Gå til innhold
Arkivverket
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av historien om hvorfor Benjamin Forselius Jacobsen fikk 12 års fengsel for drap

Recommended Posts

Morten Aasberg

Kan noen bidra til å fullføre tydingen av denne Voteringsprotokollen fra Høyesterett i 1859. Her fremkommer historien om hva som førte til at min tippoldefar Benjamin Forselius Jacobsen fikk 12 års fengsel for drap. Protokollen er også å finne på Digitalarkivet her: http://arkivverket.no/URN:rg_read/63046/143/

 

Dette er hva jeg har klart å lese meg frem til:

 

Side 1

 

01. Den 19 Marts 1859

02. Advocat Rolfsen Anton

03. mod

04. Benjamin Forselius Jacobsen

05. 1 Assesor Hjelm. Anged., Svensk af Fødsel omtr. 30 Aar

06. født af ang. omstreifende Forældre og selv Omstreifer, en

07. med dom af 5/3 56 holdt for Concubinat og Omstrei-

08. fen samt for at forberedes til Confirmation an-

09. seet med 6 Mdrs. Strafarbeide. Et Par Aar før var

10. han i Bergen dømt for Omstreifen og Betleri til

11. Fængsel.- Høsten 1857 blev han med 3 andre Om-

12. streifere anholdt i Tellemarken, hvor han Udskjæld-

13. te Lensmanden der vilde arrestere ham som Løf-

14. tede Haand mod ham og truede ham, hvorfor han

15. af Bratsb. Amt blev tiltalt for Omstreifen, Bet-

16. leri og for voldsom Modstand mod Lensmanden.

17. Under Sagen rømte han imidl. og kom til Vinger,

18. hvor han 30/1 58 blev dømt til 20 Dages Vand og Brød

19. efter 15-3, 10 og 11 samt 16-13.- Efter udstaaet Straf

20. kom han i Følge med 3 svenske Feiere. Om Aftenen

21. 6/10 kom disse til (……..). Anged var da noget til-

22. skjænket og tildrak fremdeles af medbragt Bræn-

23. deviin Der opstod nu Uenighed. Af Personerne

24. gik da 3 efter Opfordring, men da Anged. ei vilde

25. gaae blev han af 1te Dept. og (….) med Læmpe ført

26. ud. Kort efter bankede det paa Døren og da nu

27. 1te Dept. aabnede denne samt stillede sig i Døren, hvil-

28. ket og en anden tilstedeværende Person Anders Enfeldt

29. gjorde, kom Anged. frem og bibragte Sidstnævnte

30. at saa voldsomt Slag i Tindingen med en Skor-

31. steensfeierskrabe at (……) og (……) blødende

32. omkring. Natten til 9/10 døde han. (…….) Dagen

33. efter foretagne Obduct. fandtes paa (….) (…) Side

34. af Pandebenet 1 ½ Tomme over den ydre Øievinkel

35. af et Saar af omtr. 3 Tommers Længde med skarpe

36. Kante uden Hævelse omkr. Saaret Under dette Saar

37. fandtes Hjernebenet brudt og i Hjernen indstødt et

38. Stykke Been. Efter Lægens nærmere Beskrivelse af

39. Bruddets Beskaffelse og hans Concl. har denne me-

40. get betydelige (…….) (……) havt Døden til Følge,

41. og maa (…) ansees som et (……) absolute lethale.

42. Anged. fik Anledn. til at (…….) til Sverige

43. men blev paagrebet og transporteret tilbage,

 

Side 2

 

01. og blev med bestemthed gjenkjendt af 1te og 2den Dept.

02. som den, der havde bibragt Afdøde Slaget, ligesom

03. der fremkom en (Stedsbe…………….), som Anged.

04. har vedkjendt sig en (…..), som havde (………) men,

05. snart under et snarl ønske at (…..) (…..) og

06. nu kaldte sig Peter Petersen, uagtede længe Gjernin-

07. gen, men gik aldrig til Bekjend. for Fogeden, efter

08. (…..) (….) til Dommeren af 25/11 han havde tilstaaet

09. at hans rette Navn var det i tiltalen anførte, at

10. han var dømt i Bergen, var rømt (……) og havde

11. streifet om med en Caroline Christiansdatter, med

12. hvem han havde levet i Concubinat, at han i Tugt-

13. huset ei blev confirmeret fordi han ved Straff-

14. tidens Udløb (……) ei dertil være moden, at han

15. senere atter havde streifet om med Caroline

16. og var bleven paagreben i Tellemarken. Han tilstod

17. fremdeles, at han med Skraben havde tilbragt den

18. Afdøde Slaget, at han ikke fant den Hænsigt at dræ-

19. be eller engang skade, men kun at (….) En af

20. de Tilstedeværende en Skramme. I det følgende

21. Forhørs møde gjentog Anged. sin for Fogden afgiv-

22. ne tilstaaelse med Tillæg at den Afdøde var

23. en han aldeles fremmed Person en Anged. der, (…..)

24. have meget beruset, men kan dog envidere om-

25. talte Anged. med Begivenheden. Det fremgaar af

26. Oplysningerne, at Anged. ei var saa beruset at

27. han ei vidste hvad han foretog sig, og naar (……)

28. til hans vita anteacta og til den Anged. at han med

29. et saa tungt og skarpt Instrument som den frem-

30. lagte Skrabe viiser sig at være, slog til den Afdø-

31. de med saadan Voldsomhed, at  Pandebenet blev

32. indslaaet, og at den Dræbte af Lægen beskrives

33. som en meget (……) Person, saa kan det forment-

34. lig ikke være mindste Tvivl om, at Anged. har

35. haft til Hænsigt at tilføre  den sagesløse Frem-

36. mede betydelig Skade og ei har (…….) sig om

37. Følgerne af Slaget. Jeg finder saal. at Anged.

38.  qualificerer sig til en stræng Straf efter (……)-

39. de foregaaende (……) anvendte Lovsted 14-7..

40. (…..) Hedem. Amts Ordre 11/12 58 blev Anged. tillige

41. tiltalt for de i Bratsb. Amts Ordre 3/10-57 anmeldte

42. Forbr.. Forsaavidt Anged. er dømt for ulovl. Om-

43. streifen har man Hans egen Tilstaaelse. Han til-

44. staaer og, at han udskjældte Lensmanden, der vilde

45. arrestere ham, bl. A. for en (…….) og at (………)

46. (…….), men siger at han til begge (………..)

47. handlinger derimod benægter han at have betlet,

48. men med 4, 5 og 6 3d i Thelemarken er oplyst, at han

49. havde været i Flok og Følge med Flere, som betlede

50. tildels androg paa en truende Maade for nogle

51. (………), og at Anged. var med at fortære den

 

Side 3

 

01. den saaledes erhvervede Mad. Da Lensmanden vilde

02. lægge Jernene paa ham løftede han Næven hvilket

03. mod Angeds. Benægt. men ansees skeet med Lensmanden.

04. Concubinatet tilstaar Anged., og da han tidligere

05. herfor han været dømt, bliver denne Forbr. ei gjen-

06. taget.-  Blev (…) Dom 29/12 58 er Anged. for Forbr.

07. mod 14-7 for gjentaget Concubinat for Omstrei-

08. fen og Betleri for sit overfald mod Lensmanden

09. samt for at have unddraget sig fra at confirm-

10. eres anseet med Strafarbeide i 12 Aar samt

11. ilagt Omk. (……..) 15 Sp. i Salær til Referenten

12. (.) Retten har under 31/1 59 (…..) (…..) fældt Anged.

13. efter 14-7 for gjentaget Concubinat for (…….)

14. Omstreifen i Flok og Følge forøvet Betleri

15. samt for at have (……….) og modsat sig en

16. Bestillingsmand anseet med 12 Aars Strafarbei-

17. de. M. H. l. (…) er (…..rettens) Dom stadfæstet

18. Anged. maa ansees rettelig holdt som, (….), og naar

19. hensees til at (……….) her maa anvendes, og

20. at Hovedforbr. er grov samt til hans vita anteacta

21. finder Straffens (……..) bestemt.- Ingen Benaad-

22. ning.- (….) (.) (…..) og (…….) Intet at erindre.

23. Concl

24. H R Dom bør med Magt (………).-  I (……) til (…)-

25. der for (…..). Adv. Rolfsen (……) Tiltalte – 15 Sp.

26. (…….) Anged. er svensk af Fødsel og det ei er oplyst, at han

27. har (……) Hjemstavn her i Landet, hvilket efter hans om-

28. streifende Liv heller ikke er rimeligt, finder jeg ei Grund

29. til i Dommen at bestemme Noget om hans (……..)

30. (.) af Riget, hvortil Øvrigheden kan træffe fornøden

31. (……..) noget om hans Confirmation, der forment-

32. lig vil finde Sted i Strafanstalten. (…….) Dom

33. er derfor kun (……….) Angeds. Forlangende,

34. (………..) (….) ”.-

35. 2. Manthey. (…….).

36. 3. Aall. Ligesaa.

37. 4. Bruun. Ligesaa, dog at Anged. tillige dømmes til

38. efter udstaaet Straf at transporteres ud af Riget.

39. 5. Andresen. Som Manthey. Som (……) har ei et notere

40. for Angeds. Udbringelse af Riget anføres at (…….)

41. ansees det bragt paa det Rene enten Anged. er svensk

42 eller norsk.

43. 6. Professor Platou som Andresen.

44. 7. Justitiarius som Hjelm.

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

 

post-1981-0-57039400-1393895500_thumb.jpg


post-1981-0-73362200-1393895580_thumb.jpg

 

post-1981-0-28914400-1393895701_thumb.jpg

 


 

Endret av Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Hei Morten, et forsøk. Der hvor jeg har markert med blått er det forskyvelse i linjenummereringen fordi du har glemt hele eller deler av linja. Jeg har ikke rettet selve nummereringen bortsett fra at jeg har nummerert med 00. og markert med farge.

 

Side 1

 

01. Den 19 Marts 1859

02. Advocat Rolfsen Anton

03. mod

04. Benjamin Forselius Jacobsen

05. 1 Assesor Hjelm. Angld., Svensk af Fødsel omtr. 30 Aar

06. født af ang. omstreifende Forældre og selv Omstreifer, en

07. ved Dom af 5/3 56 holdt for Concubinat og Omstrei-

08. fen samt for at forberedes til Confirmation an-

09. seet med 6 Mdrs. Strafarbeide. Et Par Aar før var

10. han i Bergen dømt for Omstreifen og Betleri til

11. Fængsel.- Høsten 1857 blev han med 3 andre Om-

12. streifere anholdt i Tellemarken, hvor han Udskjæld-

13. te Lensmanden der vilde arrestere ham som Løf-

14. tede Haand mod ham og truede ham, hvorfor han

15. af Bratsb. Amt blev tiltalt for Omstreifen, Bet-

16. leri og for voldsom Modstand mod Lensmanden.

17. Under Sagen rømte han imidl. og kom til Vinger,

18. hvor han 30/1 58 blev dømt til 20 Dages Vand og Brød

19. efter 15-3, 10 og 11 samt 16-13.- Efter udstaaet Straf

20. kom han i Følge med 3 svenske Feiere. Om Aftenen

21. 6/10 kom disse til 1ste Dept. . Angld var da noget be-

22. skjænket og de drak fremdeles af medbragt Bræn-

23. deviin. Der opstod nu Uenighed. Af Personerne

24. gik de 3 efter Opfordring, men da Angld. ei vilde

25. gaae blev han af 1ste Dept. og Kone med Læmpe ført

26. ud. Kort efter bankede det paa Døren og da nu

27. 1ste Dept. aabnede denne samt stillede sig i Døren, hvil-

28. ket og en anden tilstedeværende Person Anders Enfeldt

29. gjorde, kom Angld. frem og bibragte Sidstnævnte

30. et saa voldsomt Slag i Tindingen med en Skor-

31. steensfeierskrabe, at Anders styrtede blødende

32. omkring. Natten til 9/10 døde han. Ved den Dagen

33. efter foretagne Obduct. fandtes paa venstre Side

34. af Pandebenet 1 ½ Tomme over den ydre Øievinkel

35. af et Saar af omtr. 3 Tommers Længde med skarpe

36. Kante uden Hævelse omkr. Saaret. Under dette Saar

37. fandtes Hjernebenet brudt og i Hjernen indstødt et

38. Stykke Been. Efter Lægens nærmere Beskrivelse af

39. Bruddets Beskaffenhed og hans Concl. har denne me-

40. get betydelige udvortes Vold havt Døden til Følge,

41. og maa vel ansees som et vulnus absolute lethale.

42. Angld. fik Anledn. til at rømme til Sverige

43. men blev paagrebet og transporteret tilbage,

 

Side 2

 

01. og blev med bestemthed gjenkjendt af 1te og 2den Dept.

02. som den, der havde bibragt Afdøde Slaget, ligesom

03. der fremkom en Skorsteensfeierskrabe som Angld.

04. har vedkjendt sig.  Angld,  som havde streifet om,

05. snart under et snart under et andet Navn og

06. nu kaldte sig Peter Petersen, nægtede længe Gjernin-

07. gen, men gik endelig til Bekjend. for Fogeden, efter

08. hvis Skr. til Dommeren af 25/11 han havde tilstaaet

09. at hans rette Navn var det i tiltalen anførte, at

10. han var dømt i Bergen, var rømt derfra og havde

11. streifet om med en Caroline Christiansdatter, med

12. hvem han havde levet i Concubinat, at han i Tugt-

13. huset ei blev confirmeret fordi han ved Straffe-

14. tidens Udløb endnu ei dertil var moden, at han

15. senere atter havde streifet om med Caroline

16. og var bleven paagreben i Tellemarken. Han tilstod

17. fremdeles, at han med Skraben havde tilbragt den

18. Afdøde Slaget, at han ikke fant den Hænsigt at dræ-

19. be eller engang skade, men kun at give En af

20. de Tilstedeværende en Skramme. I det følgende

21. Forhørs møde gjentog Angld. sin for Fogden afgiv-

22. ne tilstaaelse med Tillæg at den Afdøde var

23. en ham aldeles fremmed Person. Angld. var, [sier]

24. [han], meget beruset, men kan dog erindre en-

25. kelte Omst. ved Begivenheden. Det fremgaar af

26. Oplysningerne, at Angld. ei var saa beruset at

27. han ei vidste hvad han foretog sig, og naar hensees

28. til hans vita anteacta og til den Omst. at han med

29. et saa tungt og skarpt Instrument som den frem-

30. lagte Skrabe viiser sig at være, slog til den Afdø-

31. de med saadan Voldsomhed, at  Pandebenet blev

32. indslaaet, og at den Dræbte af Lægen beskrives

33. som en meget robust Person, saa kan det forment-

34. lig ikke være mindste Tvivl om, at Angld. har

35. haft til Hensigt at tilføre  den sagesløse Frem-

36. mede betydelig Skade og ei har bekymret sig av

37. Følgerne af Slaget. Nogen bestemt Hensigt er

38.  imidlertid benægtet. Jeg finder saal. at Angld.

00. qualificerer sig til en stræng Straf efter det af

39. de foregaaende Retter anvendte Lovsted 14-7..

40. Ved Hedem. Amts Ordre 11/12 58 blev Angld. tillige

41. tiltalt for de i Bratsb. Amts Ordre 3/10-57 anmeldte

42. Forbr.. Forsaavidt Angld. er dømt for ulovl. Om-

43. streifen har man Hans egen Tilstaaelse. Han til-

44. staaer og, at han udskjældte Lensmanden, der vilde

45. arrestere ham, bl. A. for en Fyldehund og et forbandet

46. Graahoved, men siger at han til begge Udtryk var

47. berættigede. Derimod benægter han at have betlet,

48. men med 4, 5 og 6 3d i Thelemarken er oplyst, at han

49. havde været i Flok og Følge med Flere, som betlede

50. tildels endog paa en truende Maade hos nogle

51. Sæterpiger, og at Angld. var med at fortære den

 

Side 3

 

01. den saaledes erhvervede Mad. Da Lensmanden vilde

02. lægge Jernene paa ham løftede han Armen hvilket

03. mod Anglds. Benægt. maa ansees skeet med Lensmanden.

04. Concubinatet tilstaar Angld., og da han tidligere

05. herfor han været dømt, bliver denne Forbr. som gjen-

06. taget.-  Ved UR Dom 29/12 58 er Angld. for Forbr.

07. mod 14-7 for gjentaget Concubinat for Omstrei-

08. fen og Betleri for sit Forhold mod Lensmanden

09. samt for at have unddraget sig fra at confirm-

10. eres anseet med Strafarbeide i 12 Aar samt

11. ilagt Omk. hvoribl. 15 Sp. i Salær til Referenten,

12. O Retten har under 31/1 59 i ny Conc. fældt Angld.

13. efter 14-7 for gjentaget Concubinat, for under

14. Omstreifen i Flok og Følge forøvet Betleri

15. samt for at have udskjældt og modsat sig en

16. Bestillingsmand anseet med 12 Aars Strafarbei-

17. de. M. H. t. Ank. er Underrettens Dom stadfæstet.

18. Angld. maa ansees rettelig fældet som skeet, og naar

19. hensees til at Cumulation her maa anvendes, og

20. at Hovedforbr. er grov samt til hans vita anteacta

21. findes Straffen passende bestemt.- Ingen Benaad-

22. ning.- M. H. t. Omk. og Processual. Intet at erindre.

23. Concl

24. H R Dom bør ved Magt at stande.-  I Salær til Ac-

25. tor for Hret. Adv. Rolfsen betaler Tiltalte – 15 Sp.

26. Skjønst Angld. er svensk af Fødsel og det ei er oplyst, at han

27. har vundet Hjemstavn her i Landet, hvilket efter hans om-

28. streifende Liv heller ikke er rimeligt, finder jeg ei Grund

29. til i Dommen at bestemme Noget om hans Udbringel-

30. se af Riget, hvortil Øvrigheden kan træffe fornøden

00. Foranstaltn. Heller ikke finder jeg fornødent at be-

00. stemme noget om hans Confirmation, der forment-

32. lig vil finde Sted i Strafanstalten. O Reettens Dom

33. er derhos kun paaanket efter Anglds. Forlangende,

34. og en H. hidtil kunde maaske i Concl. tilføies «saa-

00. vidt paaanket er».

35. 2. Manthey. Heri enig.

36. 3. Aall. Ligesaa.

37. 4. Bruun. Ligesaa, dog at Anged. tillige dømmes til

38. efter udstaaet Straf at transporteres ud af Riget.

39. 5. Andresen. Som Manthey. Som Grund for ei et notere

40. for Anglds. Udbringelse af Riget anføres at jeg ei

41. anseer det bragt paa det Rene enten Angld. er svensk

42 eller norsk.

43. 6. Professor Platou som Andresen.

44. 7. Justitiarius som Hjelm.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk for innspill om avisartikkelen, og nok en gang for god hjelp med tydingen av dokumentet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.