Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Absalon Berentsøn Balchen ca 1640-1692 Nordfjord/Bergen og hans hustruer.

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Det har vært flere debatter om Balchel slekten, dens opphav og etterkommere her i Digitalarkivet. Den viktigste av dem var kanskje denne.

 

http://forum.arkivverket.no/topic/178542-balchen-slekten-de-eldste-slektsledd-hva-vet-vi-om-dem-og-opphavet-til-balchen-navnet/?hl=%20balchen

 

Det jeg ville dvele litt ved her er altså Absalon Berentsøn Balchen og hans hustruer.

 

Det er skifte etter Absalon i Bergen 08.03.1692.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=840&storleik=

 

Her nevnes barn fra to kull, Sara Elisabeth med første hustru og Hans og Mette med sin gjenlevende hustru.

 

I dette skiftet er det ikke nevn navn på noen av hustruene, men den siste hustruen bekreftet  21.06.1728 at datteren  Mette var død og at hennes arv var brukt til begravelsen.

 

 

Videre vet vi at Absalon B. Balchen giftet seg 12.01.1679 i Domkirken i Bergen med Mette Michelsdtr. Krog/Krag , datter av Michel Gjeblesen Krog og hustru Mette Pedersdtr. Paasche.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=57&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=1007&merk=1007#ovre

 

Vi har antatt at Absalon hadde vært gift tidligere og at datteren Sara Elisabeth var fra dette ekteskapet født ca 1678. Mens da de to andre barna var fra siste ekteskap med den etterlevende hustru.

 

Men hva om Sara Elisabethe ble født i 1679 etter 12.01. da Absalon og Mette Krog/Krag ble gift?

 

For Mette og Hans ble ikke født før ca 1688 og 1689.De har versert på nettet påstander om at Absalon ble gift i 1685 med Mette Hansdtr. Ravnsberg. Om dette er korrekt, må Mette M. Krog ha dødd før 1685 og de to siste barna må da være barn av Absalon B. Balchen og Mette Hansdtr. Ravnsberg i deres ekteskap. Det må således være den sistnevnte som opplyste i 1728 at datteren var død.

 

Dersom dette stemmer, hvem var da denne Mette Hansdtr. Ravnsberg? Hva vet man om hennes opphav og hvor ble hun av etter 1728?

 

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Lars.

 

Ja, jeg så det skiftet. Men om dette er samme kvinne, så nevnes det såvidt jeg kan se ikke barn etter henne. Nå vet vi jo at Mette Absalonsdtr, var død før 1728, trolig er hun identisk med den Mette Balchen som blir gravlagt i 1724. Når det gjelder sønnen Hans, så vet jeg ingenting om han annet enn at han var i live i 1692. Han kan selvsagt også være død tidlig, uten etterkommere. I så fall ville det vel stemme at det bare var hennes søsken/halvsøsken evt. deres barn som arvet henne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Denne Mette Hansdtr. Rafnsberg som er nevnt her, var vel datter av kjøpmann i Bergen Hans Ibsen/Ibesen Rafnsberg og hustru Sara Pedersdtr. Finde. Er det noen som har kjennskap til denne familien?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

1875 161 Er oddels grunder kommen fra Ofe Dahl, tilhører nu Absolon Balchen, Hendrich Coertßens og sahl: Willum Røllings effterlefuerschis paaboende grund gifuer 3 1/2 ort

 

http://digitalarkivet.uib.no/da/grunnbok.htm

 

Povel Kochum er formynder for

1. Salig Abßolon Bolckens 3de Börn dieris tilfaldene 41-4-15. Der for vden noget Jordegoedz dem tilkommer

2. Jligemaade for Povel Ritzbergs dater 7-2-15 =............................................................... 49-1-14

 

http://digitalarkivet.uib.no/DA/mt12011703Ovenformynderrulle.htm

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for interessante opplysninger. Da vet vi at alle de tre barna etter Absalon var i live 1702/1703 med Povel Kochum som formynder.

Jeg får se om jeg kan finne Hans Absalonsen (Balchen) .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 7 Det går jo for så vidt også frem av skiftet etter Absalon. For Hans og Mette er Henrich Urdahl formynder 7/7 1704..... Mao så var begge disse barna i livet i 1704.

 

Hva skjedde med jordgodset som nevnes? Hvem eide det før Absalon eller hans kone®?

Hvem er Ove Dahl?

Edited by Lars Østensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Ja, det var et godt spørsmål. Det kunne jo ha kommet fra begge sider. Dessverre vet vi ikke hva Absalon og søskene arvet fra sin far eller sin ukjente mor. Om det er skifte etter Mettes foreldre vet jeg ikke. Jeg fant ingenting i Sollied sin oversikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Har du sjekket denne?

 

Opplysninger om slekten Balchens eldre ledd
Utgitt
År
Forfatter(e)
Særtrykk av Bergens historiske forenings skrifter nr. 51, s. 31-66

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har ikke selv hatt den i hende, men jeg har fått refferert en del av innholdet da jeg holdt på med Balchen slekten. Dessverre var der ikke flere opplysninger om Absalon Balchen enn det som er gjengitt tidligere.

 

På bakkgrunn av at det var 9-10 år mellom Sara og de to andre barna, heller jeg mer og mer til at det var Melle Michelsdtr. Krog/Krag som var hans første hustru. Det som gjenstår er i så fall å finne bevis for at det var Mette Hansdtr. Rafnsberg som var mor til de to andre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Dette beviser i det minste at Mette Rafnsberg var enke i 1713 da hun var fadder til Nils Rafnsdbergs datter Sara. Blant de øvrige fadderne finner vi Daniel Rafnsberg samt Henrick Urdals kvinde Sara Finde.

 

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=32&filnamn=dp12011686&gardpostnr=3878&personpostnr=30937&merk=30937#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Her er skifte etter Henrich Urdal. Sara Finde gifet seg andre gang med Henrich etter at Hans Ibsen Rafnsberg var død. I dette skiftet nevnes Henrichs stebarn, altså barna etter Sara Finde. Mette er ikke nevnt her, men hun døde i 1730, og på det tidspunktet var begge hennes barn døde. Det samme er Sara Finde, og dermed er det bare søskene til Mette, samt evt deres barn som er nevnt i dette skiftet.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=75&storleik=

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

http://digitalarkivet.uib.no/DA/mt12011714Overformynderrulle.htm

 

Overformyndernes designasjon over formyndere og umyndiges kapital i Bergen, 3. mai 1714 (med Magistratens tillegg 9. mai) Utgitt av © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 6. februar 2007.

 

Hendrich Urdal, Værger for Absolon Balchens datter, Mette hendis Arv som bestaar udj Jordegodß rd 12-0-12.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk skal du ha Lars. Det tar jeg som  bevis på at Absalon B. Balcken var gift med Mette Hansdtr. Rafnsberg i sitt andre ekteskap som må ha funnet sted rundt 1787. Videre forteller det oss at sønnen Hans må være død mellom 1704 og 1714 siden det bare er datteren Mette som nevnes her.

 

Henrich Urdal var altså Mette Rafnsbergs stefar og dermed Mette Absalonsdtr.s  ste-bestefar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

# 15 Ja, eller så var Hans akkurat blitt myndig. 1688-1714=26 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det kan han selvsagt ha blitt, men han er ikke nevnt i morens skifte i 1730. Hun døde i alle fall uten andre arvinger enn sine hel og halvsøsken eller deres barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Kan jo være greit å nevne at vi så vidt kommer innom Absalon Balchen i debatten om Dorothea Friis også, særlig i de siste innleggene. Nedslagsfeltet så langt i den debatten er Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Kanskje av interesse?

 

Tingmøte Sotra skipreide, 14-11-1679

Sak nr. 151 i tingboka NORDHORDALAND 1679 (nr. 18):

"Eftter Niels Jensens begiering blef forKyndt Eftterschrefne gafuebref.

Kiendis Jeg Gabel Michelsen barnffd udj Bergen og hermed Witterligt gifr, at efttersom Jeg en tid lang med Legemens schrfbelighed hafuer Verit beheftet og fornem/m/is dagligen det meere og meere at tiltage, saa maa schee Gud Allermegtigste formedelst sam/m/e Suaghed wed dfden mig at heden Kalde behager, da som mig eftter min Sl: (salig) Fader Michel Giebelsen Arfueligen er tilfalden og paa schiftet tillagt En Wog fischis Leje uden bfxel udj en Gaard Kaldet Telle udj Sarters schibrede beliggende, tillige med 3 ort udj Arbedzpenge i sam/m/e gaard huilchet mig og den 13 sept/embris 1677 af Veluise Borgemestere og Raad er tilKiendt og dfmbt, og ieg mig Erindrer at min Sl: Moster Henriche Nitter imedens hun lefuede atschilligt got mig hafuer giort, og hun sig en Sfn Ved Nafn Jacob Ibesen hafuer eftterlat, hafuer ieg derfor med fuld fornuft og forstand nu udj min H/iertens Kiere Sfster Mette Michelsdatters og hendis Kiere Mandz Absolon Berentzen Balchs Neruerelse, og med deris saasom mine neste Arfuingers Villie og sambtyche eftter min dfd fordredt og gifuet saa og hermed aldelis fordrer og gifuer forbe/mel/te Wog fisches leje og 3 ort Arbeidzpenge I Telle med huis Videre Prætension ieg hafuer, Angaaende min Rettighed og Landschyld af samme gaard som ieg i mange Aar, iche hafuer Nfdt, tilforær...(?) min Kiere Mosters Sfn Jacob Ibesfn, saa det Vpaaanchet (upåanket) af nogen i alle maader eftter min dfd hannem schal fflge, og hand det maa beholde og gifre sig saa Nfttig som best schee Kand,

Huilchet til ydermeere Stadfestelse ieg mit Nafn her neden Vnder hafuer schrefuit,

Actum Bergen den 25 Mart/ij 1679.

(L:S:) Gabel Michelsen,

Absolon Balchen.

Mette Michelsdatter Kræg."

 

 

Tingmøte Rådstuen i Bergen, 02-08-1682

Sak nr. 76 i tingboka NORDHORDALAND 1682 (nr. 21):

"A/nn/o 1682 d/en 2 Augustj for Retten paa Bergen Raadstue blef Sagen Anlangende den Gaard Rem/m/e i Allenfit schibred igien foretagen, og møtte Absolon Balchen paa Lieutnant Gabriel Linds Wegne, paa den ene, og Jacob Christensen paa den Vmyndige Christen Reinholdsens Vegne paa den anden Side" [.....]

Kan Gabriel Lind være en slektning av Absalon Balchen?

 

 

Tingmøte Radøy skipreide, 24-10-1694

Sak nr. 217 i tingboka NORDHORDALAND 1694-95 (nr. 25):

"Joen Monsen Loed oplæsse En Bøxel Sedel till Hannem vdgifuen d/en 26 octob/e/r 1693 af Mette Sl: Absalon Balchens paa 1/2 Løb Smør og 1/2 tønde Malt, vdj dend gaard Sollemb"

 

 

Tingmøte Sotra skipreide, 20-06-1696
Sak nr. 16 i tingboka NORDHORDALAND 1696-97 (nr. 26):

"Niels Aasersen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til hannem udgifven af Mette Hansdatter Sl: Absolon Balchens d/en 8 Feb/rua/r 1696 paa et pund og 18 march/e/r fisches Landschyld udj dend gaard Østved"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk for interessante innspill Grete.

 

Jeg må studere dette nærmere, men det ser ut til at jordegodset stammer fra Mette Michelsdtr.s slekt.

Hvor denne Gabriel Lind kommer inn i bildet, klarer jeg i farten ikke å si. Men ser jo at det i disse sakene snakkes om gården Remme i Alenfit/Hamre pr. gjeld, gården Solheim kanskje på Årstad og gården Østved som jeg ikke kan plassere på sparket. Dessuten gården Telle i Sartor Skibreide (Sotra). Ingen av disse gårdene kan jeg erindre har vært nevnt i de tidligere debattene om Balchen slekten, og jeg vil derfor i første omgang tro at dette har kommet i familiens eie gjennom Absalons første hustru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

[....] og ieg mig Erindrer at min Sl: Moster Henriche Nitter imedens hun lefuede atschilligt got mig hafuer giort, og hun sig en Sfn Ved Nafn Jacob Ibesen hafuer eftterlat [...)

 

Her opplyses det at Henriche Nitter er Gjeble Michelsens moster, hvordan henger dette sammen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#21

Ser av nettsider at Henriche Nitter skal være halvsøster til Mette Pedersdatter Paasche, som var mor til Gjeble Michelsen Krag og Mette Michelsdatter Krag. Henriche var søster til Henrik, far til Trude, som ble gift med Dorothea Friis.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg vet at Nitter slekten var involvert når det gjaldt Absalons andre hustru, Mette Hansdtr. Rafnsberg. Hun var datter av Hans Ibesen Rafnsberg og Sara Pedersdtr. Finde. Sistnevnte var datter av Peder Jørgensen Finde og Barbara Henrichsdtr. Nitter..

 

Sara Pedersdtr. Finde giftet seg jo andre gang med Henrich Urdal. Jeg prøvde i farta å finne om ikke han hadde vært gift med en Nitter tidliger, men jeg fant det ikke akkurat nå.

 

Når det gjelder Mette Michelsdtr. derimot så var jo hun datter av Michel Gjeblesen og Mette Pedersdtr. Paasche.Hun igjen var datter av Peder Paasche og Maren Andersdtr. Fuhr som igjen var datter av Anders Lauritzen (Heiberg) og Maren Trudesdtr. Nitter.

 

Så her er det Nitter folk blant forfedrene til begge hans hustruer. Men akkurat dette med Henriche Nitter må jeg se nærmere på.


Og der fant du selvsagt svaret mens jeg holdt på å skrive. Flott Grete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg lurer på om Lieutnant Gabriel Lind kan være den samme som senere beskrives som Gabriel Christensen Lind 1654-1737 født på Finnøy  som sønn av Futen Christen Andersen og Margrethe Samuelsdtr. Lind. Han døde på Evebo i Gloppen og var gift med Anne Nielsdtr. Bugge.Han var visstnok løyntnant i Nordfjord 1705.

Det er i alle fall den eneste jeg kan finne i datasbasen min som passer rimelig godt navnemessig og tidsmessig. Vi vet jo også at Balchen slekten hadde bånd til Nordfjord/Sunnfjord.

 

Jeg kan imidlertid ikke gå god for omdette er korrekt. Jeg ser jeg har satt spørsmålstegn etter Gabriel trolig fordi det knytter seg usikkerhet om han er sønn av det nevnte paret.

 

Redigert kl.24.00

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Det stemmer, Rune! Her er hele saken:

 

Tingmøte Rådstuen i Bergen, 02-08-1682

Sak nr. 76 i tingboka NORDHORDALAND 1682 (nr. 21):

 

"A/nn/o 1682 d/en 2 Augustj for Retten paa Bergen Raadstue blef Sagen Anlangende den Gaard Rem/m/e i Allenfit schibred igien foretagen, og møtte Absolon Balchen paa Lieutnant Gabriel Linds Wegne, paa den ene, og Jacob Christensen paa den Vmyndige Christen Reinholdsens Vegne paa den anden Side,
Og Imidlertid Sagen berode hafuer Absolon Indlefuerit It schifteBref efter Sl: (salig) Bergete Christensdatter dat/erit 9 decembr/is 1664 at Anna Nielsdatter Bugge efter be/mel/te Sin Moder Bergete Christensdatter er Arfueligen tilfalden bemelte Gaard, Sampt It Schifttebref efter hindis Sl: Fader H/err Niels *Buge (Bugge) Vnder Sorenschrifuerens Haand dat/erit 12 Aug/ustij 1668 at hinde da er Vdlagt samme Gaard Remme i sin Møderne Arf for It Hundrede og Otte Rixd/aler og Indlagde Absolon Liutnant Lindes schriflig Indleg
Jacob Christensen møtte paa den Vmyndiges Vegne og i Rette lagde sit schriftlig Indleg. Sampt H/err Niels Bugis Seddel dat/erit 20 Junj 1665, Sampt Niels Michelsens Seddel dat/erit 30 Martj 1666 at Reinholdt Jensen hafr gifuit han/nem i Afmindelse penge for Remme - 16 Rdr: Og foregaf Jacob Christensen at hand hafr sielf beKostet og satt it Huus paa øde Toftt med Schorsten Winduer og Loftt.
Absolon Balchen begierede domb.
Afsagt, Eftterdj det med i Rette lagde schiftteBref dat/erit Soløe Præstegaard d/en 9 decembr/is 1664 beuiisis, som er giort og forrettit efter Sl: Bergete Christensdatters døedelige afgang mellem hindis efterlatte Mand H/err Niels Bugge paa den ene, og deris da Vmyndige datter Anna Nielsdatter Bugge paa den anden side, at samme deris datter er da paa schifttet efter be/mel/te Sin Moder Arfuelig tilfalden for/schref/ne Gaard Remme for it Hundrede og Otte Rixdaler
Samme schiftteBref hafuer hindis Fader Sl: H/err Niels Bugge, og hindis Faderbroder og Formynder Hæderlig og Wellærd {H/err} Elias Bugge med Egne Hender underschrefuit og Beseiglet. Saa og med schifttebrefuit efter hindis Sl: Fader for/schref/ne H/err Niels Bugge dat/erit 12 Aug/ustij 1668 under Sorenschrifuerens Haand, og er hinde da efter hans døed lige saa tillagt for/schref/ne Gaard Remme og derom i samme schifttebref Indført disse Ord. Anna Nielsdatter Bugge Indehafuende Møderne Arf - 442 Rdr: 1 ort 10 Schilling, der for 1 1/2 Løb Smør i Remme for - 108 Rdr: Da som indtet er blefuen i Rette lagt for/schref/ne 2de Arfueschiftte med at Sueche. Og Lougen A: B: 14 Cap/itel formelder at ingen Werge maa lade børnegodtz eller penge forKommis uden domb. Til med formelder for/schref/ne Anne Nielsdatters Bugges forige Formynder, Elias Buggis for indførte schrifuelse, at hinde er Gaarden Remme Arfueligen tilfalden efter sin Sl: Fader, Og be/mel/te Sl: H/err Niels Bugge Alleene af Wenschab og for beleiligheds schyld, beuilgede for/schref/ne sin Hustruis Søster Elsebe Christensdatter Rettigheden der af at oppeberge.
Derfor og efter saadan beschaffenhed, bør for/schref/ne Anna Nielsdatter Bugge, efter sam/m/e 2de ArfueschiftteBrefue, at niude og følge forschrefne Gaard Rem/m/e og \den/ til førstKommende Fardag at tiltræde. Anlangende den bygning Jacob Christensen foregifuer hand der paa hafuer ladet sette, da om de iche sielf Kand der om ofuerEns Kom/m/e, da Kand Retten dem der om adtschille."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.