Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Svein Arnolf Bjørndal

Ole Iverson på Bjørnetun i Hafslo, SFJ (ca. 1639-1725). Kjente barn?

Recommended Posts

Svein Arnolf Bjørndal

Er det kjent om han hadde barn?

 

Han skal "visstnok" ha vært gift med Rønnaug Emanuelsdatter (ca. 1648-1698) fra Rønnei i Gaupne, Luster.

 

Rønnaugs bror var Søren Emanuelsen. Av denne debatten i det gamle forumet: http://forum.arkivverket.no/topic/134310-48869-navnet-emanuelemanuelsen-i-norge-eldste-forekomst/ går det frem at jeg mener at han kan ha havnet i Norderhov som smed.

 

I hvert fall i tiden 1691-94 bodde Søren Emanuelsen på Linstad i Lunner på Hadeland.

 

I tingbok for Hadeland 17/11 1692 finner vi en interessant innførsel: Søren Mandelsen(!) Linstad hadde ved muntlig varsel latt stevne Iver Olsen, som tjente hos Helge Solberg, fordi han var unnveket fra Sørens tjeneste mot hans vilje, Søren hadde også opptuktet ham i hans umyndighet og hadde kostet på ham 2 rdl. for at han skulle lære å lese, foruten kostpenger og annen bekostning i 2 måneder. Iver Olsen møtte for retten, sa at han var ved 19 års alder, og bekjente at Søren Linstad hadde latt ham lære å lese, "hand haver iche huggen at vere hos hannem". Iver ble advart å begi seg igjen i tjeneste hos Søren Linstad, som var hans morbror. Deretter ble de med handerband enige om at Iver straks skulle oppta sin tjeneste hos Søren uten lønn i ett år, mot at Søren frafalt sitt krav mot Iver.

 

Kunne Iver Olsen f. ca. 1671 ha vært en sønn av Ole Iversen Bjørnetun og Rønnaug Emanuelsdatter?
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg held for tidi på med å avslutta manuskriptarbeidet for band XI i bygdebokserien for Luster, som omhandlar Solvorn sokn og mellom anna garden Bjørnetun der Ole Iverson ei tid budde, og eg har balt mykje med denne huslyden gjennom det siste året.

 

Ole Iverson Kilden, av ukjent opphav, var fødd kring 1649 og døydde truleg på garden Kjelda i Solvorn kring 1734.  Han var gift to gongar, først med Rønnaug Manuelsdotter frå Rønnei i Luster.  Ho var fødd i Luster kring 1648, men døydde i Bjørnetun i Solvorn kring 1698.  Ole gifte seg att kring 1701, men diverre kjenner me ikkje namnet til denne andre kona hans og heller ikkje leveåri hennar.  Ole var først gardbrukar på Hunshamar i Hafslo, men flytte sidan til Grov og derifrå til Bjørnetun.  Kring 1711 flytte han so med andre kona si til Kjelda.  Me kjenner til sju born etter Ole Iverson, tre frå første ekteskapet og fire frå det andre:

 

 1. Iver Olson, fødd i Hafslo kring 1673, var ei tid i ungdomen på Jevnaker hjå morbroren Søren Manuelson, men flytte nok attende til Solvorn og var i 1701 strandsitjar under Valaker.  Sidan vart han hausten 1709 utkommandert i "store nordiske" og han miste livet under hærteneste 6.2.1711.  Me kjenner ikkje til at Iver var gift.

 

 2. Søren Olson, fødd i Hafslo kring 1676, flytte kring 1695 til Etnedal der han var gift to gongar og ende som gardbrukar på Langedal der han vart gravlagd 14.9.1732.  Han fekk i alt femten born.

 

 3. Manuel Olson, fødd i Hafslo kring 1681, flytte òg i 1690-åri til Etnedal og gifte seg der, men budde sidan på ein husmannsplass under Kval i Reinli, Sør-Aurdal der han vart gravlagd 30.3.1741.  Tre kjende born døydde alle i ung alder.

 

 4. Rønnaug Olsdotter (1705-1764) vart gift med gardbrukar Ole Rasmusson i Årstu, Nygard i Luster (1702-1780).

 

 5. Sjur Olson (1708-1782), hamna som gardbrukar i Øvrebø i Solvorn.

 

 6. Anna Olsdotter (1712-1780). vart gift med husmann Lars Samsonson på Ekrene under Kroken i Hafslo (1716-1791).

 

 7. Martha Olsdotter, døypt i Hafslo 25.9.1718, ukjend lagnad.

 

Eg er sjølvsagt interessert i fleire opplysningar om denne huslyden, og ogso opplysningar om Søren Manuelson på Jevnaker og huslyden hans, so om du, Svein Arnolf, sit på noko her, ville eg setja stor pris på å høyre om det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hjertelig takk! Fra hvilken kilde kjenner du til at Iver Olsen i sin ungdom var på Jevnaker? Forteller han det i et tingnotat?

 

Når det gjelder Søren Emanuelsen/Manuelsen (han kalles begge deler) har jeg følgende (en god del er vel også nevnt i debatten jeg lenket til i mitt første innlegg):

 

Han var gift med Johanne Christensdatter og trolig døpt 16/8 1653 i Bragernes (basert på rekkefølge av søskenflokken i noen skifter; helt sikkert er det dog ikke), datter av skredder og borger Christen Torgersen (oppr. fra Askim midtre i Brandbu) og kona Karen Hermannsdatter, oppr. fra Sanne i Gran. Johanne levde ennå i 1714, men er ikke funnet begravet i Norderhov.

 

Tb. 26/2 1689: Søren Emanuelsen Smed ved Hønefoss lot tinglyse et skjøte av Karen Hansdatter, sl. Tore Smeds, til ham utstedt på hennes sl. manns forrig iboende hus på Hønens grunn, dat. 20. febr. 1679.
 

Han nevnes som sagt på Linstad i Lunner, Jevnaker prgj., 1691-94, men var senest 5/7 1697 tilbake i Norderhov igjen: Jon Simensen Kaas og Søren Smed ved Sørgefoss nevnes som stevnevitner for Jul Andersen Augedal, som fordret 40 tylter døgtig furu sagtømmer hos Jacob Christoffersen Klodt. Stevnevitnene tilsto ved ed å ha forkynt varselseddelen for Jacob Klodt.
 

I skoskatten 1711 nevnes Søren Smed som bosatt ved Hønefossen sammen med sin kone, som ikke er navngitt.
 

Søren og Johanne hadde disse døtrene etter seg:

 

1) BERTHE SØRENSDTR. f. ca. 1680. Gift 1) med Hans Christensen (ca. 1682-1723). Husmann på Koksrud under Heieren. Skifte 6/8 1723 fol. 158a. Barn: Margrethe, Christina, Kari, Johanne og Olea. Gift 2) 18/10 1724 med Tore Andersen fra Dal. Døpt 11/4 1706 Karen Hansdtr. Heieren, moren Berthe Sørensdtr. Faddere: Søren Smed, Engebret Lundstad, Kari og Elsebe Sørifos(= Sørgefoss), Malina Heieren. Døpt 28/10 1708 Christina Hansdtr., bosted ikke oppgitt. Moren Berthe Sørensdtr. Døpt mai 1711 Karen(?) av Hans Christoffersen(!) og Berthe Sørensdtr. Faddere bl.a. Hillebor Sørensdtr. og Søren Smed. 12/11 1713 dpt. Johanna på Heieren. Faddere bl.a. Søren Smed og Christense Sørensdtr. 12/1 1716 dpt. Olia på Heieren. Faddere bl.a. Søren Smed. Berthe begr. 14/4 1742.

2) ELSEBE SØRENSDTR. f. ca. 1683. Trolovet 28/8 og gift 6/11 1707 med Anders Eriksen Stolpestad. Cau:  Søren Smed og Hans Christensen. Anders var sagdreng. De bodde på Stolpestad og Heieren. Elsebe døde 1758 på plassen Morgenbøen under Hov, der sønnen Erik bodde med sin familie.

3) HILLEBOR SØRENSDTR. f. ca. 1685. Trolovet 10/7 og gift 11/9 1707 med Nils Olsen Hønefoss. Hun kalles da Hillebor Sørensdtr. Smed. Cau: Erik Setnes og Søren Smed. Bosatt i Hønefoss (?) Begr. 31/1 1712, bosted ikke oppgitt. (Nils Olsen Hønefoss trolovet 14/8 1712 med Helle Sørensdtr. (ikke søster) Cau: Paul Pedersen og Søren Smed).

4) CHRISTENSE SØRENSDTR. f. ca. des. 1689. Trolovet 28/12 1709 og gift 27/1 1710 med sagmester Lage Larsen (d. 1764, 100 år). Hun kom i 1709 fra Hønefoss. Cau: Hans Christensen Heieren og Anfinn Olsen. Bosatt på Heieren i Norderhov. Døper Lars19/3 1712, bosted ikke oppgitt. (d. 1759, Heieren) Døpt 13/1 1715: Sørine, bosted ikke oppgitt. Faddere bl.a. Søren Smed og Berthe Sørensdtr. Døpt 17/5 1717: Severina, bosted ikke oppgitt. Faddere bl.a. Elisabeth Sørensdtr. Døpt 18/6 1719: Christense, bosted ikke oppgitt. Faddere bl.a. Berthe Sørensdtr. Christense Sørensdtr. Heieren begr. 18/6 1719, 29 år og 6 mnd. gml. (Lage Larsen Heieren trolovet 6/12 1720 med Karen Jonsdtr. Da var (svogerne) Hans Christensen og Anders Eriksen kausjonister. Gift 19/1-21).

 

At de hadde disse barna, går frem av innførsler i pantebøkene for Norderhov og Hadeland fra 1712 og 1714.

 

Søren Emanuelsen Smed ble begravet 10/12 1724 i Norderhov, 78 år.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg seier meg lei for seint svar i denne debatten, men etter sjukdom i juli var eg på "langtidsferie" i Sør-Frankrike!

 

So lyt eg skunda meg å takka for dei framifrå opplysningane som du Svein Arnolf har sendt meg om Søren Manuelson og huslyden hans.  Dette er opplysningar som kjem godt med når band IV av bygdebokserien for Luster ein gong skal oppdaterast!

 

Elles er det nok same kjelda me har nytta når det gjeld Iver Olson.  Eg hadde for fleire år sidan kontakt med ein forskar frå Drammenskanten (eg kjem i farten ikkje på namnet hans), som hadde funne Søren Manuelson og Iver Olson på Jevnaker, og den einaste måten desse to kan vera skylde med kvarandre, er gjennom søsteri Rønnaug!  Eg tør hevda det ikkje kan vera so mykje tvil om at dette stemmer.

 

Eg kan derimot ikkje prova at Iver Olson er den same som i 1701 budde i Solvorn og som miste livet i "store nordiske" i 1711, men held dette for svært sannsynleg!  Det finst ingen andre Iver Olson i Hafslo på den tidi som kan høva!  Me veit dessutan at denne søskenflokken var ganske so "mobil", og det er ikkje so hakkande langt frå Jevnaker/Norderhov til Etnedalen, der dei to brørne budde...!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Jeg er helt enig i at sammenhengen er svært trolig, og det er alltid kjekt å få rede på grunnlaget for slutninger i bygdebøker. Takk igjen!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.