Gå til innhold
Arkivverket
Morten Aasberg

Hjelp til tyding av Høyesterettsdom mot Jacob Eliassen 1844

Recommended Posts

Morten Aasberg

Kan noen hjelpe til med tydingen av denne voteringsprotokollen. Den gjelder min tipp-tippoldefar Jacob Eliassen. Under følger det jeg mener å kunne lese ut av dokumentet. Protokollen er også å finne her: http://arkivverket.no/URN:rg_read/63020/7/

 

Med vennlig hilsen

Morten Aasberg

 

Side 1

 

01. Lnr. 246. Den1 Mai 1844

02. Adv Lous, Actor

03. mod

04. Jacob Eliassen

05. 1 Ass. U. Motzfeldt

06. Ang der er en Omstreyfende Kjedelflikker, over 60 Aar gl (…..)

07. J Bergens Amts Ordre af 17/11 s A tiltalt for et i (…)15 Cap omhandlende

08. Forbrydelser som med Ramme Forderværende han (……) (……..) og ved

09. (Nordhor…..) (…….) Dom af 24/1 Sidstl er han anført med Straf

10. arbeide i 9 Aar, men med O Rættens Dom af 19/2 kun med 2 Aar

11. Facta hvorfor han tiltales tildrog (..) 22/9 f.A. da han

12. i baad med Kone og Barn ankom land med en anden Omstreyfe

13. nde i en anden Baad til Svartholmen i (…….), hvor 8e

14. Vidne og hans Familie kom. 8e vidne Mand (….) (..) (…)

15. Plads men derimod Konen 1te Vidne, som paa hans (…….)

 

Side 2

 

01. (…) hvormed Ang at han havde trangt om (Lager). Hun gik ned til Baaden forat

02. sætte over til Fastlandet for at hænte ham sin Mand, og da var det at Ang

03. spurgte den anden Landstryger om hun var ”Rua”, hvortil hun svarede

04. Ja. Han greb hende da om Hagen som om han vilde (……) hende og

05. tilføre hende et Slag (…….) saa stærkt at (…….) flad, ligesom hun frygt

06. ede (……) (….) han tog en (……) om han skulde slaae hende med den

07. (…..) hende den andre (…… (…..) Hun fik (………) (……) til at

08. (……) i Baad og over til Fastlandet (…) (…..) ham (…….)

09. (….) (……) sin (…..) Som for at hænte Folk. Hun (…….)

10. ven (…) (….) huset med sine Børn for strax at Kniven (….). Kort

11. efter indfant hennes Svigerfader Abraham Abrahamsen (2 Dag)

12. med 3 Personer sig. 2 Dag greb Ang. og folk som (….) under sig

13. efter at den anden Omstreifer Peer (…..) farkost (…..) (…) Ag

14. som (……) (…….) (……). Da Ang (……..). (……) ham efter

15. en (……) (….) 2” (…) (….).

16. Efterat (….) (…) (…..) kunde (…….) (…) og i huset og (….)

17. (…..) Tid (…..) om (…) Personens, (….) da tilkom Mænd (….)

18. fem Omstreyfere bort kom 8’ Vidne tilbage og da (….) (……) det Per

19. sone greb han strax fadt Ang og førte ham (..) (..) (…..) Haand ud

20. i Kjøkkenet for at faae ham du af Huset, (…) (….) (…) mangler

21. (…..) sin (..) Pass han havde haft paa Askøen og ei lagt fra sig (……)

22. 3’ Dg (…) den (……..) fra ham paa Vidnets Kjøkken. 8’ Vidne (…….)

23. (………..) (………) at faae Ang ud (…) (….) lykkedes men under

24. dette (…..) Ang (…..) og  (…) hvori og tilføiede 8’ Vidne flere (…..)

25. (………) (…) i faae (…..), (…). (……) og eet i Halsen (…) mod

26. Kjøkkenet og (…). Da (……..) af langt Stik var tilføret 8’ Vidne

27. paa den venstre (…..) arm saasom det paa Halsen. Det forklarede

28. han i (……..) efterladt en (…….) i den (….) Arm (……) 3 (…).

29. (…) (…) vlevne (…..(. Det er altsaa to forskjellige Facta hvorfor

30. Ang tiltales. Hvad derunder (……) mod 1te Vidne angaaer har

31. Ang benægtet dette Angreb og (…….) (……..) i den Grad at

32. han (……) (….) (……). Jury kan dog (..) (…..) med ansee det

33. beviist med 1te Vidnes eget (…..) (….) samt hendes 10 aarige

34. Søns 9’ (…..) (…….), i Forbindelse (……) (…) Sagens (…….)

35. (……) i det hele og derfor da (……..) at Ang ikke (……..)

36. Peers Forklaring thi 2’ (…) at Ang var den (….) (….) (…….)

37. 1te Vidne. At nu Ang har tilstaaet have Slaget med Overlæg

38. (..) (……) (………), men at det (…) (…..) (….) (……..)

 

Side 3

 

01. at tilføies nogen bestæmt (……) troer jeg ikke da hænsigten (….) kun var

02. at (……) (…..),men med hensyn til Forbrydelsens Beskaffenhed er

03. det vel især Tvivl om Straffen. Konen har siden opgivet at hun efter

04. Slaget har tabt (…) Syn og Hørsel og lider af Smerter i Nakken. Districts

05. læge Hannestad har bemærket at hun har erholdt en hjernerystelse

06. (………..) Grad og dermed faaet en Svækkelse i Nervesystemet. (.) (..)

07. (Conkutions……) har hun yderligere (……) at Hjernerystelse (…….)

08. (…..) Grad er en farlig Sygdom, og at hun har gaaet efter Slaget

09. om som tomset efter hvad hendes Omgivelser har forklaret. (…) (….)

10. Efter dette maatte hun (…) (……) efter Kap. 15 § 1 (…..) den for

11. lidt (…..) (….) paa sin helbred og denne § maatte sammenfaldende

12. med § 7 forsaavidt Ang ei havde til bestæmt hensigt at tilføie

13. saadan Skade. Jeg troer dog ei at districtslægen (……….)

14. kan tages for (……) i paa (……) Omfang, da den Skade hvis for

15. lidt ei er af den bestæmte (…….) (….) paa § 1 (……) (..) (…)

16. (..) (..) bestæmte Vidneprov (..) hvori er saaledes tomset. Jeg

17. troer derfor at Skaden som her er lidt kommer ind under § 3

18. (…….) ved § 7. Jeg troer (….) kan anvænde Strafeloven

19. i 9de Grad for dette Factum.

20. Hvad det andet Factum angaar er Det (…….) utvivl

21. somt at Overlæg ei har fundet Sted, men jeg maa antage

22. at den der bruger Kniv paa saadan Maade maa ansees at have (…….)

23. at tilføre det med kniven bibragte Saar. Jeg antager at det

24. 8’ Vidne tilførede Saar og Følgerne deraf efter hans eget

25. Opgivende og (…….) og Hanstads Erklæringer, gaar ind under

26. Cap. 15 § 2, da han som (……….) dermed maa ansees at saa

27. sant en betydelig (…..)., og den Omstændighed at (..) (….) (…….)

28. er bleven virkelig Saaret lægges Noget paa. Jeg troer derfor at

29. han for dette Factum maa straffes efter § 2 og 5 og troer jeg at

30. herfor maa anmælde Strafarbeide i 4’ Grad, samt og at Straffen

31. for begge Facta kan bestæmmes til 5 Aar.

32. Ang er  dernæst med at (……..) Retten (……) at

33. (….) (……) (..) (…….). (……) han 8’ Vidne (…..), da 8’ og 1te

34. bleve forøvrigt ei har forlangt (……).Dagen (…) (…..) til

35. (……) (…) Ang (….) (…..) og finder jeg Referentens

36. (….) (……). Den (………) O Rætten har (…..) med Hensyn til

37. (………) finder jeg vigtig. Da jeg ei er ganske (…….)

38. O Rættens Retsanvend og ikke ganske (……) Kjændelse U Rætten

39. (……..) der den ganske ny Conclusion

 

Side 4

 

01. Ingen Benaadning

02. Concl.

03. Jacob Eliassen bør for Fornærmelsen paa (………) (……..)

04. ifølge Lov af 20 August 1842 Cap 15 § 5 og 7 at hensættes til Straf

05. arbeide i 5 Aar. I Henseende til (…….) og Acterne (……)

06. (…) (………) (…) nu (….) at (……. I Salærie

07. til Actor 15 Spd

08. 2. Rye Enig

09. 3 Ottesen Ligedan, dog antager jeg at det ikke er fornødent at give ny

10. Conclusion, men at O Rættens Dom kan stadfæstes med den af (…)

11. U Motzfeldt foreslaaede Forandr.

12. 4 Larsen Med Hensyn til Overfaldet paa Konen enig med Motz

13. feldt, men derinod antager jeg at den Maaden (…….) (……)

14. omgav og (…….) ei kan ansees for ”betydelig”, men at

15. den maa henføres til § 3, hvilket jeg finder saalangt Klarere

16. som § 2 (……..) at (….) (…) (….) (…..) og unyttige. Jeg

17. troer derfor at han kun kan belægges med Strafarbeide i 3’

18. Grad, men antager at Maximum bør (…….) (…..) 3 Aar,

19. og da jeg finder at Overfaldet paa Konen (……) 2 Aar, kan

20. jeg ta samme Resultat, (??????)  (…….) som Nedtegnet af O Ræt

21. ten med den (…….) Straffetiden.

22. 5. Smith. antager med Motzfeldt at Ang maa ansees efter § 2 og

23. 5 for Overfaldet paa Manden, men (……..) at Straff

24. en bestæmmes til 3’ Grad, da Overfald af Beskaffenhed som

25. det her omhandlende efter § 2 (…….) (………) med (Straf…)

26. i 2’ og 3’ Grad og da (……) ei  en (……) (……) med Straf

27. arbeide af 3’ Grad. Overfaldet paa Konen troer jeg kommer

28. ind under § 1og 2. Jeg (…….) derfor en (…….) med at Ang

29. for dette Factum, (…..) § 7 maa komme til Anvendelse, men

30. (…..) med Strafarbeide i 3’, 4’ eller 5’ Grad. (…) (……)

31. (…..) nu fremtages efter 6-14 (…) 12 maa Resultatet blive

32. at Ang kan undgaae Strafarbeide i 3’, hvis Maximum

33. (……..) maa anvendes.- Ingen Benaadning

34. 6 Hansen som U Motzfeldt

35. 7 (…) (….) F Motzfeldt Ligesaa

 

post-1981-0-13246300-1394218423_thumb.jpg

 


post-1981-0-18676800-1394218558_thumb.jpg

 

 


post-1981-0-91470700-1394218746_thumb.jpg


post-1981-0-93754600-1394218827_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Et midlertidig forslag på side 1 og 2. Denne håndskriften er (for meg) ganske tung og vanskelig, skriveren har det med å etterlate en del «stumme» bokstaver – det vil si at han ikke alltid skriver og markerer alle bokstaver i ordene, slik at det blir mye gjetting ut i fra ordlengde, eksisterende bokstaver og kontekst. Noen ord ser også ut til å være forkortelser, i slike tilfeller har jeg skrevet de helt ut.

 

Side 1

 

01. Lnr. 246. Den1 Mai 1844

02. Adv Lous, Actor

03. mod

04. Jacob Eliassen

05. 1 Ass. U. Motzfeldt

06. Ang der er en Omstreyfende Kjedelflikker, over 60 Aar gl ere

07. J Bergens Amts Ordre af 17/11 f A tiltalt for de i (Cllv)15 Cap omhandlende

08. Forbrydelser som vedkommende Fornærmede have forlangt paatalt og ved

09. Nordhordlehn Sskrivers Dom af 24/1 Sidstl er han anseet med Straf-

10. arbeide i 9 Aar, men ved O Rættens Dom af 19/2 kun med 2 Aar

11. Facta straffen som tiltalte tildrog sig 22/9 f.A. da han

12. i baad med Kone og Barn ankom land med en anden Omstripperfa-

13. milie i en anden Baad til Svartholmen i Fanøe, hvor 8de

14. Vidne og hans Familie boer. 8de vidne Manden var ei til

15. stede men derimod Konen 1te Vidne, som paa hans Spørgsmaal

 

Side 2

 

01. derom svarede Ang at hun havde trangt om Logie. Hun gik ned til Stranden for at

02. sætte over til Fastlandet for at hente hjemm sin Mand, og da var det at Ang

03. spurgte den anden Landstryger om hun var ”Rua”, hvortil hun svarede

04. Ja. Han greb hende da om Halsen som om han vilde qvæle hende og

05. tilføiede hende et Slag i Nakken saa stærkt at Blodet flød, ligesom han spurgte

06. den Anden idet han tog en Steen om han skulde slaae hende med den

07. men hvortil den anden svarede Nei. Hun fik imidlertid Anledning til at

08. komme i Baaden og over til Fastlandet men vendte hiem efterat

09. have udsendt sin tiaarige Søn for at hænte Folk. Hun opholdt sig

10. den tid ud for Huset med sine Børn for strax at kunne flye. Kort

11. efter indfant hennes Svigerfader Abraham Abrahamsen (2 Dep)

12. med 3 Personer sig. 2 Dep greb Ang. og fik ham saa under sig

13. efter at den anden Omstreifer Peer havde forklaret at det var Ang

14. som havde Overfaldt Konen. Da Ang famlede i Lommen som efter

15. en Kniv slap 2de Dep ham.

16. Efterat samtlige derpaa havde begivet sig op i huset og der i

17. nogen Tid trættet om det Passerede, idet de tilkomne Mænd vilde

18. have Omstripperne bort kom 8de Vidne tilbage og da han hørte det Pas-

19. serede greb han strax fat i Ang og førte ham med den høire Haand ud

20. i Kjøkkenet for at faae ham ud af Huset, idet han i den venstre

21. holdt sin Øx som han havde haft paa Arbeide og ei lagt fra sig endnu.

22. 3de Dep tog den imidlertid fra ham paa Veien til Kjøkkenet. 8de Vidne (forsøgte) (ant. feil ord, men rette kontekst)

23. imidlertid fremdeles at faae Ang ud som ogsaa lykkedes men under

24. dette havde Ang faaet op sin Kniv og tilføiede 8de Vidne flere dybe

25. Knivstik, eet i hans Arm, eet i Laaret og eet i Halsen nære ved

26. Kjævebenet og Øret. De betydeligste af disse Stik var tilføiet 8de Vidne

27. paa den venstre Underarm saavelsom det paa Halsen. Det førstnævnte

28. har i Særdeleshed efterladt en Slapphed i den hele Arm ligesom 3 Fin-

29. gre ere blevne stive. Det er altsaa to forskjellige Facta hvorefter

30. Ang tiltales. Hvad Fornærmelse mod 1ste Vidne angaaer har

31. Ang benægtet dette Angreb og paaskudt Beruselse i den Grad at

32. han Intet veed derom. Jeg kan dog ei andet end ansee det

33. beviist med 1ste Vidnes eget edelige Prov samt hendes 10 aarige

34. Søns 9de Vidnes Forklaring, i Forbindelse deels med Sagens Omstæ-

35. digheder i det Hele og derhos den Omstændighed at Ang ikke modsagde

36. Peers Forklaring til 2de Dep at Ang var den som havde Overfaldt

37. 1te Vidne. At nu Ang har tilføiet hende Slaget med Overlæg

38. er (……) utvivlsomt, men at det (…) skulde være Hensigten ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk så langt. Det har for meg også vært en vrien tekst å ta seg inn i. Som flere ganger tidligere syns jeg bidraget ditt er til veldig stor hjelp. Alle disse dokumentene gjør at historien til mine forfedre kommer bedre og bedre frem.

 

Mvh

Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Et midlertidig forslag til side 3:

 

Side 3

 

01. at tilføie nogen bestemt Skade troer jeg ikke da hensigten vel kun var

02. at indjage Skræk,men med Hensyn til Fornærmelsens Beskaffenhed er

03. det vel især Tvivl om Straffen. Konen har siden opgivet at hun efter

04. Slaget har tabt paa Syn og Hørsel og lider af Smerter i Nakken. Districts-

05. læge Hannestad har bemærket at hun har erholdt en hjernerystelse -

06. svageste Grad og dermed faaet en Svækkelse i Nervesystemet. I en

07. Conkutionsbetænkning har han yderligere ytret at Hjernerystelse selv i

08. laveste Grad er en farlig Sygdom, og at hun har gaaet efter Slaget

09. om som tomset efter hvad hendes Omgivelser har forklaret for ham.

10. Efter dette maatte hun vel efter efter Cap. 15 § 1 som den som

11. lidt varig Skade paa sin helbred og denne § maatte sammenholdes

12. med § 7 forsaavidt Ang ei havde til bestemt hensigt at tilføie

13. saadan Skade. Jeg troer dog ei at districtslægens Attestation

14. kan tages for fyldest i for stort Omfang, da den Skade hun har

15. lidt ei er af den bestemte berammelses Act som § 1 omhandler og der

16. ei er bestemte Vidneprov for at hun  er saaledes tomset. Jeg

17. troer derfor at Skaden som her er lidt kommer ind under § 3

18. sammenholdt med § 7. Jeg troer man kan anvænde Strafarbeide

19. i 5te Grad for dette Factum.

20. Hvad det andet Factum angaar er det (…….) utvivl-

21. somt at Overlæg ei har fundet Sted, men jeg maa antage

22. at den der bruger Kniv paa saadan Maade maa ansees at have Hensigt

23. at tilføre de med kniven bibragte Saar. Jeg antager at det

24. 8de Vidne tilføiede Saar og Følgerne deraf efter hans eget

25. Opgivende og Wisbechs og Hannestads Erklæringer, gaar ind under

26. Cap. 15 § 2, da han som Arbeidsmand derved maa ansees at have

27. faaet en betydelig Lyde., og den Omstændighed at ei hele Haanden

28. er bleven bleven unyttig kan ei lægges Vægt paa. Jeg troer derfor at

29. han for dette Factum maa straffes efter § 2 og 5 og troer jeg at

30. herfor maa anmodes Strafarbeide i 4de Grad, saa at og at Straffen

31. for begge Facta kan bestemmes til 5 Aar.

32. Ang er  dernæst ved de foregaaende Retter tilpligted at

33. give Erstatning til Sygehuset i Byen for 8de Vidnes pleie, da 8de og 1ste

34. Vidne forøvrigt ei har forlangt Erstatning. Disse Omkostninger til

35. Sygehuset maa Ang ogsaa erstatte og finder jeg Referentens

36. Salær passende. Den Forandring O Rætten har giordt med Hensyn til

37. Omkostningerne finder jeg rigtig. Da jeg ei er ganske enig med

38. O Rættens Ressonnement og ikke ganske nøie Kjender U Rettens

39. (……..) og der (...) give mig Conclusion

Endret av Espen Tjernshaugen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk igjen. Jeg lurer på om det første ordet som står åpent på side 2, linje 38 og på side 3, linje 20 kan være 'formedelst' - er dog langt fra sikker...

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Espen Tjernshaugen

Legger til forslag til side 4 i sammenheng med foregående. Det er fortsatt veldig mange mange hull og usikkerhetsmomenter, men jeg har ikke brukt mye tid på å henge meg opp i enkeltproblemer, og derfor er jeg sikker på at flere løsninger kan komme ved å gjøre sammenligninger mot skriften andre steder i denne saken og mot andre saker i denne protokollen som er skrevet med samme hånd. Ellers er hver side kun gjennomgått en gang, flere gjennomganger over tid pleier å virke forløsende. Er det andre som har forslag er det jo bare å kopiere teksten i nytt innlegg og redigere inn sitt eget, da gjerne markert med farge slik at forslaget lettere kan sees.

 

Side 1

 

01. Lnr. 246. Den1 Mai 1844

02. Adv Lous, Actor

03. mod

04. Jacob Eliassen

05. 1 Ass. U. Motzfeldt

06. Ang der er en Omstreyfende Kjedelflikker, over 60 Aar gl ere

07. J Bergens Amts Ordre af 17/11 f A tiltalt for de i (Cllv)15 Cap omhandlende

08. Forbrydelser som vedkommende Fornærmede have forlangt paatalt og ved

09. Nordhordlehn Sskrivers Dom af 24/1 Sidstl er han anseet med Straf-

10. arbeide i 9 Aar, men ved O Rættens Dom af 19/2 kun med 2 Aar

11. Facta straffen som tiltalte tildrog sig 22/9 f.A. da han

12. i baad med Kone og Barn ankom land med en anden Omstripperfa-

13. milie i en anden Baad til Svartholmen i Fanøe, hvor 8de

14. Vidne og hans Familie boer. 8de vidne Manden var ei til

15. stede men derimod Konen 1te Vidne, som paa hans Spørgsmaal

 

Side 2

 

01. derom svarede Ang at hun havde trangt om Logie. Hun gik ned til Stranden for at

02. sætte over til Fastlandet for at hente hjemm sin Mand, og da var det at Ang

03. spurgte den anden Landstryger om hun var ”Rua”, hvortil hun svarede

04. Ja. Han greb hende da om Halsen som om han vilde qvæle hende og

05. tilføiede hende et Slag i Nakken saa stærkt at Blodet flød, ligesom han spurgte

06. den Anden idet han tog en Steen om han skulde slaae hende med den

07. men hvortil den anden svarede Nei. Hun fik imidlertid Anledning til at

08. komme i Baaden og over til Fastlandet men vendte hiem efterat

09. have udsendt sin tiaarige Søn for at hænte Folk. Hun opholdt sig

10. den tid ud for Huset med sine Børn for strax at kunne flye. Kort

11. efter indfant hennes Svigerfader Abraham Abrahamsen (2 Dep)

12. med 3 Personer sig. 2 Dep greb Ang. og fik ham saa under sig

13. efter at den anden Omstreifer Peer havde forklaret at det var Ang

14. som havde Overfaldt Konen. Da Ang famlede i Lommen som efter

15. en Kniv slap 2de Dep ham.

16. Efterat samtlige derpaa havde begivet sig op i huset og der i

17. nogen Tid trættet om det Passerede, idet de tilkomne Mænd vilde

18. have Omstripperne bort kom 8de Vidne tilbage og da han hørte det Pas-

19. serede greb han strax fat i Ang og førte ham med den høire Haand ud

20. i Kjøkkenet for at faae ham ud af Huset, idet han i den venstre

21. holdt sin Øx som han havde haft paa Arbeide og ei lagt fra sig endnu.

22. 3de Dep tog den imidlertid fra ham paa Veien til Kjøkkenet. 8de Vidne (forsøgte) (ant. feil ord, men rette kontekst)

23. imidlertid fremdeles at faae Ang ud som ogsaa lykkedes men under

24. dette havde Ang faaet op sin Kniv og tilføiede 8de Vidne flere dybe

25. Knivstik, eet i hans Arm, eet i Laaret og eet i Halsen nære ved

26. Kjævebenet og Øret. De betydeligste af disse Stik var tilføiet 8de Vidne

27. paa den venstre Underarm saavelsom det paa Halsen. Det førstnævnte

28. har i Særdeleshed efterladt en Slapphed i den hele Arm ligesom 3 Fin-

29. gre ere blevne stive. Det er altsaa to forskjellige Facta hvorefter

30. Ang tiltales. Hvad Fornærmelse mod 1ste Vidne angaaer har

31. Ang benægtet dette Angreb og paaskudt Beruselse i den Grad at

32. han Intet veed derom. Jeg kan dog ei andet end ansee det

33. beviist med 1ste Vidnes eget edelige Prov samt hendes 10 aarige

34. Søns 9de Vidnes Forklaring, i Forbindelse deels med Sagens Omstæ-

35. digheder i det Hele og derhos den Omstændighed at Ang ikke modsagde

36. Peers Forklaring til 2de Dep at Ang var den som havde Overfaldt

37. 1te Vidne. At nu Ang har tilføiet hende Slaget med Overlæg

38. er (……) utvivlsomt, men at det (…) skulde være Hensigten

 

Side 3

 

01. at tilføie nogen bestemt Skade troer jeg ikke da hensigten vel kun var

02. at indjage Skræk,men med Hensyn til Fornærmelsens Beskaffenhed er

03. det vel især Tvivl om Straffen. Konen har siden opgivet at hun efter

04. Slaget har tabt paa Syn og Hørsel og lider af Smerter i Nakken. Districts-

05. læge Hannestad har bemærket at hun har erholdt en hjernerystelse -

06. svageste Grad og dermed faaet en Svækkelse i Nervesystemet. I en

07. Conkutionsbetænkning har han yderligere ytret at Hjernerystelse selv i

08. laveste Grad er en farlig Sygdom, og at hun har gaaet efter Slaget

09. om som tomset efter hvad hendes Omgivelser har forklaret for ham.

10. Efter dette maatte hun vel efter efter Cap. 15 § 1 som den som

11. lidt varig Skade paa sin helbred og denne § maatte sammenholdes

12. med § 7 forsaavidt Ang ei havde til bestemt hensigt at tilføie

13. saadan Skade. Jeg troer dog ei at districtslægens Attestation

14. kan tages for fyldest i for stort Omfang, da den Skade hun har

15. lidt ei er af den bestemte berammelses Act som § 1 omhandler og der

16. ei er bestemte Vidneprov for at hun  er saaledes tomset. Jeg

17. troer derfor at Skaden som her er lidt kommer ind under § 3

18. sammenholdt med § 7. Jeg troer man kan anvænde Strafarbeide

19. i 5te Grad for dette Factum.

20. Hvad det andet Factum angaar er det (…….) utvivl-

21. somt at Overlæg ei har fundet Sted, men jeg maa antage

22. at den der bruger Kniv paa saadan Maade maa ansees at have Hensigt

23. at tilføre de med kniven bibragte Saar. Jeg antager at det

24. 8de Vidne tilføiede Saar og Følgerne deraf efter hans eget

25. Opgivende og Wisbechs og Hannestads Erklæringer, gaar ind under

26. Cap. 15 § 2, da han som Arbeidsmand derved maa ansees at have

27. faaet en betydelig Lyde., og den Omstændighed at ei hele Haanden

28. er bleven bleven unyttig kan ei lægges Vægt paa. Jeg troer derfor at

29. han for dette Factum maa straffes efter § 2 og 5 og troer jeg at

30. herfor maa anmodes Strafarbeide i 4de Grad, saa at og at Straffen

31. for begge Facta kan bestemmes til 5 Aar.

32. Ang er  dernæst ved de foregaaende Retter tilpligted at

33. give Erstatning til Sygehuset i Byen for 8de Vidnes pleie, da 8de og 1ste

34. Vidne forøvrigt ei har forlangt Erstatning. Disse Omkostninger til

35. Sygehuset maa Ang ogsaa erstatte og finder jeg Referentens

36. Salær passende. Den Forandring O Rætten har giordt med Hensyn til

37. Omkostningerne finder jeg rigtig. Da jeg ei er ganske enig med

38. O Rættens Ressonnement og ikke ganske nøie Kjender U Rettens

39. (……..) og der (...) give mig Conclusion

 

Side 4

 

01. Ingen Benaadning

02. Concl.

03. Jacob Eliassen bør for Fornærmelser paa Legeme og Helbred

04. ifølge Lov af 20 August 1842 Cap 15 § 5 og 7 at hensættes til Straf-

05. arbeide i 5 Aar. I Henseende til Erstatninger og Actionens Omkostninger

06. bør Stiftsoverrettens Dom ved Magt at stande. I Salarium

07. til Actor 15 Spd

08. 2. Rye Enig

09. 3 Ottesen Ligesaa, dog antager jeg at det ikke er fornødent at giøre sig

10. Conclusion, men at O Rættens Dom kan stadfæstes med den af (Adv)

11. U Motzfeldt foreslaaede Forandr.

12. 4 Larsen Med Hensyn til Overfaldet paa Konen enig med Motz-

13. feldt, men dermed antager jeg at den Manden tilføiede Skade i

14. Fingrene og Armen ei kan ansees for ”betydelig”, men at

15. den mer henhører til § 3, hvilket jeg finder saameget Klarere

16. som § 2 Omhandler at Lemmer vorde døde og unyttige. Jeg

17. troer derfor at han kun kan belægges med Strafarbeide i 5te

18. Grad, men antager at Maximum bør anvendes eller 3 Aar,

19. og da jeg finder at Overfaldet paa Konen godtgjør 2 Aar, kommer

20. jeg til samme Resultat, (........)  voterer for Stadfæstelst af O Rets-

21. dom med denne Forand. i Straffetiden.

22. 5. Smith. antager med Motzfeldt at Ang maa ansees efter § 2 og

23. 5 for Overfaldet paa Manden, men formener at Straffen

24. bør bestemmes til 3de Grad, da Overfald af Beskaffenhed som

25. det her omhandlende efter § 2 (sedvanlig) belegges med Strafarbeid

26. i 2de og 3de Grad og da Overlæg ei er tilstede altsaa med Straf-

27. arbeide af 3de Grad. Overfaldet paa Konen troer jeg kommer

28. ind under § 1og 2. Jeg skjønner derfor ei rettere end at Ang

29. for dette Factum, skjønt § 7 maa komme til Anvendelse, maa

30. ansees med Strafarbeide i 3de, 4de eller 5te Grad. (…) (……)

31. (…..) nu foretages efter 6-14 (…) 12 men Resultatet bliver

32. at Ang kan undgaae Strafarbeide i 3de, hvis Maximum

33. (……..) maa anvendes.- Ingen Benaadning

34. 6 Hansen som U Motzfeldt

35. 7 (…) (….) F Motzfeldt Ligesaa

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Takk igjen. Om detaljene kan finspisses, opplever jeg bidragene dine som veldig verdifulle - og alt i alt gir tydearbeidet ditt et godt bilde av hendelsen - om eventuelt også flere har innspill, mottas dette med takk.

Endret av Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Aasberg

Her kommer en versjon med noen nye forslag - satt inn med blått. Enkelte ord som i forrige forslag var markert med rødt har jeg endret til sort, der jeg tror tydingen er korrekt.

 

Side 1

 

01. Lnr. 246. Den1 Mai 1844

02. Adv Lous, Actor

03. mod

04. Jacob Eliassen

05. 1 Ass. U. Motzfeldt

06. Ang der er en Omstreyfende Kjedelflikker, over 60 Aar gl ere

07. J Bergens Amts Ordre af 17/11 f A tiltalt for de i Cllv 15 Cap omhandlende

08. Forbrydelser som vedkommende Fornærmede have forlangt paatalt og ved

09. Nordhordlehn Sskrivers Dom af 24/1 Sidstl er han anseet med Straf-

10. arbeide i 9 Aar, men ved O Rættens Dom af 19/2 kun med 2 Aar

11. Facta hvorfor han tiltales tildrog sig 22/9 f.A. da han

12. i baad med Kone og Barn ankom land med en anden Omstripperfa-

13. milie i en anden Baad til Svartholmen i Fanøe, hvor 8de

14. Vidne og hans Familie boer. 8de vidne Manden var ei til

15. stede men derimod Konen 1te Vidne, som paa hans Spørgsmaal

 

Side 2

 

01. derom svarede Ang at hun havde trangt om Logie. Hun gik ned til Stranden for at

02. sætte over til Fastlandet for at hente hiem sin Mand, og da var det at Ang

03. spurgte den anden Landstryger om hun var ”Rua”, hvortil han svarede

04. Ja. Han greb hende da om Halsen som om han vilde qvæle hende og

05. tilføiede hende et Slag i Nakken saa stærkt at Blodet flød, ligesom han spurgte

06. den Anden idet han tog en Steen om han skulde slaae hende med den

07. men hvortil den anden svarede Nei. Hun fik imidlertid Anledning til at

08. komme i Baaden og over til Fastlandet men vendte hiem efterat

09. have udsendt sin tiaarige Søn for at hænte Folk. Hun opholdt sig

10. nedenfor Huset med sine Børn for strax at kunne flye. Kort

11. efter indfant hennes Svigerfader Abraham Abrahamsen (2 Dep)

12. med 3 Personer sig. 2 Dep greb Ang. og fik ham ogsaa under sig

13. efter at den anden Omstreifer Peer havde forklaret at det var Ang

14. som havde Overfaldt Konen. Da Ang famlede i Lommen som efter

15. en Kniv slap 2de Dep ham.

16. Efterat samtlige derpaa havde begivet sig op i huset og der i

17. nogen Tid trættet om det Passerede, idet de tilkomne Mænd vilde

18. have Omstripperne bort kom 8de Vidne tilbage og da han hørte det Pas-

19. serede greb han strax fat i Ang og førte ham med den høire Haand ud

20. i Kjøkkenet for at faae ham ud af Huset, idet han i den venstre

21. holdt sin Øx som han havde haft paa Arbeide og ei lagt fra sig endnu.

22. 3de Dep tog den imidlertid fra ham paa Veien til Kjøkkenet. 8de Vidne (forsøgte) (ant. feil ord, men rette kontekst)

23. imidlertid fremdeles at faae Ang ud som ogsaa lykkedes men under

24. dette havde Ang faaet op sin Kniv og tilføiede 8de Vidne flere dybe

25. Knivstik, eet i hans Arm, eet i Laaret og eet i Halsen nære ved

26. Kjævebenet og Øret. De betydeligste af disse Stik var tilføiet 8de Vidne

27. paa den venstre Underarm saavelsom det paa Halsen. Det førstnævnte

28. har i Særdeleshed efterladt en Slapphed i den hele Arm ligesom 3 Fin-

29. gre ere blevne stive. Det er altsaa to forskjellige Facta hvorefter

30. Ang tiltales. Hvad Fornærmelse mod 1ste Vidne angaaer har

31. Ang benægtet dette Angreb og paaskudt Beruselse i den Grad at

32. han Intet veed derom. Jeg kan dog ei andet end ansee det

33. beviist med 1ste Vidnes eget edelige Prov samt hendes 10 aarige

34. Søns 9de Vidnes Forklaring, i Forbindelse deels med Sagens Omstæ-

35. digheder i det Hele og derhos den Omstændighed at Ang ikke modsagde

36. Peers Forklaring til 2de Dep at Ang var den som havde Overfaldt

37. 1te Vidne. At nu Ang har tilføiet hende Slaget med Overlæg

38. er formentlig utvivlsomt, men at det just skulde være Hensigten ...

 

Side 3

 

01. at tilføie nogen bestemt Skade troer jeg ikke da hensigten vel kun var

02. at indjage Skræk, men med Hensyn til Fornærmelsens Beskaffenhed er

03. det vel især Tvivl om Straffen. Konen har siden opgivet at hun efter

04. Slaget har tabt paa Syn og Hørsel og lider af Smerter i Nakken. Districts-

05. læge Hannestad har bemærket at hun har erholdt en hjernerystelse -

06. svageste Grad og dermed faaet en Svækkelse i Nervesystemet. I en

07. Conkutionsbetænkning har han yderligere ytret at Hjernerystelse selv i

08. laveste Grad er en farlig Sygdom, og at hun har gaaet efter Slaget

09. om som tomset efter hvad hendes Omgivelser har forklaret for ham.

10. Efter dette maatte hun vel efter efter Cap. 15 § 1 som den som

11. lidt varig Skade paa sin helbred og denne § maatte sammenholdes

12. med § 7 forsaavidt Ang ei havde til bestemt hensigt at tilføie

13. saadan Skade. Jeg troer dog ei at districtslægens Attestation

14. kan tages for fyldest i for stort Omfang, da den Skade hun har

15. lidt ei er af den bestemte berammelses Act som § 1 omhandler og der

16. ei er bestemte Vidneprov for at hun  er saaledes tomset. Jeg

17. troer derfor at Skaden som her er lidt kommer ind under § 3

18. sammenholdt med § 7. Jeg troer man kan anvænde Strafarbeide

19. i 5te Grad for dette Factum.

20. Hvad det andet Factum angaar er det formentlig utvivl-

21. somt at Overlæg ei har fundet Sted, men jeg maa antage

22. at den der bruger Kniv paa saadan Maade maa ansees at have Hensigt

23. at tilføre de med kniven bibragte Saar. Jeg antager at det

24. 8de Vidne tilføiede Saar og Følgerne deraf efter hans eget

25. Opgivende og Wisbechs og Hannestads Erklæringer, gaar ind under

26. Cap. 15 § 2, da han som Arbeidsmand derved maa ansees at have

27. faaet en betydelig Lyde., og den Omstændighed at ei hele Haanden

28. er bleven unyttig kan ei lægges Vægt paa. Jeg troer derfor at

29. han for dette Factum maa straffes efter § 2 og 5 og troer jeg at

30. herfor maa anmodes Strafarbeide i 4de Grad, saa at og at Straffen

31. for begge Facta kan bestemmes til 5 Aar.

32. Ang er  dernæst ved de foregaaende Retter tilpligted at

33. give Erstatning til Sygehuset i Byen for 8de Vidnes pleie, da 8de og 1ste

34. Vidne forøvrigt ei har forlangt Erstatning. Disse Omkostninger til

35. Sygehuset maa Ang ogsaa erstatte og finder jeg Referentens

36. Salær passende. Den Forandring O Rætten har giordt med Hensyn til

37. Omkostningerne finder jeg rigtig. Da jeg ei er ganske enig med

38. O Rættens Ressonnement og ikke ganske nøie Kjender U Rettens

39. (……..) og der (...) give mig Conclusion

 

Side 4

 

01. Ingen Benaadning

02. Concl.

03. Jacob Eliassen bør for Fornærmelser paa Legeme og Helbred

04. ifølge Lov af 20 August 1842 Cap 15 § 5 og 7 at hensættes til Straf-

05. arbeide i 5 Aar. I Henseende til Erstatninger og Actionens Omkostninger

06. bør Stiftsoverrettens Dom ved Magt at stande. I Salarium

07. til Actor 15 Spd

08. 2. Rye Enig

09. 3 Ottesen Ligesaa, dog antager jeg at det ikke er fornødent at giøre sig

10. Conclusion, men at O Rættens Dom kan stadfæstes med den af (Adv)

11. U Motzfeldt foreslaaede Forandr.

12. 4 Larsen Med Hensyn til Overfaldet paa Konen enig med Motz-

13. feldt, men dermed antager jeg at den Manden tilføiede Skade i

14. Fingrene og Armen ei kan ansees for ”betydelig”, men at

15. den mer henhører til § 3, hvilket jeg finder saameget Klarere

16. som § 2 Omhandler at Lemmer vorde døde og unyttige. Jeg

17. troer derfor at han kun kan belægges med Strafarbeide i 5te

18. Grad, men antager at Maximum bør anvendes eller 3 Aar,

19. og da jeg finder at Overfaldet paa Konen hæntyder 2 Aar, kommer

20. jeg til samme Resultat, (........)  voterer for Stadfæstelst af O Rets-

21. dom med denne Forand. i Straffetiden.

22. 5. Smith. antager med Motzfeldt at Ang maa ansees efter § 2 og

23. 5 for Overfaldet paa Manden, men formener at Straffen

24. bør bestemmes til 3de Grad, da Overfald af Beskaffenhed som

25. det her omhandlende efter § 2 (sedvanlig) belegges med Strafarbeid

26. i 2de og 3de Grad og da Overlæg ei er tilstede altsaa med Straf-

27. arbeide i 3de Grad. Overfaldet paa Konen troer jeg kommer

28. ind under § 1og 2. Jeg skjønner derfor ei rettere end at Ang

29. for dette Factum, skjønt § 7 maa komme til Anvendelse, maa

30. ansees med Strafarbeide i 3de, 4de eller 5te Grad. Kan Conclu

31. tionen nu foretages efter 6-14 (…) 12 maa Resultatet blive

32. at Ang ei kan undgaae Strafarbeide i 3de Grad, hvis Maximum

33. formentlig maa anvendes.- Ingen Benaadning

34. 6 Hansen som U Motzfeldt

35. 7 (herr) Just F Motzfeldt Ligesaa

Endret av Morten Aasberg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.