Gå til innhold
Arkivverket
Ole Henrik Ystehede

Navn på utsendte til kongehyllingene - hvor finnes det

Recommended Posts

Ole Henrik Ystehede

Hei, skulle gjerne funnet hvem som ble sendt fra noen enkeltsogn til kongehylligene - hvor finner jeg informasjon om dette? Er noe lagt ut på nett?

 

vh Ole Henrik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Hei, skulle gjerne funnet hvem som ble sendt fra noen enkeltsogn til kongehylligene - hvor finner jeg informasjon om dette? Er noe lagt ut på nett?

 

vh Ole Henrik

 

Noe av denne informasjon vil du finne i enkelte bygdebøker , noe av BB som ligger på nett er fra Ringsaker , Stange , Romedal og Vang i Hedmark

 

mvh. Bjørn Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arild Kompelien

Du finner en oversikt i boka - Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening i 2010. Som tittelen forteller får du ikke bare navnene men også tegninger av utsendingenes segler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Henrik Ystehede

Du finner en oversikt i boka - Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening i 2010. Som tittelen forteller får du ikke bare navnene men også tegninger av utsendingenes segler.

Tusen takk - den burde vel fortsatt kunne kjøpes, hvis ikke er den sikkert å finne på biblioteket.

 

vh Ole Henrik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Boka kan du bestille her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Rottem Krangnes

Ei rad fullmakter er å finne i Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, b. I-III.

Utg. av O.A. Johnsen, Rolf Fladby, Vera Eriksen. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, 1929-1984.

 

Desse kan du kjøpe hjå Riksarkivet:

 

http://arkivverket.no/nno/Nettbutikk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Johan M Setsaas

Ole Henrik:

 

Har komplett utgave av "Aktstykkene..." hjemme, og kan godt gjøre oppslag for deg om det er spesifike bygdalag som du er interessert i...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Henrik Ystehede

Ole Henrik:

 

Har komplett utgave av "Aktstykkene..." hjemme, og kan godt gjøre oppslag for deg om det er spesifike bygdalag som du er interessert i...

Hei, det hadde vært kjempesnilt!

 

Det er særlig Idd jeg er interessert i, men også Aremark og Rakkestad.

 

vh Ole Henrik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Ole Henrik,

 

O. A. Johnsens "Aktstykker (etc)" fra 1929 er interessant nok som en eldre utgivelse, men skal man få fullt utbytte av den nye innsikt som er kommet rundt disse hyllingsmennene, så bør man anskaffe det nye verket fra 2010. Jeg vil supplere med at jeg også er særskilt interessert I Aremark I perioden 1600-1900.

 

Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Henrik Ystehede

Ole Henrik,

 

O. A. Johnsens "Aktstykker (etc)" fra 1929 er interessant nok som en eldre utgivelse, men skal man få fullt utbytte av den nye innsikt som er kommet rundt disse hyllingsmennene, så bør man anskaffe det nye verket fra 2010. Jeg vil supplere med at jeg også er særskilt interessert I Aremark I perioden 1600-1900.

 

Mvh Are

Jeg bestiller 2010-utgaven. Når det gjelder Aremark, kan vi sikkert utveksle litt - har aner både på min mors og fars side der (Espelund, Fyldeng og Grinder for å nevne de seneste ledd, derfra sprer det seg over hele Aremark pluss Øymark, Rødenes og Degernes/Rakkestad). Og det er alt for lite tilgjengelig materiale ut over Østensvigs bøker.

 

vh Ole Henrik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Johan M Setsaas

Ole Henrik: Enig med Are #9 her.

 

Boken fra NSF er kort og godt et "must"...

 

Når det så gjelder de hyllingene som ikke er beskrevet i denne boken, så har endelig fått tid til å se på dette, og det omfatter da hyllingene i 1648, 1656 og i 1661. Har skrevet av teksten for almuens hyllinger, og håper jeg har truffet "riktig" i forhold til geografisk plassering (f. eks har Rakkestad "flyttet" litt på seg..):

 

 

1648 Fredrik III hylling

 

Idde sogn och Eningedalls annex, 16 august.

(Aktstykker...bind II, 1. hefte side 60)

 

(Orig. med 4 segl og sorenskriverens egenh. attest)

Meenige bønder och almue udi Idde sogen och Eningdalls annexa i Idde lehn for disse tvende dannemend af laurettidt, nemblig Olluff Torgardsbøhn (!) och Lauritz Noorbye.- Til at forsegle deres fuldmagt har almuen kaaret: Christen Gunderssøn, Asbjørn Heier, Olluff Biørnestad och Anders Klepper af laugrettidt-Actum Noorbye stefnestue den 16 augustj anno 1648.

(Paaskrift tilhøire for seglene med samme haand som teksten: Efter meenige almuis af forschrefne lehn begiering, denne fuldmagt at veere befattidt, vidner Hans Pederssøn, mann propria.

 

Aremarch sogn och Øiemarch annex 14. august

(Aktstykker...bind II, 1. hefte side 59)

 

(Orig. med 6 segl)

Meenige bønde och almue udi Aremarch sogen och Øiemarch annexa i Marcher for tvende dannemend, nemblig Michell Skarissøn, laugrettismand i Aremarchsogen, och Reer Søebye, laugrettismand i Øemarch annexa, ”hvulchen deris metgifne fuldmagt vi hafve venlig ombedit och tilkaaret efter Aslag Waalen, Tord Fleeuig och Joen Øiestad, laurettismend i Øiemarch annexa, sampt Søffren Lund, Hellie Fladeland och Joen Strømb udi Aremarch sogen, paa voris och deris egne vegne met deris signeter neden undertrucht ar bekrefte. Actum Fladeland den 14 augustj anno 1648

 

Rachestad lehn, 14. august

(Aktstykker...bind II, 1. hefte side 64)

 

(orig. med 23 segl og sorenskriverens egenh. underskrift)

Meninge bønder oc almue udi Rachestad lehn for Rasmus Lijnn och Iffuer Bodaall, laugrettismend her sammestedz. Didtz til confiramtion at menige bønder i forbemelte maader forschrefne Rachestad lehn denne fuldmact i forbemelte maader hafver udsted, daa hafver undernefnte tifve och fire mend med voris soren schrifver paa sin egne och voris, nemblig meninge almues vegne under forzeglet. Actum Biørnestad tingstue den 14 augusj 1648.

Rasmus Jerberg, Lauriudtz Halim, Siguard Melby, Aslach Biørnestad, Peder Moenn, Niels Heyer, Ingebret Halim, Hans Øffreby, Lauridtz Giulim, Peder Findestad, Christopher Eng, Jonn Haoug, Rasmus Smidzhoff, Lasse Ass, Effuinn Torp, Hødstuord (!) Tierness, Oluff Synstegaard, Eloff Nachim, Haral Grinistad, Iffuer Bryntorp, Thorchil Tøfften, Villom Korim, Thorstenn Sæuis, Torstenn Ruud.

(Paaskrift tilhøire for nederste seglrække: Christenn Pedherssønn, egen haand)

 

1656 Prins Kristians hylling

 

Ide prestegield 14. juli

(Aktstykker... bind II, 2. del, side 528)

 

(orig. med 12 segl og 2 egenh. underskrifter)

Asbjørn Heyer, Laurids Norbye, Olluff Norbye, Anders Jenssønn, Olluff Biørnestad, Suennd Schottenn, Brynild Biørnnestad, Christenn Gundersønn, Truels Søffrensønn, Anders Halffuordsønn, Hanns Pedersønn och Peder Nielsønn, eedsourne laugrettesmend udi Ide prestegield etc.., for ”erlig och fornumstig mend Niels Hoff och Simenn Poffuelsboe” etc.., ord for ord som foregaaende.- Actum Haldenn dend 14 julij anno 1656.

 

Øyemarch annex 17. juli

(Aktstykker.... bind II, 2. del, side 527)

 

(Orig. med 12 segl og en ledig seglplads samt sorenskriverens egenh. underskrift)

Kiendes efterschrefne Schiøller Gilsøe, Ree Søbye, Steener Dybuig, Niels Bønn, Euind Stichle, Joenn Knold, Steenn Kaseboe, Olle Sanndtorp, Michell Buer, Peder Torp, Joenn Kirchebye och Suennd Nielsønn, ædsouren laugrettismend i Øyemarch annex oche hermed for alle vitterlig giør, at vi hafver afferdiget erlig och fornumstig mand Halffuor Graabøel och hannem fuldmacht gifven paa alles voris veigne i forschrefne Øyemarch annex at forreise til Christiania after høistbemelte hans kongelige mayt.s befaling til hans førstelige naade prindsens hylding, och der paa samptlige voris veigne aller underdanigsten at aflegge och giøre dend plicht och schyldighed som vi til høystbemelte hans kongelig may. Och hans førstelig naade prindsen underdanigsten plichtschyldig ehre. Des til vidnesbyrd hafver vi trøcht voris zegneter her neden. Actum Haldenn den 17 julij anno 1656.

(I margen til venstre: Sorenskriverens segl med omskriften: Jens Jensen, egen hand)

 

Nedre Rommerigiss fogderie 30. juni, 1.3., 4., 5. og 7. juli

(Aktstykker... bind II, 2. del, side 521)

 

(orig. med 13 segl og sorenskriverens egenh. underskrift.)

Christopher Ramstad och Olluff Fieringsby, ædsvorne laugrettesmend udi Feet prestegeld, Thore Slogum och Shristopher Therud udi Scheedsmoe sogen, Oluff Norum, og Thore Schee udi Sørum sogen, Gudmund Ruud och Gudmund Tored udi Ourschoug prestegield, Thormoe Westring och Tholluff Børissrud udi Høelansz prestegield, saa och Aslach Bøler och Joenn Barbøell udi Eegnebachsogen, alle samtlige boendis udi Nedre Rommerigiss foegderie, for ”disse efternefndte dannemend, nemblig udaf Feedt prestegield Peeder Windessnes och Siufuer Fierinby, af Schiedzmoe sogen Jacob Asach och Suend Løchenn, af Sørumb sogen Reinholdt Bierche och Christen Asach, af Ourschoug prestegeld Oluff Huuseby och Anders Hanneborg, af Høeland Tharild Reckestad och Halduor Stoperud, saa och af Eenebach prestegield Hans Østenbøel och Oluff Omberg.- Voris bigdelensmender iligemaader som udschiches, ere disse eftermeldte, Peder Jøelsenn, Hanss Staldzberg, Gunder Frogner, Rasmuss Fos, Suend Rachestad och Abraham Bøler.- Actum forberørte thingsteder, Hoffuind, Thomt, Aelgaard, Huuseby, Riiser och Barbøel paa Nedre Rommeriige dend 30 junij, 1 julij, 3. ejusdem, 4 dittp, 5 och 7 julij anni (sic) Salvatoris 1656.

(I margen til venstre: Sorenskriverens segl med underskriften: Rassmus Michellssøn Paludanus, mann propria)

 

 

1661 Arvehylling

 

Høland prestegjeld, 27. februar.

(Aktstykker… Bind III, 1. hefte, side 177)

 

(Orig. med 6 segl uten underskrift)

Olle Doltorp, Gunder Schreppestad, Gulbrand Huchebøll, Halduor Stumperud, Knud Effuindby och Brynild Løhren, æ. L. Udi Høelandtz prestegield, for Jørgen Ousby och Od Thuen sampt bundelensmanden Suend Rachestad. Actum Riiser tingstufve dend 27. februarij 1661.

 

Idd og Enningdal sogn 24. juni.

(Aktstykker… Bind III, 1. hefte, side 189)

 

(Orig. Med 6 segl uten underskrift)

Til voris allernaadigste herris och kongis arfvehylding etc., hafver vi fattige och ringe almue, h. K. M. S underdanigste bønder och tienere af Idde och Eningedals sogner, af voris største efne afferdiget voris sognemend Siffuer Laurssønn Norbye, bondelehnsmand i bemelte sogner, och Suend Hallfuorssøn, laugrettismand , at giøre och lade etc…..samt och voris underdanigste supplication at indlegge och om naadig resolution ydmygeligst at anholde…….Til vitterlighed hafver vi ombedet Lauritz och Oluff Norbye, Suend Bøhn, Oluff Biørnestad, Niels Hoff och Peder Setter, laurettismend i Idde lehn, denne fuldmagt paa voris saa vel som paa eigne veigne at forseigle. Actum Halden den 24. junii 1661.

 

Aremark sogn 27. juni

(Aktstykker… Bind III, 1. hefte, side 190)

 

(Orig. med 6 segl uten underskrift)

Niells Bøhn, Joen Strøm, Engelbrert Fange, Brynnel och Oluff Leeruig sampt Torer Bøhn, laurettismend i Aremerchsogen i Marcher, for Joen Gudmundsen Lie och Reeder Andersen Bøhn, laugrettismend hersammesteds……..at de med lensmanden Amund Sambøl……..och met flere deris schyldige plicht aflegger. Saavelsom och dennem hermed fuldmegtiger voris allerunderdanigste och ydmygeligste supplication etc..( som foregående..). Datum Scholleberg i Aremarchsogen den 27. junij anno 1661.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.