Gå til innhold
Arkivverket
Anne Lise Hovdal

Skifte i Bøygard i Ål i 1703(artikkel i Genealogen nr.1 for 2013

Recommended Posts

Anne Lise Hovdal

Jeg har nå med stor interesse omsider lest artikkelen om "Skifte i Bøygard i Ål i 1703", etter Siver Olbjørnsen Bøygard. Han var bror av en av mine sannsynlige forfedre Knud Olbjørnsen som var

bruker i Medgarden i Ål. Det spørres blant annet etter om forbindelse mellom dette skiftet og et brev av 24.februar 1602. Jeg har ikke noe svar på det, men merker meg at det nevnes en Sigrid

blant farsøsknene til den som skriver i 1602(om jeg har oppfattet dette riktig). Jeg merker meg jo også at Olbjørn i Bøygard har en datter Sigrid(søster av min forfar Knut og Siver som det ble

holdt skifte etter i 1703). Sigrid er der den andre av døtrene, og en teori slår meg at hun kan være oppkalt etter sin mormor. Da kan jo Sigrid nevnt i 1602 være mor til Anne som var gift med

Olbjørn. Det kan selvsagt også være at hun er oppkalt etter farmor. Dette er kun teori. Kanskje noen som kan svare på det forfatteren Rune Nederud skriver om her, eller har det kanskje

kommet inn noen svar til deg Rune om du ser dette? Jeg skal ellers videre på Knuds sannsynlige datter Anne Knudsdatter, og ektemannen Ola Knudsen Nedre Sundre(ca 1655- etter 1721)

Prøver meg på lenke til skiftet i 1703:

 

http://arkivverket.n...ize=full&mode=0

 

 

Er ellers synd at det ikke er mulig å få sett skiftet fra 1664 etter Knuts og Sivers foreldre Olbjørn og Anne, men skiftene som er lagt ut på Digitalarkivet starter på 1671. Skulle ønske noen

kunne komme med noen innspill her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Saksopplysning: Artikkelen sto i Genealogen, ikke i NST.

 

Er ellers synd at det ikke er mulig å få sett skiftet fra 1664 etter Knuts og Sivers foreldre Olbjørn og Anne, men skiftene som er lagt ut på Digitalarkivet starter på 1671. Skulle ønske noen kunne komme med noen innspill her.

 

Det er ganske enkelt fordi den første skifteprotokollen for Ringerike og Hallingdal sorenskriveri starter i 1671. Dersom det har eksistert eldre protokoller - det er ikke sikkert - er de gått tapt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Beklager at det ble feil i overskriften ja. Takk for svaret. Det må iallefall ha eksistert skifter for Ringerike og Hallingdal født 1671, siden det refereres til et skifte i 1664 i artikkelen i Genealogen.

Men et skiftebrev er vel kanskje ikke det samme som et vanlig skifte, og er kanskje ikke ført i noen protokoll.

 

Jeg bør vel ta med noen flere opplysninger om brevet fra 1602. Brever er jo gjengitt slik som det har stått i 1602, og vet ikke om jeg tolket det riktig. I korte trekk kan en si at det er et brev som

forteller om deling av gården Bøygard i Ål. Det ene bruket fikk da navnet Bøygd(det sønde bruket), og det andre Gjermundsgard(det nordre bruket). Loden Endresen hadde vært i skifte med

Endre Endresen(broren). Endre hadde vel blant annet eiendom i Nordre Thommel og Øsigg. Loden eide i gården Schellung, Bratterud, Vesteren og Hiekom og i Graf som lå i Heddal. Tror jeg

misforstått det jeg tidligere skrev om farsøsken. Tror dette må være søsken av Loden og Endre Endrsen(??): Sigridt, Randi. De skulle ha så mye gods som deres mor hadde eid i Hallingdal.

Her nevnes Bøigd(søndre del av Bøygard) og Strand i Ål, Rotnem(er vel i Gol?) og Skattebøl i Ål, og gården Bredal nevnes. Ellers så var det blant annet vitne Helge Olsdatter(72 år i 1703), som

fortalte om skiftebrevet etter Olbjørn Bøygard og kona Anne i 1664. Navnene på Anne og Olbjørns barn var:

1) Siver Olbjørnsen som var død ca 1687, og ved skiftet i 1703 var det ca 16 år siden. Gift med Guri Aslesdatter

Han hadde barn ved skiftet i 1703. 2sønner og 4 døtre nevnt ved skiftet i 1703)

2)Knut Olbjørnsen som var født ca 1624(har jeg fra gamle Ål bygdesoge), og gift med Ågot Syversdatter

3)Iscah Olbjørnsen

4)Guruo Olbjørnsdatter

5)Sigri Olbjørnsdatter

6)Gjertrud Olbjørnsdatter

7)Tor Olbjørnsen. Han var død før 1703, og hans sønn Ole nevnes

Til Siver her var:Peder, Gjermund, Ingri gift med Siver Olsen, Anne gift med Knud Herbrandsen Skrindo, Gro og Margit. Den siste hadde datteren Gunhild Isachsdatter som slegfredsbarn(barn

utenfor ekteskap). Gjermund her kan iallefall tyde på tilknytning til Gjermundsgard som kanskje er gårdsnavn etter en Gjermund som ryddet denne gården(??). Knut Olbjørnsen(min forfar

hadde barna Anne og Knud

 

Dette starter på side 65 i Genealogen nr.1 2013 med "Forsøk på forberedelse av artikkel og innspill til samarbeidsprosjekt", og selve skiftet i 1703 med de nevnte opplysninger og en del mer starer på

side 66 i samme hefte. ER vle ellers også å merke seg at

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Det må iallefall ha eksistert skifter for Ringerike og Hallingdal født 1671, siden det refereres til et skifte i 1664 i artikkelen i Genealogen. Men et skiftebrev er vel kanskje ikke det samme som et vanlig skifte, og er kanskje ikke ført i noen protokoll.

 

En skifteprotokoll er i praksis ei kopibok, der man førte inn skiftebrevene som ble forfattet i forbindelse med offentlig skiftebehandling. Skifteprotokollene ble til fordi man ønsket dokumentasjon i tilfelle de originale skiftebrevene gikk tapt. De eldste vi har bevart, begynner i 1656 (Aker sorenskriveri og Namdal sorenskriveri). Eldre skifteprotokoller enn dette har kanskje ikke eksistert. Praksisen med å forfatte skiftebrev er imidlertid langt eldre; vi har bevart skiftebrev (diplomer) fra 1300-tallet, trykt i Diplomatarium Norvegicum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Reidar Oddløkken

Beklager at det er litt på sida, men er det samme Bøygard-navnet som sangduoen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Beklager at det er litt på sida, men er det samme Bøygard-navnet som sangduoen?

 

Ja, se artikkelen om Bøygard på Wikipedia.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Takk for interessante svar her. Sangduoen Bøygard har jeg ikke hørt om før

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Yttri

Når det gjelder skifter fra før 1671, er det i alle fall for Ringerikes del noen få skifter som er gjengitt i tingbøkene på 1660-tallet. Dersom det omtalte skiftet er fra 1.halvår i 1664, kan det kanskje finnes i tingbok I 5, som går fra 7.12.1663 til 17.7.1664. Deretter er det vel en lakune fram til 16.1.1665.

 

Det er vel et forsøk verdt å sjekke om skiftet finnes der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Takk for det svaret, og skiftebrevet var datert 27.april 1764. Så jeg skal se om jeg finner det i denne tingboka hvis den er digitalisert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Finner dessverre ikke noe skiftebrev der, men skrifta i den protokollen er jo nærmest uleselig. Jeg kan derfor ha oversett noe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Yttri

Er det ikke det som står på side 45?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Slutter meg til flere av antakelsene. Setter samtidig inn en kladdetranskripsjon av den angjeldende siden. Korreksjoner mottas med takk.

 

Mvh Are

 

 

http://arkivverket.n...ize=full&mode=0

 

(fol. 45a)

 

(…)

 

Olle Arnnegaard, olle Halffuorsgaard, Aasuolff seel, Herbrand [T]rinndterud, Tru[e/n] gunildgaard och torchel opßattoe, Edßordnne laug- Rettetz i aahls prestegield i Hallinng dahlenn – Tommens Tommeßen Sorenn schriffuer Samme stedß: udi Hanns Absensia Hanns tienner Raßmuus Nielßenn Kruße – Kienndis och Giør Hermed for alle Vitterlig at Anno Christi i664: den = 27: April: vaar vi med Huer Anndre = Forsamblet paa bøygaard = Her ibm: Did beden aff Erlig och Fornumstige mannd = Siuffuer bøygaard = Her at schiffte och Delle Huis Fastegoes der tombteß Effter Hanns Sahl: Forældre, Jmellum Deris effter latte børnn = och børnne børnn Naffn-lig Siffuer och Knud olbiørnnsßønner, deris broder Sønn olle tordsenn och Jnngen Guri Sigri och Giertrud olbiørenns døttre, offuerenndis olle schøffuenn udi lenns manndenn Tommes H[o]ff sted, och bleff anndgiffuet at verre Eienndis udi Hoffuit bøllet = xx Løboel: med bøxsel och Aaßede imed Hus ibm = 6 løboel med bøxßel och Aasede = i Seel ibm = 6 løboel med bøxßel och Aaßede = 6 løboel i gaardbierg i gol schylde joes?? = Huor aff er lodtnit paa den Elste broder Siffuer olbiørnnsøn i Hoffuitbølet: bøygaard = Halffottennde løboel med bøxßel och Aasede paa Knud olbiørnnsønn, er lotnnit i med gaard = 6 = løboel, med bøxßel och Aaßede, och Halffanndet løboel i bøyegaard, deris brodersønn olle tor-senn = 6 = løboel i Seel: med bøxßel och Aasede = ij løboel i bøyegaard, angierd olbiørnns daatter enn fierinng Rinngere ennd Fiere løboel i goebierg = guro ol/biørns/datter enn Fierinng Rinngere enn Fiere løboel i bøyegaard = Sigri olbiørnnsdaater Toe løeboel och j Fierinng i goeberig och ij løbol i bøyegaard, giertrud olbørnsdaatter enn Fiering Rinnggere enn Fiere løbol i bøyegaard, en saa it Halff løbol til offuers, som Falder alle arffuinngernne at schiffte sig imellum, Huilchet den Elste broder til Falder at giøre di anndre udellen giffue den schyld for deris part i Hanns aaßede effter lougen deß til Vindesbiurd nnder Vorris Her neden Vnnder troechte (fol. 45b)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svarene. Har holdt på mye med kilder på 1700-tallet og noe på slutten av 1600-tallet(skifter og kirkebøker), og må vel jobbe mer med å lese kilder fra 1600-tallet tydeligvis. For ordens skyld forsøker

jeg meg på lenke til tingboka, og det starter vel øverst på side 45:

 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/29316/47/?size=full&mode=0

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Noen som har funnet om det er noe skifte på Knut Olbjørnsen i Medgarden, og kona Ågot Syversdatter? Er jo antatt at Anne Knutsdatter som var( gift med Ola Knutsen Nedre Sundre)

var datter av Knut og kona Ågot. Har oppgitt Botolf Baklien som kilde her ser jeg. Skulle gjerne ha fått det bekreftet. Har letet i register bak på skiftene frem til 1728 på Digitalarkivet.

Mulig jeg skulle ha tatt opp dette som eget emne.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Takk for den lenken, men finner ikke noe skifte i Medgard før 1746. Mulig jeg er dårlig til å lete.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.