Gå til innhold
Arkivverket
Jostein Magne Børnes

Jlderj Sørensdatter Sal. Hr. Gabriels Effterleffuersche (på NETLAND)

Recommended Posts

Jostein Magne Børnes

God kveld,

 

Er det noen som har noen ide om hvem denne Ildrid Sørensdatter er (som var gift med Fjellbergpresten Gabriel Andersen Bang?

 

Dere er også velkomne til å kommentere oppsettet og konklusjonen!:

 

mvh, Jostein Børnes

 

UNder har jeg klippet inn de opplysningene jeg har funnet om familien:

 

 

Foreløpig oppsummering/Oversikt over Netteland i Kvinnherrad og dets eiere/oppesittere

 

1. Odelsskatten 1624

 

I odelskatten 1624 så står en "Anders Nolch samt herr Gabriell Andersen barns gods" som eier av 2 løb sm og 2 hud i gården Netland. I tillegg kan det være grunn til også å nevne Peder Netteland som satt med eierparter i 3 ulike gårder

 

 

 

2. Landskatten 1626

 

Landskatten 1626:(her står det Anders Nolch og Eldri med hennes barn eiger i Netteland 2 lp sm og 2 hud)

 

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbt/L0042/0004/0002, Landskatt pinse: F Sunnhordland,

 

Bergenhus, Sunnhordland, 1626-, oppb: RA

 

 

 

3. Landskatten 1626

 

Landskatten 1626 (Her står det at Eldri eiger parten i Netland som lyder på 1 lp sn og 1 hud)

 

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbt/L0043/0003/0002, Landskatt jul: 6 Sunnhordland, Bergenhus, Sunnhordland, 1626-, oppb: RA

 

4. Matrikkelen 1647

 

En kan videre lese at i matrikkelen 1647 at eierne er:

Axel Mowat som eier 1 lp sm 1 hud, mens enka Eldrid da har pantsatt resterende som er 1 lp 1 hud . Det er trolig dette pantet som Ole Andersen Eikaland(bror til Rike Pål krever innløst )

 

Brukerne er: Eldri av 1 lp sm 1 hud og Siffuer av 1 lp sm 1 hud

 

5. Sunnhordland tingbok 7 1659 - 1661

 

I Sunnhordland tgb 7 30 b finner vi følgende:

 

Olluff Echeland(søn av Anders Brynjulfsen Havnerås) Haffde Ladet Steffne Jldrj Netteland med hendess Tuinde Døttre, Sampt Suoger Jan graa. Anlangende Jldress brugende Jordepart Olle Fra hende har Till Vnderpandt Effter Opleste pandtebreffs formelding, Beuiste Med Laurss och Thomas Hiorteland. At de for Jt Fierding Aar siden Waar med Olle hoss Jldrj och Opsagde panttet, Och Endog Att Jngen aff de Jndsteffnte Møtte Eller Nogen paa Deriss Wegne med Louglig Forfaldz Widne. Saa Opsagde Olle Enden Panttet Anden gang. Och Till parterness bedre effter Rettening Till Neffnt Tuinde Mend de Wed Kommende Panttet Jnden Tuinde Maaneder till Løssning at opkynde,

 

6. Sunnhordland tingbok 8 1662

 

SUNNHORDLANDD TGB 8 30a:

Anno Chr. 1662. Den - 9. 8bris. Waare Wi Effterschr. Christen Bertelsen Soernschriffuer Offuer Sundhorlehn, Anders Liøness, Olle Liussøen och Olle Siuffsetter, laug Rettessmend i Strandebarm och Joendall schibreder, Laurss Schaale, Knud gudall och Nielss Nattersta Laug Rettessmend i quindheretz schibrede, Effter Laug Anfordring forsamblet paa Netteland Retten At betienne, Till Huilchen Tid och Sted haffde Olle Echeland Med Slodz Citation ladet i Rette Citere Jlderj Sørensdatter Sal. Hr. Gabriels Effterleffuersche ibm. Formidelst En Deell penge hun hannem effter i Rette lagde Hendes Vdgiffne handschrifft Dat. den - 21 Junii Anno 1658. Liudende paa - 49 Rdr laantte Penge Jttem paa - 32 Rdr Som Olle <tue Tra> laant Sal. Truelss Gabrielss och Satt henne <Er de> Anpart i Netteland Till Forsichering, Aff <Jmell> Forn. Begge summer Jldrj Haffde forplichtet sig <> aarlig Rentte a: 6 s. Er Om Aaret - 5 Rdr 6 s. och Och Aff - 5 Rdr - 7 Aarss Rentte for hendes Datter a: 30 s. Noch Olle Vdlagt For Jldrj for schatt leding och andet effter Fogdens quittering Saa Ald Rentten och Alt forn. beløb effter Richtig Regning Till - 35 Rd 3 mrk Huor paa Enchen haffde betalt med Fæ at Føde 8 Rdr, Saa der paa Rester - 27 1/2 Rdr,

> > > Giør saa Hoffuetstoelerne med Rentten tillsammen - 113 1/2 Rdr Och Satte forn. Olle Echeland udj Rette Om hand

> > > 30b

> > > Jche Entten bør Strax hans Vdlagt Penge med Rentten som Resterer, Eller och at till Træde Hans pandt, Som er for de - 49 Rdr - 1/2 løb S. 1/2 Hud i Netteland, och for de - 32 Rdr aff Sal. Truelsses part - 1/2 løb + 3 mrk Smør och - 1/2 Hud, Jldrj bleff till Spurdt Om hun Nu Strax Wilde betale ham med Rede penge, Effterdj at Olle Echeland Jche Alleneste Engang Effter pantte breffuets liudelse, Menss Tuinde gang har louglig Opsagt pandtet, Huor Till hun Suarede At hun Jche haffde faaet Penger paa En gang, Kunde Der Fore Jche betale den paa En gang, (Sagde) Fremdeeliss Sagde hun at hun kunde Ligesaa Well giffue ham Rentte, Som hun schulle tage goedzet fra ham och Sette det till En Anden,

> > > Huilchet Olle Jche Wilde Weret Med benøyet, Menss effter Steffningens Jndhold begiertte Endelig Domb,

> > > Da Effter till Tale giensuar och Denne Sags Beschaffenhed, Och Efftersom for Oss er Fremlagt Jldres Vnderschrne. pandte breff Huor udj hun Sig har beplichtet Jnden Jt Fierding Aarss Louglig opsigelse Att betale Rentte och Hoffuetstoell, Eller At lide Jndførsell udj panttet,

> > > Och Effterdj hun Jche nu er Wed de Midell aff løssøre, Att hun hanem der med Kand Vdløsse, Haffuer Wi Der fore Her om for Rette Affsagt At forn. Jldrj Sørens Datter bør effter K. B. 20. Cap. Hendes pandt At Jndfrj Jnden - 12 Maaneder, Eller och hand effter Recessen der udj at lade Jndf<o>re effter louglig Wurdering, udj Rette tide, Effter louglig tillbiudelse, Effter Recessen pag. 27b. Saauit hendes och hendes Datters part Angaaer, Menss Det Som Sal. Truelss gabrielss har pandtsatt de = bør Olle her effter Niude med landschyld byxell och 3 die tage. Jndtill det aff Sal. Truelsses Arffuinger lougligen fraløsses, Eller Det och bliffuer Hannem Wed dom aff De Wed Kommende Odelss baaren fra Wunden,

 

34b

 

 

Olle Echeland Laugbød Till Løsen - 1/2 løb 3 mrk Smør, 1/2 Hud 3 mrk Wahre i Netteland, Som hannem aff
Eldrj Sørens Datter
ibm Waar pandtsatt, och Nest foleden den - 9. 8br. der omgaaet Domb, Huilchet hand begierer Att de Wilde løsse Jnden Tou Maaneder effter Recessen Som Sig der till Kiende Odelssbaarenn

 

7. Kvegskatten 1657

 

Iflg kvegskatten 1657 står brukeren på Netteland,Kvinnherad omtalt som "Prest Enchen" og ho er da eneste oppgitte bruker på ¨gården

 

8. Fogdemantall 1665

 

Iflg fogdens mantall i 1665 oppgis følgende om brukerne på Netteland:

 

Siffuer (Sjur) 69 år bruker 1 lp sm og 1 hud , hans Søn oppis også med navn

Elias 20 år bruker 1/2 lp sm og 1/2 hud

Elleff 19 år bruker 1/2 lp sm og 1/2 hud

 

"Johan Graa" 64 år og hans sønn Gabriell 18 år står oppført som husmenn

 

 

 

I tillegg nevner jeg følgende fra boka «segltegninger fra hylingene i Norge 1591 og 1610:

 

Sognepresten til Fjellberg i 1610 var Peder Andersen og av allmuen i Strandebarm kan nevnes Tosten Nettland med initialene TS i seglet. Denne Tosten er den 16 og siste lagrettesmannen i Strandebarm Skr.

 

9. Sunnhordland tingbok 13 1666 fol 25 b:

 

 

Siffuer Netteland lod læssze
Jan Graas
obliga
tion
paa 50 Rixd
alle
r lontte pennge paa aarlig rentte wd szatt, med forsichring
i hans høstrues odells jordepartt i Netteland
½ løb smør och ½ hud, dat
erit
Netteland den 8 May 1666.

 

Jligemaade lod Siffuer Netteland læssze
Mallene Gabriels datter sallig Jan Erichszens effter leffuersche
hindis obligation paa 54 Rix d
aller
lontte penng imod aarlige renntte, med hindis odells jorde partti Netteland ½ løb smør ½ hud till forsichring. Daterit Netteland den 8 May 1666.

 

10.
Sunnhordland tingbok 15 1670

 

Paa Welbiurdig Luduig Roszenkrantzes wegne for retten oplest

Siffuer Nettelanz affstaaede panttebreff och transport

paa ½ løb smør ½ hud i Netteland for 66 Rd derpaa optaget

huilchet Siffuer sielff aff Mallene Gabrielsdatter haffuer

i pantt, daterit Hatteberg den 8 Novembris 1669.

 

Iligemaade lest tuende mendz Hans Asch och Thomasz Hior-

teland deris giffne prouffsbreff at haffue weret offrwerende

och paa hørtt Mallene Gabrielsdatters ord at haffue giffuet

sin daatter Inger Jansdatter sambt hindis mand Eyleff

Christofferszen ald dend odells rett hinde kand were

tilberettiget wdj Netteland, daterit Netteland den 26 [....]

1670.

 

 

11.
Mail fra Bjarne Hauge 13 jan 2013

 

Eg har bruka ein del av helga til eit nytt gjennomsyn i notatane etter

Anders Ness.

Til slutt fann eg avskrifta hans av nemnde brev.

Han hadde skrive "utdrag" av "Sundvor" si avskrift,

som hadde skrive av etter originalen som var eigd av Ingjald Hjartnes.

 

Det var Oluff Andersen paa Echeland som på tinget på Havnerås

hadde skrive til Elldrj Søffrensdatter Netteland og hennes døtre:

Eldste dottera (nemnd fyrst) Malene Gabrielsdatter gm Joenn Kaalbrender.

Andre dottera, og skriven Malene Gabrielsdatter gm Jann Grouffs.

 

 

12 OPPSUMMERING/Konklusjon:

 

Presten Gabriell Andersen (Bang?)i Fjellberg døde før 1624 gift med

 

Eldrid Sørensdotter døde etter 1662 før 1665

 

DE har barna:

 

1)Truls Gabrielsen som trolig er den samme som «trond gm Inger nevnt i koppskatten 1645»Truls Gabrielsen døde trolig barnløs

 

2)Malene Gabriellsdtr gm Joenn Kaalbrender som mest trolig er identisk med «sallig Jan Erichszens» – her krevs det mer undersøkelser.

 

Deres barn er :

 

Inger Jonsdtr gm Eilif Kristoffersen n 1666

 

Erik Jonson(hvor skal denne «eriken» plasseres)????

 

3)Malene gift med Johan Graa/Gray på Netteland (Jann Grouffs f ca 1601 – d 1666)

 

Deres barn:

 

Elias Jonson Gray f ca 1645 - d 1708 gm Guri Thomasdtr f Hjortland

 

Gabriell Jonsen 18 år I 1665

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jostein Magne Børnes

God kveld,

 

Er det noen som har noen ide om hvem denne Ildrid Sørensdatter er (som var gift med Fjellbergpresten Gabriel Andersen Bang?

 

Dere er også velkomne til å kommentere oppsettet og konklusjonen!:

 

mvh, Jostein Børnes

 

UNder har jeg klippet inn de opplysningene jeg har funnet om familien:

 

 

Foreløpig oppsummering/Oversikt over Netteland i Kvinnherrad og dets eiere/oppesittere

 

1. Odelsskatten 1624

 

I odelskatten 1624 så står en "Anders Nolch samt herr Gabriell Andersen barns gods" som eier av 2 løb sm og 2 hud i gården Netland. I tillegg kan det være grunn til også å nevne Peder Netteland som satt med eierparter i 3 ulike gårder

 

 

 

2. Landskatten 1626

 

Landskatten 1626:(her står det Anders Nolch og Eldri med hennes barn eiger i Netteland 2 lp sm og 2 hud)

 

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbt/L0042/0004/0002, Landskatt pinse: F Sunnhordland,

 

Bergenhus, Sunnhordland, 1626-, oppb: RA

 

 

 

3. Landskatten 1626

 

Landskatten 1626 (Her står det at Eldri eiger parten i Netland som lyder på 1 lp sn og 1 hud)

 

 

 

Kildeinformasjon: EA-5023/Rbt/L0043/0003/0002, Landskatt jul: 6 Sunnhordland, Bergenhus, Sunnhordland, 1626-, oppb: RA

 

4. Matrikkelen 1647

 

En kan videre lese at i matrikkelen 1647 at eierne er:

Axel Mowat som eier 1 lp sm 1 hud, mens enka Eldrid da har pantsatt resterende som er 1 lp 1 hud . Det er trolig dette pantet som Ole Andersen Eikaland(bror til Rike Pål krever innløst )

 

Brukerne er: Eldri av 1 lp sm 1 hud og Siffuer av 1 lp sm 1 hud

 

5. Sunnhordland tingbok 7 1659 - 1661

 

I Sunnhordland tgb 7 30 b finner vi følgende:

 

Olluff Echeland(søn av Anders Brynjulfsen Havnerås) Haffde Ladet Steffne Jldrj Netteland med hendess Tuinde Døttre, Sampt Suoger Jan graa. Anlangende Jldress brugende Jordepart Olle Fra hende har Till Vnderpandt Effter Opleste pandtebreffs formelding, Beuiste Med Laurss och Thomas Hiorteland. At de for Jt Fierding Aar siden Waar med Olle hoss Jldrj och Opsagde panttet, Och Endog Att Jngen aff de Jndsteffnte Møtte Eller Nogen paa Deriss Wegne med Louglig Forfaldz Widne. Saa Opsagde Olle Enden Panttet Anden gang. Och Till parterness bedre effter Rettening Till Neffnt Tuinde Mend de Wed Kommende Panttet Jnden Tuinde Maaneder till Løssning at opkynde,

 

6. Sunnhordland tingbok 8 1662

 

SUNNHORDLANDD TGB 8 30a:

Anno Chr. 1662. Den - 9. 8bris. Waare Wi Effterschr. Christen Bertelsen Soernschriffuer Offuer Sundhorlehn, Anders Liøness, Olle Liussøen och Olle Siuffsetter, laug Rettessmend i Strandebarm och Joendall schibreder, Laurss Schaale, Knud gudall och Nielss Nattersta Laug Rettessmend i quindheretz schibrede, Effter Laug Anfordring forsamblet paa Netteland Retten At betienne, Till Huilchen Tid och Sted haffde Olle Echeland Med Slodz Citation ladet i Rette Citere Jlderj Sørensdatter Sal. Hr. Gabriels Effterleffuersche ibm. Formidelst En Deell penge hun hannem effter i Rette lagde Hendes Vdgiffne handschrifft Dat. den - 21 Junii Anno 1658. Liudende paa - 49 Rdr laantte Penge Jttem paa - 32 Rdr Som Olle <tue Tra> laant Sal. Truelss Gabrielss och Satt henne <Er de> Anpart i Netteland Till Forsichering, Aff <Jmell> Forn. Begge summer Jldrj Haffde forplichtet sig <> aarlig Rentte a: 6 s. Er Om Aaret - 5 Rdr 6 s. och Och Aff - 5 Rdr - 7 Aarss Rentte for hendes Datter a: 30 s. Noch Olle Vdlagt For Jldrj for schatt leding och andet effter Fogdens quittering Saa Ald Rentten och Alt forn. beløb effter Richtig Regning Till - 35 Rd 3 mrk Huor paa Enchen haffde betalt med Fæ at Føde 8 Rdr, Saa der paa Rester - 27 1/2 Rdr,

> > > Giør saa Hoffuetstoelerne med Rentten tillsammen - 113 1/2 Rdr Och Satte forn. Olle Echeland udj Rette Om hand

> > > 30b

> > > Jche Entten bør Strax hans Vdlagt Penge med Rentten som Resterer, Eller och at till Træde Hans pandt, Som er for de - 49 Rdr - 1/2 løb S. 1/2 Hud i Netteland, och for de - 32 Rdr aff Sal. Truelsses part - 1/2 løb + 3 mrk Smør och - 1/2 Hud, Jldrj bleff till Spurdt Om hun Nu Strax Wilde betale ham med Rede penge, Effterdj at Olle Echeland Jche Alleneste Engang Effter pantte breffuets liudelse, Menss Tuinde gang har louglig Opsagt pandtet, Huor Till hun Suarede At hun Jche haffde faaet Penger paa En gang, Kunde Der Fore Jche betale den paa En gang, (Sagde) Fremdeeliss Sagde hun at hun kunde Ligesaa Well giffue ham Rentte, Som hun schulle tage goedzet fra ham och Sette det till En Anden,

> > > Huilchet Olle Jche Wilde Weret Med benøyet, Menss effter Steffningens Jndhold begiertte Endelig Domb,

> > > Da Effter till Tale giensuar och Denne Sags Beschaffenhed, Och Efftersom for Oss er Fremlagt Jldres Vnderschrne. pandte breff Huor udj hun Sig har beplichtet Jnden Jt Fierding Aarss Louglig opsigelse Att betale Rentte och Hoffuetstoell, Eller At lide Jndførsell udj panttet,

> > > Och Effterdj hun Jche nu er Wed de Midell aff løssøre, Att hun hanem der med Kand Vdløsse, Haffuer Wi Der fore Her om for Rette Affsagt At forn. Jldrj Sørens Datter bør effter K. B. 20. Cap. Hendes pandt At Jndfrj Jnden - 12 Maaneder, Eller och hand effter Recessen der udj at lade Jndf<o>re effter louglig Wurdering, udj Rette tide, Effter louglig tillbiudelse, Effter Recessen pag. 27b. Saauit hendes och hendes Datters part Angaaer, Menss Det Som Sal. Truelss gabrielss har pandtsatt de = bør Olle her effter Niude med landschyld byxell och 3 die tage. Jndtill det aff Sal. Truelsses Arffuinger lougligen fraløsses, Eller Det och bliffuer Hannem Wed dom aff De Wed Kommende Odelss baaren fra Wunden,

 

34b

 

 

 

Olle Echeland Laugbød Till Løsen - 1/2 løb 3 mrk Smør, 1/2 Hud 3 mrk Wahre i Netteland, Som hannem aff
Eldrj Sørens Datter
ibm Waar pandtsatt, och Nest foleden den - 9. 8br. der omgaaet Domb, Huilchet hand begierer Att de Wilde løsse Jnden Tou Maaneder effter Recessen Som Sig der till Kiende Odelssbaarenn

 

7. Kvegskatten 1657

 

Iflg kvegskatten 1657 står brukeren på Netteland,Kvinnherad omtalt som "Prest Enchen" og ho er da eneste oppgitte bruker på ¨gården

 

8. Fogdemantall 1665

 

Iflg fogdens mantall i 1665 oppgis følgende om brukerne på Netteland:

 

Siffuer (Sjur) 69 år bruker 1 lp sm og 1 hud , hans Søn oppis også med navn

Elias 20 år bruker 1/2 lp sm og 1/2 hud

Elleff 19 år bruker 1/2 lp sm og 1/2 hud

 

"Johan Graa" 64 år og hans sønn Gabriell 18 år står oppført som husmenn

 

 

 

I tillegg nevner jeg følgende fra boka «segltegninger fra hylingene i Norge 1591 og 1610:

 

Sognepresten til Fjellberg i 1610 var Peder Andersen og av allmuen i Strandebarm kan nevnes Tosten Nettland med initialene TS i seglet. Denne Tosten er den 16 og siste lagrettesmannen i Strandebarm Skr.

 

9. Sunnhordland tingbok 13 1666 fol 25 b:

 

 

 

Siffuer Netteland lod læssze
Jan Graas
obliga
tion
paa 50 Rixd
alle
r lontte pennge paa aarlig rentte wd szatt, med forsichring
i hans høstrues odells jordepartt i Netteland
½ løb smør och ½ hud, dat
erit
Netteland den 8 May 1666.

 

Jligemaade lod Siffuer Netteland læssze
Mallene Gabriels datter sallig Jan Erichszens effter leffuersche
hindis obligation paa 54 Rix d
aller
lontte penng imod aarlige renntte, med hindis odells jorde partti Netteland ½ løb smør ½ hud till forsichring. Daterit Netteland den 8 May 1666.

 

10.
Sunnhordland tingbok 15 1670

 

Paa Welbiurdig Luduig Roszenkrantzes wegne for retten oplest

Siffuer Nettelanz affstaaede panttebreff och transport

paa ½ løb smør ½ hud i Netteland for 66 Rd derpaa optaget

huilchet Siffuer sielff aff Mallene Gabrielsdatter haffuer

i pantt, daterit Hatteberg den 8 Novembris 1669.

 

Iligemaade lest tuende mendz Hans Asch och Thomasz Hior-

teland deris giffne prouffsbreff at haffue weret offrwerende

och paa hørtt Mallene Gabrielsdatters ord at haffue giffuet

sin daatter Inger Jansdatter sambt hindis mand Eyleff

Christofferszen ald dend odells rett hinde kand were

tilberettiget wdj Netteland, daterit Netteland den 26 [....]

1670.

 

 

 

11.
Mail fra Bjarne Hauge 13 jan 2013

 

Eg har bruka ein del av helga til eit nytt gjennomsyn i notatane etter

Anders Ness.

Til slutt fann eg avskrifta hans av nemnde brev.

Han hadde skrive "utdrag" av "Sundvor" si avskrift,

som hadde skrive av etter originalen som var eigd av Ingjald Hjartnes.

 

Det var Oluff Andersen paa Echeland som på tinget på Havnerås

hadde skrive til Elldrj Søffrensdatter Netteland og hennes døtre:

Eldste dottera (nemnd fyrst) Malene Gabrielsdatter gm Joenn Kaalbrender.

Andre dottera, og skriven Malene Gabrielsdatter gm Jann Grouffs.

 

 

12 OPPSUMMERING/Konklusjon:

 

Presten Gabriell Andersen (Bang?)i Fjellberg døde før 1624 gift med

 

Eldrid Sørensdotter døde etter 1662 før 1665

 

DE har barna:

 

1)Truls Gabrielsen som trolig er den samme som «trond gm Inger nevnt i koppskatten 1645»Truls Gabrielsen døde trolig barnløs

 

2)Malene Gabriellsdtr gm Joenn Kaalbrender som mest trolig er identisk med «sallig Jan Erichszens» – her krevs det mer undersøkelser.

 

Deres barn er :

 

Inger Jonsdtr gm Eilif Kristoffersen n 1666

 

Erik Jonson(hvor skal denne «eriken» plasseres)????

 

3)Malene gift med Johan Graa/Gray på Netteland (Jann Grouffs f ca 1601 – d 1666)

 

Deres barn:

 

Elias Jonson Gray f ca 1645 - d 1708 gm Guri Thomasdtr f Hjortland

 

Gabriell Jonsen 18 år I 1665

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.