Gå til innhold
Arkivverket
Bjørn A Løkken

Noen som kunne tenke seg ei kjempeutfordring ?

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Hei er det noen som kunne tenke seg en kjempeutfordring ? 

 

Jeg trenger tydehjelp i forbindelse med min tippoldemor og hennes tre fengselesdommer i forbindelse med leiermaal nr. 3-4-og 5 .

 

Det er nok litt arbeid med det så jeg er forberedt på å betale noen kroner for å få denne jobben gjort . Er det noen som er dyktig på transkribering så send meg gjerne noen ord via PM . Da kan vi eventuelt komme til enighet ad. pris .

 

Jeg legger ut link til dommene her :

 

Her er Marthes 1. dom (5 dager på vann og brød) etter 3. fødsel:

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAH/TING-012/G/Gc/L0011), 1858-1865, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/41266/44/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10211308151044.jpg

 

Hennes 2.dom (6 måneder fengsel) i 1867;

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAH/TING-012/G/Gc/L0012), 1865-1867, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/41267/270/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10211308160270.jpg

 

 

Hennes 3. dom (8 måneder fengsel) i 1872

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAH/TING-012/G/Gc/L0015), 1872-1874, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/41270/25/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10211308190025.jpg

 

På forhånd tusen takk for evt god hjelp igjen .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

 

Her er Marthes 1. dom (5 dager på vann og brød) etter 3. fødsel:

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAH/TING-012/G/Gc/L0011), 1858-1865, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/41266/44/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10211308151044.jpg

 

 

over Marthe Eriksdatter øvre Stolpestad-Eie. Administrator fremlagde, som ved forrige Forhør 1ste Deponent Lars Iversen Opsal-Eie, 19 Aar gl, kan ikke fragaae at have pleiet legemlig Omgang med Angjældende til saadan Tid, at han jo kan være Fader til hendes i Januar d.A. fødte Barn. 2den Deponent Børre Johannesen Fuglseng-Eie, 35 Aar gl, erkjendte Rigtigheden af Sognepræstens Opgivende ham betræffende. - Den tredie indkaldte Barnefader befandtes ei at være fremmødt. 

- Fri for Baand og Tvang fremstod dernæst Angjældende, Inderstpige Marthe Eriksdatter øvre Stolpestad-Eie, der sagde sig at være snart 28 Aar gl, en Datter af Inderstfolk Erik (Fadersnavnet vides ikke) og Berith Amundsdatter. Hun er født og confirmeret i Ringsager samt har ei forhen været under Tiltale eller straffet. Angaaende Gjenstanden for dette Forhør vedgik hun at have forseet sig saaledes, som af hendes Sjælesørger anført, og vil Sagen desaarsag blive at behandle uden Referat, idet Deponentenes Eedfæstelse skjønnedes unødige. Laugrettet attesterede hendes Alder, hernæst, da hun Intet vidste at anføre til sin Sags Tarv, blev afsagt saadan

 

                                                                                                         Dom

 

Da Inderstpige Marthe Eriksdatter øvre Stolpestad-Eie, der er snart 28 Aar gl og ei forhen straffet, har erkjendt, hvad der __stemmende med de øvrige Oplysninger, at hun nemlig har avlet 3 Børn med 3 forskjellige Mandspersoner, af hvilke det sidste kom til Verden afvigte Nytaarsdag, vil hun efter Crimls Cap 18 § 25 andet Passus blive at ansee med Straf, der fastsættes til Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, hvorfor hun har at udrede de med Sagen og hendes Afstraffelse forbundne Omkostninger. - Thi kjendes for Ret: Angjældende Marthe Eriksdatter øvre Stolpestad-Eie bør forat have ladet sig besvangre af 3de forskjellige Mandspersoner, uden med nogen af dem lovligen at være kommen i Ægteskab, hensættes til Fængsel paa Vand og Brød i 5 - fem - Dage, samt betale de af Sagen og hendes Afstraffelse flydende Omkostninger efter approberede Regninger. At efterkommes ved Øvrighedens Foranstaltning under Adfærd efter Loven. - Med denne Dom erklærede Angjældende sig tilfreds, men angav, at hun selvfølgelig inden længe maa give Die. Hun blev derpaa tillige med Deponentene dimitteret.

 

Da Laugrettet ingen Bemærkning havde at fremsætte ved Forhandlingerne eller Protocoltilførselen, blev Retten med det Passerede hævet.

 

                                                                          C. Vinjue               R. Falck                   N.Fjelstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

 

Hennes 2.dom (6 måneder fengsel) i 1867;

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAH/TING-012/G/Gc/L0012), 1865-1867, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/41267/270/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10211308160270.jpg

 

 

 

Aar 1867 den 13de April blev en Extraret sat paa Sorenskr.ktr. og betjent af Sorenskr. i Bivær af de opnævnte og forhen edfæstede Lm. Gdbr. Ole Tollefsen Kolstad og Peder Johannesen Skaaden. 

Hvorda: foretoges til Behandling Forhør over Marte Eriksdatter øvre Stolpestadeie.

Sorenskr. frl. 1 den indkomne Anmeldelse og 2 den udstedte Indkaldelse og 3 Skr. til Fogden af 26. f.M. med Paat. af [...] ledsaget af den paaberaabte kopi Angj. vedkiendte  Alder [..].  Derefter frstod 1. Dpnt Andreas Johannesen Tande, der opgav at fylde sit 19de Aar anstundende 27de August og forøvrigt paa forehold af Anmeldelsen erkjendte: at han et Par Gange har pleiet Omgang med Angj., skjønt han ikke nøie erindrer Tiiden. Han kan saaledes ikke nægte Muligheden af at han maaske er Fader til det Barn, hvorfor han er udlagt. Han formente imidlertid at Angj. ogsaa har havt med andre Mandspersoner at bestille ifølge hvad Rygtet vil vide. Han har ikke lovet hende Ægteskab og det er heller ikke hans Mening at ægte hende. Oplæst og vedtaget. 

 

I sin Frihed mødte dernæst Angj. Marte Eriksdatter Stolpestad, 35 Aar gl, der paa forehold af den irettelagte ældre Domsakt erkjendte samme at være sig vedkommende. Hun har tjent paa forskjellige Gaarde, saasom Simenstad, Fuglseng og Stolpestad øvre og nedre.Ligesaa har hun været Inderst i en Plads under Gaarden øvre Stolpestad. Paa sidstnævnte Gaard tjener hun for Tiden. Paa forehold af Anmeldelsen erkjendte hun dens Rigtighed, idet hun oplyste, at samtlige hendes Børn leve, at 2 af dem ere paa Lægd og at hun giver det yngste Die. Hendes Helbred er god. Hun forsikrede dernæst, at 1. Dpnt og ingen Anden er Fader til hendes sidst fødte Barn, saasom hun i det omhandlede Tidsrom ikke har havt med nogen anden Mandsperson at bestille end bemeldte Dpnt. Hun tjente paa Gaarden Simenstad, da Samleiet fandt Sted og forøvrigt har dette foregaaet oftere end Dpnten nu har villet tilstaa. Han søgte hende engang medens hun tjente paa Fuglseng i Sommeren 1865. Da fik han ikke sin Villie med hende. Ved denne Anledning talte han om Ægteskab, men ved de senere Anledninger, da Samleie viderlig fandt Sted, derimod ikke. Forøvrigt har hun ikke troet at 1 Dpnt vilde ægte hende, hvad hun antog heller ikke denne havde ment. Oplæst og vedtaget.

 

1.Dpnt benægtede at have talt om Ægteskab til Angj. Han havde pleiet Omgang med hende som han nu sagde "nogle Gange", uden nærmere at bestemme deres Tal. Angj. ble dernæst betydet at hun nu overenst. med Forskrifterne i Lov af 6te Septbr 1845 sættes under Tiltale for forbr. mod Straffelovens Cap.18 § 25 tredie Led. - Retten antog, at  hun omtrent befinder sig i den af hende angivne Alder og da hun forøvrigt ikke attraaede nogen yderligere Oplysning blev i Sagen afsagt følgende

                                                                                                    Dom:

 

Marte Eriksdatter øvre Stolpestad, 35 Aar gl, og ifølge Dom af 8de Juni 1859 forhen anseet med 5 Dages Fængsel paa V. og B. har forbr. mod Strafls Cap.18 §25 andet Led er under nærv. efter Lov af 6te Septbr 1845 behandlede Sag ved egen tilstaaelse og dens Oplysninger forøvrigt tilstrækkeligt overført at have forbrudt sig mod samme Lovparagrafs tredie Led, idet hun den I f.M. har født sit 4de Barn til Verden. Som følge heraf vil hun, da ingen særskilt formildende Omstendighed er tilstede, blive at hendømme til 6 Maaneder Strafarbeide, hvorfor hun vil have at tilsvare forvoldne Omkostninger.

 

                                                                                          Thi kjendes for Ret:

 

Tiltale Marte Eriksdatter øvre Stolpestadbør for Forbrydelse mod Straffelovens Capitel 18 §25 tredie Led hensættes til Strafarbeide i 6 - sex - Maaneder og udrede alle ved Sagen lovlig forbundne Omkostninger.  - At fuldbyrdes ved Øvrighedens Foranstaltning under Adfærd efter Loven. - Tiltalte ble forelæst denne Dom, med hvilken hun erklærede sig fornøiet idet hun dog af Hensyn til sit yngste Barn, som hun giver Die, fremsatte Ønske om, at Straffens Fuldbyrdelse maatte udsættes længst mulig. Hun saavelsom den afhørte Dpnt aftraadte dernæst. Lagrettet havde Intet at bemærke ved Forhandlingerne eller Protokoltilførselen. Retten derpaa hævet og Protokollen underskrevet. 

 

M. Kudal                Ole T. Kolstad          Peder Skaaden m.p.P.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore S. Falch

 

Hennes 3. dom (8 måneder fengsel) i 1872

 

Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Nord-Hedmark sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAH/TING-012/G/Gc/L0015), 1872-1874, oppb: Statsarkivet i Hamar.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/41270/25/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10211308190025.jpg

 

 

 

Aar 1872 den 31 Mai blev en Extraret sat paa [....]vik Hjælpefængsel i Ringsaker og betjent af Sorenskr. i Bivær af de opn. L.mænd Gdbrugerne Andreas Heramb og Mikkel Amb, af hvilke den første nu aflagde Lagrettesed.

Hvorda: foretoges til Behandling

1. Forhør over Marte Eriksdatter Stolpestadeie

Sorenskr. frl. 1 2de Angj. vedkm. ældre Domsakter og 2. den indkomne Anmeldelse

derefter fremstod

Angj. Marte Eriksdatter Stolpestadeie, 40 Aar gl, der blev foreholdt de irettelagte Akter, hvilke hun erkjendte at være sig vedk.ne, hvorfor hun opgav, at hun siden hun sidste Gang blev afstraffet har været Budeie paa Gden øvre Stolpestad indtil [....] Høst, medens hun efter dette Tidspunkt har været Inderst i en Plads under Gaarden østre Stolpestad. Alle hendes Børn leve; det yngste giver hun fremdeles Die. 3 af hendes Børn have for Fattigvæsenets Regning været bortsatte paa Lægd, medens hun selv hidtil har sørget for det yngste og næstyngste. Hendes Helbred er god. Paa Forehold af Anm. erkjendte hun dens Rigtighed, idet hun specielt forsikrede at Svensken Nils Olsen og ingen Anden er Fader til hendes sidste Barn. Efter Jul foretog denne Person en Reise til Sverige men skal nu efter hvad hun har hørt være i Arbeide paa Gden Thorsæter i Veldre. Oplæst og vedtaget.

Sorenskr. betydede dernæst Angj. at hun nu i H. t. Lov af 6 Septbr 1845 atter sættes under Tiltale for gjentagne Forbr. mod Straffls Cap 18 §25 tredie Led. Angj. attraaede ingen yderligere Opl., hvornæst Sagen blev optagen og i den afsagt følgende 

                                                                                               Dom:

Under nærv. efter Lov af 6 Septbr 1845 behandlede Sag er Inderstqvinde Marte Eriksdatter Stolpestadeie 40 Aar gl og forhen ifølge Domsakt af 8 Juni 1859 og  13 April 1867 anseet henholdsvis med 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød og 6 Maaneders Strafarbeide for Forbr. mod Straffels Cap 18 §25 tilstrækkelig overført senest[?] at have forseet sig mod samme §s tredie Led, idet hun den 18 Marts sidstl. har født til Verden et med en svensk Jordarbeider sammen avlet Barn. For denne Forbr. vil hun blive at hendømme til Strafarbeide og formenes en Straffetid af 8 Maaneder at være passende. Som domfældt vil hun i sædvanligt Omfang have at tilsvare forvoldte Omkostninger.

                                                                           Thi kjendes for Ret:

Tiltalte Inderst Marte Erikksdatter Stolpestadeie bør for gjentagen Forbrydelse mod Straffelovens Cap.18 §25 tredie Led hensættes til Strafarbeide i 8 - otte - Maaneder og i lovbestemt Omfang tilsvare forvoldte Omkostninger. At fuldbyrdes med Øvrighedens Foranstaltning under Adfærd efter Loven.

Tiltalte blev forelagt Dommen, hvilken hun vedtog, idet hun dog af H.t. det barn, som hun giver Die, nærede den Forventning, at der indrømmes hende den længst mulige Udsættelse med Straffens Fuldbyrdelse Hun aftraadte dernæst.

Endret av Tore S. Falch

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.