Gå til innhold
Arkivverket
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av dom mot Benjamin Forselius Jacobsen og Caroline Christiansdatter fra dombok 1 (1846-1857) Sorenskriveren i Sør-Hedmark

Recommended Posts

Morten Aasberg
Espen Tjernshaugen

Hei, det du ber om er ganske mye arbeid – selv vil jeg anslå å måtte bruke en hel kveld på dette, kanskje mer – og for meg er det uaktuelt. Men, nedenfor har jeg laget et oppsett og en fremgangsmåte som er ganske selvforklarende. Poenget er å gjøre ord for ord og linje for linje, og å markere de ord man ikke klarer å tyde med en gang med et tegn (her punktum) for hver utydete bokstav, slik jeg har gjort med omtrent annenhvert ord på side 2. Mitt forslag eller oppfordring er at du forsøker å jobbe videre med dette oppsettet selv og løfter temaet opp en gang i blant. Jeg vil tro at jo mer du fyller ut (selv om det er utydete tegn og ord), jo lettere er det å få hjelp til det som mangler.

 

 

Side 1:

 

01, Dom:

02, Under denne Sag tiltales ifølge Hedemarkens Amts Ordre af

03, 24de November forrige Aar 1, Benjamin Fosselius Jacobsen eller

04, som han da kaldte sig Carl Johan Johansen og 2, Caroline

05, Christiansdatter for Concubinat og ulovlig Omstreifen samt

06, Sidstnævnte tillige for Betleri, og efter samme Amts [.. -

07, ....sionsordre] af 18de Februar sidstleden No 1 tillige til Ind-

08, dømmelse i Tugthuset for der efter foregaaende Forbe-

09, redelse at confirmers. - Tiltalte No 1, der ved sin

10, Paagribelse den 17de November f. A. fandtes i Besiddelse

11, af Præsteattest og Pas lydende paa Carl Johan Johansen

 

Side 2:

 

01, hvilken Person [...] under Forhøret og i længre Tid under

02, Sagen haardnakket [...] udgivet [...] for [......] dette [...] be-

03, viislig [........], har [.......] i Sagsessionen [...] 11te f. M. er-

04, klæret [..] hedde [........] Fosselius [........] og [..] være [.....]

05, sine Forældres [......] født i [........] Sogn i Sverige [....] nu

06, [...] 24 [...] gammel. [......] de Oplysninger [...] har [......]

07,

08,

09,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

 

Side 3:

 

01,

02,

03,

04,

05,

06,

07,

08,

09,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

 

Side 4

 

01,

02,

03,

04,

05,

06,

07,

08,

09,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

 

Side 5:

 

01,

02,

03,

04,

05,

06,

07,

08,

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Hei!

 

Takk for et hjelpsomt svar og bidrag til tydingen. Metoden du foreslår virker oversiktlig og forståelig, og noe å arbeide videre ut fra. Det er som du sier, mye å arbeide med. Håper at andre som måtte lese de to innleggene jeg nå har lagt ut kunne tenke seg å bidra til tydingen av dokumentene. Alle bidrag er til stor hjelp.

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Først en stor takk til Espen Tjernshaugen for god starthjelp og en fin metode for å tyde gamle dokumenter. Med denne metoden har det vært både morsomt og interessant å ta seg inn i dokumentet. Under følger det jeg har klart å tyde så langt. Om noen kunne tenke seg å fylle inn tomme felt, eller korrigere de feiltolkninger jeg har kommet med, mottas det med takk.

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

 

Side 1:

 

01, Dom:

02, Under denne Sag tiltales ifølge Hedemarkens Amts Ordre af

03, 24de November forrige Aar 1, Benjamin Forselius Jacobsen eller

04, som han da kaldte sig Carl Johan Johansen og 2, Caroline

05, Christiansdatter for Concubinat og ulovlig Omstreifen samt

06, Sidstnævnte tillige for Betleri, og efter samme Amts Ex

07, ....sionsordre] af 18de Februar sidstleden No 1 tillige til Ind-

08, dømmelse i Tugthuset for der efter foregaaende Forbe-

09, redelse at confirmeres. - Tiltalte No 1, der ved sin

10, Paagribelse den 17de November f. A. fandtes i Besiddelse

11, af Præsteattest og Pas lydende paa Carl Johan Johansen,

 

Side 2:

 

01, hvilken Person han under Forhøret og i længre Tid under

02, Sagen haardnakket har udgivet sig for uagtet dette var be-

03, viislig Usandhed, har endelig i Sagsessionen den 11te f. M. er-

04, klæret at hedde Benjamin Forselius Jacobsen og at være efter

05, sine Forældres Udsagn født i Forsella Sogn i Sverige samt nu

06, nær 24 Aar gammel. Ifølge de Oplysninger man har kunnet

07, erholde om ham, har han efter Dom af 16de Januar 1854 været straf

08, sat i Bergen for ulovlig Omstreifen og Løsgjængeri med 32

09, Dagers fængsel paa sædvanlig fangekost hvorefter han blev

10, indsat i Tvangsarbeidshuus for at forberedes til Confirmation

11, men undveg 26te April (……..) uconfirmeret. I forrige

12, Aars Sommer foranledigede han sig og flere andre Omstreifere

13, (….) arresteret i Hurdalen med (…..) (….) Trusler, som en

14, af de sidste navnlig Medtiltaltes fader havde brugt mod ham

15, fordi han vilde ægte Medtiltalte, men han frafaldt denne

16, Klage saa at de Øvrige løslodes og medens der (……) (…..).

17, (……) om ham frem mod (…….) til at han var uconfirmeret

18, (……) (…). Ifølge sin egen Forklaring har han sin hele Tid

19, idelig streifet omkring for det Meste her i Landet, ærnærende

20, sig som Kammager, Kobberslager og med Jordarbeide samt efter

21, Forhøret i Hurdalen tillige som Skebinder(?) og efter Forhøret

22, i Bergen som Gjørtler. (…..) sin Undvigelse fra Bergens

23, Arbeidsanstalt har han været uden Pas og (til…..) brugt under

24, (…..) med det han nu har angivet, og som efter al Sandsynlig

25, lighed er hans rætte indtil han efter Undvigelsen fra Hurdalens

26, Lensmandsarrest begav sig til Sverige og med Hjælp af Bekjendte og føl

27, ger (……….) (……….) sig nu (…..) og Pas, hvoraf han (…)

28, var (…..) Paagribelse var i Besiddelse. Han erkjender (….)

29, (……….) at være uconfirmeret, saasom var (…….)

30, er Grund til (…..). Hvorimod(?) en (…..) hans Opgivende af

31, (……..) og (…..) (……) (……….), i (……..) (……….) da

32, (……), at han i Bergen sagde sit Fødested at være Vadsø,

33, men ligesom Undersøgelser herom (………) ville noen

34, (…..) vidtløftige og stridighet(?) maaske frugtesløse Paastande

35, formaar det, at denne Sag og dermed (……) ikke i den

36, Anledning bør forlænges, da efter Rettens Skjøn hans (….)

37, (…….) er over end under hvad han har opgivet. Om

38, sit Samliv med Medtiltalte erkjender han, at da (…..)

39, (…….), hun siger (……….) af (………), (……) har,

40, da han, (…..) (……) og forvolden(?) i Hurdalen, som levet

41, Sammen som om de vare Ægtefolk, som Følge heraf

42, hun ogsaa er frugtsommelig. (…) (…..) (…..) (…….)

43, som han ligefrem forskyldt. Heraf efter Criminallovens Capitel

 

Side 3:

 

01, 18 § 22 første (……), og kunde naa næppe i og for sig benægtet (……)

02, ga høiere Straf og Bøder. Med Hensyn til hans Omstreiferi, da

03, maa han formentlig derfor ansees strafskyldig efter Lov om

04, Fattigvæsnet paa Landet af 20de September 1845 § 51 ihe Forordning

05, 9de August 1754 § 19: vistnok er det ikke oplyst, at han har betlet

06, eller ligefrem er falden det Offentlige til Byrde, men sidst

07, nævnte Lovsted forbyder dog fremdeles Personer, der ei ere

08, bosadde, at stryge Landet igjennem, sælv om de virkelig er

09, nærer sig uden Betlen og deslige, og i sidste Henseende for

10, Tiltalte endog Formodninger mod sig, da han efter det

11, Oplyste ei har betænkt sig paa at modtage hvad hans Med

12, tiltalte har tigget sammen, uagtet (………….) næppe

13, har været ham ubekjendt. For (………..) Forseelse

14, er Straffen ifølge Fattiglovens nysnævnte Bestæmmelse

15, Fængsel. At Tiltalte ei er confirmeret er som anført godt

16, gjort med hans Tilstaaelse, der (………) saavel (…) hvad der

17, under (……) som under Sagen i Bergen er oplyst. Da han

18, under Forhøret i Bergen (…..) forgjæves (……….) at modtage

19, Religionsundervisning i Arbeidsanstalten og (…….) efter

20, udstaaet Straf (…….) i saadan Hensigt blev indsat, men han

21, (……) at have modtaget tilstrækkelig Advarsel om at lade

22, sig confirmere, og vil som saaledes ifølge Reskript af 24de

23, November 1764 (…..) at (……..) i Tugthuset for at for

24, beredes til Confirmation. (…..) var i (………..) for

25, 1848 p: 592 til 594 (………) Høiesteretsdom formaar (….)

26, nævnte Straf overensstemmende med Criminallovens Ca

27, pitel 6 § 15 at (……..) Bøde- og fængselsstraffen for (..)

28, 2den (………) og (…….) den Tid, (…..) han i det Hele

29, bliver at indsætte i Tugthuset, (……..) at bestemmende til

30, 6 Maaneder. Paa Grund heraf (……..) der (….) (……….)

31, om (……….) Pluratur(?) af 19de April 1805, men da der

32, om Tiltalte (…….) ei (……) (…….) og som, endog forud

33, sat at dette (..) Sverige, efter sit eget Opgivende om sine

34, Vandringer (mag….) vedlagte brevagter som norsk Undersaat,

35, samt (…..) da det bortseet fra alt (…..) man (……..)

36, at der (……) Criminallovens Strafarbeide, eller som Pluraliteten

37, udtrykker sig Offentlig Arbeide, og den (………) i Tugt

38, huset, der findes Bod efter Reskript af 24de November 1764 er

39, (………), antager (………) (….) ikke for at kunne komme

40, til (……..). – Tiltalte No. 2 Caroline Christiansdatter

41, er efter (…ettelagt) Præsteattest døbt 1837 og saaledes antagelig

42, mellem 18 og 19 Aar gammel, hvilket forøvrigt ikke stemmer

43, med hendes eget Opgivende, hvorefter hun skulde være i det

44, 21te Aar. Hun har streifet om med sine Forældre saavel

45, i Sverige som her i Landet indtil hun den 27de Juli 1846

 

Side 4

 

01, indtoges i Redningsanstalten “Toftes Gave” i Christiania, og (..) hun

02, i samme By confirmeret i Høsten1852, hvorefter hun tjente til

03, om Sommeren eller Høsten1854, da hendes Forældre afhentede hen

04, de; siden har hun vandret om med dem indtil Slutningen af for

05, rige Vinter. da hun gav sig i følge med Medtiltalte, med hvem hun

06, erkjender at have streifet om og levet som om de vare Ægtefolk

07, indtil de for (……..), alene med Undtagelse af den Tid, (……)

08, hun blev (………..) Hurdalens Lensmandsarrest, da hun, der

09, ogsaa sammesteds var arresteret følgende sine Forældre til Elverum.

10, Hun har ikke været forsynet med Pas. Foruden at hun (…….)

11, (…) paa sin Vandring af og til med Siden af fik Arbeide med Søm

12, og Strikning at have betlet, tilstaar hun, ligesom det med de

13, øvrige Oplysninger er stadfæstet at have med sin (……)

14, til Romedal den 17de November f. A. paa Gaarden Hørsand i Fore

15, ning med den allerede domfeldte Johanne Christiansdatter tigget

16, om og erholdt Mad og Mælk, samt ligeledes forlangt Kjød,

17, Fisk, Caffe og Æbler, som dog ei blev dem tilstaaet. Saavidt oplyst

18, har hun ikke forhen været tiltalt alene straffet. Efter det hen

19, førte har hun gjort sig skyldig i Concubinat, ulovlig Omstrei

20, fen og Betleri. For førstnævnte Forsæelse antager hun efter

21, Criminallovens Capitel 18 § 22 at have forskyldt Bøder, der

22, fastsættes til 10 Spd. For den ulovlige Omstreifen (………)

23,hun efter Fattiglovens § 51 ihe Forordningen 9de August 1754

24, § 19 at maatte straffes med Fængsel, og samme Straf har hun

25, efter bemældte Lovs § 50 forskyldt for Betleriet, uden at

26, dette dog antages at gaa ind under Paragraphens (………)

27, Bestæmmelse om dom, som betle i Flok og Følge. For hver

28, af disse Forbrydelser findes Straffen at kunne ansættes til

29, 5 Dages fængsel paa Vand og Brød. De af Forhøret og (…..)

30, (……..) Omkostninger maa da Tiltalte tilpligtes en (……..)

31, at indsætte, medens hvor af dem for sig have at betale de, der

32, (…..) af (…..) (…..) og (………) og Tiltalt. Caroline Chri

33, stiansdatter da, der en (forb……) med Executionen af

34, Vand og Brødstraffen. Sagførelsen for nævnte (……..).

35, Thi Kjændes for Ret:

36, Tiltalte Benjamin Forselius Jacobsen bør for forbry

37, delse mod Criminallovens Capitel 18 § 22, ulovlig Omstrei

38, fen og for at forberedes til Confirmation fastsættes

39, i Christiania Tugthuus i 6 – sex – Maaneder, og Tiltalte

40, Caroline Christiansdatter bør for (……….) 2de For

41, brydelser og for Betleri at bøde til Statscassen 10 – ti - Spesie

 

Side 5:

 

01, daler samt hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 10 – ti – Dage.

02, Begge de tiltalte bør derfor in solitum udræde alle af Forhøret og

03, Sagens lovlig flydende Omkostninger, men hver for sig de, der

04, følge af deres Arrest og Transport, samt Caroline Christiansdatter

05, (……..) da der var forbunden med Executionen af Fængsels

06, straffen – samtlige Udgifter (…..) af Amtet opgivende Regninger.

07, At efterkommes og udredes efter Øvrighedens Foranstaltning

08, under (……) efter Loven.

Endret av Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei igjen Morten, her er du jo allerede kommet langt på vei – kjempebra!

 

Her er et bidrag på hvordan jeg leser den siste siden:

 

slettet kladd

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk skal du ha for hjelpen du gir. Dette er veldig fint.

 

Mvh

Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Bare hyggelig det, dessuten har du jo selv laget et bra grunnlag å jobbe ut i fra – og det gjør det å hjelpe både enklere og morsommere.

 

Du kommer nok nogenlunde i mål til slutt :D

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

slettet kladd

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Har markert med rødt det jeg er usikker på, spesielt forkortelsen som du har skrevet som ihe, og jeg som ife (ifølge?). Det ville vært flott om noen hadde innspill og korreksjon til dette og annet. Har ikke funnet noe sogn i Sverige som heter Forsella, kan det være http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rila_socken ?

 

 

Side 1:

 

01, Dom:

02, Under denne Sag tiltales ifølge Hedemarkens Amts Ordre af

03, 24de November forrige Aar 1, Benjamin Fosselius Jacobsen eller

04, som han da kaldte sig Carl Johan Johansen og 2, Caroline

05, Christiansdatter for Concubinat og ulovlig Omstreifen samt

06, Sidstnævnte tillige for Betleri, og efter samme Amts [Ex -

07, pedisionsordre] af 18de Februar sidstleden No 1 tillige til Ind-

08, dømmelse i Tugthuset for der efter foregaaende Forbe-

09, redelse at confirmers. - Tiltalte No 1, der ved sin

10, Paagribelse den 17de November f. A. fandtes i Besiddelse

11, af Præsteattest og Pas lydende paa Carl Johan Johansen

 

Side 2:

 

01, hvilken Person han under Forhøret og i længere Tid under

02, Sagen haardnakket har udgivet sig for uagtet dette var be-

03, viislig Usandhed, har endelig i Sagesessionen den 11te f. M. er-

04, klæret at hedde Benjamin Forselius Jacobsen og at være efter

05, sine Forældres Udsagn født i Forsella Sogn i Sverige samt nu

06, ved 24 Aar gammel. Ifølge de Oplysninger man har kunnet

07, erholde om ham, har han efter Dom af 16de Januar 1854 været straf-

08, fet i Bergen for ulovlig Omstreifen og Løsgjængeri med 32

09, Dages Fængsel paa sædvanlig fangekost hvorefter han blev

10, Indsat i Tvangsarbeidshuus for at forberedes til Confirmation

11, men undveeg 26te April næstefter uconfirmeret. I forrige

12, Aars Sommer foranledigede han sig og flere andre Omstrei-

13, fere arresteret i Hurdalen med Klage over Trusler, som en

14, af de Sidste navnlig Medtiltaltes Fader havde brugt mod ham

15, fordi han vilde ægte Medtiltalte, men han frafaldt denne

16, Klage saa at de Øvrige løslodes og medens der søgtes Oplys-

17, ninger om ham selv med Hensyn til at han var uconfirmeret,

18, undveg han. Ifølge sin egen Forklaring har han sin hele Tid

19, idelig streifet omkring for det Meste her i Landet, ernærende

20, sig som Kammager, Kobberslager og ved Jordarbeide samt efter

21, Forhøret i Hurdalen tillige som Skebinder og efter Forhøret

22, i Bergen som Gjørtler. Siden sin Undvigelse fra Bergens

23, Arbeidsanstalt har han været uden Pas og tildeels brugt andre

24, Navne end det han nu har angivet, og som efter al Sandsynlig-

25, lighed er hans rætte indtil han efter Undvigelsen fra Hurdalens

26, Lensmandsarrest begav sig til Sverige og med Hjælp af Bekjendte og fal-

27, ske Foregivender forskaffede sig den Attest og Pas, hvoraf han ved

28, den sidste Paagribelse var i Besiddelse. Han erkjender selv

29, fremdeles at være uconfirmeret, hvorom der ei heller

30, er Grund til Tvivl. Derimod er neppe hans Opgivende af

31, Fødested og Alder ganske paalidelig, i hvilken Henseende be-

32, mærkes, at han i Bergen sagde sit Fødested at være Vadsø,

33, men ligesom Undersøgelser herom uden tvivl ville være

34, saare vidtløftige og desuagtet maaske frugtesløse, saaledes

35, formenes det, at denne Sag og derved Arresten ikke i den

36, Anledning bør forlænges, da efter Rettens Skjøn hans Alder

37, snarere er over end under hvad han har opgivet. Om

38, sit Samliv med Medtiltalte erkjender han, at de siden

39, Vaaren, hun siger Slutningen af Vinteren, forrige Aar,

40, da han traf hende og Forældre i Hurdalen, have levet

41, Sammen som om de vare Ægtefolk, som Følge hvoraf

42, hun ogsaa er frugtsommelig. For denne sidste Forseelse

43, har han ligefrem forskyldt Straf efter Criminallovens Capitel

 

Side 3:

 

01, 18 § 22 første Passus, og kunde der neppe i og for sig betragtet paadra-

02, ge høiere Straf end Bøder. Med Hensyn til hans Omstreiferi, da

03, maa han formentlig derfor ansees strafskyldig efter Lov om

04, Fattigvæsenet paa Landet af 20de September 1845 § 51 ife Forordning

05, 9de August 1754 § 19: vistnok er det ikke oplyst, at han har betlet

06, eller ligefrem er falden det Offentlige til Byrde, men sidst-

07, nævnte Lovsted forbyder dog fremdeles Personer, der ei ere

08, bosatte, at stryge Landet igjennem, selv om de virkelig er-

09, nærer sig uden Betlen og deslige, og i sidste Henseende har

10, Tiltalte endog Formodningen mod sig, da han efter det

11, Oplyste ei har betænkt sig paa at modtage, hvad hans Med-

12, tiltalte har tigget sammen, uagtet Erhvervsmaaden neppe

13, har været ham ubekjendt. For heromhandlede Forseelse

14, er Straffen ifølge Fattiglovens nysnævnte Bestæmmelse

15, Fængsel. At Tiltalte ei er confirmeret er som anført godt-

16, gjort med hans Tilstaaelse, der bestyrker saavel ved hvad der

17, under denne som under Sagen i Bergen er oplyst. Da han

18, under Forhøret i Bergen skjønt forgjæves foresloges at modtage

19, Religionsundervisning i Arbeidsanstalten og derpaa efter

20, udstaaet Straf dersteds i saadan Hensigt blev indsat, men han

21, ansees at have modtaget tilstrækkelig Advarsel om at lade

22, sig confirmere, og vil som saaledes ifølge Rescript af 24de

23, November 1764 blive at inddømme i Tugthuset for at for-

24, beredes til Confirmation. Efter den i Retstidendes for

25, 1848 p: 592 til 594 meddeelte Høiesteretsdom formenes sidst-

26, nævnte Straf overeensstemmende med Criminallovens Ca-

27, pitel 6 § 15 at absorbere Bøde- og fængselsstraffen for de

28, 2de Forseelser og antages den Tid, hvori han i det Hele

29, bliver at indsætte i Tugthuset, passende at bestemmes til

30, 6 Maaneder. Paa Grund heraf kunde der være Spørgsmaal

31, om Anvendelse af Placaten af 19de April 1805, men da der

32, om Tiltaltes Fødested ei haves Vished og han, endog forud-

33, sat at dette er Sverige, efter sit eget Opgivende om sine

34, Vandringer maatte rettest betragtes som norsk Undersaat,

35, samt endelig da det bortseet fra alt Andet maa erkjendes

36, at der mellem Criminallovens Strafarbeide, eller som Placaten

37, udtrykker sig Offentlig Arbeide, og der Inddømmelse i Tugt-

38, huset, der finder Sted efter Rescript af 24de November 1764 er

39, Forskjel, antages Placatens Bud ikke her at kunne komme

40, til Anvendelse. – Tiltalte No. 2 Caroline Christiansdatter

41, er efter irettelagt) Præsteattest døbt 1837 og saaledes antagelig

42, mellem 18 og 19 Aar gammel, hvilket forøvrigt ikke stemmer

43, med hendes eget Opgivende, hvorefter hun skulde være i det

44, 21te Aar. Hun har streifet om med sine Forældre saavel

45, i Sverige som her i Landet indtil hun den 27de Juli 1846

 

Side 4

 

01, indtoges i Redningsanstalten “Toftes Gave” i Christiania, og er hun

02, i samme By confirmeret i Høsten1852, hvorefter hun tjente til

03, om Sommeren eller Høsten1854, da hendes Forældre afhentede hen-

04, de; siden har hun vandret om med dem indtil Slutningen af for-

05, rige Vinter. da hun gav sig i Følge med Medtiltalte, med hvem hun

06, erkjender at have streifet om og levet som om de vare Ægtefolk

07, indtil de her arresteredes, alene med Undtagelse af den Tid, hvori

08, hun blev gjensiddende i Hurdalens Lensmandsarrest, da hun, der

09, ogsaa sammesteds var arresteret, fulgte sine Forældre til Elverum.

10, Hun har ikke været forsynet med Pas. Foruden at hun erkjen-

11, der paa sin Vandring af og til ved Siden af sit Arbeide med Søm

12, og Strikning at have betlet, tilstaar hun, ligesom det ved de

13, øvrige Oplysninger er stadfæstet at have ved sin Ankomst

14, til Romedal den 17de November f. A. paa Gaarden Hørsand i Fore-

15, ning med den allerede domfeldte Johanne Christiansdatter tigget

16, om og erholdt Mad og Melk, samt ligeledes forlangt Kjød, Flesk,

17, Caffe og Æbler, som dog ei blev dem tilstaaet. Saavidt oplyst

18, har hun ikke forhen været tiltalt eller straffet. Efter det An-

19, førte har hun gjort sig skyldig i Concubinat, ulovlig Omstrei-

20, fen og Betleri. For førstnævnte Forsæelse antages hun efter

21, Criminallovens Capitel 18 § 22 at have forskyldt Bøder, der

22, fastsættes til 10 Spd. For den ulovlige Omstreifen formenes

23, hun efter Fattiglovens § 51 ife Forordningen 9de August 1754

24, § 19 at maatte straffes med Fængsel, og samme Straf har hun

25, efter bemeldte Lovs § 50 forskyldt for Betleriet, uden at

26, dette dog antages at gaa ind under Paragraphens skjerpende

27, Bestemmelse om dem, som betle i Flok og Følge. For hver

28, af disse Forbrydelser findes Straffen at kunne ansættes til

29, 5 Dages fængsel paa Vand og Brød. De af Forhøret og Sagen

30, flydende Omkostninger maa da Tiltalte tilpligtes in solidum

31, at udrede, medens hver af dem for sig have at betale de, der

32, flyde af deres Arrest og Transport og Tiltalte Caroline Chri-

33, stiansdatter de, der ere forbundne med Executionen af

34, Vand og Brødstraffen. Sagførelsen har været forsvarlig.

35, Thi Kjændes for Ret:

36, Tiltalte Benjamin Forselius Jacobsen bør for Forbry-

37, delse mod Criminallovens Capitel 18 § 22, ulovlig Omstrei-

38, fen og for at forberedes til Confirmation hensættes

39, i Christiania Tugthuus i 6 – sex – Maaneder, og Tiltalte

40, Caroline Christiansdatter bør for førstnævnte 2de For-

41, brydelser og for Betleri at bøde til Statscassen 10 – ti – Specie-

 

Side 5:

 

01, daler samt hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 10 – ti – Dage.

02, Begge de tiltalte bør derfor in solidum udræde alle af Forhøret og

03, Sagen lovlig flydende Omkostninger, men hver for sig de, der

04, følge af deres Arrest og Transport, samt Caroline Christiansdatter

05, særskilt de der ere forbundne med Executionen af Fængsels-

06, straffen – samtlige Udgifter efter af Amtet approberede Regninger.

07, At efterkommes og udredes efter Øvrighedens Foranstaltning

08, under Adfærd efter Loven.

09, Leganger. [sign.] M. Olsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Hei Espen

Takk for all hjelp og takk for den gode metoden du viste frem - kan anbefale den videre til andre som arbeider med tyding av gamle dokumenter. Benjamin er født i Forshälla sn i Sverige 07.12.1833, og døpt samme sted 10.12.1833. Om du er blitt nysgjerrig har jeg mye info om denne karen - han var min tippoldefar, og satt vel mer inne enn han var på frifot gjennom livet. Vedlagt er et fangebilde av ham, samt en kopi av kirkeboksiden der dåpen hans er oppført.

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

post-1981-0-21313900-1390777656_thumb.jpg

post-1981-0-00850300-1390777729_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Dette var artig å se, selv om jeg selv ikke har tilknytning til noen av de som er nevnt i saken(e). Du har enda et uløst tema liggende her, men det må jeg vente litt med – løft det opp igjen etter en tid om du ikke får respons.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.