Gå til innhold
Arkivverket
Arnulf Garthe

Tyding av skifte i 1749

Recommended Posts

Arnulf Garthe

Hei!

Er det noen som kan hjelpe meg med tyding av skifteprotokoll av 1749 tror det skal være 3 mars.

Peder Berulvsen

 

 

Kildeinformasjon: Aust-Agder fylke, Nedenes sorenskriveri -1824, Skifteprotokoll 17 , 1744-1749, oppb: Statsarkivet i Kristiansand.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24265/768/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081006370768.jpg

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei!

Dette er helt fantastisk å få dette tydet, opplysninger her som aldri før har vært belyst.

Skulle gjerne visst om det er mulighet til å få tydet hele skiftet. Vi kan gjerne avtale en godtgjøring for dette.

Så langt veldig mange takk.

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei!

Kan det være mulig at navnet er Ingeborg. Marthe har da født en jente i 1746 når far også levde som blei kalt Ingeborg. Og hun som da blei født i 1749 blei også kalt Ingeborg.

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Ingeborg er det som står i skiftet, og den første Ingeborg er listet i åpningen. Det er fullt mulig at to døttre fikk samme navn, men det er også fullt mulig at det kan være feil innført i selve skiftet av skriveren. Jeg har ikke sjekket hva som finnes av kirkebøker, men om det finnes så bør det gå an å kontrollere mot disse.

 

Jeg tar ikke på meg betalte oppdrag, men kan kanskje se om jeg får gjort litt etappevis over tid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

I utlodningen nevnes 4 barn:

  • Bærul
  • Karen
  • Ingeborg
  • Inger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei!

Hva skal jeg si om mine kunnskaper da. Meget imponert. Venter spent på fortsetningen.

Fortsatt mange takk!

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei!

Dette er helt utrolig, dette er helt utrolig. Da er du nesten igjennom, jeg er mektig imponert.

 

Her dukker nå opp ei Ingri Jensdatter, som jeg har søk etter tidligere. Hun finner jeg ingen plass, bortsett fra at hun står oppført i søndeledboka som kone nr. 2 til Bærulf Ådnesen som er far til Peder Bærulfsen. Dette skiøde udstæd av Ingri Jensdatter og Hans Gunlechson dat. 17. Juny 1743 og tinglyst den næste paafølgende 6de August finner jeg ikke, kan noen hjelpe med det.

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Peter Brønsdorph Kongl: Mayts Sorenskriver udi Nee-

denæs Lehn; Samt Lænsmanden for Gierrestad og Søndeløw Sogner

Velagte Søfren Povelsøn Søndeløw, tilligemed de 2de af

Stedets Foged udnevnte Vurderings Mænd Ove Torchelsøn

og Taral Svenningsøn. Giør Vitterligt: at Ao 1749 den 3: Marty

vare Vii effter foregaaende proclamation ved udslagne Placater

saavel i østre Riisøer som ved Kirkerne udi lehnet, forsamlede

paa Gaarden lille Søndeløw i Søndeløw Sogn, udi Lænsmanden

Søfren Povelsøns Huus til den ende at foretage og afhandle

et forligt Arrve Skiffte effter Peder Bærulsøn Garta herudi Sognet, og

det imellem hans igienlevende Enke Marthe Jensdatter og Deres

udi fælles ægteskab sammen avlede Børn saasom. – 1: Sønnen Bæ-

rul Pedersøn 5 Aar gammel. 2 Datter Karen Pedersdatter 4 Aar

gml: 3 og Datteren Ingeborg Pedersdatter 2 ½ Aar gammel. - Ved

Skiffte var tilstæde Stervboe Enkens Søsters mand Torvild Ol-

søn Gledie, der tilkiendegav, at bmte Enke befinder sig at være

Frugtsommelig og dets formedelst ey kunde møde ved Skifftet

[.....] [...] [....de]. Boets Midler og Formue er af forbemte

Lænsmand og 2de Mænd paa Arvetomten, næstleden 17de febr

bleven Registeret og Vurdereret som følger herefter udi Lodningen

beløbende til ... 149-2-20

Blev andmeldet hos Jens

[C.....søn] [Guideberg] Capital

og Rente ... 25-0-0

Hos Christen Jensøn [.g.] ... 0-2-16

Saa blev end viidere andgivet

at til det Egelandske Jern

Værk er fremdreven 16

Læster Kul, hvorfore Sterv

boet haver tilgode og tilkom-

mer for hver Læst 3 ort 12 s. der

giør tilsammen ...14-0-0

Ligeledes opkiørt til ditto

Værk 10 tønder Malm af 16 s:

tønden er ...1-2-16

Paa Skiffte Rettens tilspør-

gende sagde vedkommende, at

Boet ey viidere eller meere

er eyende som kunde Angives

til Indtægt, end hvad nu al-

lereede udi penen er for-

fattet der opløber til den

Summa ...191rd 4 s:

Jorde Godset

angaaende

Derom blev fremlagt eet

[f. 761a]:

Skifftebrev forrettet effter den afdø-

des Fader Bæruld Andersøn d. 12te

Marty 1732, hvorefter Sl: Peder Bæ-

rulsøn udi fædrene Arv er til-

falden udi gaarden Garta i Sønde-

løw Sogn 1/3 huud eller 4 [Ksk:]

Viidere indleveret et Skiøde

udstæd af Ingri Jensdatter,

og Hans Gunlechsøn Lind dat.

d: 17 Juny 1743, og tinglyst den

næst paafølgende 6te Augusti

der udi tingl. bogen er ind-

ført og her forbigaaes. –

Effter samme Skiøde tilkom-

mer Stervboet udi berørte

gaard Garta ... 6 [Ksk:]

Udi alt som Stervboet er

tilhørende udi gaarden Garta i

Søndeløw Sogn, med paastaa-

ende Huuse og ald anden til-

liggende herlighed, dog med den

Clausul, at som ovenstaaende

gods tilforn haver været

Søndeløw Kirke tilhørende, saa

i andledning af den 3 post

udi det Kongl: Allernaadig-

ste Kirke Skiøde og seenere ud-

gangen Forordning, forbeholdes

berørte Søndeløw Kirke sin

[vedbørende] Landskyld og Ret-

tighed af godset ... 10 [Kskd]

Forberørte Skifftebrev af

17de Juny 1743 viiste, at den

afdøde haver været tilsadt

Formynder for sin endnu

værende umyndige Søster

Ingeborg Bærulsdatter, hvorhos

blev tillkiendegivet, at hvad

bemte Myndling kand have ar-

vet af løst og fast er in

Natura i behold, udenfor det-

te Stervboes Effecter, da in-

tet i saa maade kommer dette

Boe til udgifft, og altsaa ey

viidere ved dette Formynder-

skab at iagttage, end at beskicke

Myndlingen een anden Værge

for efftertiiden som og skal skee. –

Gield sagde Vedkommende

Boet ey at være behæftet med

ligesom Encken ey (h)eller paa-

staaer noget Vederlaug imed

hendes Sl: Mands begravelses

bekostning, men da Encken

som foranmt befinder sig frugt-

sommelig, saa beroer med Skif-

tets slutning til saadan tiid

hun kand have giort Barsel,

da og vedkommende tilholdes

at saasnart Encken bliver

forløst saadant strax for

Skiffte forvalteren at indberette

da Skifftet dereffter skal bli-

ve sluttet og Arvingerne til-

stillet. –

Ao 1749 den 9de April

blev dette Skiffte effter indlø-

ben Communication fra Sterv-

boe Encken, atter foretaget udi

Sorenskriver Brøndorphs

Huus i Colbiørnsvigen i

Øyestad Sogn, til endelig

slutning og afhandling. –

Og da blev andført, at

Stervboe Encken siden see-

neste Session har giort

barsel og bleven forløst med

een Datter, som udi Daaben

er kaldet Ingeborg Pedersdat-

ter. –

Hvornæst og da intet viidere

var at iagtage, blev Skiff-

te Omkostningerne saaleedes

andført. –

Stemplet pappir til

Skifftebrevets beskr-

velse ... 1-2-0

Skifte forvalterens

Sallarium af boets

beholdne Midler løst

og fast: ... 3-3-0

For Skifftebrevets be-

skrivelse effter Loven ... 6-1-0

for dets publication

til Tinge effter forord-

ningen ... 0-2-16

Fogeden for Mænds ud-

nevnelse ... 0-0-16

Lænsmanden for haffte

umage med Registe-

ringen og Skifftet ... 1-0-0

de 2de Mænd ligeledes ... 1-0-0

Skiffte forvalterens tie-

ner ... 1-1-8

[.....] 15-2-16

[.......]

Som naar samme Skiffteom-

kostninger 15-2-16 som

den største udgifft fradra-

ges forestaaende Indtægt

Summa, bliver i behold til

deeling imellem Encken og

Børn ... 175-1-12

Hvorudi Encken paa sin halv-

ning tilkommer ... 87-2-18

falder da paa Sønnen ... 35-0-7 1/5

og paa eenhver av de 3de

Døttre ... 17-2-3 3/5

Dernæst giort udlæg

som følger. –

Skiffte Omkostningerne bedrager

udi alt, effter forestaaende Speciel-

le beregning til 15-2-16 er

udlagt. –

Af det udi boet befundne

[f. 761b]:

Rede penge tager ... 15-2-16

Stervboets Encke Marte Jensdatter

for hendes tilkommende hælvning

87-2-18 er udlagt. –

Hos Jens Aslachsøn Hvide-

berg af de 25rd hand til boet

er pligtig at annamme 12-2-0

at annamme hos Christen [....]

som hand til boet er pligtig 0-2-16

Hos det Egelandske Jern Verks

Proprietaire af de 15-2-16

der til boet for Kulle og

Malm drifft er pligtig ta-

ger 7-3-8

Af de udi boet befundne Con-

tante penge tager 2-2-8

1 gl. Mæssing bord [Ring] 0-0-12

1 gl: tind tallerck 0-0-12

1 liden bruden tin Kande

1 blaat og hviidt Steen Kruus

med tind Laag 0-0-12

1 sten [fisk] fad med Kop udi 0-0-4

1 liidet rødt Ditto 0-0-2

1 rød Kop med 2 ører paa 0-0-3

1 blaa Ditto 0-0-4

1 liiden brun Ditto 0-0-2

1 liiden [Dy.] rund Kop 0-0-1

3 Buttelier af 4 s: 0-0-12

4 stk. [stuts] glas af 4 s: 0-0-16

1 Spits glas 0-0-4

1 liiden Speil med brun Ramme 0-0-20

1 liiden flad gryde brøstfældig 0-2-0

1 brand Jern 0-1-0

1 Harv med Jern tinder 0-3-0

1 liiden [bind] øxe 0-1-0

1 haand øxe 0-0-16

1 [bol] øxe 0-1-16

1 ditto 0-1-1

1 hold hage 0-0-12

1 haand øxe 0-1-4

1 Ildtang 0-0-6

2 smaa Slibestene med træe Aas 0-1-0

1 Ske hammer og hovtang 0-0-14

2 [Kipper] med hager 0-2-0

3 Spids Jern 0-1-0

3 grev 0-0-1

1 Jern støre 0-2-0

3 Liaaer 0-1-16

4 Sigde 0-1-18

1 liden [udeqvern] med slet [.......] 3-0-0

1 boug Sæhle med puude 0-2-0

1 [.......] [.....] 0-0-20

1 [.......] Ditto 0-0-12

1 Svine Kiør med 36 smaa Lycker 0-3-0

1 Ildtang 0-0-8

1 fladt hugge Jern 0-0-12

4 Skiølper 0-0-12

1 Muskiøl driv Jern og baad skrabe 0-1-0

3 spiger boer med svive Skafft 0-1-1

1 Lang høvle Stock med tand 0-0-12

1 flit høvel Stock med tand 0-0-10

1 pr plaug høvler med tænder 0-1-4

3 [skrul] høvler 0-0-8

3 list høvler 0-0-16

1 [sems] høvel 0-0-6

1 [panel] plaug 0-0-6

2 Vinckler 0-0-6

1 traug skabe 0-0-8

1 Skie Naver 0-0-8

1 liden tre kantet fiil 0-0-2

1 bandhage 0-0-2

1 [.....] Jern 0-0-4

1 Jern bidsel 0-0-4

7 smaa hager 0-0-14

2 baads hager 0-0-12

1 liden gryde med Ladde 0-0-16

1 Roeskab i Stuen, uden nogen Laas 1-1-0

1 bord i gammel Stuen 0-1-8

1 bord paa lofftet 0-1-16

1 timmer Kiste 0-0-20

1 øel tønde 0-1-16

1 ditto 0-1-6

1 øel Ancker 0-0-16

1 øel tønde 0-1-16

1 ditto 0-1-0

4 Vand Saaer 0-1-6

4 øel halv Anckere 0-1-0

2 drøstte trauger 0-0-10

1 [sk..te] traug 0-1-0

1 [......] i Stue Svalen 0-1-0

3 hviide [....] 0-1-0

1 øel [trøs] 0-0-12

1 ditto 0-0-4

1 kiød fad 0-0-6

5 smaa træe fade 0-0-14

1 rund træe Kop med Skafft 0-0-4

1 liiden [dricke] donk 0-0-4

1 øxe hoved til [tønte] 0-1-0

4 Stand tønder 0-0-16

1 laag bøtte 0-0-16

4 drøstte trauger 0-0-12

2 bagste trauger 0-0-14

2 Sold 0-0-6

1 brygge Kar 0-1-4

1 liiden Saae 0-0-6

2 Vandbøtter 0-0-6

2 Vand Saaer 0-0-16

1 brygge Kar 0-2-12

3 Vand Slæder 0-2-0

2 Stand tønder 0-1-0

1 Kievle 0-0-12

1 trøs og et fad 0-0-6

1 laag bøtte 0-0-8

2 hiul Rocker 0-1-16

10 stk. melcke stave Kar 0-1-6

8 stk. melcke trauger 0-0-16

3 melcke bøtter 0-0-12

1 stoer Ditto 0-0-6

1 lehne Stoel 0-1-8

2 [.....] stoler med dreyde forstolper 0-2-0

1 [skryde] stoel 0-0-5

1 baad med liidet gl: Segl 7-1-0

1 underdyne 0-3-0

1 blaarandet Ditto 1-2-12

1 blaarandet puude med Vahr 0-3-0

1 grøn randet dito uden Vahr 0-1-16

1 Skind ditto med Vahr 0-1-0

1 Svensk Sængeklæde 1-0-0

1 tre Løsnings Ditto 0-2-0

1 [svendsk] teppe 0-2-16

1 Klude Sængklæde 0-1-0

1 Ditto 0-1-0

1 Ditto 0-0-12

1 haar Sængklæde 0-0-12

1 baadsklæde 0-1-12

1 Skind bley 0-3-0

1 Ditto 0-2-0

1 bencke Dyne 1-8-0

2 høy en med Skind underfoeder 0-1-20

1 større Ditto 0-1-0

[f. 762a]:

1 par lærrets lagen 1-2-0

1 hampe haandklæde med fletter 0-1-0

1 par Strie lagen 0-3-0

1 lærrets lagen med Kniplinger for enden 0-3-8

1 par Sorte Vadmels buxer 0-1-12

1 par Ditto 0-0-16

1 par røde Stemetes under boxer 0-1-0

1 blaa Stemetes under trøie 0-3-8

3 par hoeser 0-1-16

1 Cabus 0-0-6

1 Skiorte 0-1-8

2 Sveivboer med skafft og Kloder 0-1-0

1 tegsle med skafft 0-0-16

1 Skrub høvel 0-0-6

1 Bannkniv 0-0-6

1 [...ngs] Naver 0-0-16

2 smaa hug Jern 0-0-8

1 liden melcke donk 0-0-4

2 malede øel Skaaler 0-1-0

1 Koe bielle 0-0-8

1 giede bielle uden Klave 0-0-4

1 Huus Postil 1-2-0

1 bog kaldet den himmelsk herredag 0-0-20

1 Ditto Fandens 4re døttre 0-0-16

1 Psalme bog 0-0-12

1 gl: Ditto 0-0-8

1 gl: brunt øg 3-1-0

1 sortsidet Koe uden horn Gadsbold kaldet 3-2-0

1 graae Dito uden horn [Nahoj] 3-2-0

3 unge Sauger 0-2-16

1 Rund bock 0-1-0

18 merker Strie garn à 6 s: 1-0-1

12 merker Strye à 2 s: 0-1-0

[summa]

Er = 87-3-0

Legger fra sig til Sønnen

Bærul ... 2 2/5 s:

til dr Karen 1 1/5

til dr Ingeborg 1 1/5

og til dr Inger 1 1/5

som er 6

[....]

Er igien fuld Hælvning = 87-2-18

Sønnen Bærul Pedersøn for hans

tilfaldne Arv 35-0-7 1/5 er

udlagt

At Annamme hos Jens Aslach-

sen Hvideberg af de 25 rd hand

til boet er pligtig ... 5-0-0

Hos det Egelandske Jern Verks

Proprietairer af de 15-2-16 de

til Stervboet for Kulle og Malm-

drifften er pligtig tages ... 3-0-12 4/5

1 dybt tind fad merket P. B: S: 0-3-12

6 tind Tallercker à 16 s: 1-0-0

4 stk holl: blaa og hvide steen fade 0-1-8

1 høy gryde med [hadde] 1-0-0

1 gl: plaug med slet tilbehør 0-1-12

1 bind øxe 0-3-0

1 bol øxe 0-2-0

1 bord i Stuen med Krack 1-0-0

1 hviid Kiste med Laas og hengsler 1-0-0

1 [d...] Sængeklæde 1-1-0

1 Rye 1-1-0

1 dreyels dug 1-1-0

1 brun Klædes Kiortel og boxer 2-0-0

1 brun ytter trøie og boxer 2-1-0

1 ditto Trøie og boxer 1-2-0

1 graa Vadmels ytter trøie 0-2-0

1 Skind trøie 1-0-0

1 pr blaa Stemetes underboxer 0-0-1

1 blaa Klædes undertrøie med Lærrets

foer og Mæssing Knapper udi 2-0-0

1 Calentes brøst dug med Mæsing Knapper 1-0-0

1 par brune Klædes [....] hoeser 0-2-0

1 brun Klædes lue 0-1-8

1 Røed og hvid samt blaa randet

bundings lue 0-1-12

1 Hat 0-0-12

1 par støvler 0-2-0

1 par Skoe 0-1-0

3 stk halskluder 0-1-0

1 havle børse med lær hylster 1-2-0

1 rød Stud 2-0-0

at annamme hos Moderen av hendes

udlægs overskud ... 0-0-2 2/5

[.....]

Fuld lod 35-0-7 1/5

Datteren Karen Pedersdatter for hendes

tilfaldne fæderne Arv 17-2-3/5

Tilstaaende Gield.

At annamme hos Jens Aslachsøn

Hvideberg av de 25rd hand til bo-

et skyldig ... 2-2-0

Hos det Egelandske Jern Verks pro-

prietairer af de 15-2-16 de til

Stervboet for Kul og Malm drif-

ten er pligtig at tage 1-2-6 2/5

1 liidet dybt tin fad 0-2-0

2 stk lysestager av tind 0-1-8

6 blaa og hvide steen Tallercke 0-0-16

1 stoer flad gryde 2-0-0

1 rund Stege pande 0-0-16

1 Roeskab i Stuen med 1 laas 1-2-0

1 hviid Kiste med laas og hengsler 1-1-0

1 [sk....] traug 0-1-4

1 lettings Slæde 0-2-0

1 tre løsnings Sængeklæde 1-1-12

1 Svensk Sængeklæde 0-1-12

1 dock høyen 0-1-0

1 par lerrets lagen uden No 0-3-0

1 Enkelt strie lagen 0-1-0

2 kalver 0-2-0

3 unge gieder 0-3-0

20 merker lerrets garn à 12 s: 2-2-0

og annammer hos Moderen af hen-

des udllægs overskud 0-0-1 1/5

[.....]

Er fuld lod = 17-2-3 3/5

Datteren Ingeborg Pedersdatter for hendes

tilfaldne fæderne Arv 17-2-3 3/5

Tilstaaende Gield.

At annamme hos Jens Aslachsøn

Hvideberg av de 25rd hand til

boet er pligtig ... 2-2-0

Hos det Egelandske Jern Verks

proprietairer af de 15-2-16 de

til Stervboet for Kulle og Malm-

drifften er pligtig tages ... 1-2-6 2/5

1 fladt tin fad 0-1-8

6 stk danske fad 0-0-18

1 høy gryde med [hadde] 0-3-0

2 Slet høvler med tænder 0-0-18?

1 Madskab i Stuen med laas 1-1-0

1 Mindre hviid Kiste med laas og hengsler 0-3-12

1 Skriin med laas 0-1-12

1 Vogn 0-2-0

2 Meel tønder 0-2-0

1 grøn randet overdyne 1-3-0

1 bolsters dyne Vahr uden fyld 1-1-0

1 gaasøyet dug 0-3-0

3 [stk] og 1 Kappe blaa og hviid ulden

tøy til omhæng for en Sæng 1-2-0

2 Kiste bencker i Stuen 1-2-0

4 Voxne Sauver 2-0-0

og annammer hos Moderen av hendes

udlægs overskud ... 0-0-1 1/5

[....]

Fuld lod 17-2-3 1/5

[762b]:

Datteren Inger Pedersdatter for hen-

des tilfaldne Arv 17-2-7 3/5 er

udlagt.

Tilstaaende Gield.

At annamme hos Jens Aslagsøn Hvi-

deberg af de 25rd hand til boet er

pligtig ... 2-2-0

Hos de Egelandske Jern Verks Proprie-

tairer for de 15-2-16 de til Stervboet for

Kulle og Malm drifften er andsvar-

lig at annamme 1-2-6 2/5

6 stk tind Tallercke 1-0-0

1 fladbrødtacke 1-0-0

1 bind øxe 0-0-20

1 bord i Stuen med bord Stoel og

Krack 1-0-0

1 underdyne 1-2-0

1 blaa randet puude med lerrets

Vahr 1-0-0

1 tre løsnings Sængeklæde 1-0-0

1 par lærrets lagen No 2 1-1-0

1 par Strie lagen 0-3-0

1 hvidsidet Koe uden horn kal-

det [Dageli] 2-3-0

2 giedder 1-0-0

16 merker uld à 6 s: 1-0-0

at annamme hos Moderen Marte

Jensdatter som hun [tager] fra sig

av hendes udlægs overskud ... 0-0-1 1/5

[.....]

Fuld lod 17-2-7 3/5

Av forestaaende Faste gods 10 [k] skind

udi gaarden Garta i Søndeløw

Sogn, med paastaaende huuser og

tilliggende herlighed, tilkommer En-

ken, med foranførte Midler og om-

stændigheder den halve del som er 5 [Ksk:]

kommer da paa Sønnen 2 [ksk:]

og paa hver af de 3de døttre 1 [ksk:]

Formynderskabet angaaende, da betroes Enken paa forlangende med

lovens tilladelse, indbemte hendis Børns Arve Midler af løst og

fast, saa længe hun i Enkestand forbliver, dog med tilsyn af

hendis Søsters Mand Torvild Olsøn Gledie af Holts Sogn, hvilke om-

bud de saaleedes haver at forestaae og iagttage, som i fremtiiden

effter Loven kand forsvares. –

Saaledes at være Passeret etc: -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei igjen, som du har sett er oppsettet ferdig og samlet i ett innlegg – men det er langt fra et ferdig produkt!

 

Det som står er gjort fortløpende, og det som jeg ikke har klart å tyde eller har vært usikker på underveis har blitt markert med eller satt i klammer. Det er veldig mange huller og sikkert like mye som kan være feiltolket av meg. Dette er altså et utkast til videre bearbeidelse.

 

Sliter også mye med skriving og formatering i tekstboksene på forumet for tiden, noe som til tider kan gi en del rare utslag.

 

Som alltid er det flott om noen har rettelser eller tilføyelser. Noe av det jeg gjerne først skulle ha bekreftet eller avkreftet, er om det jeg har satt som «[Ksk:]» og «[ksk:] er forkortelser for kalvskind ?

 

Arnulf, det kan være et langsommelig arbeide å tette alle hull i et slikt dokument – så om det stopper opp og forsvinner bak i rekka så er det fullt mulig å løfte opp temaet en gang i blant for å vekke ny interesse.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnulf Garthe

Hei Espen!

Jeg syntes du har gjort en fantastisk god tyding. Om det er noen som kan finne ut av hullene er jeg takknemlig for det.

 

Jeg la inn et annen skifte om tyding av denne på brukernes eget forum men det var liten respons på det der.

Forsøker igjen her på tyding av skrifter.

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.n...read/24260/258/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...81006340698.jpg

 

Hadde vært så takknemlig om noen kunne ha hjulpet meg.

 

I søndeled bøkene står det at Berulv Ådnesen var gift to ganger, 1. gang med Karen Pedersen og 2. gang med Ingerid Jensdatter. En skulle da tro at da han døde i 1732 skulle skiftet ha vært med Ingerid, men det lille vi har fått tydet av skiftet viser at det er Karen da i 1732.

Karen Pedersen og Ingerid Jensdatter er for meg helt umulig å finne noe ut om.

 

Så igjen takk for dette Espen!

 

Mvh Arnulf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.