likevel til at dei tre vart slegne saman i 1990, under namnet på den eldste organisasjonen i fulltekst, men forkortinga til den yngste (HIFO). Og sidan har alle historikarar vore lykkelege ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harry Aronsen

Tiltredes!!! :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
kmg

Jeg var engang medlem av DIS, men meldte meg ut da jeg ikke fant noen saklig grunn til å betale medlemskontingenten for "ingeting". Dette er ikke sammenfallende med foreningens enkeltmedlemmer jeg kjenner mange DIS-medlemmer godt og setter stor pris på disse personene - det er foreningens tilbud (rettere sagt mangel på tilbud) til meg som enkeltperson som dengang var avgjørende. Lars Løberg, en kapasitet som det fleste nok kjenner, svarte på mitt direkte spørsmål (etter hukommelsen) "nei, dessverre, vi har ikke noe å tilby deg selv om jeg skulle ønske jeg kunne svare noe annet" (igjen, ikke ordrett, men tror neppe Lars vil protestere på ordlyden jeg bruker).

 

Etter hva jeg har sett utenfra, har ingenting vesentlig endret seg på dette punktet (jeg kan ta feil, forholder meg bare til hva jeg observerer; enkelte medlemsblad jeg tilfeldigvis har sett, DIS-forum hva angår mine interesseområder, mildt sagt uinteressante blogger, prosjekter jeg kjenner til osv.

 

Tar jeg feil, er DIS endret og tatt et kvalitativt kvantesprang, er intet bedre enn det - bare korrigér meg. Som en liten kommentar til tilslutningen fra de første innlegg, tror jeg faktisk "ballen" for øyeblikket ligger hos DIS og DIS alene - de det gjelder vet nok hvorfor jeg skriver dette. (Et sidespark, javel, men dessverre berettiget tror jeg).

 

I en fusjon skal få synergieffekter, 1 + 1 skal bli snarest mulig et tall større enn 2. 0+2 slått sammen med 2+0 er ikke et spesielt godt utgangspunkt. Om dette skulle virke kryptisk for noen, får man heller forholde seg hva jeg skrev innledningsvis.

 

Jeg er medlem av NSF, av en eller annen grunn har jeg vanskelig for å tro at DIS' eventuelle engasjement for en fusjon neppe er en "redningsplanke" til NSF's faglige aktivitet. (Men igjen, jeg ser med forventning fram til korreksjoner).

 

Skrevet i all hast dessverre, vær overbærende med trykkfeil og dårlig språk.

 

Jeg var engang medlem av DIS, men meldte meg ut da jeg ikke fant noen saklig grunn til å betale medlemskontingenten for "ingeting". Dette er ikke sammenfallende med foreningens enkeltmedlemmer jeg kjenner mange DIS-medlemmer godt og setter stor pris på disse personene - det er foreningens tilbud (rettere sagt mangel på tilbud) til meg som enkeltperson som dengang var avgjørende. Lars Løberg, en kapasitet som det fleste nok kjenner, svarte på mitt direkte spørsmål (etter hukommelsen) "nei, dessverre, vi har ikke noe å tilby deg selv om jeg skulle ønske jeg kunne svare noe annet" (igjen, ikke ordrett, men tror neppe Lars vil protestere på ordlyden jeg bruker).

 

Etter hva jeg har sett utenfra, har ingenting vesentlig endret seg på dette punktet (jeg kan ta feil, forholder meg bare til hva jeg observerer; enkelte medlemsblad jeg tilfeldigvis har sett, DIS-forum hva angår mine interesseområder, mildt sagt uinteressante blogger, prosjekter jeg kjenner til osv.

 

Tar jeg feil, er DIS endret og tatt et kvalitativt kvantesprang, er intet bedre enn det - bare korrigér meg. Som en liten kommentar til tilslutningen fra de første innlegg, tror jeg faktisk "ballen" for øyeblikket ligger hos DIS og DIS alene - de det gjelder vet nok hvorfor jeg skriver dette. (Et sidespark, javel, men dessverre berettiget tror jeg).

 

I en fusjon skal få synergieffekter, 1 + 1 skal bli snarest mulig et tall større enn 2. 0+2 slått sammen med 2+0 er ikke et spesielt godt utgangspunkt. Om dette skulle virke kryptisk for noen, får man heller forholde seg hva jeg skrev innledningsvis.

 

Jeg er medlem av NSF, av en eller annen grunn har jeg vanskelig for å tro at DIS' eventuelle engasjement for en fusjon neppe er en "redningsplanke" til NSF's faglige aktivitet. (Men igjen, jeg ser med forventning fram til korreksjoner).

 

Skrevet i all hast dessverre, vær overbærende med trykkfeil og dårlig språk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Eit par observasjonar.....

 

- DIS merkar lite til at avtalen vart oppsagd; NFS merkar (ifl. opningsinnlegget) ganske mykje til det.

- Opningsinnlegget er dagsett i Oslo, NSF-biblioteket ligg i Oslo. Dei fleste DIS-medlemer bur ikkje i Oslo.

- Etter kvart vil Nasjonalbiblioteket skanne mykje av materialet som er i NSF-biblioteket (anten vi likar det eller ei).

 

Så eit par spørsmål....mest til ettertanke:

- Kor stor del av medlemsmassen i DIS vil ha interesse av eller nytte av NSF-biblioteket om dei får tilgang?

- Kor tilgjengelege vert desse fagpersonane (no i NSF) for dei fleste hobbygranskarane?

- Etter ein evt. fusjon, må det framleis vere ei form for demokrati i laget. Då er det langt på veg fleirtalet som

rår. Kva vil det fusjonerte laget likne mest på då?

 

 

Eg vil tru at DIS som foreining er open for å inngå avtalen på nytt. Det var NSF som sa opp, og då må det vel vere opp til NSF å ta saka vidare.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

En liten tanke som slo meg er i linje med Ivars. NSFs styrke er det faglige og utgivelse av NST. Biblioteket er også en bra resurs, men dessverre altfor langt fra Göteborg :rolleyes: . Svakheten er som alle påpeker er økonomien. DIS har medlemsmassen og dermed bedre økonomi. De to tidsskriftene av lettere art Genealogen fra NSF og Slekt og Data fra DIS har jeg personlig ingen nytte av, lett strølesning, men til nå har jeg ikke funnet noe om noen av mine slekter der, eller metoder som bringer meg videre i min slektforskning.

 

Jeg er medlem i begge foreningene og kjenner som sikkert mange andre, vad får jeg tilbake for det jeg betaler? Ja ikke nok for å være medlem i begge i all framtid.

 

Men hva med NSF som et lokallag i DIS organisasjon. Litt mer selvstendig, litt mer penger fra de som velger NSF som "sitt" lokallag. Kan det være en vei å gå? Det er klart att dette ikke kan løses på kort tid, men om man kaster overbord prestisje, gammelt uvennskap og vanskeligheter med samarbeide, er min idè noe som kan løse begge foreningers arbeid for medlemmenes beste?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Henning Andersen

Jeg er på linje med Ivar S. Ertesvåg her. Som medlem av DIS, og for litt siden også NSF, merket jeg lite til samarbeidet foreningene i mellom. Jeg velger å tro det var på administrativt plan samarbeidet var tydeligst - med felles kontoradministrasjon. Når nå NSF trekker seg fra samarbeidet med DIS, kanskje mest pga at foreningen må spare penger der det kan spares, mener jeg at dette er en beklagelig utvikling for slektsforskningsmiljøet. Men styret i NSF må vel ty til besparelser siden medlemsmassen er synkende?

 

Jeg har kommet så langt i min egen slektsforskning at jeg føler meg litt mellom to stoler. DIS gir ikke noen stor inspirasjon lenger og NSF er faglig altfor høytravende for meg, og det synes at medlemmene der trives godt med å fremstå slik. DIS har imidlertid den fordelen at den er organisert i lokallag, noe som i alle fall gir meg tilhørlighet.

 

Jeg har heller ikke, som Niels over her, funnet mine egne slekter beskrevet i tidskriftene som foreningene publiserer - men i motsetning til Niels hadde jeg heller ikke forventet dette. Jeg tror imidlertid begge foreningene hadde tjent på å lage eksempler til bruk av alternative kilder i sine tidsskrifter - i bunn og grunn er det bruk av kilder og kildekunnskap som er det essensielle i all slektsforskning.

 

DIS klarer ikke helt å tilfredstille den litt mer erfarne slektsforsker og NSF trenger å imøtekomme en større mengde slektsforskere enn de har klart til nå. Siden det er NSF som tilsynelatende har et problem med rekrutteringen er det de som må finne ut av hva de kan gjøre for å stå sterkere i fremtiden. DIS' utfordring blir å holde på sine medlemmer, rekrutteringen er det ingen ting å si på - det vil alltid komme til nye slektsforskere. Det vil uansett bli interessant å se hva som kommer fra de to foreningenes styrer. Noe "NSF-lokallag" under DIS tror jeg ikke på. Hvilke ben NSF velger å stå på i fremtiden skal bli interessant å følge, nå som Nasjonalbiblioteket har lagt ut såpass mye slektshistorisk materiale. Og mere vil komme. Jeg konstaterer at NSF velger seg bort fra et samarbeid med DIS, har oppnevnt en representant i Hedmark, med samarbeid og ressursbruk - kanskje det er den veien NSF velger å gå, å opprette fylkesvise representanter?

 

Uansett vil jeg ønske NSF lykke til videre. Slektsforskermiljøet er tjent med best tilgjengelighet - ikke fortiing.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Till Henning,

 

Jeg hadde vel ikke forventet meg informasjon om min slekt i foreningenes tidsskrifter, men artikler om reiser til USA, slektforskningsdager i Norge og Sverige er jo ikke så veldig interessant om man ikke var med på turen. Jeg er enig med Henning, jeg ønsker også foreningene lykke til videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Kanskje er det feil å fokusere på hva man i dag får igjen for medlemsskapet i DIS eller NSF. Valget (etter innledningsinnleggets intensjon) er ikke enten DIS eller NSF, men noe nytt. Eventuell misnøye med dagens foreninger sier likevel noe om hva man forventer, for det interessante er hva som kan komme ut av en fusjon. En fusjon vil innebære slutt på DIS og slutt på NSF og starten på ei ny forening? Om man skal ønskedrømme, - hvordan skal ei forening være som skal tilfredstille alle? Er det mulig å få til, eller er det best som det er?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

La meg først plassere meg som mangeårig DIS-medlem. Regner meg ikke som slektsforsker, men som en slektsinteressert som er interessert i egen slekt og ser det også som en glede å kunne bruke noe tid på å hjelpe andre med å finne opplysninger om slekt gjennom oppslag i for meg lett tilgjengelige kilder. Jeg er medlem i DIS for å kunne dele min interesse med mange andre, for å kunne være med i lokalforeningen, for å kunne være med på de kjekke turene i DIS-Møre og Romsdal med slektsfaglig ramme, osv. Den rent faglige nytten for å utøve mitt slektsarbeid hadde jeg nok kunne klare uten å betale kontigent til en organisasjon. Vi har jo Brukerforumet og så kan jeg jo være gjest på Slektsforumet. Og snart har jo arkivverket og andre skanna og lagt ut på nett det meste av arkiverte primerkilder og søkbare digitaliserte databaser :rolleyes:

Når det gjelder NSF så har jeg sett på den som en forening for de viderekomne slektsforskere (Mulig jeg tar feil her). Jeg har ikke hatt noe behov for å være medlem der, men ser da på det arbeidet disse legger ned innenfor slektsforsking som meget nyttig. Ja såpass nyttig for norsk slektsforsking at jeg faktisk kunne tenke meg å betale en prosentvis andel av min kontingent til det arbeidet NSF gjør...

Men da må vi altså ha en felles plattform og dagens NSF må være en synlig del av denne plattformen.

 

Innenfor Norsk Idrett har vi en felles organisasjon, NIF (En gang var det jo både AIF og NIF) som tar vare på både bredde og elite. For å få frem de beste så må det rekrutteres fra bredden. En Bjørgen, en Northug behøver ikke lokallagene for å utøve sin idrett på topplan. Men norsk skiidrett MÅ ha lokallagene for å få frem mange av samme kaliber og for å opprettholde interessen for disse.

 

Jeg ser ikke den store forskjellen heller med slektsforskermiljøet. Et godt samarbeid må en da kunne få til. Jeg tror ikke på en snarlig fusjon mellom NSF og DIS, men det burde være intensjonen på sikt å samle slektsforskere og slektsinteresserte i en felles organisasjon.

Jeg tror også vi trenger en sterk organisasjon som kan vare en motvekt og et suplement til de store internasjonale (mest amerikanske) kommersielle nettbaserte slekts"forsker"-stedene med agressiv reklame som en ser vokser frem og som nok vil ha langt mer fra oss enn den lille foreningskontingenten.

 

Og første trinn er at vi i slutter med å snakke nedlatende om den andre part. Noe som både undertegnende og andre nok i opphetende nettdebatter har gjort seg skyldig i.

 

Så min henstilling til styrene i NSF og DIS er at de setter seg sammen og drøfter fremtidig samarbeid både faglig og administrativt/økonomisk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Alfheim

En liten tanke fra en ganske så uerfaren og ny person innen dette med slektsforskning og søken etter jakten på historie.

 

Har lagt merke til at der er en ganske stor forskjell i hvordan enkelte hakker på andre. Og det er i grunn skremmende for en som bare søker opplysninger og hjelp til å finne frem i denne store verdenen med så mangen meninger og yttringer. Det er faktisk med på å jage vekk flere som ønsker hjelp og lærdom.

 

Hvem som er best i klassen har vel ikke så mye å bety??? Det som betyr noe er vel hvor en får hjelp og på vilke måte??? Alle mennesker er forskjellig, og takk gud for det. Slik er det med lag og organisasjoner også. Noen har som mål og være best på slik og slik.. Men etter å ha brukt litt tid på faktisk lese gjennom stututter og rettningslinjer og IKKE minst sett hvor en får mest hjelp, da faller faktisk jeg ned på NSF.

 

Har også funnet ut at Norwegian Heritage.com som har utrolig mye om utvandring og passasjerlister skal legges ned fordi en ikke har midler til drift. Det er synd.Slike små sider er faktisk til stor hjelp for oss som sliter i å finne fram i den kronglete stien av dikkedarier etc. Hva med å starte opp en helt ny forening som faktisk har som mål å hjelpe alle??? Hjelpe selv slike som MEG som for tiden jakter på hvordan klare finne ut å oversette datoer i kirkebøker fra 1701...

 

Jeg vet det er PRESTISJE i å kunne mest om den og den anerekken og kunne hakke vekk den lille selvteliten en får ved å "YES det var rett" i hennhold til den en KLARER å lese seg frem til i skifter,kjøpsbrev etc...

 

Tenk dere om når dere hakker løs dere bedrevitere...

 

Ha en fornøyelig dag, og ikke sett kaffien i halsen når dere leser dette..

 

En liten tanke fra en ganske så uerfaren og ny person innen dette med slektsforskning og søken etter jakten på historie.

 

Har lagt merke til at der er en ganske stor forskjell i hvordan enkelte hakker på andre. Og det er i grunn skremmende for en som bare søker opplysninger og hjelp til å finne frem i denne store verdenen med så mangen meninger og yttringer. Det er faktisk med på å jage vekk flere som ønsker hjelp og lærdom.

 

Hvem som er best i klassen har vel ikke så mye å bety??? Det som betyr noe er vel hvor en får hjelp og på vilke måte??? Alle mennesker er forskjellig, og takk gud for det. Slik er det med lag og organisasjoner også. Noen har som mål og være best på slik og slik.. Men etter å ha brukt litt tid på faktisk lese gjennom stututter og rettningslinjer og IKKE minst sett hvor en får mest hjelp, da faller faktisk jeg ned på NSF.

 

Har også funnet ut at Norwegian Heritage.com som har utrolig mye om utvandring og passasjerlister skal legges ned fordi en ikke har midler til drift. Det er synd.Slike små sider er faktisk til stor hjelp for oss som sliter i å finne fram i den kronglete stien av dikkedarier etc. Hva med å starte opp en helt ny forening som faktisk har som mål å hjelpe alle??? Hjelpe selv slike som MEG som for tiden jakter på hvordan klare finne ut å oversette datoer i kirkebøker fra 1701...

 

Jeg vet det er PRESTISJE i å kunne mest om den og den anerekken og kunne hakke vekk den lille selvteliten en får ved å "YES det var rett" i hennhold til den en KLARER å lese seg frem til i skifter,kjøpsbrev etc...

 

Tenk dere om når dere hakker løs dere bedrevitere...

 

Ha en fornøyelig dag, og ikke sett kaffien i halsen når dere leser dette..

 

En liten tanke fra en ganske så uerfaren og ny person innen dette med slektsforskning og søken etter jakten på historie.

 

Har lagt merke til at der er en ganske stor forskjell i hvordan enkelte hakker på andre. Og det er i grunn skremmende for en som bare søker opplysninger og hjelp til å finne frem i denne store verdenen med så mangen meninger og yttringer. Det er faktisk med på å jage vekk flere som ønsker hjelp og lærdom.

 

Hvem som er best i klassen har vel ikke så mye å bety??? Det som betyr noe er vel hvor en får hjelp og på vilke måte??? Alle mennesker er forskjellig, og takk gud for det. Slik er det med lag og organisasjoner også. Noen har som mål og være best på slik og slik.. Men etter å ha brukt litt tid på faktisk lese gjennom stututter og rettningslinjer og IKKE minst sett hvor en får mest hjelp, da faller faktisk jeg ned på NSF.

 

Har også funnet ut at Norwegian Heritage.com som har utrolig mye om utvandring og passasjerlister skal legges ned fordi en ikke har midler til drift. Det er synd.Slike små sider er faktisk til stor hjelp for oss som sliter i å finne fram i den kronglete stien av dikkedarier etc. Hva med å starte opp en helt ny forening som faktisk har som mål å hjelpe alle??? Hjelpe selv slike som MEG som for tiden jakter på hvordan klare finne ut å oversette datoer i kirkebøker fra 1701...

 

Jeg vet det er PRESTISJE i å kunne mest om den og den anerekken og kunne hakke vekk den lille selvteliten en får ved å "YES det var rett" i hennhold til den en KLARER å lese seg frem til i skifter,kjøpsbrev etc...

 

Tenk dere om når dere hakker løs dere bedrevitere...

 

Ha en fornøyelig dag, og ikke sett kaffien i halsen når dere leser dette..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Detter vel en sak som med stor fordel kan diskuteres på de to foreningenes egne lukkede fora også. Her har det ikke kommet kommentarer fra ledende medlemmer, noe som ikke er så uventet. Men om en får litt trykk fra grasrøttene så kanskje vi kan få svar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Detter vel en sak som med stor fordel kan diskuteres på de to foreningenes egne lukkede fora også. Her har det ikke kommet kommentarer fra ledende medlemmer, noe som ikke er så uventet. Men om en får litt trykk fra grasrøttene så kanskje vi kan få svar.

 

Det er selvfølgelig ingenting i veien for at temaet også blir diskutert på de andre fora, men jeg synes det er uheldig. Min begrunnelse for det er at da får man nettopp det som innledningsinnlegget her ikke ønsker. At diskusjonen skal foregå tre steder betyr oppsplitting uten kontinuitet i diskusjonen. I inneldningen sies det:

 

Undertegnede som er medlemmer av NSF og/eller DIS, vil gjerne vite hvilken støtte vi har i norsk slektsforskningsmiljø for våre tanker. Fordi Arkivverkets brukerforum er et nøytralt forum og Arkivverket er en særdeles viktig ressurs for norsk slektsforskning, har vi valgt å starte debatten her.

 

Jeg er enig i dette. De fleste som driver med slektsforskning "møtes" her, uansett om man er medlem hos Dis eller NSF. Derfor egner denne møteplassen seg godt til diskusjonen.

 

Når det er sagt, har jeg som du regsiterert at saken ser ut til ikke å fenge så godt hos de ledende verken i Dis eller NSF. Har begge foreninger gått ned i skyttergravene, eller er temaet uinteressant?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Hva med å starte opp en helt ny forening som faktisk har som mål å hjelpe alle??? Hjelpe selv slike som MEG som for tiden jakter på hvordan klare finne ut å oversette datoer i kirkebøker fra 1701...

 

 

 

Mener du at vi skal starte enda en slektsforening utenfor DIS og NSF?

 

Nå er det vel vi enkeltmennesker som skal hjelpe. Foreningens mål må jo være å legge til rette for at folk skal få hjelp. Gjennom de hundrevis av hjelpere i de lokale foreninger. Gjennom kurs som blir arrangert, Gjennom "fadderhjelp" fra en mer erfaren slektsforsker for nykommere som vi vet er en eksisterende ordning, osv. Dette har vi jo i dag og en behøver vel ikke en ny forening til dette. Om det da er det som er ment. Et samarbeid/sammenslåing av de to eksisterende foreninger er jo ikke en helt ny forening.

Når det gjelder tyding av kirkebøker så har vi jo et eget forum for dette her i Arkivverket. Og DIS har et oversiktlig tydeforum hvor det daglig gis svar til gjester og medlemmer, både fra nyere og eldre kirkebøker. De som går igjen og hjelper til med tyding på disse forum er veldig dyktige og bruker utrolig mye av sin fritid for å hjelpe folk til å forstå også de eldste kirkebøkene.

Ja jeg blir rett og slett opprørt når det påstas at det hakkes på de som spør om hjelp. Folk får daglig hjelp om slektsspørsmål på flere plattformer og jeg ser sjelden annet enn høflige svar og høflige tilbakemeldinger om at de takker for den gode hjelp de får. (Dette er vel på siden av denne debatten, men at det hersker hakking og uvillighet synes jeg bare måtte kommenteres).

 

Så hensikten med et nermere samarbeid må være å utnytte felles ressurser. Det er jo som regel slik at to stykker ikke behøver gjøre dobbelarbeid når det kan gjøres av en.

 

Dessuten er jeg enig med Arild og initiativtakerne til debatten om at dette er rett forum til å drøfte samarbeid. Og her mener jeg det er best at det er grasrota som diskuterer. Så får styrene lese hvilke stemninger som hersker og ta mer formelle steg i forhold til det om det skulle komme noe vettugt fra oss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Alfheim

Det jeg rett og slett mener med det er å slå de sammen, legge alle motsettninger til side og starte med helt blanke ark...La historie være historie. motsettninge rvære det og heller bruke tid og krefter på å få noe til å fungere i stedet for å kjefte og smelle på hverandre. For det skjer virkelig her inne..Skulle tru det til tider var en BARNEHAGE... og min pappa er større en din pappa....

 

Slik ser det ut for en som ikke er inne i og skjønner hvorfor en skal gjøre seg til en bedreviter...Kall meg gjerne dum, men se på endel av debattene... I min noe artige arbeidslivserfaring hadde vi mye psykologi og dette vitner rett og slett om sjalusi...At noen får ting til og dermed så skal en trå på de...

 

Så herfra så er det enkelt, enten så går en hver til sitt og dettsit eller lær og samarbeid...

Det mente jeg med det jeg skrev HelgeB

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Anders Holtan

Jeg er enig i hovedbudskapet til de innledende herrene. Sett utenfra virker det pussig at et såpass lite miljø skal ha to foreninger. Når Idrettsforbundet klarer å forene topp og bredde i sin organisasjon, bør slektsgranskerne også kunne klare det.

 

Selvsagt vil det være ulike faglige nivå, ulike interesser og så videre. Det kan man fint håndtere i èn organisasjon med ulike grupper, utvalg, publikasjoner etc.

 

Miljøet vil stå sterkere dersom det finnes èn organisasjon som kan samle innad og representere utad. Uenighet i enkeltsaker mellom enkeltpersoner vil det alltid være, men det må man kunne håndtere uten å ha to ulike organisasjoner/foreninger.

 

Dette som meningsytring fra et menig medlem i NSF - som med litt andre tilfeldigheter godt kunne ha vært medlem i DIS.

 

 

Jon Anders Holtan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Niels Hegge

Jeg forsøkte i mitt innlegg, #13, å understryke att debatten burde føres på flere steder, dels her hvor alle kan komme med sine synspunkter og argumentere for disse, men også att det var behov for en intern diskusjon i de to foreningene. Dette kanskje er best tjent med å føres i de fora bare medlemmene har tilgang til.

 

Jeg skulle ønske att ledelsene i de to foreningene skulle være så åpne att de tar initiativ til debatt om dette. De sitter jo på sine poster for å arbeide for oss, for att vi skall ha ett fungerende miljø for den hobbyen vi bedriver.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Det jeg rett og slett mener med det er å slå de sammen, legge alle motsettninger til side og starte med helt blanke ark...

 

Så herfra så er det enkelt, enten så går en hver til sitt og dettsit eller lær og samarbeid...

Det mente jeg med det jeg skrev HelgeB

 

 

OK Terje, jeg har nok misforstått en del av innlegget ditt, beklager. Vi er visst stor sett enig. Når det gjelder de forskjellige debattene vedr. våre slektsforeningers fortreffelighet eller mangel på sådan og som har foregått med jevne mellomrom både i dette forum og i det gamle brukerforumet så er det jo nettopp Barnehage. Det er menneskelig å forsvare det en mener er best, men ja vi må ta et steg videre. Jeg vil ut av barnehagen :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif B. Mathiesen

For oss som har slekts-leting på hobbybasis vil en sammenslått forening være ett ønskemål.

Så får de som kaller seg profesjonelle som har slektforskning som levebrød og de føler seg for fine til å hjelpe en stakkars nybegynner danne sin egen forening.

Tenk hvilke fordeler en slik forening vil få.

En administrasjon

Lokallag spredt over hele Norge

O.S.V

Jeg ser for meg masse sparte kostnader.

 

Men hva skal en slik forening hete. Ikke DIS-Norge, heller Norsk Slektshistorisk Forening.

Navnet må fortelle hva slags foreningen det er.

 

Kanskje noe ut i det blå. Men mine tanker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Henning Andersen

Å innse og beklage sine feil er vel et godt steg ut av barnehagen, HelgeB :)

 

Jeg tror ikke jeg ønsker å bruke så mye tid på denne diskusjonen, men det er noen momenter som renner meg i hu før jeg avslutter helt.

For begge foreningene er det vel medlemmenes ønsker som skal ivaretaes, således er det styrene i de to foreningene som bør innhente hvilke mandat medlemmene gir dem i en så viktig sak. Jeg kan vanskelig se for meg at styrene kan, på egenhånd, gå til det skritt å slå foreningene sammen.

Det er et hvert styres ansvar å drive foreningen på en økonomisk forsvarlig måte. Således er det ingen dramatikk i at styret i NSF ønsker å spare penger ved å gjøre kontoroppgavene sine selv, ved å kutte ut sin del av lønn til kontorpersonalet. Hvis det er en annen underforliggende agenda stiller det seg annerledes.

I det hele ser jeg at det er NSF og NSF's styre som har ballen i øyeblikket og bør komme på banen. Hvis de så ikke gjør tror jeg det blir for mye rom for spekulasjoner.

 

I min verden er ikke alt ideell - men for meg ville det vært mest ideelt å ha én forening som favnet flest mulige medlemmers kompetanse og interesseområder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gry.Onarheim.Dahlmo

Jeg slutter meg også til dette interessante initiativ, ref det informative og interessante innledningstema samt innlegg # 3 fra Kjelland.

Vi er er lite land i verdenssammenheng - har allikevel 2 foreninger som favner om vårt revir, slektsforskningen.

 

Vi må tenke fremover! I dag starter flere med slektsforskning lenge før de blir pensjonister. Mange ungdommer er nysgjerrige og ikke minst media med sine programmer har vekket interessen. DIS med sin bredde og NSF med sin dybde - ved en form for fusjon her vil alle dra nytte av fordeler.

 

DIS har aktive debattfora som her på DA sitt Brukarforum (BF), NSF har ikke denne almenne aktiviteten på sine internettsider, men går mye via Brukarforum å nå frem med sine saker - MEN de prøver med ny vandringsstav - all honnør.

 

Likevel, undres jeg over den lille respons på det første innlegget. Mulig at mange aktive her på BF ikke er medlem i foreningene? - de "kjører gratis" - beklager om jeg tar et sterkt ord i min munn.

 

Selv er jeg mangeårig medlem i DIS, NSF og mange historielag landet rundt - får jeg noe tilbake? - ikke mye personlig og vedr min slekt, men liker å støtte opp den jobb mange her i landet utfører på frivillig basis - og ikke minst HJELPE alle NYE slektsforskere som er i starten av en spennende hobby!

 

Vi skal være forbilder for de unge og lede de frem i denne historieverden - ikke bare hjelpe til med navn og sted og fødsel og død - MEN også etterhvert være bistand til felles hjelp og nytte til å gå dypere i historien til de som trenger hjelp - også tilbake til middelalder som kan føles som et hinder for mange fokkeslasker, som meg.

 

Så være et tankekors - en felles forening - sterke ressurser - motiverte medlemmer - felles plattform - felles interesse - sterk økonomi - med faddere til hjelp på ulike nivåer - og vi kan løfte faget slektsforskning opp til der vi ønsker det skal være i Norge!

 

Håper at noen kvinner kan komme med sine synspunkter? God natt fra fjellheimen til alle i sør, øst, vest og i nord :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gry.Onarheim.Dahlmo

Hva med å lage en liten opinionsundersøkelse her ved hjelp av en "poll" (?) og ja eller nei? Det har vært gjort før, men jeg husker ikke hvordan eller om jeg i det hele tatt tar feil. Bare et tips til de som startet tråden, og at folk som ikke vil debattere her kan være anonym.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg kan bare si meg enig med deg her Gry, og det hadde vært en stor fordel om NSF og DIS kunne samarbeide og kanskje slå seg sammen. Har vært medlem av NSF siden jeg begynte med slektsforskning i 1996, og uten

pc og internett den gangen var det ikke så mye jeg kunne melde meg inn i heller da. Har vært medlem av DIS siden 2000, og er også medlem av Historielaget her og Rana Slektshistorielag. Var tidligere også med i

Sandnessjøen hvor jeg bodde før(til desember 2010). Jeg syns også at det er minst like viktig å kunne være til hjelp for andre, som å få hjelp selv. Også i min verden blir det mest ideelt om mest mulig av kompentansen innen

slektsforskning er samlet på ett sted(i en forening).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Thor Wold

Nå er det slik i vår organisasjonsverden at det er lettere å etablere en ny (og konkurerende?) organisasjon enn å slå sammen foreninger. Dette ser en meget tydelig i fagforeningssammenheng. Foreningene har samme målsetning. Medlemmene mener foreningene burde samarbeide. Det er neppe medlemmene som er problemet?

 

I orrganisasjonsmessig sammenheng når det gjelder slekt, hadde vi store forhåpninget til samarbeidet mellom DIS og NSF. Men det gikk visst ikke? Hva var årsaken? Revir? Jeg vet ikke.

 

I går fikk jeg e-mail om et samarbeidsmøte mellom NSF og lokale historielag. I går kveld var det et renn på telefonen her i huset fra lokale historielagsformenn med spørsmål om hvilken nytte de kunne ha av å samarbeide med NSF. Jeg sa det kan ikke jeg svare på, de må møte og finne ut av det sjøl.

 

Hegmark Slektshistorelag har alltid samarbeidet med NSF. Våre medlemmer har skrevet artikler i deres blad. Det vil selvfølgelig fortsette og jeg vet at våre medlemmer i skrivende stund arbeider med slike artikler.

 

Det er ikke medlemmene som er problemet, men styrene.De vil forsvare sine revir. Nå har også NSF etablert seg på Hamar med Wangensten som oppnevnt leder. Fra før har vi i en slektshistorisk forening i alle "lokale regioner" Sørøsterdal, Solør, Vestoppland og Gudbrandsdalen. Er du på jakt etter slekt i disse områdene, så kan det ikke herske tvil om hvor du bør henvende deg for å få hjelp.

 

Hedmark Slektshistorielag har medlemmer med slektsdatabaser som dekker mellom 300 000 og 400 000 navn. Vi har skrevet av kirkebøker for mange sogn og og vi gjør mange andre kilder tilgjengelige for våre medlemmer. Blant annet ved avskrift av skifteprotokoller etc. Vi gir ut slektshistoriske hefter for Hedemarken et par ganger i året. Foreningen med medlemmer har til sammen en meget betydelig kompetanse på området slekt. Ingen kan oppvise noe som tilnermet er det samme.

 

Skal det lages bygdebøker, så er man på Hedemarken totalt avhengig av Hedmark Slektshistorielag eller en av våre medlemmer for å få et bra resultat.

 

Muligens trenger vi et nasjonalt slektshistorielag hvor Dis, NSF og alle andre slektshistorielag inngår, men vi har jo klart oss bra uten også. Nå opererer man i samme "marked" og organiserer delvis de samme medlemmene. Jeg er snart ferdig med min jobb i slektshistorisk organisasjonsmessig arbeid og synes det er forunderlig at vi trenger tre slektshistorielag på Hedemarken selv om vi lever fint med det. Jeg vet om folk som er medlem i alle tre organisasjonene. Da er man glad i å betale kontingenter. Jeg er heller ikke redd for at det blir noen stor medlemsflukt hos Hedmark Slektshistorielag.

 

For 10 år siden prøvde vi i Hedm Slektshistorielag å bli en underforening av Dis. Det fikk vi ikke lov til. Man kunne bare ha et lag i lokalområdet. Våre medlemmers ønske var at det på sikt måtte bli en lokalforening, men skulle vi få til det, måtte vi altså ha blitt spist. Vi ønsker å bevare vår særegenhet. Fornuftig organisasjonsutvigling mht organisasjon, mål og metoder kan bare skje gjennom en demokratisk prosess hvor medlemmene bestemmer.

 

Så har vi fått NSF på Hamar. Hadde dette vært gjort på en måte som alle parter finner fornuftig, kunne vi ha vært en forening. Vi er meget demokratiske, velger våre tillitsvalgte og diskuterer oss fram til løsninger. Får vi tredd løsninger ned over oss, blir det ikke noe god plattform for samarbeid. For oss er det viktig å fokusere på sak ikke på person.

 

Jeg uttaler meg i denne sammenheng på egne vegne. Uttalelsen er ikke organisasjonsmessig behandlet i noe historielag (eller slektshistorielag som jo også er et historielag ).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.