Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore Johansen

Opplysninger om hvem som er gravfester

Recommended Posts

Tore Johansen

Vet noen hvor jeg finner opplysninger om påstått taushetsplikt i forhold til hvem som står som fester av en grav?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Gravferdsloven finnes på Lovdata, men jeg vet ikke om det står noe om taushetsplikt der:

http://lovdata.no/al...960607-032.html

 

 

 

Jeg finner ingen ting om noe taushetsplikt i gravferdsloven, Skedsmo nektet meg opplysningen p.g.a. taushetsplikt. Oslo oppgir det tvert uten dikkedarer, noe som også gjelder alle andre steder jeg har spurt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Det stemmer at det ikke står noe om taushetsplikt i gravferdsloven, ei heller i forskriften til loven, og jeg har ennå til gode å finne noe om taushetsplikt i vedtektene dent enkelte kirkelige fellesråd har fastsatt. Det betyr vel at kun reglene i offentlighetsloven gjelder. Jeg har som Tore Johansen opplevd at kommunene (gravferdsetat/kirkelig fellesråd) har ulik praksis når det gjelder informasjon om fester.

 

Jeg vil derfor anbefale at du henvender deg skriftlig til FAD for å få departementets vurdering.

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Det stemmer at det ikke står noe om taushetsplikt i gravferdsloven, ei heller i forskriften til loven, og jeg har ennå til gode å finne noe om taushetsplikt i vedtektene dent enkelte kirkelige fellesråd har fastsatt. Det betyr vel at kun reglene i offentlighetsloven gjelder. Jeg har som Tore Johansen opplevd at kommunene (gravferdsetat/kirkelig fellesråd) har ulik praksis når det gjelder informasjon om fester.

 

Jeg vil derfor anbefale at du henvender deg skriftlig til FAD for å få departementets vurdering.

 

DTH

 

 

 

Det var en god idè, men hva er FAD?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)

Kapittel II. Graver

 

§ 19. Gravregister

I tillegg til gravkart etter § 4 skal det for hver gravplass foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår.

Gravregister omfattes av lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og retten til innsyn i registret reguleres i lovens § 18. Opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt, og registerføreren skal avgi skriftlig taushetserklæring.

 

http://www.lovdata.no/for/sf/fa/ta-19970110-0016-002.html

 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger

 

http://www.lovdata.no/all/tl-20000414-031-003.html#18

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)

Kapittel II. Graver

 

§ 19. Gravregister

I tillegg til gravkart etter § 4 skal det for hver gravplass foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår.

Gravregister omfattes av lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og retten til innsyn i registret reguleres i lovens § 18. Opplysninger om anonyme gravlegginger og personlige forhold er undergitt taushetsplikt, og registerføreren skal avgi skriftlig taushetserklæring.

 

http://www.lovdata.n...0-0016-002.html

 

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger

 

http://www.lovdata.n...031-003.html#18

 

 

Javel, her må lese meg opp. Forøvrig er mail til dep. sendt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Jeg ser ikke bort ifra at enkelte kommuner/gravferdsetater anser gravfesting som et privat forhold mellom fester og kommune, og jeg kan ha forståelse for at noen kan mene at gravfesters navn skal være unntatt offentlighet. Samtidig vet jeg at mange kommuner likevel oppgir denne informasjonen på forespørsel, noe vi som leter etter nålevende slekt, har stor glede av.

 

Jeg er derfor redd for at en henvendelse til FAD vil resultere i en uttalelse og en innskjerping derfra om at denne type opplysninger faktisk er underlagt taushetsplikt.

 

Jeg foreslår derfor at du heller ber gravferdsetaten i angjeldende kommune om å videresende en henvendelse fra deg til gravfesteren, så får det være opp til denne om han/hun ønsker å besvare din henvendelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Fint om noen vet hvordan personopplysningslovens §18 skal forstås i denne sammenhengen...

 

 

(...)

Jeg er derfor redd for at en henvendelse til FAD vil resultere i en uttalelse og en innskjerping derfra om at denne type opplysninger faktisk er underlagt taushetsplikt.

 

Jeg foreslår derfor at du heller ber gravferdsetaten i angjeldende kommune om å videresende en henvendelse fra deg til gravfesteren, så får det være opp til denne om han/hun ønsker å besvare din henvendelse.

 

Veldig enig med Tore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Jeg ser ikke bort ifra at enkelte kommuner/gravferdsetater anser gravfesting som et privat forhold mellom fester og kommune, og jeg kan ha forståelse for at noen kan mene at gravfesters navn skal være unntatt offentlighet. Samtidig vet jeg at mange kommuner likevel oppgir denne informasjonen på forespørsel, noe vi som leter etter nålevende slekt, har stor glede av.

 

Jeg er derfor redd for at en henvendelse til FAD vil resultere i en uttalelse og en innskjerping derfra om at denne type opplysninger faktisk er underlagt taushetsplikt.

 

Jeg foreslår derfor at du heller ber gravferdsetaten i angjeldende kommune om å videresende en henvendelse fra deg til gravfesteren, så får det være opp til denne om han/hun ønsker å besvare din henvendelse.

 

 

Jaja, det er nok litt sent nå. Vi får håpe på det beste, at de ikke legger alt for mye i det. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Beklager at jeg ikke så nøyere igjennom gravferdsforskriften tidligere i dag. Burde ha sett paragrafen Anne-Lise Hansen viser til.

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg synes det er høyst usikkert hvordan denne paragrafen skal forstås, så om noen har forslag til hva bestemmelsen kan innebære for opplysninger fra et gravregister, er det fint.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Et vedtak i kommunen/gravferdsetaten om begrenset tilgang til denne type opplysninger skal i henhold til Forvaltningsloven uansett begrunnes med henvisning til lovhjemmel. Det skal dessuten informeres om adgang til å klage over vedtaket.

 

Altfor ofte syndes det i forvaltningen mot dette - og altfor ofte godtar vi som brukere det uten å mukke...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

 

 

Altfor ofte syndes det i forvaltningen mot dette - og altfor ofte godtar vi som brukere det uten å mukke...

 

 

 

Ikke jeg. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Mail fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kirkeavdelingen ankommet ang dette tema.

 

Her er link til lovtekst de henviser til.

 

 

 

 

Forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) § 19, se lenke:

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/fa/fa-19970110-0016.html&emne=gravferdsforskrift*&&

 

Festeforhold og taushetsplikt er blant annet omtalt i rundskriv V-18 B/2006 Opplysninger om dødfødte barns grav, se lenke:

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rundskriv/2006/rundskriv-v-18-b2006.html?id=109635

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vigdis Brenna

I følge rundskrivet kan opplysninger gis til barnets etterlatte. Hvem er et dødfødt barns etterlatte? :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

I følge rundskrivet kan opplysninger gis til barnets etterlatte. Hvem er et dødfødt barns etterlatte? :unsure:

 

 

 

Det er vel barnets foreldre, ville jeg tro.

 

Men akkurat den problemstillingen er ikke akuell i dette tilfelle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Endelig svar fra kirkevergen i Skedsmo ankom pr. mail i dag. Jeg må si de har lagt seg i selen for å unngå og opplyse om gravfester.

De engasjerte jurist for å se på saken og kom opp med de samme paragrafer som de fra Dep. over her.

Dette med slektskap til avdøde var også vanskelig, svaret på det var som følger:

Når det gjelder gravregister har vi tatt dette med jurist, og fikk det svar at loven var å forstå slik at det skulle være direkte opp- eller nedadstigende linje samt søsken til fester som kunne få opplyst hvem som var fester, dersom spørsmålet var begrunnet, og vi godtok begrunnelsen

 

Er man i rett nedadstigende linje så er man kanskje festeren og trenger ikke å spørre om det kanskje! :rolleyes:

Et hakk på siden var vist ikke nok.

 

Så vet vi det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Åsbjørg Susort

Det står jo i rundskrivet som det er lenka til i #17 at det ikke er taushetsbelagt;

 

Opplysning om hvem som er fester

Departementet antar at opplysning om hvem som har festerett til en grav, i utgangspunktet ikke er et personlig forhold som er taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13 annet ledd. Dersom festeretten kan røpe et personlig forhold som er taushetsbelagt, vil imidlertid også opplysninger om hvem som er fester, kunne være underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. I slike tilfeller må kirkegårdsmyndighetene innhente samtykke fra festeren for å kunne opplyse om hvem som er fester av graven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Vil anbefale deg å skrive til kirkevergen igjen med henvisning til rundskrivet.

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Johansen

Det står jo i rundskrivet som det er lenka til i #17 at det ikke er taushetsbelagt;

 

Opplysning om hvem som er fester

Departementet antar at opplysning om hvem som har festerett til en grav, i utgangspunktet ikke er et personlig forhold som er taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13 annet ledd. Dersom festeretten kan røpe et personlig forhold som er taushetsbelagt, vil imidlertid også opplysninger om hvem som er fester, kunne være underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. I slike tilfeller må kirkegårdsmyndighetene innhente samtykke fra festeren for å kunne opplyse om hvem som er fester av graven.

 

 

 

 

 

 

Under hvilken paragraf leste du dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.