Gå til innhold
Arkivverket
Lars.O.Wangensteen

Helt nødvendige rettelser til artikkelen ”En ekte Tordenskiold” i Slekt og Data”, 4/2013

Recommended Posts

Lars.O.Wangensteen

For vel en uke siden fikk jeg en henvendelse fra et DIS-medlem om denne artikkelen.

 

Medlemmet mente det måtte være noen feil i den, den manglet kildehenvisninger, og han sendte meg artikkelen.

Jeg er ingen Christoffer Trondssønn (Tronds) ekspert, så jeg sendte artikelen videre til Johan Marius Setsaas. Etter 24 timer mottok jeg fire(4) A4 sider med rettelser.

 

Jeg sendte da en epost til redaksjonen i Slekt og Data hvor jeg informerte om at vi satt med et tilsvar til artikkelen som vi mente burde trykkes i neste nr. av medlemsbladet. Svaret jeg fikk var: "Hehe, nei det blir litt langt..."

 

Johan Marius, undertegnede og sikkert de fleste er enige om at det er viktig å få rettet opp åpenbare feil i en artikkel som står i medlemsbladet til Norges største forening for slektsgranskere, DIS. Og jeg mener det er både synd og meget betenkelig at foreningen ikke gjør noe for å rette det opp. Dette er nok et eksempel på spredning av slektshistorisk virus, og som Johan Marius Setsaas skriver:

 

"Det er en tendens i tiden til at alt som engang har stått på trykk, sprer seg som vinden til de digitale slektstavler rundt omkring på nettet, og uten et snev av kritikk publiseres som den hele og fulle sannhet."

 

Vi tok da kontakt med NSF, og de sa seg straks villige til å publisere tilsvaret. Det er prisverdig, og dere kan lese det her http://www.genealogi.no/node/611

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Jøraas

Takk for nyttig tekst! Tilsvaret er printet og lagt sammen med artikkelen i 'Slekt og data'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Løberg

Jeg har sendt inn et tilsvar til artikkelen til Slekt og Data for publisering i neste utgave - vesentlig kortere og mer poengtert, men i sum og antall ankepunkter rimelig samsvarende med JMs.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Fredly Smøla

Sitat: "Det er en tendens i tiden til at alt som engang har stått på trykk, sprer seg som vinden til de digitale slektstavler rundt omkring på nettet, og uten et snev av kritikk publiseres som den hele og fulle sannhet."

 

Ja, dette var meget godt sagt, det er skremmende hvor mye som ukritisk blir publisert på nettet av såkalte "sannheter" og som sprer seg inn i de fleste slektstavler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd Roar Aalborg

Helt enig - flott uttrykt!

 

Meteorologiske ekstremvær med sterke vinder får jo nå egne navn, vekselvis av hvert kjønn. Kanskje også genealogiske tilsvarende med stor og ødeleggende spredning på nettet bør betegnes på lignende vis (i likhet med datavirus) og merkes med tydelige faresignaler, samt føres opp i en lett tilgjengelig oversikt? Og hva med et generelt renseprogram eller filter som sperrer for velkjente (opplistede) gale konklusjoner?

Endret av Odd Roar Aalborg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Jeg har også sett på artikkelen, det eneste jeg ser er dette: Else Tronds tredje mann nevnes som Anders Mowat til Hovland i artikkelen.. men ifølge Christoffer Owe (i en annen forbindelse) skriver han: "til Hovland i Tysnes" er imidlertid en grov misforståelse. Axel Mowat kjøpte Hovland. Anders skrev seg "of Hugoland" og noen har trodd at dette var Hovland. Men Hugoland er på Shetland. Men Bertel/Bartolomew kan ikke ha bodd på Hugoland heller. For Hugoland fikk Anders med Ursula." Regner vel egentlig med at dette har kommet med i rettelsene, men kan jo ikke være sikker ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Jeg har også sett på artikkelen, det eneste jeg ser er dette: Else Tronds tredje mann nevnes som Anders Mowat til Hovland i artikkelen.. men ifølge Christoffer Owe (i en annen forbindelse) skriver han: "til Hovland i Tysnes" er imidlertid en grov misforståelse. Axel Mowat kjøpte Hovland. Anders skrev seg "of Hugoland" og noen har trodd at dette var Hovland. Men Hugoland er på Shetland. Men Bertel/Bartolomew kan ikke ha bodd på Hugoland heller. For Hugoland fikk Anders med Ursula." Regner vel egentlig med at dette har kommet med i rettelsene, men kan jo ikke være sikker ;)

 

Du har helt rett David.

 

Artikkelen om Movat er: Chr. Owe: ”Anders Mowat og hans slekt” NST 36, (1998), som står under litteraturlisten til Setsaas i hans motsvar.

Med andre ord kunne forfatteren enkelt ha tilegnet seg veldig mye mer kunnskap om emnet ved å lese litteraturen som har vært lett tilgjengelig de siste årene, blant annet i NST.

Hvorfor DIS velger å publisere dette er for meg ubegripelig

Endret av Lars.O.Wangensteen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Til Hovland virker ifølge Christoffer Owe å være en utbredt misforståelse..

Når det gjelder artikkelen er det vel forfatterens hovedansvar, men det burde vel absolutt vært et krav om iallfall en kildeliste (helst fotnoter/sluttnoter)

Og kravet om dette burde vel kanskje være redaktørens ansvar? Men selv med mange feil synes jeg allikevel det var en spennende artikkel....

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Noe annet jeg er noe usikker på er om det er riktig å kalle Christoffer Trondssons kone Karen Knudsdatter (Schancke), hennes våpen så slik ut: https://lh6.googleusercontent.com/-hW4okHSjZC8/RvfKNbOplgI/AAAAAAAACJQ/fuuHABAf4ek/s512/Karen%2520Christoffers%2520hustru.jpg

 

Etter det jeg har skjønt er det sannsynlig at hun var datter av dekanus Knud Pedersson som brukte et lignende våpen.

Både Schancke navnet og forbindelsen til dekanen blir også nevnt i den nyutgitte boka "Schønnings våpenbok", der nevnes det at det er i Rostgaards våpenbok at hun blir tillagt dette våpenet. Schønnings våpenbok er vel da heller ikke uten feil.. Se også denne debatten: http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=318

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

# 6/7/8 Se side 117: https://ia600305.us....inavi00goud.pdf

 

"Jeg Anders Maath tiil Houckeland i Hietlandt oc min kiere hustru

Erlig oc welbyrdig fru Else Trondsdaatter tiill Erisfiordt Beplichter os

med waare sande arfifuinger for alle medt dette wort obne Breff,..."

 

Interessant, har sendt en PM til Christoffer Owe, så kanskje han har et godt svar ;)

 

På side 118 (oversettelsen) ser jeg: Anders Maath (Andrew Mowat) of Houckeland (Hugoland) in

Hietlandt (Shetland)

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Med litt normaliseringsiver kan "of Houckeland in Hietlandt" lett bli " Haukeland i Hetland" eller kanskje Haugeland og fordi sønnen hadde Hovland lett bli forvekslet..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 10/11/12 Med fare for å spore av:

 

"Anno Chr. 1662. Den - 8. Aprilis. Waare Wi Effterschrne. Christen Bertelss Soernschr. offr Sundhorlen, Olle Sør Eide, Nielss Opdall, Christen Bruntued, Niels Giøuog, Sæbiørn Fereuog och Olle Landerøen Laug Rettess Mend i Opdalss Schibrede, Effter louglig Till Neffnelse Forsamblet paa Lille Gieressuig i bette. schibrede Retten att betiene, Till Huilchen Tid och Sted haffde Erlig och Welbr. Mand Mogens Munch Till Ørnehoffuet Wed Schrifftelig Citation Ladet i Rette Citere Erlig och Welb. Fru Karen Bildt Sal. Axell Mouatz Till Hougland och Welb. Loduig Roesenkrandz till hatteberg. Widnessbiurd At Anhøre Anlangende hans Kiere Frue Welb. Fru Dorette Friiss, Om hun Jche Er Odelssbaaren Till de Haarers och Kruekauffuers goedz huor det findes, och Haffuer Ret det at Jndløse, och J Synderligh Hendess Sal. Morbrodrs Sal. Joen haars Hoffuetgaard Stoere Gieressuig, med dess Vnderliggende goedz, Som aff hannem bleff pandtsatt till Sal. Søren Rasmuss och Jgien Jndløst Aff Sal. Axell Mouat For - 800 Rdr, Jttem Om Hendes Sal. Forældre udj hendes Barndom Før De Reigste Till Danmrk. Jche Satte hende <hende> hoss Sal. Axell Mouat, Med - 4 Gaarder. Nemblig Lille gieressuig, Haahem, Beltesta, och Flyenssuer at hun Aff Dess Jnd komne schulle haffue sin Vnderholding, Jttem Om Jche Fru Dorete i hendess Vnge Aar Bleff opfød paa Hougland hoss Sal. Welb. Fru Elsse Trundzdatter och Axell Mouat, Och Om hun Jche Forbleff Nogle Aar Paa Hougland Hoss Welb. Axell Mouat effter at hans Moder Flytte Till Semb.

 

Paa De Welbiurdige Folches Wegne, Møtte Deriss Fuldmechtig Welforstandig Karll Søren Mauridss Och Formeentte At Jngen Widnessbiurd Bør nu Vdstedes, Effterdj Den Sag Aff Hr. Canceler och hans Med Commissarie Er optagen Till Welb. Loduig Roessen Krandz Jgien Hiem Kommer, Menss Der som Wi Wilde Tage Widnessbiurdene Till Forhør begierte Hand Att det Motte Schee Wed Bogger Æed, Och Hannem Gienparten paa Hans principalers Wegne Der Aff at Motte Med Deeliss. Ydermeere Till Spurde Wi Forn. Søren Mauridss Om hand haffde Entten Schrifftelig Eller Mundtlig noget At Foregiffue, Huor med Kunde Forhindres at Widnessbiurdene Eii Kunde Eller Motte Vdstedes, Widere End som forschreffuet Staar, Huor Till Hand Suarede lige Saa Som Forschrtt. Staar. Och Efftersom Jngen Anden Forhindring giordes, Wiste Wi Jche Oss med Nogen billigh at Vndslae, Windessbiurdene Jo at Vdstede, Och Effter For Dennem Æedenss Forklaring proffuet de Jndsteffnte En huer saa Som Følger Nemblig Nielss Tuedt proffuet Wed Fuld Boger Æed, hannem at Were Witterligt, At Welbr. Fru Dorette Fris Er Odelssbaaren Till De Welb. Haarers och Welb. Kruchouffuers goedz, och Med hendes Sal. Broders Børn Det Nest berettiget At Jndløsse, ydermeere proffuet hand at det er ham Witterligt at Welb. F. Dorete i hendess Barndom eller Vngdom bleff aff hendes Forældre Sett till Hougland Før de Reigste till Danmrk, Huor hun Forbleff Hoss Welb. Sal. Axell Mouat baade Jmedlertid hans Moder Sal. Welb. Fru Elsse Trundzdatter. Boede paa Hougland, och Effter at hun Flytte der Fra och Till Semb. Menss Om Stoere gieressuig med Vnderligende goedz Waar aff Sal. Joen Haar pandtsat Till Søren Rasmuss och aff Welb. Axell Mouatt Jndløst, det Mindtes hand Jche, Eii Heller Om de 4. gaarder, Lillegieressuig, Haahemb, Beltesta Och Flyenssfer Waar Deputerid Till Welb. F. Dorette Frisses Ophold Midler tid hun Waar paa Hougland Dett Mindtes hand Jche, Menss at Eretz ?, Dalland med Kierefiord Saug, Yttre Wæ, Dallenn Sollem, Breche, Grøteig, Seigelsetter, Schielbred, Norbusta, Sunduor, Østefiorden, Beltesta med Hustru Waagen, Bruntued, Gitzøen med detz laxe Waage, Huchefer, Klepsuigen och Botten udj Norbusta Dallenn Waar Sal. Joen Haar den gamble hans Rette Odell, Och Hans Frue Sal. Frue Elsse Trunds Datter Fuldte Nogen Tid effter hans død forn. goedz. Tomas Mogenss Hamerhog Proffuet udj Samme Meening och Ord lige saa Som Nielss Tuedt har Proffuet, Och ydermeere At hand och hans Fader Sal. Mogens Sollem baade giorte Dags Arbeide Till lille gieressuig och leffueret Deriss landschyld aff Sollem till Fru Dorettes Fader Sal. Welb. Palle Friss, Jmidlertid hand boede paa lille gierissuig.

 

Olle Øffre Dalland proffuet at ham Waar Well Witterligt at gl. Joen Haar Eigede En deell goedz her Om Kring, Menss Huor meget Kunde Hand nu i Hans Høye Alderdom Jche Mindes gammell Johans Teigland proffuet Ord fra Ord ligesom Nielss Tuedt och Thomas Hammerhag har Proffuet Om Sal. Joen Haars goedz, och Att Fru Elsse Fuldte det effter hannem, och At Fru Dorette Waar Nogen Stund paa Hougland, Hans Sæd Proffuet at Hans Fader Sal. Jacob Joenss Leyede Jt Halfft Mands Werch udj Ø. Flyenss Fer aff Sal. Palle Friss, och Boede och gaff hans landschyld till hannem Nogle Aarss tid, Paa Birgete Beltestas Wegne Møtte hendes Søn Laurss Biørnss och bar hans gl. Moders Proff, Saaledess At Hun med hendes Mand Sal. Biørne Laurss Leyede Ø. Beltesta aff Sal. Welb. Palle Friiss, Och gaff hannem Byxell och landschyld der aff Nogen Tid, Menss Siden Fich Sal. Welb. Axell Mouat det. Welb. Mogens Munch Till Spurdte Hannem Huorledes den Waag Hustru Wog Er Kommen Der Fra, Da Suarede hand at den Første Hand Mindes der bortleyede den bort Det Waar Welbe. Berndt Orning. Nemblig Till Tomas Hoffdenes, Och Noget Der effter leyede hans Moder Birgete Beltesta den halffuepart Jgien Aff Welb. B. Orning. Jngeborg Lande proffuet at det Første Hun Satte Boe med hendes Mand Sal. Hagen Laurss. Da leyede de Først Haahem hoss Sal. Welb. F. Elsse Trundzdatter, Och Effter Att hun fløtte till Semb, da gaff de Nogen Tid deris Landschyld Till Welb. Sal. Axell Mouat, Och Som Sal. Welb. Lauridz Friiss Kom i Landet Jgien, Da betalte de deriss Landschyld Till hannem paa - 2. a: 3. Aarss Tid, Siden gaff De Deriss Landschyld der Aff Till Sal. Welb. Erich Ottess paa Wattnøe, Elj Singelsetter proffuet at hun Tientte paa Hougland 2 aarss Tid, Da Mindess hun at Fru Dorete Friiss Waar Kommen Did Før End hun kom der i Tieneste, Och Waar Jmidler Tid och effter hende, Och Som Welb. Christoffer Mouat Kom Op, Da Satte Welbe. Axell Mouat Fru Dorete fra Sig och Till Welb. Jørgen Brochenhuss, Rolff Tøe Frem Kom och Baar Berie Wermedalss prouff, Att hannem er Witterligt at Fru Dorette Friiss Jmidlertid hun Waar Jomfru Da Haffde hun Steffnt hendess Morbrodr Sal. Welb. Axell Mouat Hid Till St. gieressuig For noget goedz. Da haffde hun Peder Saxe med Sig och Som hand haffde lagt i Rette Huis hun haffde At prætendere. Da Suarede Welb. Sal. Axell Mouat At hand Forstod at Hand Fich at giøre hende Rett For hendes Søster lod, Menss Huor udj Det bestod, Wiste hand Jche, Menss Om der om gich Nogen dom den Tid det Wiste hand Jche."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Dothe Friis kan ifølge dette være vokst opp på Hovland hos Axel Mowat og hans mor Else Tronds som da kanskje var enke?

Her er utdrag av Christoffer Owes artikkel: http://cosoft.org/mowat/hugoland.html

 

Om Dorthe finner jeg på denne nettsiden: http://www.k-rustung...torie/elsa.html

 

Dorthe Pallesdatter Friis var først gift med kaptein Johan Barchstedt og så var hun gift med Mogens Nielsen Munk på Ørnhoved.

Hun var datter av Palle Lauritzson Friis og Anna Jonsdatter Haar. Anna var datter av Else Tronds i hennes første ekteskap med Jon.

 

Så i dette brevet er det nok Hovland (i Tysnes?) det er snakk om.. Og noen Anders/Amdrew Mowat til Hovland blir fortsatt feil..

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christoffer Owe

Dothe Friis kan ifølge dette være vokst opp på Hovland hos Axel Mowat og hans mor Else Tronds som da kanskje var enke?

Her er utdrag av Christoffer Owes artikkel: http://cosoft.org/mowat/hugoland.html

 

Om Dorthe finner jeg på denne nettsiden: http://www.k-rustung...torie/elsa.html

 

Dorthe Pallesdatter Friis var først gift med kaptein Johan Barchstedt og så var hun gift med Mogens Nielsen Munk på Ørnhoved.

Hun var datter av Palle Lauritzson Friis og Anna Jonsdatter Haar. Anna var datter av Else Tronds i hennes første ekteskap med Jon.

 

Så i dette brevet er det nok Hovland (i Tysnes?) det er snakk om.. Og noen Anders/Amdrew Mowat til Hovland blir fortsatt feil..

 

Ja, i det siste brevet må det være snakk om Hovland i Tysnes. Axel Mowat med søsken arvet ikke gods etter faren - kun penger. Det var den eldste sønnen av første ekteskap, John, som arvet Hugoland på Shetland. Anders Mowat kalles "of Hugoland" første gang i 1572 og til han dør i 1610/11. Det er kun et par unntak når han er på besøk i Norge.

 

Den gamle påstanden om at Christoffers datter Dorothea var gift med en uekte sønn av kongen av Skottland blir også gjentatt i artikkelen. Det er basert på en gjetning gjort av en som nok ikke ante hvor mye større Stewart-slekten var enn bare kongefamilien. Sannsynligvis var hun gift med William Stewart of Lutherie som var Lyon King of Arms i en kort periode før han ble henrettet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christoffer Owe

Helt enig - flott uttrykt!

 

Meteorologiske ekstremvær med sterke vinder får jo nå egne navn, vekselvis av hvert kjønn. Kanskje også genealogiske tilsvarende med stor og ødeleggende spredning på nettet bør betegnes på lignende vis (i likhet med datavirus) og merkes med tydelige faresignaler, samt føres opp i en lett tilgjengelig oversikt? Og hva med et generelt renseprogram eller filter som sperrer for velkjente (opplistede) gale konklusjoner?

 

Som nevnt i en annen tråd har jeg besluttet å gjøre noe med saken etter å ha grublet på bl. a. dette problemet i flere år. Arbeidet er godt i gang, men det gjenstår noen måneders arbeid før jeg kan åpne opp for at et begrenset antall personer utenom meg selv kan registrere data. Jeg bruker fargekoder på alle opplysninger slik at det vil vise godt igjen dersom opplysninger mangler kildehenvisning eller om kilden er av dårlig kvalitet. Mowat-slekten ligger også i køen av opplysninger jeg vil bruke som testdata.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Så bra at du kom på banen Christoffer ;) Regnet med at du hadde noen gode innspill..

Noe annet man kan se av de nevnte brev er at Hougland (Hovland) og Houckeland (Hugoland) ligner svært mye på hverandre..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Var Anna Trondsdatter identisk med "Skottefruen"?, og hvem var hun egentlig?

 

Grunnen til spørsmålet er at i artikkelen så står det: "En av Christoffers døtre var Anna Tronds. Hun benevnes også som Skottefruen"

 

Jeg trodde at hvis hun var datter av Christoffer så skulle hun ikke het Tronds?

Endret av Lars.O.Wangensteen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=70213&sok=rustung&nr=4&antinnlegg=154&startnr=&antall=&spraak=#anker

 

"Tore Hermundsson Vigerust, Oslo gamleby, 2.6.2009 23:33 (41) for uinnvidde: Christoffer Trondssons navn ble i Holland hollandifisert til Tronds. Av denne grunn kalles noen av hans døtre vekselvis Christoffersdotter, Tronds, og til og med Trondsdotter."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
David Widerberg Howden

Som det fremgår av av debatten står Tore H. Vigerust steilt på at Anna Tronds ikke kunne være samme som skottefruen.

Men jeg kan ikke se at han legger frem noe som peker i den ene eller annen retning, bortsett fra teorien om at Absalon antakelig kan ha nevnt tre forskjellige kvinner som i ettertid har blitt sammenblandet. Noe annen kilde enn Absalon finnes det da heller ikke og det vil være vanskelig å kunne avgjøre hvem som har rett. Eller har det kommet noen nye opplysninger på banen? Hun kan vel med rette kalles Anna Christoffersdatter Tronds, og det bør vel nevnes at Absalon kaller henne Skottefruen (hvis transkripsjonen av originalen er rett..)

Endret av David Widerberg Howden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Mange takk Lars og David.

 

Det blir faktisk noe er komplisert når man skifter "etternavn" helt ulogisk.

 

Christoffers far skal hete Trond Sigurdson Rustung, og da blir sønnens navn Christoffer Trondsøn, men at hans barn skal ha brukt sin bestefars fornavn som etternavn er ikke lett å forstå

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

# 21 Hvem som var foreldre til Christoffer T. er det ingen (pålitelige) kilder som forteller. Se: http://da2.uib.no/cg...&spraak=n#anker

 

Nei det er nok ikke det.

 

Jeg har klippet og limt en teori fra et eller annet jeg ikke husker hva var, men det er kanskje tilbakevist?

 

1. (1) Sigurd, som budde paa garden Semb eller no Seim i Kvinnherad umkring slutten av 1400-talet. Denne garden har i lange tider vore sæte for høvdingar og

stormenn. Hans son var:

Trond Sigurdson Rustung til Semb,

gm. Karen KoId til Nes, Nerstrand, Ryfylke,

der det enda er ættingar. Han var adelsmann liksom Koldætti og var adeleg. Han budde paa Seim umkr. 1500.

Born: Kristoffer, Magdalena.

Magdalena Trondsdr. Rustung,

gm. L a u ri t s Johannesson paa Valen, Sunnh.,f. umkr. 150

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars.O.Wangensteen

Jeg savner Tore jeg.

Noen uker etter hans død skulle vi hatt et lite mini-Bratt-seminar på hytta mi sammen med andre Bratt-"gutter".

 

Så går han hen å dauver. Det var fryktelig dårlig gjort, men han sitter nok der oppe og ler av oss og blir litt irritert over våre "håpløs" spørsmål.

Endret av Lars.O.Wangensteen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.