Jump to content
Arkivverket
Ellinor Elise Simensen

Tyding av skifte etter Ole Plaths hustru i Eiker

Recommended Posts

Ellinor Elise Simensen

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23825/657/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081028630657.jpg, side 631 a, nederst høyre side

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/23825/658/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081028630658.jpg, side 631 b øverst venstre side

 

 

Jeg har vanskelig for å tyde hva som står i dette skiftet.

Er det noen som kunne tenke seg eller har mulighet til å tyde evt. oversette hva som står i skiftet på side 631 a og på side 631 b

de to øverste kapitler på denne siden.

 

Vet det er mye informasjon, men håper allikevel.

 

Mvh Ellinor

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

Hei, et forsøk på det som står på den første siden:

 

Skifte

efter

Ole Plath og Hustroe

i Westfossen: Sluttet 27de Martii

1816. –

 

Aar 1815, den 12te October

er Skiftet efter afgangne Ægtefolk Ole

Plath og Oline Olsdatter af Westfossen

foretaget ved Sorenskriverens eedsvorne

Fuldmægtig paa Eger Thingstue i Hougsund

i Overvær af Skiftevidner Peder Olsen og

Jacob Heyn. -  Administrator frem-

lagde en i Boet, den 31te Januar sidstleden af-

holdt Registerings-Forretning. -  Dernæst fremlagde han et Exemplar af dette Aars Intelligenssedler

hvori en Indkaldelse af 5te Augustii d: A: til Boets Creditorer er indrykket; og endelig en her i

Præstegjeldet af dets Kirkebakker og paa Arvetomten bekjendtgjort Skiftevarsel af 25de

f: M: hvorved saavel Creditorerne, som Boets Vedkommende ere indkaldede at møde i Dag. –

Registeringen og Indkaldelsen Acteres, den sidste med Lensmandens forkyndelses, Attest. –

Anno 1815 den 31te Januar indfandt jeg Lensmand Gram mig tilligemed de 2de Laugrettesmænd:

Ole Olsen Thorberg og Niels Steensæt i Westfossen for: paa Skifteforvalteren [s: T:] Herr

Justitsraad og Sorenskriver Wulfsbergs Vegne at afholde en Lovlig Registerings-Forretning i

Boet efter der afdøde Ægtefolk: Ole Plath og Hustroe Oline Olsdatter; hvis efterladte Arv

falder til Deling imellem følgende de afdødes Børn, nemlig:

1, ældste Søn Jørgen Olsen, 11 Aar gammel. –

2, anden do. Hans Peter Olsen, 9 Aar.

3, tredie do. Johan Christpher, 7 Aar. –

4, Datteren Anne Sophie, 20 Aar. –

5, anden do. Johanne Olsdatter, 19 Aar. –

6, tredie do. Marie Olsdatter, 14 Aar. –

7, fjerde do. Mallene Olsdatter 5 ditto. –

Sønnerne Jørgen, Hans Peter og Johan

Christopher, samt Døttrene Marie og

Mallene, besørger Hr. Jørgen Omsted

underholdte, de andre 2de Børn har tjenieste. –

De 2de voxne Døttre og Hr. Omsteds Spigertæller Herr

Knud [Ha] anviiste Selgende, som paabydes til Auc-

tion blev taxeret. - /: vide Auctions Pro-

tocollen Folio 100 hvor Løsøret findes specifice-

ret :/ Videre fandtes ikke at registere, Foræl-

drenes efterladte Klæder vare deelte imel-

lem Børnene, hvormed Forretningen blev sluttet.

J. Gram, Even Olsen, holdt i Pen, N: Steensæt,

Ole Torberg. -  Af Arvingerne mødte al-

lene afdøde Oline Olsdatters udenfor Ægteska-

bet avlede Søn Even Olsen. –

Da Arveladerne ingen Beslægtede

har her i Eger der kan ansees skikket

til Børnenes Formynder, saa blev til-

stædeværende Jørgen Jocumsen af West-

fossen nu anordnet dertil. –

Ed den 25de Februarii d: A: afholdt

offentlig Auction, er det registerede Løs-

øre ifølge nu fremlæggende Forretning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ellinor Elise Simensen

Tusen hjertelig takk :)

 Mvh Ellinor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tjernshaugen

[fol. 631b]

solgt og udbragt til den Summa = 425Rd [rb: V:]; hvilke Penge Lensmand Gram som antagen In-

cassatør er Boet ansvarlig. -  De Tilstædeværende erklærede: at Boet ikke var eiende [meer]

end forberørte bortsolgte Løsøre. -  Hr. Jørgen von Cappelen Omsted bad ved

Lensmand Gram anmelde: at han haver betydelig Regning paa Boet, som han

endnu ei har kunnet afslutte, formedelst at han fra Amtets Sygehuus hvor Ole

Plathe var henført og døde endnu ei har faaet behørig Efterretning om hvad

samme har at fordre. – Hr. Omsted maatte derefter udbede Skiftet udsat ind-

til Tingen er bragt i Rigtighed. -  Jørgen Jocumsen anmeldte: at han for 2de

[Hatte] og en [Drek] til Begravelsen udlagde de Ting tilgode i Boet 9 Rd 20 s: hvilket

af Sønnen blev besandet. -  Niels Hansen Skomager af Westfossen fordrede

for forrettet Skomagerarbeide 5 Rd [rb: V:] som blev modtaget. –

Røiert Christen Olsen af Westfossen har tilgode for Kjød som de afdøde har

bekommet 6 Rd 37 s: [rb: V:] Flere Kreditorer meldte sig nu ikke, derimod var

Even Olsen bekjendt om, at Ole Andersen Gommestad eller Raaen har for en

Deel Vadmel Penge tilgode i Boet, men beløbet vidste han ikke. –

Paa grund af Hr. Omsteds Forlangende udsættes Skiftet indtil videre. –

Haugsund den forbemeldte 12te October 1815, Chr. Nerdrum. Even Olsen, holdt i Pen

Jørgen Jocumsen. J: Heyn Peder Olsen. -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ellinor Elise Simensen

Takk for en fantastisk jobb Espen Tjernshaugen.

 

Jeg er veldig takknemlig.

 

Mvh Ellinor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.