Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tore Svenning

Sogneprest i Sandeherred, Christian Callundan, selvbiografi

Recommended Posts

Tore Svenning

I Ministerialbok for Sandeherred 1709-1733 finner man en liten text som beskriver sogneprestens liv i hans egne ord. Jeg har trnskribert det mest av den men er litt opptatt av å få det riktig, og ved siden av feil jeg selv har gjort er der en del tolkningsproblemer. Noen som kan ta en titt?

 

Min egen transkribsjon er å finne nedenfor, originalen her (se høyre side): http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62 

 

For den som måtte ønske å vite, bruker jeg materialet, foreløbig, her: http://munin-sandefjord.blogspot.ch/

 

Med takk på forhånd og ønsker om en god søndagsaften,

 

Tore

 

 

 

«Fortegnelse paa hvor ieg er født hos hvem …

jeg blef Præst Sande

Ao 1693 d: 10 febr. Av sig barn fød udi Callundborg min fader var Simon Olesøn, borger og handelsmand udi samme stad, min moder, Inger Christensdaatter Juel.

 

Indtil ieg blef 8 aar gaves mig i skrive- og regne-skole thi mine Forældre tænkte at sætte mig til Skibsmandskab, men, saadan min Morbroder Hr Mogens Heide anseeer mig af god maner og judicie overtalet min Moder, da enke, at sætte mig ind i Latinskole.

 

Ao 1701 kom ieg under privat information for den vellærde mand, min Morbroder Sr Mogens Heide, Sognepræst til Surberg og Thirøring menigdheder i Riber Stift udi Jylland, hos ham blef ieg udi fem aar.

 

1706 Kom ieg fra min Morbroder udi Kalundborg=publique=latinske skole, mit stud udj myster-lectie, og forblef der udj 1 ½ aar; siden efter Den Høibaarne Frue, Fru Berte Schels, recommendation, kom ieg

 

1708 udj Herlufs Holms Register-Skole [xx] [xx] i mæsterlectien og blef dimitteret 1709 til Academiet, at stud, min Hr  Magistre Michael Hiort.

 

Som ieg nu i mit alders 16de  aar var blefven Student, finder mine Forældre det var got, [xx] ræt ungt [xx] , som paa at studere [xx]  liden Lejlighed har til ungdommens forførelse, sendte mig derfor til Jylland til [xx] min Morbroder, i vis hus og under vis fundamental gode manuduksjon ieg lærte meget got, som [xx] lærer Scholerne forbereder [xx] til at bli fra [xx] til paradise=skolen, hos hannem blef ieg udj to år.

 

Ao 1711 reiste ieg til Kiøbenhafn, og sustinerede examen philosophicum, ved samme ieg og tog Bachelarie=graden, blef saa udj Kiøbenhafn udj 2 aar.

 

Ao 1713 antog mig condition hos velfornæmme Negotiant Søfren Poulsen, da Consumptions forpagter, udj Nyborg, der ieg forblef ickun eet aar.

 

Ao 1714 kom ieg til Skagen og fik condition  [xx] mig var [xx] og blef informatør Bøhme hos min Svigerfader Hr Friderich Grüner som [xx] blef min , hos ham ieg blef udj halft andet aar. Men som Gud haft kaldet mig, som mig lærer, af min moders lif, til at være Hans tiener Saa borgede Gud hans [xx] at kalde mig til sin med-tiener i ordet hos hans menighed i Lauervig 1716 2 30 august udi mit aldders 23nde aar for ieg som Capelan var udi halfannet aar. Min examen Theologicus sustinerede jeg 1716.

 

Ao 1717 om vinteren udi December blef ieg kaldet til Sognpræst for Sande for der mig [xx] efter afgangen H. Hr   Jacob Stocfleth, hvor ieg lever og forblifer, saa lenge Gud behager.

 

Ao 1717 d 2 martij [xx] ieg bryllup med min Høist Elskede Hustrue Anthonette Amalia Grüner og stod vor Bryllup paa Hedrum Præstegaaard, Gud gifver os et gledeligt kristelig, og efter Guds behag, langvarigt ægteskaab.

 

Ao 1719 d: 3 Maj blef min Daatter døbt med det nafn Carlotta Eleonora Ao 1720 d: 29 august ble min søn fød og s d: 29 dito døbt med det nafn Friderich. Ao 1721 d 1 december blef født min daatter Inger, 1723 d 8 August døbt min daatter Anna Hedevig Haufman.

 

D: 18 august 1724 blef min daatter Magrete Sophia, og døbt d: 15de  Ejusdem. Død d: 10 December 1724.; Gud lade os jamles med feil under 6 gaver.[?].

 

Rign. D: 18 Aug. 1725. født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d: 20 Sept: 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæder Hans Sich i sit [xx] [xx], og forfølger [xx] som [xx] [xx] [xx], til hand [xx] glæde for Jesu Skyld!

 

Anno 1726 d: 13 Oct: om aftenen kloken 9. blef født min daatter Magrete Grüner, Gud lod hende leve og [xx] til Guds ære og sin egen saligheds gafn og gode som Christi Tjed [?].

 

… 27 Nov  1727 blef min hustrue som [xx] med 2de sønner, som og d= 4 December blefne døbte, den  enes med det nafn Simon Christian, den andre med det nafn Lenerd Severin, som døde siden d: 19: Jan 1728. [xx] Gud, der [xx] [xx] disse Børn i Moders Lif, Hand dem og med [xx] i døden, Hand samle dem og [xx] andre til de levendes forsamling i det Rige, hvor Jesus er, der han samlet sin menighed af alle Stammer, og [xx] [xx], alle [xx] og [xx]!

 

Anno 1729 = d = 19 Sept: om aftenen blef født min Daatter som i Daaben d=25=dito blef døbt med det nafn Anna Magrete, Fadderne Fru Cathrina Winge; min Svoger Capit: Grüners Hustrue,som bar det, mad: Berthe Hund…, Sr Fabricii Hustrue som stod hos, Dem: Inger Nielsdatter, Sr Jonas Scheen, Min Border Simon Baj, og Stud: Arent Marcussen Bøchman; døde d: 3 Jan: 1731.» 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

En begynnelse, i hvert fall:

 

Forteignelse paa hvor ieg er født og har væred jndtil jeg blef præst paa Sande.
Ao. 1693 d. 10 Febr. er ieg barn fød udj Callundborg Min fader var Simon Olessøn, borger og handelsmand der samme steds, min Moder, Inger Christensdaatter Juel.
Jndtil ieg blef 8 aar gich ieg i schrive og Regne-Skole, thi mine Forældre tænchte at sette mig til Kiøbmandschab, Men, saasom min Morbroder Hr. Mogens Heide ansaae mig af god nemme og judicio overtalte hand min Moder, da Enche, at sette mig udj Latinsch Skole.
Ao. 1701 kom ieg under privat information hos dend vellærde Mand, min Morbroder, Hr. Mogens Heide, Sognepræst til Sneberg og Thiøring menigheder i Riber Stift udj Jydland, hos ham blef ieg udj fem aar.
1706. Kom ieg fra min Morbroder udj Calundborg-publiqve-latinsche Skoele, fich strax mit sted udj Mester-lectie, og forblef der udj 1 1/2 aar; Siden efter Dend højbaarne Frues, Frue Berte Schels, recommendation, kom ieg
1708 udj Herlufs holms Kloster-Skoele, fich sted i mesterlectien, og blef dimitteret in Ao. 1709 til Academiet, af dend høilærde, nu Sl. Magistro Michael Hiort.
Som ieg nu i mit alders 16de aar var blefven Student, siuntes mine Forældre, det var got, ieg, som ret ungt Mske., kom paa eet sted, [hv]or ichun liden lejlighed var til ungdommens forførelse, sendte mig derfor over til jydland til merbemelte min Morbroder, i hvis huus og under vis fundamental gode manuduction ieg lærdte meget got, som iche læres i Scholerne, særdeles vejen til at blifve beqvem til prædiche-stoelen, Hos hannem blef ieg da udj to aar.
Ao. 1711 rejste ieg til Kiøbenhafn, og sustinerede examen philosophicum, ved samme ieg og tog Bacchalaurie-graden, Blef saa udj Kiøbenhafn udj 2 aar.
Ao. 1713. antog ieg condition hos velfornemme Negotiant Søfren Povlsen, da Consumtions forpagter, udj Nyborg, der ieg forblef ichun eet aar.
Ao. 1714. kom ieg til Norge, og fich condition, eftersom ieg var forshcrefven af Oberinspecteur Bøhme, hos min Sviger fader (over: som vilde blive min), Hr. Friderich Grüner, hos ham ieg blef udj half andet aar, Men, som Gud hafde kaldet mig, som ieg troer, af min Moders lif, til at være hans tienere, Saa bevegede Gud, hans ....?...., at kalde mig til sin medtienere j ordet hos den Meenighed i Lauervig, 1716 d 30 Augusti udi mit alders 23 aar, hvor ieg som Capellan var udj halfandet aar, Men examen Theologicum sustinerede jeg 1716 ...edt.
Ao 1717 om vinteren in Decembris blef ieg kaldet til Sognepræst for Sande herreds Meenighed, efter afgangne Sl. Hr. Jacob Stockfleth, hvor ieg lever og forbliver, saa lenge Gud behager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Svenning

Du verden - det var snart og snilt! Mange takk for hjelpen!

 

Med vennlig hilsen

 

Tore Svenning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Resten:

Ao. 1718, d 2 Martj hafde ieg bryllup med min Hiert Elskende hustrue, Anthonette Amalia Grüner, og stod vor bryllup paa Hedrum Præstegaard; Gud gifve os et glædeligt, Christelig, og efter Guds behag langvarigt ægteschab.
Ao. 1719 d. 3 May blef min Daatter døbt med det nafn Charlotta Eleonora, Ao. 1720 d 29 Augusti blef min Søn født, og udj 29 dito døbt med det nafn Friderich. Anno 1721 d. 1 December blef født min daatter Inger. 1723 d. 8 Martij døbt min daatter Anne Hedevig Hausma(?)
d. 10 Aug. 1724. blef født min Daatter Magrete Sophia, og døbt d. 15de Ejusdem. Død d 10 Decembr. 1724: Gud lade os samles med hin anden i Guds Rige. d. 18 aug. 1725 født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d. 20 Sept. 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæde hans Siæl i sit ævige rige, Og forhielpe os, som igien lever, til dend samme glæde for Jesu skyld!
Anno 1726 d. 13 Oct. om aftenen Klochen 9 blef født min Daatter Magrete Grüner, Gud lad hende leve og opvoxe til Guds ære og sin egen Saligheds gafn og gode for Christi skyld.
[d.] 27de Nov. 1727 blef min Hustrue forløst med 2de Sønner, som d. 4 Decembr. blefve døbte, Dend eene med det nafn Simon Christian, Dend anden med det nafn Lenerd Severin, som døde siden d. 19. Jan. 1728. Dend Gud, der hafde samled disse Brødre i Moders lif, hand der og adschildte dem i døden, hand samle dem og Os andre til De udvaldes forsamlig I det Rige, hvor Jesus er, der har samlet sin Meenighed af alle Stammer, og tungemaal, alle slect og hedninge!
Anno 1729 d. 25 Martij blef fød til verden min liden Søn Ulrich Christian, Gud lad ham opvoxe til sin ære for Jesu skyld!
Anno 1730 d. 19 Sept. om aftenen blef født min Daatter, som i Daaben d. 25. dito blef døbt, med det nafn Anna Magrete, Fadderne Frue Cathrina Winge, min Svogers Capit. Grüners hustrue, som bar det, Mad. Berthe Huns...., Sr. Fabricii hustue som stod hos, Dem. Jnger Nielsd., hr. Jonas Scheen, Min Broder Simon Baj, og Stud. Arent Marcussen Bøckman; Døde d 3 Jan. 1731.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Resten hadde du kan hende tatt selv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Svenning

Resten hadde du kan hende tatt selv?

 

en del ja - men mangelen på svar fra min side er at jeg var ute og reiste, blant annet til Budapest. Om du ikke har vært der - reis! Snart er det julemarkeder i mange deler av byen, en flott opplevelse.

 

Uansett: mange takk for hjelpen, jeg er fremdeles ikke helt stø i lesningen av disse tekstene!

 

Mange hildner,

 

Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.