Gå til innhold
Arkivverket
Marius Berg

En familie Wind på Inderøy og i Trondeim, 1680-1710

Recommended Posts

Marius Berg

I Trøndelag later det til at det i løpet av perioden 1674-1756 bodde tre grupper personer med etternavnet Wind uten noen åpenbar tilknytning til hverandre. 

 

1) Stiftamtmann Joachim Fredrik Wind (1634-1687) med familie

2) Brødrene Jakob Nielsen Wind (d. 1748 i Trondheim) og Christen Nielsen Wind (d. 1756 i Trondheim) fra Arendal, hvis etterkommere flyttet ut av Trøndelag

3) De tre enkeltpersonene Nils Olufsen (Olsen) Wind (d. 1709), Christen Olufsen (Olsen) Wind (d. 1699) og Helle Wind (d. 1753), som trolig var beslektede

 

Det er denne siste gruppen, dens slektskap og opphav som er av interesse her, og jeg poster denne tråden med håp om at noen har innspill som kan hjelpe.

 

Nils Olufsen Wind ble utnevnt til sorenskriver i Inderøy 30.11.1680 (Norske Kongebrev II:254, gjengitt i Svein Tore Dahl (1999): Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700, s. 150) og sto i stillingen til sin død 10.3.1709 (Dahl 1999, 254). [Arent Olafsen (1940): Våre Sorenskrivere 1591-1814, s.185 oppgir datoene 30.10.1680 og 10.5.1709]

 

Iflg. Dahl var han gift tre ganger, 1) Marit Christensdatter, datter av formannen Christen Jacobsen, 2) Lucie Larsdatter Blix, datter av fogd i Namdal Laurits Eriksen Blix, trolovet i Trondheim Domkirke 1.10.1692, 3) Maren Nilsdatter, datter av sorenskriver i Namdal Nils Baltsersen, gift før 1697 (nevnt sammen i et skifte etter hennes farbrors enke).

 

Jeg har ikke kunnet finne noe skifte etter verken Nils, første eller andre kone. Det ble holdt skifte etter kone nr. 3, men den aktuelle skifteprotokollen (3A 06 for Inderøy) finnes ikke.

 

Hvor Nils kom fra vites ikke, noen passende Oluf eller Ole Wind har jeg ikke kunnet finne i Trøndelag.

Det kan imidlertid late til at han Niels hadde en bror i Trondheim, nemlig:

 

Christen Olufsen Wind, som nevnes første gang i forbindelse med trolovelsen til Ellen Jensdatter 17.8.1681 i Trondheim Domkirke. Forloveren er Jens Laurßøn Skifue, meget mulig hans svigerfar. I boken om slekten Schive har dette blitt en sannhet (Olaus Schmidt (1917): Familien Schive, s. 3). Også ved Christens neste trolovelse til Helena Hansdatter 1.9.1693 i Trondheim Domkirke er Jens Laurßøn Skifue forlover, sammen med Lauritz Arentsen. Helena Hansdatter var datter av veier og måler Hans Lauritsen (Dahl 1999, 176). 

 

"Cristen Olufsen Vind" er nevnt i manntallet over Trondhjems bys familier og håndkverner 5.3.1687 som nr. 47 under Første Rode, sammen "med sin hustrue, hendis søster, 1 liden tienestedreng, 1 tiennestepige. 5 personer." (Tore H. Vigerust (red.) (2000): Hvem var Hvem 2: Trondhjems borgerskap 1680-1730 : Utvalgte kilder, s. 19). Videre nevnes i Regnskap for Kopp- og kvegskatten i Trondhjem 1690-1691 "Christen Olßen Windz Wærfader Jens Danielsen".

Jeg kan ikke skjønne at Christen skulle rekke å ha hatt nok en svigerfar mellom Jens Skive og Hans Lauritsen og har derfor lurt på om trolovelsen til Ellen Jensdatter i 1681 var til en datter av Jens Danielsen og Ermegaard Hieronymusdatter Brüghmann. Noe skifte etter Jens Danielsen for å avkrefte eller bekrefte har jeg ikke funnet, og skifte etter Ermegaard ble holdt allerede 1679. Det finnes imidlertid skifte etter Jens Skive fra 1707, men jeg kan ikke se spor etter Christen der.

 

Imidlertid nevnes sorenskriver Niels Olufsen Wind  i dette skiftet (fol. 315b) "som hand hos een deel Kierckens bønder i Inderøen skal have oppe baarne effter hans Seddel til 20 rdl" (?)

 

Christen Olufsen Wind nevnes også noen ganger i tingboka for Inderøy, noe som gjør at jeg tror han kan være bror av Niels. Første gang (3.7.1691) jeg finner ham har han underskrevet et skjøte i Trondheim, datert 21.3.1691, sammen med Rasmus (Jørgensen) Hø(e)g, fogd i Inderøy. Andre gang (3.7.1693) har han underskrevet et nytt skjøte i Trondheim med Rasmus Høeg, datert 2.5.1693. Tredje gang (25.6.1696) heter det at "Monsr. Christen Olsen Wind andviste Hl. Stifftamtschrivers missire och begiering at hand Paa tingene wille blive tilstede och oppeberge schatterne for indewerende aar, saa fremt den mand Sr. Salan [Johan] Thorson, der sigis at have Kongl. bestalling, iche er da Kommen, eller nogen paa hans wegne til fuldmegtig er beschichet, med widre dissen indhold Dat den 23 Junu 1696." To dager senere kan man også lese: "Thil schatternis oppebørsel for indewerende aar war af stifftschriveren ordinerit monsr. Christian Olsen Wind, saasom den der har Kongl. bestalling paa fougderiet endnu iche er anKommen." 

 

Flere steder på nettet kan man finne en ikke-kildebelagt opplysning om at Christen døde i 1699. Ettersom han er fraværende i manntallet 1701 kan det synes sannsynlig.

 

Jeg kjenner ingen etterkommere etter de to mulige brødrene Niels og Christen, men 

 

Helle Wind (dessverre uten patronym) kan muligens være en datter av en av dem. Hun ble gift med oberstløytnant Peder Godskesen (ca. 1673-1745) (se Olai Ovenstad (1948): Militærbiografier, bind 1, s. 354). Den trolig eldste datteren, Margrethe Marie, ble oppgitt å være 66 år da hun ble gravlagt i 12.1.1776 (etterslekt i O. Delphin Amundsen (1954): Slekten Arentz i Norge, s. 71ff). Diverse kilder på nettet oppgir følgende andre døtre: Anne Helene (g. Holck), Maren (g. Steen), Karen (g. Brun) og Inger (g. Lechman), den siste født så sent som 1721. I dette tidsrommet hadde Godskesen beveget seg fra Sparbu og Beitstadske kompani i 1711 til Stadsbygdens kompani i 1718. Kirkebøker for dette tidsrom finnes ikke. Det har altså ikke latt seg gjøre å finne dåper til noen av Helle Winds døtre eller vielsen mellom henne og Peder Godskesen. Godskesen nevnes også i tingboka for Inderøy allerede 26.4.1708 i forbindelse med et vitnesbyrd. 13.10.1708 er han innblandet i uoverensstemmelser om en kakkelovn. 

 

Med døtre født mellom 1710 og 1721 synes det vanskelig å tenke seg at Helle Wind selv skulle være født noe mye tidligere enn 1680. Både Christen og Niels var gifte kort tid etter 1680 og således passer det mye bedre at hun er datter av en av dem. I enkelte tavler på nettet oppføres hun da også som datter av Niels.

 

Hovedspørsmålene blir som følger:

 

-Hvem var Helle Wind datter av?

-Var Christen og Niels brødre?

-Hvem var de i så fall sønner av?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Jeg kan ikke skjønne at Christen skulle rekke å ha hatt nok en svigerfar mellom Jens Skive og Hans Lauritsen og har derfor lurt på om trolovelsen til Ellen Jensdatter i 1681 var til en datter av Jens Danielsen og Ermegaard Hieronymusdatter Brüghmann. Noe skifte etter Jens Danielsen for å avkrefte eller bekrefte har jeg ikke funnet, og skifte etter Ermegaard ble holdt allerede 1679. Det finnes imidlertid skifte etter Jens Skive fra 1707, men jeg kan ikke se spor etter Christen der.

 

Skiftet etter Ermegaard Hieronymusdatter Brüghmann viser at hun og Jens Danielsen i alle fall hadde en datter Ellen, 18 år gammel i 1679. Jeg synes dine antakelser om at det var deres datter som ble gift med Christen Wind er interessante. Kanskje kan søk blant hennes søsken gi noen spor.

 

Tar med det som står i NST XVI, Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller. s. 292

 

«31/10 1679, † Ermegård Hieronimusd. Brugmand, Jens

Danielsens. B.: Anne g. Johan Tullin, Elsebe g. Laur. Allerup,

Boel g., Hr. Hans Arentzøn, Ellen 18, Gidsken 15, Ermegård 8,

Hieronimus 19, Daniel 9, 1229 ÷ 2318 Rd.»

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Flere steder på nettet kan man finne en ikke-kildebelagt opplysning om at Christen døde i 1699. Ettersom han er fraværende i manntallet 1701 kan det synes sannsynlig.

 

Brodahl, Trøndersk personalhistorie. 1, s 66 (76):

 

Døde i Vor Frue sogn 1/5 1698-1/5 1699:

 

«Christen Olsen Wind, jord og klok., lys.»

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Brodahl, Trøndersk personalhistorie. 2

«Bryllup og barnedaap i Vor Frue sogn 1653-1732 (Kirkens regnskaber, de kursiverte poster betegner barnedaap)»

 

s. 12 (14): «30/1 1684 Christen Olsen Wind, bøssen.»

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Jeg har 2 kilder på Jens Danielsen:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650137.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-136

 

I den første nevnes svigerfaren, Hieronimus Brügman, og svogeren Peder Nielsen (Støren).

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Merknader:
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080328650174.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=20225&uid=ny&idx_side=-173

 

I den andre nevnes svigersønnen, Johan Tullin(i).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Berg

Brodahl kan også opplyse følgende fra domsognet:

-28.11.1687 "Christian Oluffs: Winds lidet barn, jorden" (bind 1, s. 55),

-31.10.1692 "Christen Winds hustro, jord og al. klokker., lys" (bind 1, s. 61)

-7.10.1695 "Sr. Christen Winds barn, jord" (bind 1, s. 63)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#1 Vedr. Inger (g. Lechman), født så sent som 1721:

 

Døpt 8. aug. 1721, øverst til venstre: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16162&idx_id=16162&uid=ny&idx_side=-27

 

Faddere: Leut: Hiort, Told/....demaal, Jacob Mortensen Indalen, Susanna Schrøder, Inger Wind, Sara Arentz

Inger Wind er kanskje en søster av Helle?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Berg

En madam Inger Nielsdatter Wind (muligens den samme som var fadder på Inger Godskesen i 1721?) var fadder på Sophia Maria Ingebore på Ytterøya 2.5.1700, en datter av sogneprest Jens Thomassen Juel og Kiersten Raphaelsdatter Lund. Kan dette være en datter av Niels Olufsen Wind?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

I "søknad om bevillinger" finner man en Marte Nielsdatter Wind g. 1712 med Johannes Nielsen Middelfart. 

Koppskatten Trondheim 1690 og 1691 skriver Christen Olufsen Wind i sin "selvangivelse" at han har sin gamle værfar Jens Danielsen hos seg. Så denne opplysningen må være riktig. I 1690 har han også skrevet at konen heter Ellen Jensdatter. 

Endret av Erlend E. Mæhlum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Berg

I en søknad datert Christiania 9.1.1689 søkte Niels Olsen Wind om å få gifte seg med Martha Lauritzdatter Thue uten foregående trolovelse. Men dette kan vel vanskelig være sorenskriveren? Rekker han et ekteskap mellom Maren Christensdatter (nevnt 1687) og Lucie Larsdatter Blix (trolovet 1692)? Travel type, i så fall.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Isach ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Sjekket litt med en annen rulle og, tror det kanskje står Hach.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Jeg leser Hach.

 

Edit:

Da er vi enige, Erlend. Hach er et sjeldent fornavn.

 

Hak Vind 1662 i Nygaards Sedler

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

I en søknad datert Christiania 9.1.1689 søkte Niels Olsen Wind om å få gifte seg med Martha Lauritzdatter Thue uten foregående trolovelse. Men dette kan vel vanskelig være sorenskriveren? Rekker han et ekteskap mellom Maren Christensdatter (nevnt 1687) og Lucie Larsdatter Blix (trolovet 1692)? Travel type, i så fall.

 

Joda, det er sorenskriveren. Dette kommer fram i skiftet etter Else Larsdatter Thue i 1700.

 

Edit:

Det kan se ut som Niels Winds hustru Martha Thue levde i 1700, dette stemmer ikke med opplysningene om at han senest i 1697 skal ha vært gift med Maren Nielsdatter.

 

Vestfold fylke, Tønsberg by, Skifteprotokoll 1, 1696-1710

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Berg

Jeg sjekket skiftet etter Ifver Baldsersen og hustru Else Pedersdatter fra 16.5.1696 hvor sorenskriveren oppgis å være gift med Maren Nielsdatter, og det stemmer ganske riktig: "Maren Nielßdatter, gift med Sorenschrifueren Niels Olßen Wind".

 

Bigamist?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

På side 79b i skiftet, høyre spalte nederst, kommer det fram at Niels Wind sin hustru er død, så da stemmer opplysningene likevel.

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Berg

Da blir sorenskriver Niels' bevegelser således:

  • før 1680: gift 1) med Maren Christensdatter, datter av sorenskriver Christen Jacobsen i Inderøy som avsto jobben til svigersønnen
  • mellom 1687 og 1689: Maren død
  • 1689: søknad om bevilling sendt fra Christiania og trolig gift 2) med Martha Lauritzdatter Thue
  • mellom 1689 og 1692: Martha død
  • 1692: trolovet og gift 3) med Lucie Larsdatter Blix i Trondheim
  • mellom 1692 og 1697: Lucie død
  • før 1697: gift 4) med Maren Nielsdatter, nevnt sammen i skifte 1697

Fire koner på under tjue år er ganske imponerende. Jeg stusser likevel på hvordan han fant Martha Lauritzdatter Thue der nede i Vestfold. Foreløpig har ikke skiftene etter søsknene hennes kunnet fortelle noe mer.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#10

 

Jeg funderer på om vi her har å gjøre med en bror av Johannes Nielsen Middelfart - Corporal Steen Nielsen, trolovet i Trondheim DK med Helle Maria?  Midt på venstre side, 28. juni 1707 Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-70

 

eller eventuelt denne: Steen Nielsen Middelfart gift 1707 i Trondheim m. Inger Wind f. ca. 1682 i Trondheim  https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Ainger~%20%2Bmarriage_place%3ATrondheim~%20%2Bmarriage_year%3A1707-1707~%20%2Bspouse_givenname%3ASteen~%20%2Bspouse_surname%3AMiddelfart~

Endret av Christian Arentz

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Berg

I "søknad om bevillinger" finner man en Marte Nielsdatter Wind g. 1712 med Johannes Nielsen Middelfart. 

Koppskatten Trondheim 1690 og 1691 skriver Christen Olufsen Wind i sin "selvangivelse" at han har sin gamle værfar Jens Danielsen hos seg. Så denne opplysningen må være riktig. I 1690 har han også skrevet at konen heter Ellen Jensdatter. 

 

Skjønner det slik at du har laget et register for søknadene om bevilling, Erlend. 1689-1698 har jeg funnet, men ligger årstallet 1712 som du nevner ute noe sted, enten i register eller avfotografering?

 

 

Jeg leser Hach.

 

Edit:

Da er vi enige, Erlend. Hach er et sjeldent fornavn.

 

Hak Vind 1662 i Nygaards Sedler

 

Ettersom dette er et såpass sjeldent navn kan vi vel trygt plassere Hach i familien til stiftamtmann Joachim Fredrik Winds familie.

Se følgende link: http://finnholbek.dk/genealogy/descendtext.php?personID=I260&tree=2&generations=

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Skjønner det slik at du har laget et register for søknadene om bevilling, Erlend. 1689-1698 har jeg funnet, men ligger årstallet 1712 som du nevner ute noe sted, enten i register eller avfotografering?

Registeret ligger her: http://www.genealogi.no/kilder/bevillinger-1689-1710.pdf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Niels Olsen Wind er i 1701-manntallet å finne på gården Kiæsboe på Inderøy. Han er ført uten sønner, men har fostersønnen Ove Oveson Balch 2 ½ år gammel - " En Fattig Faderløs Præste Søn"

 

Nord-Trøndelag fylke, Inderøy fogderi, Namdal fogderi, Manntall 15, 1701

 

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Paal Sørensen

#10

 

Jeg funderer på om vi her har å gjøre med en bror av Johannes Nielsen Middelfart - Corporal Steen Nielsen, trolovet i Trondheim DK med Helle Maria?  Midt på venstre side, 28. juni 1707 Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-70

 

eller eventuelt denne: Steen Nielsen Middelfart gift 1707 i Trondheim m. Inger Wind f. ca. 1682 i Trondheim  https://familysearch.org/search/tree/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Ainger~%20%2Bmarriage_place%3ATrondheim~%20%2Bmarriage_year%3A1707-1707~%20%2Bspouse_givenname%3ASteen~%20%2Bspouse_surname%3AMiddelfart~

Her leser jeg " Corporal Sten Niresøn og Helle Marie Oudsdal"

 Men gode muligheter for feil :)

 

Paal

Endret av Paal Sørensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.