Jump to content
Arkivverket

Svend og Svendsdatter i gamle Stavanger (1550-1650)


Leif Salicath

Recommended Posts

Leif Salicath

Navnet Sven/Svend er knyttet til kjente slekter i gamle Stavanger og det er særlig de forskjellige "Svendsdatter" som jeg håper å kunne knytte til korrekte fedre.

 

En av disse er Idken Svendsdatter -etter 1668 som ble gift c1610-1618 med byfogd, rådmann og borgermester Bernt Berntsen d.e. 1570-1636. I Arne Kvitruds "Sammendrag av dokumenter om eiendom i Stavanger 1600-1699" 22.11.1668 ref. Kiellands samlinger, er det nevnt at Svend Pedersen trolig er svigerfar til Bernt Berntsen. Jeg finner ikke hvor han har fått det fra, men antar at det er korrekt.

 

Magdalene Svendsdatter c1553- gift 1) med sogneprest i Gand, Gjert Mikkelsen -1570 og gift 2) med sogneprest i Høyland og kannik i Stavanger, Peder Jensson c1545-1606. Hennes foreldre skal iflg. artikkel i Stavangeren 2-2008 være Sven Iverson og Karin Eriksdatter -1561. Sven far er storbonde på Time, Iver Hognestad.

 

Fortsatt i de samme Sammendrag av dokumenter, finnes det referanse til en Margrethe Svendsdatter som beslektet, trolig søster av Magdalene Svendsdatter. Referansen her er i 17.09.1608 hvor Magdalene Svendsdatter stevnes av Margrethe Svendsdatter for eiendom fra hennes barndom. Magrethe (Margrette) er da borgerske i Bergen. Også 25.6.1617 nevnes Margrethe Svendsdatter og eiendom i Stavanger.

 

Den 3.2.1640 nevnes Hans Kortsen og hans hustru Margrethe Svendsdatter når de skjøter eiendom til Kristen Trane. Jeg vet ikke hvem Hans Kortsen er, men er det mulig at han er bror av Thomas Cortsen Wegner ?

 

En Margrethe Svendsdatter var gift med sogneprest, prost i Stavanger, Jonas Jenssøn -1621. Referansen her er Finne-Grønn: "Den vestlandske slegt Sundt" s. 26, hans 3dje hustru.

 

Ellen Svendsdatter 1584-1649 ble gift aug.1611 i Stavanger med sogneprest på Romerike, Povel Christensen Thrane 1587-1647. Han var sønn av fogd over Ryfylke, rådmann i Stavanger, Christen Christensen Thrane c1533-1600.

 

9.2.1613 nevnes Svend Hanssen når han får grunnbrev på eiendom i Stavanger. I samme avsnitt omtales "Mester Klaus Lauritsen (Skabo) tilforhandlet seg grunnen, som kalles hans hustru Maren Pedersdatters odelsgrunn av Sven Hanssens arvinger" . Maren Pedersdatter (Schønnebøl) er datter av lagmann i Steigen, Peder Hanssen Schønnebøl -før 1612 og dette kan tyde på at Svend Hanssen er bror av Peder Hanssen. I 1628 nevnes Svend Hanssen (Vogt).

 

12.7.1623 nevnes pantebrev fra Johan Svendsen.

 

4.5. 1625 nevnes skjøtebrev til presen Jørgen Svendsen.

 

Jeg kan lett tenke meg at Sven Ivarsøn hadde flere døtre og det samme kan sikkert Svend Pedersen. Da Sven Ivarsøn nok er noe eldre så er det kanskje rimelig å tildele de yngre Svendsdøtre til Svend Pedersen, men jeg savner noen å diskutere dette med og håper derfor på respons på dette innlegget.

Link to post
Share on other sites

Opplysningen om Magdalene Svendsdatter stemmer jo, hun må være "uekte" og hennes halvsøster Maritte er vel kanskje den samme som "Margrethe", men det ser jo ikke ut til at Karin Eriksdatter er mor til noen av dem?

 

DN XV, 696, 20 April 1561, Bergen:

b.XV s.806

Sammendrag:

Mats Störssön, Lagmand Bergen, og to Raadmænd sammesteds gjöre vitterligt, at ved Skiftet mellem Karin Eriksdatter, Borgerske i Bergen, og hendes Stifdatter Maritte Svensdatter efter sidstnævntes Fader Sven Iverssön fremkom Hr. Gert Michelssön, Sogneprest i Gand Sogn i Stavanger Stift, med Begjæring for sin Hustru Magdalene Svensdatter om en Ihukommelsesgave efter sin Fader, som hun ikke kunde arve, hvorpaa de nævnte Arvinger og den afdödes Fader Iver paa Hognestad (i Thime) enedes om at overlade hende den saakaldte Erik Hanssöns Grund ved Klostergaarden i Stavanger.

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Tusen takk, Anita.

 

Ja, det var jo ganske vanlig med hyppig gjengifte i de dager. Det var bra å få plassert Sven Ivarson med flere hustruer, men var Magdalene og Margrethe stesøstre ?

 

Hanssen var det jo mange som het, men kan det allikevel være forbindelse mellom Svend Hanssen, Peder Hanssen og Erik Hanssen idet det ser ut som om de har en knytning via eiendom, eller er jeg helt på viddene ?

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Navnet til moren/mødrene til Magdalene og Margrethe Svendsdatter kan kanskje finnes via oppkalling (som var ganske absolutt den gangen). Det er et poeng at det også var vanlig at førstefødte datter i neste ekteskap gjerne ble oppkalt etter avdøde forrige hustru.

 

Magdalene Svendsdatter er den jeg vet mest om. Hun var som nevnt ovenfor gift 1) med sogneprest i Gand, Gjert Mikkelsen -c1670 og gift 2) med sogneprest i Høyland, kannik i Stavanger, Peder Jensson c1545-1606. Under restaureringsarbeide i 1933 ble det funnet et epitafi etter ham i Høyland kirke. En artikkel om funnet av Ola Aurenes er publisert i Stavanger Museums årshefte nr. 50 (1939-40) side 115-118: http://www.museumsta...yland kirke.pdf Der omtales 3 døtre, nemlig Sidsel, Kirsten og Margrethe.

 

Kirsten Pedersdatter -c1612 gift med byfogd i Stavanger, Jacob Søfrensen -c1616

Margrete Pedersdatter gift med byfogd i Stavanger, Mats Nilsson -1618

Sidsel Pedersdatter 1598-1640 gift med byfogd i Stavanger, Thorn Søfrensen (Schive) c1580-1634

 

Tre sønner (epitafiet viser også 3):

Samuel Pedersen (Vatne) 1575-1635 lensmann i Høyland gift med Maren Pedersdatter Block 1583-1672. Barn: Gabriel, Peder, Peder, Malena, Maren, Kirsten og Anne.

ref. http://home.online.n...1/html/f354.htm m.fl.

Daniel Pedersen Vatne c1583-1630, sogneprest i Vanse gift med Ingeborg Olufsdatter Mechlenborg c1575-. Ref. vagshaug.no. Barn: Adriane, Sofie, Susanna og Kirsten.

Jens Pedersen (Vatne) c1586-1608 (noe usikker).

 

Av Sidsels barn kjenner jeg bare Karen, Søfren og Kirsten, men det er trolig mange flere.

Jeg har ingen informasjon om Kirsten og Margretes barn.

 

Jeg antar at Sidsel må være yngst og at Kirsten og/eller Margrete er de ukjente mødrenes navn. Når Kirsten "går igjen" i neste generasjon er det en indikasjon på at hun er mor til Magdalena, men la meg føye til at dette er bare gjetning uten sikkert bevis.

 

Jeg er usikker på om den Margrethe som iht. Ole Aurenes var gift med Jonas Jenssøn er identisk med "borgerske" i Bergen, men sistnevnte er kanskje den som har best kildebelagt slektsskap med Margarethe. Kan alle de i #1 nevnte Margrethe være samme person ? Jonas Jenssøn var gift 3 ganger og kun barn født etter 1600 er kjent. Hvis han var gift med Magdalenas søster Margrethe, er trolig ingen av de kjente barna hennes, da hun må være født ca 1555 eller der omkring. Det virker også usannsynlig at hun lever langt ut på 1600-tallet samtidig som Jonas får barn.

 

Jonas Jenssøn og en av hans andre hustruer Madelene Thomasdatter nevnes i Stavanger Domkapitels domsbok http://da2.uib.no/cg...d=158&storleik= den 24.sep.1605.

 

Magdalene nevnes 25.mai.1608 i Høyland så hun må være død etter det (gamle Magdalene på Vatne). http://da2.uib.no/cg...d=183&storleik=

Link to post
Share on other sites

Jeg kan ikke se at den lenken du henviser til sier noe om at epitafiet i Høyland kirke er over sognepresten Peder Jenssøn, tvert imot sies det jo at det sannsynligvis er over en fogd, og barnas navn er jo ikke nevnt i artikkelen (nå virker forresten ikke lenken lenger).

 

Arne Kvitrud: Sammendrag av skjøter og andre dokumenter om eiendommer i Stavanger 1600-tallet:

17.9.1608 (KA-regeste) stevnet Marette Svendsdatter borgerske i Bergen ved fullmektig Morten Bertelsen: Madelena Svendsdatter på Vatne for en grunn i Stavanger. Det var komt fra henne i hennes barndom. Hun hadde ikke fått dokumenter fra hennes verge Jakop Sørensen. Hun hadde stevnet Hr Daniel Pedersen, avdøde Hr Jens Pedersens barns fullmektig, Samuel Pedersen og Jakop Sørensen på sin kvinne Elline Pedersdatters vegne. De hadde ikke møtt ved lovlig stevning. De fikk bot. Undertegnet lagmann Povel Let.

16.10.1608 ble dette lest for Madelene på Vatne og Samuel Pedersen, i nærvær av Henrik på Stangeland og Reier på Trones.

4.10.1608 ble dokumentet lest for Jakop Siversen personlig i Stavanger, Jørgen Riber, mester Arnt og Peter Karstensen borgere i Stavanger.

18.11.1608 lest for Hr Daniel Pedersen på Vansø.

 

Ut fra dette kjennes vel bare 4 barn av Peder Jenssøn og Magdalena Svendsdatter Vatne, Daniel. Jens, Samuel og Elline. Eller finnes kildebelegg for at det også fantes ytterligere 3 døtre Kirsten, Margrete og Sidsel?

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Jeg har tvilt litt på drøftingen av epitafiet også ut fra at det er et urimelig stort spenn i tid mellom Sidsel og Margrethe, men hvilken Peder er de da døtre av ?

Link to post
Share on other sites

Du la inn lenken under Gram-debatten, det hadde vært fint om du la den inn på nytt her.

 

Jeg så litt på Thorn Sørensen Schives hustru Sidsel Pedersdatter, hennes fødselsår er satt til ca. 1598 og barnas fødselsår fra ca. 1618 og fremover. I og med at Magdalena Svendsdatter var voksen og g.m. Gjert Mikkelsen i 1561 (DN XV, 696), må hennes fødselsår settes til omkring 1540. Da er det helt umulig at hun skulle ha en datter født 1598.

Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Litt dårlig tid og da går det galt. Her er en ny lenke til epitafiet i Høyland kirke http://www.museumsta...yland kirke.pdf Jeg håper den ikke utgår som den forrige.

 

Når det gjelder de 3 Pedersdøtre nevnt der, så er det vel ikke så mange kandidater som kan være deres far. Det er rimelig sikkert at de er av "bedre familie". Hvis en ser helt bort fra at de har noe med Gand/Høyland å gjøre, så er det i Stavanger noen aktuelle fedre. En av disse er Peder Hanssen (lagmann i Steigen) som eide flere eiendommer i Stavanger, ref. "Sammendrag av dokumenter om eiendommer i Stavanger 1600-1699", nevnt 1607-1609. Peder Justesen Saxe 1588-1652 er for ung (ihvertfall når det gjelder Sidsel), sorenskriver og fogd. Peder Ravn er vel også for ung (mye aktiv med eiendommer fra 1620 og utover). Det ville ellers vært vel oppsiktsvekkende hvis vi har funnet 3 ukjente døtre av Peder Godtzen c1560- (altså søsken til Søfren og hans 3 brødre). Da burde de vært kjent. Det samme gjelder mulige døtre av Peder Thrane c1550-1602.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.