Gå til innhold
Arkivverket
Torleif Odland

Hvem var Oluf Groeb(Groos) i Mandal lehn i 1624?

Recommended Posts

Torleif Odland

Jeg har brukt endel tid, i et tappert forsøk på å finne ut hvem denne herren var, som eiet endel i Grindheim sogn.

For det første, der finnes ikke noe stedsnavn, i datidens Mandal lehn, som passer opp til dette navnet, det nærmeste er Grim.

Og for så vidt er Grim et meget gått alterternativ, for der dukker opp endel personer, nettopp med jordegods i Grindheim. En helt annen sak, er om denne Oluff var fra Grim?

Ligger inn alt jeg har rotet opp om dette på Grim, trolig kan flere øyne, nye øyne, se noe annet en jeg. Om jeg skal koble Oluff opp med Grim, må det nødvendigvis bli på gården Midthuus.

 

 

Jordebok 1601-02 Grøm Vogs Mandtal.

 

Oluff- leilending

Hærloff-husmand

Haagen -leilending

Aasmund- husmand

Erik Westerhuus Grømb

Alf- husmand

Gjæru- Husmand

Kristen- husmand

 

Skattematrikkelen av 1610 for Grømb.

Oluff Grømb - brukseier

Hærloff Grømb -leilending

Gunder Alfsen - brukseier

Aasmund Grømb- leilending

Haagen Grømb-leilending

Christen Grømb- husmand

Hoogen Grømb- leilending*

Erik Westerhus Grømb, brukseier

*Hoogen Grømb nevnes bare denne ene gangen. Og er ikke den samme som Haagen Grømb.

 

 

Jordebok 1621-22, husmenn som bor hos leilendinger.

Gunder Grømb

 

Gunder Midthuus Grømb

 

Ommun Midhuus Grøm

 

Giæru Wester Grøm

 

Svenke Grømb

 

 

 

                 

 

Odelsbønder på Grømb.

1617-18

1618-19

1620-21

Haagen Grøm

Haagen Grømb

     

Oluff Grømb

 

Husmenn som bor hos leilendinger.

1617-1618

1618-19

1620-21

 

Erik Westerhus Grømb

Erik Westerhus Grømb

Osmund Grømb

Osmund Grømb

Osmund Grømb

Gieru

Gieru

 

Hærloff

     

Alf Grømb(husmand)

 

 

 

Needer-Grømb.

1621-22

1622-23

1624-25

1626-27

1628-29

1630-31

1632-33

1634-35

1636-37

1638-39

Oluff

Gase

Gase

Knud

Knud

do

do

do

do

do

Gunder H

do

do

do

do

do

Gunder A

Gunder A

do

do

Svenke

do

do

do

do

do

do

do

do

do

 

* Gunder H = Gunder Hærloffsen Gunder A = Gunder Alfsen.

 

 

Vesterhuus Grømb.

1621-22

1622-23

1624-25

1626-27

1628-29

1630-31

1632-33

1634-35

1636-37

1638-39

Gieru*

                   

Erik*

do

do

do

do

do

do

do

do

 

 • Erik er nevnt som Erik Nielsen Grømb( nevnt med patronymet 1629-30)
 • Gieru er nevnt som husmand uten sitt patronym i 1617-18 og 1618-19

 

Midthuus Grømb.

1621-22

1622-23

1624-25

1626-27

1628-29

1630-31

1632-33

1634-35

1636-37

1638-39

           

Guttorm?

Guttorm

do

do

Oluf

Oluff *

Osmund *

Oluff

Oluff

Osmun

Osmun

Oluff A *

do

?

   

Gunder T*

do

do

do

do

do

do

do

 

 • Det kan se ut til at Oluff og Oluff A = Oluff Aslagsen Grømb, også nevnt som Ole Askjeldsen Grømb
 • Osmun er nevnt som Aasmund og husmand i 1601-02 i jordeboken, der er også nevnt Omund Midhuus Grømb i 1623-24, det er vell samme herre. Men en finner ikke hans patronym.

 

 

Odelsmanntalet for gårdene på Grømb, i Otrunes sogen Mandall leen 1624.

 

Gieru Grøm eyehr:

Odelsgtz: Vdj mz huus Grømb 1 h.

Gasse Grøm med sine sødschinde thillkommer,

Kiøbegtz:Kallebierrig paa Lister 12 eng.

Førreland i Heglandz sogn 9 eng.

*Svenke Grømb thillkommer

Odelsgtz: Wdj bemellte Smedzland 1/2 h.

Kiøbegtz: Nogh wdj samme gaard 1/2 h.

Gunder Allffsen paa Grøm

Mz sinne mz sødschinde vschifft eyner

Odelsgtz: Vdj Flottorm i Grindorm sougen 1 gsk

Pantegtz: Noch wdj forne. gaard 1 gsk.

Odelsgtz: Vdj Birckeland i Birckennis sougen 1 1/2 gsk.

*Aasu Ollsen paa Grømb

Mz sinne sødschinnde vschifft eygendis,

Odelsgtz: Vdj neder huus Grømb 1 h.

Erich westerhuus Grømb

Eyenndis

Odelsgtz: Vdj samme gaard 1 h.

Osmond medhuus Grømb

Och hans mz eygere vbytt thillkommer,

Odelsgodz: Vdj samme gaard 1 1/2 h 2 eng.

Gunder Herloffsen

Med sinne mz brødre thillkommer,

Odelsgtz: Vdj nederhus Grømb 1 h.

 

Utav Odelsmanntallet kan en stadfeste, at Svenke(Olsson Grømb) Og Aasu Ollson Grømb må nødvendigvis være brødre. Og i tillegg kommer da Knud Ollson øster Ellesi som bror også.

 

Noen utenbygds personer, nevnt i 1624 med jordegods under Grim og gårder i Grindheim.

 

Anders Eigh

thilkommer

Pantegtz: Wester Grømb 1 h.

Gunder Stray*

thillkommer,

Pantegtz: Vdj neer huus Grømb 8 eng.

Knut Ellesi *

Med sine sødschinde vschifft thillkommer

Kiøbegtz: Vdj neder huus Grømb 3 eng.

Anders Wgland

thillkommer

Pantegtz: Wdj nedderhuus Grømb 3 eng

Knud øster Ellesi*

thillkommer,

Odelsgtz: Vdj Smidzland i Grindomb sogenn i Lister lhen 1/2 h.

Kiøbegtz: Nogh wdj forne. Smidzland 1/2 h

Gunder Stray *

Med sine eygere thillkommer,

Odelsgodz: Vdj Smidzland i Grindombs sogen

6 eng.

Vdj heborsted i samme sogen 4 eng.

Birrette Madzdatter

neere Bierckeland i Bierckenis sogenn

eiger till oedell, som hinndis sønn Madz Pederssen haffuer anngiffuet.

Vdj Grømb wdj Oeddernis sogenn 1 ksk.

Guner Lødesenn øffre Biercheland i Bierckenis

sogenn

eiger gifftinng goedtz som ehr hans quindes odell

Wdj Grømb i Oeddernis sogen 6 eng.

Guner Adneseen neere Bierckeland i Biercheland sogenn

eiger till oedell Wdj Grømb i Oddernes sogenn

1 ksk.

 

 • Knud øster Ellesi er den samme som Knud Olsen Ellesi, med odelsgtz og kiøbegdz både på neer huus på Grømb og Smidzland.
 • Gunder Stray= Gunder Povelsen Stray med odelsgtz og pantegodz også på neerhuus på Grømb og Smidzland.

 

 

 

 

 

 

Jordegodseiere på foran nevnte gårder i Grindheim sogn, nevn i Odelsmanntallet 1624

 

Smidtland 3h. Ødeg. 1 h.

Her i eyer Ingeborg Vatne 12 eng.

Oluff Groeb i Mandalls lehn 2 h. 8 eng.

Flaatorp øffre 1 1/2 h.

Her i eyer Stener med hans børn 1/2 h.

Oluff Groos i Mandal 1/2 h.

Ingeborg Vatne i Egebygd 4 eng.

Joran Kolland i Raabygdelauget 6 eng.

Flottorp nedre 1 h.

Her i eyer Oluff Svenckesøn paa vester Svindal med hans medey. 1/2 h.

Endre Haaland 1/2 h

Vdboestad 3 h. ødeg. 1 h.

Her i eyer Oluff 15 eng.

Karl i Fintland 1 1/2 h.

Reyer Halleland 15 eng.


Jeg har brukt endel tid, i et tappert forsøk på å finne ut hvem denne herren var, som eiet endel i Grindheim sogn.

For det første, der finnes ikke noe stedsnavn, i datidens Mandal lehn, som passer opp til dette navnet, det nærmeste er Grim.

Og for så vidt er Grim et meget gått alterternativ, for der dukker opp endel personer, nettopp med jordegods i Grindheim. En helt annen sak, er om denne Oluff var fra Grim?

Ligger inn alt jeg har rotet opp om dette på Grim, trolig kan flere øyne, nye øyne, se noe annet en jeg. Om jeg skal koble Oluff opp med Grim, må det nødvendigvis bli på gården Midthuus.

 

 

Jordebok 1601-02 Grøm Vogs Mandtal.

 

Oluff- leilending

Hærloff-husmand

Haagen -leilending

Aasmund- husmand

Erik Westerhuus Grømb

Alf- husmand

Gjæru- Husmand

Kristen- husmand

 

Skattematrikkelen av 1610 for Grømb.

Oluff Grømb - brukseier

Hærloff Grømb -leilending

Gunder Alfsen - brukseier

Aasmund Grømb- leilending

Haagen Grømb-leilending

Christen Grømb- husmand

Hoogen Grømb- leilending*

Erik Westerhus Grømb, brukseier

*Hoogen Grømb nevnes bare denne ene gangen. Og er ikke den samme som Haagen Grømb.

 

 

Jordebok 1621-22, husmenn som bor hos leilendinger.

Gunder Grømb

 

Gunder Midthuus Grømb

 

Ommun Midhuus Grøm

 

Giæru Wester Grøm

 

Svenke Grømb

 

 

 

                 

 

Odelsbønder på Grømb.

1617-18

1618-19

1620-21

Haagen Grøm

Haagen Grømb

     

Oluff Grømb

 

Husmenn som bor hos leilendinger.

1617-1618

1618-19

1620-21

 

Erik Westerhus Grømb

Erik Westerhus Grømb

Osmund Grømb

Osmund Grømb

Osmund Grømb

Gieru

Gieru

 

Hærloff

     

Alf Grømb(husmand)

 

 

 

Needer-Grømb.

1621-22

1622-23

1624-25

1626-27

1628-29

1630-31

1632-33

1634-35

1636-37

1638-39

Oluff

Gase

Gase

Knud

Knud

do

do

do

do

do

Gunder H

do

do

do

do

do

Gunder A

Gunder A

do

do

Svenke

do

do

do

do

do

do

do

do

do

 

* Gunder H = Gunder Hærloffsen Gunder A = Gunder Alfsen.

 

 

Vesterhuus Grømb.

1621-22

1622-23

1624-25

1626-27

1628-29

1630-31

1632-33

1634-35

1636-37

1638-39

Gieru*

                   

Erik*

do

do

do

do

do

do

do

do

 

 • Erik er nevnt som Erik Nielsen Grømb( nevnt med patronymet 1629-30)
 • Gieru er nevnt som husmand uten sitt patronym i 1617-18 og 1618-19

 

Midthuus Grømb.

1621-22

1622-23

1624-25

1626-27

1628-29

1630-31

1632-33

1634-35

1636-37

1638-39

           

Guttorm?

Guttorm

do

do

Oluf

Oluff *

Osmund *

Oluff

Oluff

Osmun

Osmun

Oluff A *

do

?

   

Gunder T*

do

do

do

do

do

do

do

 

 • Det kan se ut til at Oluff og Oluff A = Oluff Aslagsen Grømb, også nevnt som Ole Askjeldsen Grømb
 • Osmun er nevnt som Aasmund og husmand i 1601-02 i jordeboken, der er også nevnt Omund Midhuus Grømb i 1623-24, det er vell samme herre. Men en finner ikke hans patronym.

 

 

Odelsmanntalet for gårdene på Grømb, i Otrunes sogen Mandall leen 1624.

 

Gieru Grøm eyehr:

Odelsgtz: Vdj mz huus Grømb 1 h.

Gasse Grøm med sine sødschinde thillkommer,

Kiøbegtz:Kallebierrig paa Lister 12 eng.

Førreland i Heglandz sogn 9 eng.

*Svenke Grømb thillkommer

Odelsgtz: Wdj bemellte Smedzland 1/2 h.

Kiøbegtz: Nogh wdj samme gaard 1/2 h.

Gunder Allffsen paa Grøm

Mz sinne mz sødschinde vschifft eyner

Odelsgtz: Vdj Flottorm i Grindorm sougen 1 gsk

Pantegtz: Noch wdj forne. gaard 1 gsk.

Odelsgtz: Vdj Birckeland i Birckennis sougen 1 1/2 gsk.

*Aasu Ollsen paa Grømb

Mz sinne sødschinnde vschifft eygendis,

Odelsgtz: Vdj neder huus Grømb 1 h.

Erich westerhuus Grømb

Eyenndis

Odelsgtz: Vdj samme gaard 1 h.

Osmond medhuus Grømb

Och hans mz eygere vbytt thillkommer,

Odelsgodz: Vdj samme gaard 1 1/2 h 2 eng.

Gunder Herloffsen

Med sinne mz brødre thillkommer,

Odelsgtz: Vdj nederhus Grømb 1 h.

 

Utav Odelsmanntallet kan en stadfeste, at Svenke(Olsson Grømb) Og Aasu Ollson Grømb må nødvendigvis være brødre. Og i tillegg kommer da Knud Ollson øster Ellesi som bror også.

 

Noen utenbygds personer, nevnt i 1624 med jordegods under Grim og gårder i Grindheim.

 

Anders Eigh

thilkommer

Pantegtz: Wester Grømb 1 h.

Gunder Stray*

thillkommer,

Pantegtz: Vdj neer huus Grømb 8 eng.

Knut Ellesi *

Med sine sødschinde vschifft thillkommer

Kiøbegtz: Vdj neder huus Grømb 3 eng.

Anders Wgland

thillkommer

Pantegtz: Wdj nedderhuus Grømb 3 eng

Knud øster Ellesi*

thillkommer,

Odelsgtz: Vdj Smidzland i Grindomb sogenn i Lister lhen 1/2 h.

Kiøbegtz: Nogh wdj forne. Smidzland 1/2 h

Gunder Stray *

Med sine eygere thillkommer,

Odelsgodz: Vdj Smidzland i Grindombs sogen

6 eng.

Vdj heborsted i samme sogen 4 eng.

Birrette Madzdatter

neere Bierckeland i Bierckenis sogenn

eiger till oedell, som hinndis sønn Madz Pederssen haffuer anngiffuet.

Vdj Grømb wdj Oeddernis sogenn 1 ksk.

Guner Lødesenn øffre Biercheland i Bierckenis

sogenn

eiger gifftinng goedtz som ehr hans quindes odell

Wdj Grømb i Oeddernis sogen 6 eng.

Guner Adneseen neere Bierckeland i Biercheland sogenn

eiger till oedell Wdj Grømb i Oddernes sogenn

1 ksk.

 

 • Knud øster Ellesi er den samme som Knud Olsen Ellesi, med odelsgtz og kiøbegdz både på neer huus på Grømb og Smidzland.
 • Gunder Stray= Gunder Povelsen Stray med odelsgtz og pantegodz også på neerhuus på Grømb og Smidzland.

 

 

 

 

 

 

Jordegodseiere på foran nevnte gårder i Grindheim sogn, nevn i Odelsmanntallet 1624

 

Smidtland 3h. Ødeg. 1 h.

Her i eyer Ingeborg Vatne 12 eng.

Oluff Groeb i Mandalls lehn 2 h. 8 eng.

Flaatorp øffre 1 1/2 h.

Her i eyer Stener med hans børn 1/2 h.

Oluff Groos i Mandal 1/2 h.

Ingeborg Vatne i Egebygd 4 eng.

Joran Kolland i Raabygdelauget 6 eng.

Flottorp nedre 1 h.

Her i eyer Oluff Svenckesøn paa vester Svindal med hans medey. 1/2 h.

Endre Haaland 1/2 h

Vdboestad 3 h. ødeg. 1 h.

Her i eyer Oluff 15 eng.

Karl i Fintland 1 1/2 h.

Reyer Halleland 15 eng.

 


Kopiering ble lite vellykket når det gjelder lehnsregnskapene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Ja det er riktigt det, Gros ved Fjære, og Grosås i Iveland men da er vi i Nedenes lehn. og Råbyggelaget.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

I odelsmantallet 1624 for Mandal len står Fjære kommune http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/36/100407?gard=&bruk=&navn=&gardsnr=&bruksnr=&matrnr=&matrnr_gamalt=&tinglag=&kommune=Fj%C3%A6re&fornavn=&etternavn=&rolle=&id=

 

Jeg er ikke godt kjent med historien ang. Mandal len og delingen mellom L&M og Nedenes. Det fantes vel ikke noe som het Lister og Mandal eller Nedenes før 1662. Så da kan vel Øyestad med Fjære ha hørt under Mandal len?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Neida, du hadde Mandal Lehn, Nedenes Lehn, Lister Lehn og Råbyggelaget Lehn. Mandal len var et regionalt forvaltningsområde (len) i Norge fra 1308 til 1662. Lenet utgjorde rundt 1630 den østlige delen av dagens Vest-Agder fylke. Ved overgangen til amt i 1662 ble Mandal len til Mandal fogderi som inngikk i Lister og Mandal amt. Mandal len var underlen til Agdesiden len. Ja Berit, jeg har klødd meg i hue om dette borte ved Grimstad, men der står greit i lensregnskaper og Odelsmanntall Groeb-Groos i Mandal lehn. Skal forøvrig legge det inn på en mere skikkelig måte i morgen, for kopien jeg tok, ble bare noe surr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk for at du svarte meg. Håper du finner ut av det til slutt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Når det gjelder det som ligger utlagt på Digitalarkivet, så er det helt galt Berit, Grensen gikk før øst for Kristiansand, slik grensen i dag går mellom Øst og Vest Agder, skal nevne det for Nedrebø på DA Berit, det er helt vilt.

 

Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Erik Nilsen

Jeg har ikke jobbet noe med dette, men det er vel du selv som har skrevet mer utførlig om dette her, Torleif: http://www.jegersberg.com/odland/grim-gaard-oddernes/. Der får du også fram at Olluff Groeb/Groos ikke er nevnt i 1624 (slik du skriver her), men i jordeboka for Lister fra ca 1617. Jeg synes din hypotese derfra virker rimelig:

 

"Min hypotese ut fra dette materialet er at Ola på Grim, død mellom 1617 og 1624, var far til Knut Ellesi og Svenke Grøm og Aasu Grøm. Og siden Knut og Svenke ser ut til å ha arvet 1 hud hver etter ham, samtidig som Gunnar Strai og Gunnar Alvsson Grøm bare overtar halvparten så mye av hans kjente jordegods, antar jeg at de to sistnevnte er gift med døtre av Ola Grim."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Din hypotese var jeg egentlig ute etter Leif Erik. Men er Oluff Groeb, som tydeligvis besitter jordegods på Smedsland med 2 huder og 8 eng sammen med Ingeborg Vatne,og som i tillegg har  1/2 hud i Flottorp den samme Oluff? Ting kan tyde på det. Forvirrelsen blir dog ikke mindre, når en prøver å forstå Odelsmanntallet fra 1624, der tre herrer med navnet Knut dukker opp på Ellesi, en på wester, en på øster og en nevnt bare Ellesi. Men her er jo sannheten grei, Knut på øster Ellesi som sitter med Odelsgods og Kjøpegods i Smedsland tilsammen 1 hud, er nok den samme som er nevnt som Knud Ellesi med 3 eng i Neer huus på Grim som er uskiftet, sammen med sine søsken. Regnskapet går opp, slik du også ser det, og når jeg leser lensregnskapene, finner en Oluff nevnt til 1622. Årene fra 1621-1625, er det Gasse, også nevnt i patronym som Olufsønn Grømb. Så i 1626, forsvinner Knud på Øster Ellesi fra lensregnskapene der, men dukker opp på Neerhuss på Grim samme året. Men Leif Erik, om en skal våge å trekke den konklusjonen at Oluff Groeb(Groos) = Oluff på Smedsland nevnt i 1624 er spørsmålet? Er han allerede død? og ikke boet oppgjort tro. Ingeborg Vatne(Eiken) er vell lettere å plassere, skal en vurdere, må hennes odel bli et søsterlodd. Men da fikk Oluff mere en dobbelt? Ja, kan han ha utløst en NN broder. Nå det er sagt så nevnes denne Oluff engang som Oluff Svenkesønn på Grømb. Og da kan en jo klø seg i hodet engang til,og lure på den Oluf Svenkeson som eier nedre Flottorp med 1/2 hud, men han bor på Wester Svinndal. Der finnes noen forviklinger i dette landskapet, mellom Grim og jordegods i Grindheim.

 

Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Glemte forøvrig å nevne, at der nevnes en Svenke Smidtzland i 1594.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Selvfølgelig, Odelsmanntallet er jo 1617.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Erik Nilsen

Jeg kan ikke svare på spørsmålene dine, men jeg tenkte det var greit å henvise til den gjennomgangen du har foretatt tidligere.

 

En liten korreksjon: Odelsmanntallet er fra 1624, men Lister len er ikke med i det. Så det som står om gårder i Grindheim, er hentet fra Lister lens jordebok fra ca 1617.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Ja Leif Erik, jeg har fått en irettesettelse for mitt ordvalg tidligere, det står vell ca. 1617 i den trykkte utgaven. Årsaken til disse forviklingene mellom Grim og Grindheim, er egentlig å få en delvis bekreftelse på det jeg tidligere har nøstet opp i. Noen hull vil der alltid bli. Men jordegodsene forteller dog liitt historie inn i vår tid.

Takk for hjelpen.

 

Torleif

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn K Nilssen

Som bosatt på Grim, og direkte etterkommer av Oluff (på Smedsland) håper jeg også inderlig at du finner ut av dette :-)

 

Ikke glem at i 1647 så sitter brødrene Toru og Madz og eier og bruker hver sin halvdel av Smedsland : http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=skattvestagder1647&sideid=98&innhaldid=4&storleik=

Hvordan det har gått til utenom(?) odel og andre ting er vel også en gåte her? De skulle være sønner (tvillinger?) av Oluff Smittland.

I 1617 er det vel Ingeborg Wiorroch fra Stavanger som eier 0.6 hud, og Oluff Grømb som eier 2.4 huder?

Og i 1624 er det Gunder Stray, Knut Ellesi og Suenche Grømb?

 

At det ikke er noen Ingeborg Vatne som passer inn i Eikens nye bygdebøker (bind III) er også et lite problem her.. De bygdebøkene er vanligvis veldig bra.

Og at Oluff Svenkeson fra Vester Sveindal nevnes under Ytre Flottorp som en av eierne der, i bygdeboka for Grindheim ?

Under Vester Sveindal står det ingen Oluff nevnt i det hele tatt her på denne tiden. Det er godseier Bente Huitfeld som er eier, men bruker er Tarall, og seinere sønnen Tore. Tore hadde en sønn Svenke Toreson osv. Men i 1661 er det Fredrich Jensen i Mandal som eier denne gården.

 

Og i 1647 er det en Groe Smidtland som bor på Smedsland i Valle (Lindesnes) som er oppført som bruker (!) av 1/4 hud på Smedsland i Grindum i 1647! Samme året bruker/eier Oluff Smitland 1/4 hud på Smedsland i Valle!

 

Jeg tror rett og slett noen har blandet sammen personer og gårder her? Skrivere eller avskrivere?

F.eks. tror jeg at denne Oluff Svenkeson som i 1617 eier noe på Ytre Flottorp ikke bodde på Vester Sveindal, men på Smedsland, som man nok kan ha passert på veien til Vestre Sveindal på den tiden - før det var noe særlig med veier der..

 

Om du finner ut av dette er jeg kjempeimponert ! :-)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torleif Odland

Ja Bjørn, det er jo noe jeg egentlig har forstått lenge, dermed blir det et problem å skille klint fra hvete.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.