Gå til innhold
Arkivverket
Christer Lundquist

Søksmål 1816

Recommended Posts

Christer Lundquist

Hei igjen. Her følger en litt lengre (7 sider) utfordring: generalinne/enkefru Schleppegrell saksøker presten Herlofsen i Larvik. Tilsvaret fra saksøkte følger senere, etter vurdering av innholdet i nedenstående dokument. På forhånd takk :)


Hei igjen. Her følger en litt lengre (7 sider) utfordring: generalinne/enkefru Schleppegrell saksøker presten Herlofsen i Larvik. Tilsvaret fra saksøkte følger senere, etter vurdering av innholdet i nedenstående dokument. På forhånd takk :)

 


Hei igjen. Her følger en litt lengre (7 sider) utfordring: generalinne/enkefru Schleppegrell saksøker presten Herlofsen i Larvik. Tilsvaret fra saksøkte følger senere, etter vurdering av innholdet i nedenstående dokument. På forhånd takk :)

 


Hei igjen. Her følger en litt lengre (7 sider) utfordring: generalinne/enkefru Schleppegrell saksøker presten Herlofsen i Larvik. Tilsvaret fra saksøkte følger senere, etter vurdering av innholdet i nedenstående dokument. På forhånd takk :)


 

 


Hei igjen. Her følger en litt lengre (7 sider) utfordring: generalinne/enkefru Schleppegrell saksøker presten Herlofsen i Larvik. Tilsvaret fra saksøkte følger senere, etter vurdering av innholdet i nedenstående dokument. På forhånd takk :)


 


 

 


Hei igjen. Her følger en litt lengre (7 sider) utfordring: generalinne/enkefru Schleppegrell saksøker presten Herlofsen i Larvik. Tilsvaret fra saksøkte følger senere, etter vurdering av innholdet i nedenstående dokument. På forhånd takk :)


 


 


 

 

post-6155-0-58520600-1442386350_thumb.jpeg

post-6155-0-21579200-1442386366_thumb.jpeg

post-6155-0-63940200-1442386383_thumb.jpeg

post-6155-0-95858400-1442386415_thumb.jpeg

post-6155-0-46483200-1442386450_thumb.jpeg

post-6155-0-36116100-1442386469_thumb.jpeg

post-6155-0-37720000-1442386560_thumb.jpeg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Side 1:

Deduction
i
Sagen af Generaljnde de Sleppegrell med Laugværge
Contra
Pastor E. G. Herlofsen.
Jeg giver mig herhos den Ære at producere Sub:
Litr. A. Gienpart af en imellem Generaljnde Slippegrell og Amtmand Wedel med flere oprettet Contract dateret 13de April 1812.
 " B. Erklæring fra Hr. Contreadmiral Fabricius dateret 3de Februarii d. a. -
 " C. Extrakt af en Skrivelse fra Herr Pastor Herlofsen til Citantjnden dat. 21de April. f. a. -
 " D. Dittos Originale Skrivelse til ditto datteret 11t Februarii 1813. -
 " E. Citantjndens Svar paa sidstnevntes Skrivelse af samme dato. -
 " F. Gienpart af en under 11t Martii 1813 udsted Declaration af Citantjnden. og
 " G. Extrakt af en af Herr Lieutnant v. Casper til Citantjndens nu værende Laugværge indkommen Skrivelse datteret 18de Sæptember f. a. -
Sagens Historie er anført i den fremlagde Stevning og Indkaldelse til Commissionen, og ligesom man deraf vil erfare, at Citantjnden

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Side 2:

Tillidsfuld overdrog Indstevnte, som hendes Svigersøn og Laugværge, det hæderlige Værv at sørge for hendes Fremtids Vel under Afstaaelsen af Brunlaug Gaard, den hun formedelst høi Alderdom og svagelig Helbred var nødsaget at skille sig ved, saaledes vil jeg med faa Linier, her kunne godtgiøre, at Indstevnte ved denne Lejlighed (ei at tale om at han har skildt Generaljnden ved en betydelig Formue), paa en højst urigtig Maade har søgt at tilvende sig Pladsen Stokkeskov, og som har foranlediget nærværende Sag. Det ville være seent, om ikke umueligt, at opregne, alle de Facta, hvoraf man med saa megen Tydelighed kunne udbede Instevntes ovennevnte uforbegribelige Handlemaade. Kun maa jeg i den Hensigt give mig den Frihed at bemærke følgende Omstendigheder, sc:
1. At Generaljnden blev udelukket af Instevnte fra de Underhandlinger som foregik, da Contrakten Litr. A, blev oprettet, uagttet at hun paa samme Tid var nærværende paa Stedet. 2. At Generaljnden ikke en Gang, enten af Instevnte eller nogen anden, blev tilspurgt om at underskrive samme; eller 3. om hun var tilfreds med dens forskellige Betingelser; 4. At det i denne Contrakts 4de Post hedder " at Pastor Herlofsen skulle erholde Arvefeste paa Pladsen Stokkeskov, nest efter Generaljnde Sleppergrell" uagttet at han kun handlede som Laugværge for

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Side 3:

Generaljnden. 5. At han stedse har tilgabeholt Contrakten, snart under een og snart under en anden Udflugt, indtil at Generaljnden endelig fik den at see i slutningen af Aaret 1813, og hvor Herr Pastoren da ikke lengere kunne giøre dens Indhold eller hans Intention dermed, til nogen Hemmelighed. Efterat dette var passeret, og saasnart Generaljnden som meldt i Slutningen af Aaret 1813 var kommen til sand Kundskab om hvad der egentlig tilkom hende efter Contrakten, ved at erholde Gjenpart deraf fra Hr. Bergraad Pettersen, giorde hun Paastand paa Pladsen Stokkeskov, hvilken Indstevnte paa egen Haand havde taget i Brug og Besiddelse fra Foraaret 1812, men da hun paa samme Tid, imod Betaling, opholt sig i Indstevntes Huus, og denne blev opbragt og bitter naar hun yttrede sinne Tanker over denne Gienstand for ham, hengik Tid efter anden i Forventning om, at  en venskabelig Foreeening en Gang maatte finde Sted, men aldrig har hun kunnet erholde denne med Hr. Pastor Herlofsen, og da Sagen, som en Følge deraf, nu er indanket til Domstoelenes Bedømmelse, saa vil der formeentlig blive at tage Hensyn til, A., om den oprettede Contract af 13de April 1812 efter sin Natur kan hiemle Instevnte nogen Rett til Pladsen Stokkeskov; eller B., om der seenere er passeret noget imellem Parterne som kunne give Herr Herlofsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer Lundquist

I himmelens navn. Så kjapt, Else???

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Skriften var jo veldig grei, da ;)

Her er resten:

nogen saadan særdeles Rett, frem for Generaljnde Sleppelgell. Hvad det under A. opkastede Spørgsmaal angaar, da lader samme sig særdeles let og rigtigen benægtende besvare, naar man legger Mærke til, at Contrakten ikke er stiftet med Hr. Herlofsen, men med Enken Generaljnde Sleppelgrell, og at Hr. Herlofsen blot var tilkaldet som Generaljndens Laugværge der i Følge Sagens Natur, og Lovens 3. 17. 41. og 42, ei herunder kunne tilvende sig nogen som helst egen Fordeel paa Generaljndens Bekostning, men allene staae Enken Bie med Raad og Daad. - Med Hensyn til det sub B fremsatte Spørgsmaal, da kunne det ved første Øjekast syenes Tvilsomt, om ikke Generaljnde Sleppelgrell ved Udstedelsen af det producerede Litr. F, havde tabt al Ret til Pladsen Stokkeskov, men sammenholdes dette Dokument med det afhørte Vidnes Forklaring, og hvad der i øvrigt under Sagen er bevist, da kan der ikke levnes mindste Tvivl tilbage for Spørgsmaalets benægtende Besvarelse, thi Generaljnden har i bemelte Dokument udtrykkeligen Deklareret: at hun ikke troede sig berettiget til Pladsen Stokkeskov efter de mundtlige Oplysninger som Hr. Herlofsen havde meddeelt hende om afstaaelse Contractens Indhold, og i Relation dertil gav sin skriftlige Erklering, men da det er bevist, at disse Oplysninger ere Falske eller aldeles Uovereensstemmende med Contrakten, efterdi Hrr Pastoren har foregivet at Generaljnden ikke kunne giøre Paastand paa Pladsen Stokkeskov men allene Instevnte, og at Ejeren af Grevskabet, Grev Wedel, havde skiænket ham denne Plads, samt at Generaljnden blot tilfeldigen og uden Hensigt, var bleven nævnt i Contrakten, hvilket hun ville erfare, naar hun en Gang læste samme, saa følger heraf, at hiin Deklaration, som alene er bygget paa den Forudsætning at Generaljnden ikke skulle kunne tilkomme Rett til Pladsen Stokkeskov efter den sluttede Contrakt, heller ikke kan forbinde hende eller Familie til at afstaae denne Rett, naar det bevises at Contrakten hjemler dem samme, og at et falskt eller urigtigt Foregivende af Instevnte har banet ham Adgang til at anskaffe sig benevnte Deklaration, imod Generaljndens Vidende og Villie, uagttet at det saaledes er godtgiort, at Citantjnden kan reclamere den hr. Pastoren meddeelte Declaration eller Renunsation paa Pladsen Stokkeskov - saa, om det end var Tilfeldet, som det ikke er, at Generaljnden virkelig havde været vidende om Contractens Indhold, da hun udstedde benevnte Declaration, kunde hun dog ei med Retskyldighed, og uden Erstatning, meddeele en saadan, da Lovens 5. 4. 14 udtrykkelig befaler: At Ingen der har Livs Arvinger maa bortgive noget til Private; og at Afstaaelsen af Pladsen Stokkeskov virkeligen er en Deel af Generaljndens og Arvingers fælles formue, behøver vel ingen Oplysning; Og at Citantjnden, som allerede bemærket, var uvidende om Contraktens Inhold, da Declarationen af [af] 11te Martii 1813, blev udsted, viser baade det afhørte Vidnes Forklaring, og det producerede Lit B & C; som og Lit C & D, med de flere Dokumenter, og formeldte Vidne, at Hr. Pastoren stedse har foregivet at eene han og ikke Generaljnden tilkom Pladsen Stokkeskov efter Contracten, endskiøndt at Generaljnden har yttret Tvivl herom, og som hun Naturligvis maatte have Grund til, da det ikke kunne indsees hvorfore Hr. Pastoren ønskede hendes Declaration, naar Contracten umiddelbar hiemlede ham Ret til Pladsens Brug og Benyttelse. Men alle Tvivl uagttet, antog hun hans Udsagn for sandfærdig, og støttende sig dertil, opfylte hans Forlangende. -
Af foranførte tror jeg det er godtgiort at titmelte Declaration af 11t Martii 1813 maa ansees som et aldeles udueligt og Lovstidigt Document, og maa, som Følge deraf, den producerede Contract af 13de April 1812 komme Citantjnden tilgode i alle dens Punkter, og Herr Pastoren der har giort hende samme stridig, samt paa en hemmelig og urigtig Maade tilvendt sig Pladsen  Qvestiones, og sammes usus frugtus, blive tilpligtet at tilbagelevere denne til Generaljnden, med Erstatning for Nytten deraf efter uvillige og kyndige Mænds Skiøn, samt denne Processes Omkostninger, som Instevnte saa ubilligen har paaført hende.
Efter saadan Sagens Beskaffenhed bliver min ærbødige
Paastand.
At indstevnte Pastor Herlofsen vorder tilpligtet, til Citantjnden Generaljnden Sleppergrell og Laugværge at fravige og ryddiggiøre den paastevnte Plads Stokkeskov med Tilligelser, til dette Aars Lovens første Fardag, og at betale for Afsavnet af denne Pladses uhiemlede Brug, fra Foraaret 1812 til Overleverelse skeer, efter uvillige og kyndige Mænds Skiøn, samt i Sagens Omkostninger med Hensyn til de betydelige Rejser etc., 500 rbd. Med denne Paastand og med Exæption imod alt urigtigt og ubevist fremført fra Indstevntes Side, samt med Reservation af videre Tilsvar om fornødent giøres, undergives Sagen Dom. -
Fridrichshald den 11t Februarii 1816.
Ærbødigst
Sl. Sleppergrell -
Som Laugværge
Ziegler.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer Lundquist

Vel, den var ikke grei for meg...  :blink:

Tusen takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.