Jump to content
Arkivverket
Håvard Moe

"Mandtall paa Berg-betiendterne ved det Løckenske/Røraaske Kaaberwerck"

Recommended Posts

Håvard Moe

Ved eit besøk på Riksarkivet kom eg over to originale lister med overnemnte "Mandtall paa Berg-betiendterne ved det Løckenske Kaaberwerck" og "Mandtall paa Berg-betienter ved det Røraaske Kaaberwercks Gruber og hytter". Manntalslistene er ikkje datert.

 

Nederst på siste sida er tilføyd med blyant: "Denne liste er ældre end 1687" og nedafor der att, "Den er fra 1684".
 

I Ragnvald Støren sitt privatarkiv på RA har han gjort ei avskrift av lista for Løkken (diverre med mange feil), og han har har datert lista til å vere frå ein gong mellom 1672 (da vi har ei mannskapsliste for gruva og Svorkmo hytte) og 1684 (da Henning Irgens vart avsatt som direktør på Røros). Ei usikkerheit her er vel at Irgens hadde nye perioder som direktør på Røros, så ei avgrensing ved 1684 er vel usikkert. Spørsmålet er jo om vi kan klare å datere listene bedre enn dette...?

 

Listene i avfotografert form ligg tilgjengeleg her, i alt 10 sider. For Løkkenverket har eg foreteke ei avskrift (under). Dersom nokon er interessert i å ta ein korrektur tek eg mot rettingar med takk. Røros har eg ikkje starta på enno, om nokon er interessert i å ta den. 

 

 

Mandtall paa Berg-betiendterne ved det Løckenske Kaaberwerck

Daniel Engelhart

                 Forwaldter

 

Hans Hendriksen grubeskrif.

Jørgen Skaar, steiger

Ellen Biørnsen understeiger

Olle Oelssen bergsmed

Lars Joenssen ringere smed

 

Berggeseller:

Gregers Larssen

Mons Suendssøn

Joen Reyertzen

Reyert Sifuertzen

Peder Bersuendss.

Lars Larssen

Haagen Simenss.

Joen Steigen

Olle Helsing

Engel Ingebretsen

Tore Moe

Joen Simonss.

Gulbrand Bottelsen

Ellen Fagerlij

Ole Mogsedt

Olle Torkelssen

Erich Grandmoe

Bryngel Jerdhuus

Halsten Arentzen

Rasmus Moe

Anders Jenssen

Arent minerer

Hans minerer

Henrich Guttormsen

Anders Talleraaes

Ingebret Larssen

Lars minerer

Fridrich Oelss.

Steener Tholloffs.

Peder Klingen

Sifuer Jenssen (?)

Olle Haagensen

Olle Grefstaa

Olle Hafssbue

Joen Kierchøfne

Rasmus Gullichss.

Joen Hanssen

Peder Fagerlije

 

Bergknegte:

Ellen Ellensen

Tore Lentzuijk

Ellen Erichss.

Ole Pederssen

Peder Rassmussen

Rasmus Rassmussen

Even Øyen

Mons Pederssen

Joen Bustad

Olle Myren

Knud Setteren

Hallfuer Knudss.

Ole Loe

s. 1/5

 

 

Endre Nielss.

Niels Fagerlij

Halsten Høydahl

Knud Grandmoe

Ole Erikss Høydahl

Aren Wellichssen

Tholloff Larssen

Joen Gunderssen

Throen Simenssen

Ole Steigen

Hans Wimmer

Morten Nichler

Throen Erichssen

Olle Hoell

Olle Fagerlij

Halfuor Faas

Suend Olssen

Anders Oelssen

Niels Oelsen

Christian dichter

Ole Pederssen

Lars Nielsen

Knud Halsierd

Elleff Anderssen

Michel Hauck Lij

Claus Olssen

Lars Thoressen

Joen Skott

Fridrich Holsett

Hans Jørgenss. Skaar

Petter Jørgenss. Skaar

Jøsten Anderssen

Ole Espaas

Fridrich Larssen Faas

Einer Larssen Ree

 

Ole Togstad

Ole Ifuerssen Moe

Erich Sneen

Wellich Clemmedssen Syrdsta

Torgier Joensen Loe

Erich Gies Wold

Lars Dragsett

Olle Gaardzwold

Johan Bottelssen

Christian Frandtzen

Olle Joenssen

Olle Larssen

Erich Olss. Lien

Aren Halsteensen

Joen Siffuertzen

Olle Toeressen

Hemming Ingebretss.

Erich Pederssen Lien

Topfel Pederss.

Olle Effuenssen

Morten Joenssen

Peder Olssen

Christen Olssen

 

Følger Svarchmoe

Hyttefolch:

 

Friderich Junchaans Hytteskrif[ver]

Salomon Nielsen Hyttemester

Hans Jørgen Zitzler, Kul og schoug foeged

Peder Ollufsen, Plitzfoeged

Jens Lorentzen, klocker og skollemester

 

Smelttere:

Olle Johanssen

 

s. 2/5

 

 

Andreas Pouellssen

Ole Anderssen

Hans Anderssen

Sifuer Knudtzen

Simen Gunderssen

Peder Frank gahrmacher

 

Hydteknegte:

Ole Joensen

Iffuer Klingen

Rassmus Klingen

Ole Sifuertzen dend ældre

Ole Sifuertzen dend øngre

Holger Olssen

Jermund Joenssen

Olle Mortenssen

Jørgen Knudssen

Aren Haldorssen

Even Reiertzen

Olle Erichssen

 

Røstwendere:

Even Erichssen

Lars Erichsen

Ingebret Larssen

Hendrich Oellssen

Iffuer Rassmussen

 

Hydtesmed:

Thor Oelssen

Niels Biørnssen

 

Thimmermænd ved Hytten:

Olle Guldbrandssen

Peder Oelssen

 

Sageskiærer:

Olle Knudsen

 

Ole Muurmester

Olle Hendrichsen Stibstamper

Olle Oellssen muurknegt

 

 

Dagarbeidere som arbeide pa Ertz Rosterne. Item andet adtskilligt arbeide ved hytten forefaldende:

Ellef Jermoe

Daen Slieper

Morten Sohlberg

Lars Jonssen

Siffuer Iffuerssen

Peder Joenssen

Hans Ellefsen

Anders Oelssen

Erich Holmarch

Sifuer Mortenssen

Lars Ingebretssen

Olle Anderssen Barboe

Joen Anderssen

Knud Bagge

Niels Joenss.

Ellen Aamodt

Iffuer Simenssen

 

 

Drenger halft voxen som arbeider med paa Erdtz Rosterne og andet werkes nødvendige arbeide som er werckfolckets sønner:

Erich Abelssen

Amund Michelssen

Amund Knudssen

Erich Knudssen

Knud Olssen

Anders Pederssen

 

s. 3/5

 

 

Olle Pederssen

 

Følger Grudtsætter Hyttefolck:

 

Nicolas Engelhart, Hytteskrifv.

Jørgen Arentzen, Hyttemester

Povel Lorentzen, Kol og skoug foeged

Matz Bentssen, klocher og schollemester

 

Smeltere:

Johanes Johanssen

Peder Joenssen

Olle Erichssen

Tore Erichssen

Michel Lorentzen

Olle Tommessen

 

Smelteknegte:

Lars Knudsen

Lovis Simenssen

Olle Elleffs. Grudtt

Lovis Mortensen

Ole Anderssen

Erich Jenssen

Olle Ingebretss.

Morten Jonssen

Knud Jenssen

Frantz Lorentzen

Erik Anderssen

Erich Ellefsenn

 

 

Røstvendere:

Lars Effuenss.

Effuen Oelss.

Johan Selche (?)

Ole Simenssen

 

Timmermænd og smed ved hytten:

Niels Erichss. Loe

Faltin Lorentzen, smed og gahrmacher

 

Dagarbeidere paa erdtz Røstene saa og Andet Nødvendigt arbeide ved vercket forefaldene:

Anders Joensen

Knud Lorentzen

Torgier Anderssen

Joen Oelsen ??? (?)

Peder Oelsen Jønland (?)

Iffuer Endress.

Joen Ollssen Riesse

Jens Buekleff

Simen Oelssen

Siffuer Siffuertzen

Gunder Thorgierss.

Lars Kielssen

Peder Snøsen

Hans Graa

Ole Troenssen

Fredrich Jørgenssen

Ingebret Olssen smeddreng

Ingebret Hougen

Kield Larssen

 

s. 4/5

 

 

Tille Lorentzen

Niels Storckerssen

Einer Guldbrandsen

Anders Joenss.

 

Halff voxen drenger paa adskilligt Erdtz Rost og arbeyd som er werckes folchs sønner:

Johanes Johansen dend yngre

Arent Evenss.

Arent Oelssen

 

Knud Larssen

Lorentz Michelss.

Ingebret Talleraas

 

Kulbrendere ved Grudt sætters hyttewerch:

Endre Larssen

Ole Carelssen

Ole Arentzen Dyblj

Bastian Gilles

Erich Ingbretssen

Olle Lychenn

s. 5/5

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Berggeseller

Anders Iversen (Jenssen ?) – heller til Jenssen

Sifuer Jonssen – Jenssen?

Olle Haagensen (?) – Haagensen

Joen Kierchofne (?) – Kierchöfne?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Takk for en interessant liste.

 

Ang. datering vil jeg nevne at stiger Jørgen (Jørgensen) Schaar har sønnen Jørgen Jørgensen Schaar (min 5-tipp), som skal være født ca. 1671. (Han er gift med Inger Jacobsd. Tostrup.) Siden Jørgen d.y. ikke er med i listen, er han gjerne for ung til det, og det kan vel tyde på at den kan være fra senest midten av 1680-tallet.

 

Bergknektene Hans og Petter Jørgensen Schaar, som nevnes i listen, er vel mest sannsynlig  sønner av stigeren og (helst eldre) brødre av Jørgen d.y., men alternativt kan de være yngre brødre av stigeren (og da farbrødre til Jørgen d.y.).

 

Stiger Jørgen Schaar er antagelig sønn av byggmesteren for de første store vannhjulsanleggene ved Kongsberg sølvverk, Jørgen Schaar (også kalt Georg), som kommer til Norge fra tysk område i 1638, og da har den 13-årige sønnen Jørgen med seg. (Alternativt kan stigeren her i tid være en sønn av den 13-årige Jørgen i 1638, men normalt sies han å være identisk med denne. Dette ble stående litt uavklart i mitt DA-tema 28533 i 2005 om slekten Schaar i Meldal.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Bergknegte:

Knud Setteren (?) - Setteren

Ole Eriks Høydahl - Erikss

Tholleff Larssen - Tholloff

Thore Simenssen – Throen

Morten Nickler – Nichler

Ellef Anderssen - Elleff

Michel Hauckli – Hauch Lij

Wellich Klemedssen Syrdsta - Clemmedssen

Henning Ingebretss. - Hemming

Topfel (?) Pederss. – leser også Topfel

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takk for en interessant liste.

 

Ang. datering vil jeg nevne at stiger Jørgen (Jørgensen) Schaar har sønnen Jørgen Jørgensen Schaar (min 5-tipp), som skal være født ca. 1671. (Han er gift med Inger Jacobsd. Tostrup.) Siden Jørgen d.y. ikke er med i listen, er han gjerne for ung til det, og det kan vel tyde på at den kan være fra senest midten av 1680-tallet.

 

Bergknektene Hans og Petter Jørgensen Schaar, som nevnes i listen, er vel mest sannsynlig  sønner av stigeren og (helst eldre) brødre av Jørgen d.y., men alternativt kan de være yngre brødre av stigeren (og da farbrødre til Jørgen d.y.).

 

"Petter Schaer smed", 37 år, er nemnt i manntalet 1701, så han skal vere født om lag 1664. Eit anslag på datering 1684 (som nemnt over) vil tilseie at Petter er ~20 år og arbeidsfør, medan Jørgen d.y. vil vere ~13 år. Hans Jørgensson har eg ikkje noko registrering på...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Røstwendere:

Hendrik Oellssen - Hendrich

 

Sageskiærer:

Olle Hendrichsen Stibstamper (?) – leser det samme

 

Dagarbeidere som arbeide pa Ertz Rosterne. Item andet adtskilligt arbeide ved hytten forefaldende:

Ellef Jermoe (?) – leser det samme

Daen (?) Slieper – Daen

Lars Jonssen - Laers

Erich Holmarch (?) - Holmarch

Knud Bachche (?) - Bagge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Takk for svaret i #5.

 

Ikke helt lett å få sikker oversikt over de eldste delene av "systemet" Schaar (som på tysk vis helst bør uttales "Sjar" for å skille den ganske omfattende verkssslekten fra en lang rekke norske navn Skar og Skår). En del om dette står i mitt tema fra 2005, men her får det være nok med data som evt. kan bidra til å tidfeste den aktuelle listen. Antar at Hans og Petter Schaar kan være knekter også om de er yngre enn 20 år, da tenåringer vel er ute i arbeidslivet og blir opplært ganske tidlig på den tid. (I nåtiden går de heller på skole.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Her kommer resten.

 

Følger Grudtsætter Hyttefolck:

Nicholas Engelhart, Hytteskrifv. - Nicolas

Jørgen Arentsen, Hyttemester - Arentzen

Matz Bentssen (Bengtssen ?), klocher og schollemester – mener det står Bentssen

 

Smeltere:

Johan Johanssen - Johanes

Peder Joenssen (?) – Leser det samme

Olle Erichssen - Ole

 

Smelteknegte:

Lovis Simenssen (Semingssen?) - Simenssen

 

Røstvendere:

Johan ??? (?) – Selche?

Ole Simenssen (?) – Mener det står Simenssen

 

Dagarbeidere paa erdtz Røstene saa og Andet Nødvendigt arbeide ved vercket forefaldene:

Knud Lorentzen – Hans

Joen Oelsen ??? (?) – ?

Peder Oelsen ??? (?) – Jønland

Joen Ollssen Rigste ? – Riesse

Hans Gran (?) - Graa

Ole Troenssen (?) – Leser det samme

Ingebret Olsen smeddreng - Olss

  

Kulbrendere ved Grudt sætters hyttewerch:

Olle Løckenn (?) – Lychenn

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Mange takk til Grete for korrekturen!

 

Når det gjeld dateringa har eg eit håp om at det kan finnest noko i Røros-lista. Der er det fleire kjelder bevart for denne perioden, som kan hjelpe til med å plassere dette bedre tidsmessig. Dei fyrste på lista er:

 

Directeuren     
 Bergmester Henningius Jürgens
                        
Bergskrifv.     
 Peder Richartzen
                
Hytteskrivere   
 Anders Richartzen
 Rasmus Skielderup
 Johannes Smedieknecht
 Anders Tuedt
                
Stigere         
 Søfren Ibssen
 Hans Kock
 David Wedzel
 Anders Pederss.
                
Kullfougder
 Peder Grubbe
 Laurs Christenss.
                
Under Steigere
 David Kullberger
 Morten Karlss.
 Esten Larsen
                
Plichtzfouged   
 Peder Ollss.
 

Henning Irgens var direktør 1669-1684, 1685-1687 og 1689-1699, noko som ikkje avgrenser mykje. Neste mann på lista derimot hjelper litt: Etter det eg har funne var Peder Richartzen bergskriver frå 1677 til han vart avsatt i 1688.

Etter dette blir det vanskelegare. Dei fire hytteskrivarane (på hhv. Tolga, Røros, Feragen og Tamlaget hytter) er alle nemnt i stillinga i perioda 1677-88. Av stigarane er to nemnt som stigere i heile perioda, Søfren Ibssen i 1686-89. Anders Pedersson har eg ikkje funne noko på. Tilsvarande nedover lista for kolfogder, understigere og pliktsfogden: Der eg finn informasjon er dei nemnt i stillinga i den aktuelle perioda.

Kan hende er det noko vidare nedover i lista med arbeidarane ved gruvene og hyttene...

 

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takk for svaret i #5.

 

Ikke helt lett å få sikker oversikt over de eldste delene av "systemet" Schaar (som på tysk vis helst bør uttales "Sjar" for å skille den ganske omfattende verkssslekten fra en lang rekke norske navn Skar og Skår). En del om dette står i mitt tema fra 2005, men her får det være nok med data som evt. kan bidra til å tidfeste den aktuelle listen. Antar at Hans og Petter Schaar kan være knekter også om de er yngre enn 20 år, da tenåringer vel er ute i arbeidslivet og blir opplært ganske tidlig på den tid. (I nåtiden går de heller på skole.)

 

Litt på sida av trådtema, men det bør vel vere greit: I Ragnvald Støren sitt privatarkiv har han nokre notater om Schaar-slekta. Har du sett dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Roar Aalborg

Nei, de kjenner jeg ikke til. Bør være av generell interesse, siden svært mange her i landet nok har dette miljøet som en liten del av sitt opphav, bl.a. på Østlandet og i Trøndelag.

 

Nevnte problem med oversikten på 1600-tallet har en også med slekter som Schwanner og Francke (begge representert i listen og begge mine opphav), som alt tidlig har et villnis av personer med hver sin etterslekt, vel også med en del senere inngifte mellom ulike grener. Disse personmiljøene og flere andre slike angår svært mange ætlinger i dag. (Tar med at smelter Johan Johansen Schwanner ved Grutseter stadig hevdes å være gift kun én gang, mens jeg lenge har påstått at det må være 3X. Og akkurat det sier Ragnvald Støren også! For øvrig er de tre konene i meget nær slekt med hverandre, dvs. at den andre (Räfvel) er niese av den første (Francke), og den tredje (Francke) er en mye yngre kusine av den første og filletante til den andre, men av samme generasjon. Mest sannsynlig dør vel de to første ved barnefødsler.)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Takk igjen for korrekturen. Og ja, det er den er har brukt for å sjekke :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Her er mitt forsøk på det resterande for Røros, dvs. etter pliktfogden over:

 

Maanedz arbeydere

Gammel Bergetz geseller

Bendix Knudzen Erdzsheider

Olluf Poulsen Pompmester

Peder Bergerss. Smed

(s. 1/6)

 

Claus Kulberger

Lauritz ibm.

Joen Ingbretzen

Knud Knudsen

Ingbret Ifuerssen

Niels Jenssen

Peder Jonssen

Ingbret Thyedahl

Lasse Suendssen

Lars Sallonsen (?)

Lars Rytter

 

Knechter

Elluf Elluffsen

Otter Larssen

Isach Pederssen

Joen Biørgum

Østen Anderssen

Erich Johansen

Olle Nielssen Almaas

Olluf Claussen pompmg.dreng

Olle Andersen smidreng

Olle Laerssen Langland

Kiell Andersen

Niels Olssen Cosprøe (?)

Olluff Bollarssen (?)

Olle Jenssen Gullichsta

Isach Larssen

Gietmund Norgier

Iffuer Pedersen ibm.

Erich Erichssen Norf:

Pouel Arentzen

Anders Colbentzen

Anders Pederss. Norfior (?)

-

Peder Selbuing

Bersuend Giermundss.

Erich Halfwarss. (?)

Joen Joenssen Støffne (?)

Joen Einertzen Quichne

Niels Nielss. Ibm.

Anders Pedersen Kiempe (?)

Jens Olssen Kierchbye

Peder Monnsen

Issrael Ra???

Anders Siffuersen Norfiord

Olle Isvold (?)

Zacharias Oelssen smidreng

Haral Ollssen Norfiord

Ingbret Erichssen ibm.

Jens Pederss.

Jacob Oelssen

Joen Einerss. Skott Olle dreng

Rasmus Joenss. Norfior

Jacob Nielssen glasmagerdreng

Joen Pederss. Bye

Aren Nielss.

Rasmus Oelsen

 

Med kunstmesteren

     arbeidet

Ellen Oelsen Bing (?)

Peder Kielssen

Knud Arentzen

Peder Suendss. Jempt

Joen Joenssen

Erich Moenss.

Erich Oelss.

Suend Pederss. Kleboe

Jens Jenssen Jung (?)

Johannis Michellssen

(s. 2/6)

 

Gutter

Berge Pederss.

Peder Ellufss.

Olle Ingbretzen

Olluf Pederssen Grube

 

Smaa Gutter

Olluf Pederss. Siub (?)

Joen Carlssen

Hendrich Ollssen

Niels Oelss. Almaas

 

Nybergits geseller

Strømer Bergesen

Anders Larsen

Joen Jembt

Peder Hars (?)

Matthis Erichssen

Adam Koch

 

Knechter

Jacob Torsen

Johannes Kiettelstue (?)

Gabriel Madtzen

Henning Jenssen

Abraham Suendss.

Olle Suenss.

Anders Abrahamss.

Jon Torstenssen

Olle Olssen Norfior

Lars Jensen

Christopher Claussen

Dauid Amunssen (?)

Kiøstel Jacobss.

Olle Trouns.

-

Gutter

Joen Erichssen Røroes (?)

Erich Halfuerss.

Olle Ollssen

 

Sonnenschien Beriggeseller

Suend Olluf (?)

Oelle Oelssen

Peder Olssen

Anders Norfiord

Knud Wollers (?)

Jacob Prydtz

Lars Kiettelsta

Olluff Tollufsen (?)

Berge Torssen

Halfuer Andersen

Joen Bersuensen

Christen Tellebunde (?)

Joen Commendant

Isach Nielssen

Peder Pedersen Smed

Spell Joen

 

Knechter

Ejner Øyen

Hendrich Larsen

Jon Erichsen

Ingbret Bersuenss.

Johannes Knudss.

Spell Ellen

Suend Kierp huus (?)

Peder Fastess.

Madtz Casperss.

Ingbret Ingbretss.

(s. 3/6)

 

Ingbret Hanssen

Hans Torssen

Olle Anderss. Quechne

Peder Heus (?)

Christen Suendss.

Olle Ollssen Junchers dreng (?)

Lars Jacobss. Reiboe (?)

Peder Hanss. Henmoe (?)

Bersuend Joensen

 

Store Gutter

Hans Olssen Kuuroes (?)

Niels Olsen Barb.

 

Mindre Ditto

Jens Jonssen Aasen

Joen Siffuerss.

Erich Oelssen

Olle Joenssen

Anders Joenssen Jempt

Erich Joenssen

Christopher Oelssen

Oelle Rasmussen

Biørn Oellsen

Olle Ingbretss.

Erich Moensen

 

Arffdahlens

     Berggesseller

Olluf Rodløs (?)

Erich Grutbach

Joen Ifferssen Nesse

Friderich Nielssen

 

Knechte

Halsten Halstenssen

-

Joen Joenss. Rugeldahl

Olle Oelssen Soldat

Joen Knudsen Stenne

Joen Joenss. Bachen

Jens Ejnerssen

Hans Christenssen

Olluff              Eng

Olluff Anderss. Jempt

Lars Clemmetzen Vesholt (?)

Lars Rønning

Peder Asslaxssen (?)

Peder Mortensen Sandrøe (?)

Rassmus Erichssen

Halffuor Jonssen Hegset

Jens Larssen Almaas

Hafftor Larss. Jorum (?)

Michel b: giere

Siffuer Findland

Peder Jonssen Grødi (?)

Jon Ingbretssen Dybdahl

Peder Anderssen Jempt

Friderich Jenssen

Iffuer Almaas smidreng

Lars Sifvertzen Jemsaas

Esten Ingbretsen Kueros (?)

Peder Joenssen Jempt

 

Hytte Arbeidere

Anders bygmester

 

Smeltere

Suend Pederss.

Lars Hanssen

Olluff Romsdahl

Abraham Jacobssen

(s. 4/6)

 

Olluff Mortterssen

Michel Knudss.

Rassmus Arentzen

Matthis Olssen

Jens Mortenssen

Olluf Hammer

Jens Aasen

Lang Knud

 

Knegte

Moens Agermand (?)

Anders Biørgum

L: Olle Romsdahl

Sifv. Halffuersen

Fredrich Suensen

Hans Pederss.

Knud Carlsen

Christian Jacobssen

Aasser Ingbrettsen

Joen Oelsen Herdahl (?)

Joen Wind Kiører

Anders Guldahl

Olluff Saugmester

Knud Anderss.

Erich Finche (?)

Olle Ingbretzen Smed

Iffuer Erichssen

Effuen Golloren (?)

Niels Oellssen

Stor Olluff Romstuend (?)

Hallfuer Erichss.

Suend Erichss.

Haldoe Siffertzen

Joen Throennssen (?)

Jørgen Pederssen

Michel Grind. (?)

-

Moens Larsen

Halffuor Hanssen

L: Johan Rassmussen

 

Tolgens hytte

     arbeidere

Smeltere

Troens Joen (?)

Joen Anderssen

Joen Haldorssen

Hans Jenssen

Peder Haldorsen

Joen Jenssen

 

Knegter

Anders Joenssen

Jens Joenssen

Rassmus Joenssen

Peder Joenssen

Halffuer Hoffve (?)

Petter Larssen

 

Malmknechter

Suend Stephensen (?)

Olle Arensøn

Olluff Jempt i Kuhlhaug

 

Røstwendere

Anders Herdahl

Aren Nielssen

Hans Trundwigssen (?)

Hans Hoff

Olluff Jørgenss. Hyttesmid

(s. 5/6)

 

Paa Hersøe gruffue

er 10 arbeidere

 

Ved den Feragische Smeltz

hutte, formedelst dend iche

er i gang, befindes sig ingen

Maanitz Arbeidere,

Ellers befindis ved Wercked

en stor deel plitz Arbeidere

og kulbrendere som ey er

i noget Monitz Arbeid,

eller Continuerlig ved

Verchet.

 

(s. 6/6)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Nest sist av månedsarbeiderne ved Gammelberget: Lars Sollonsen (Lars Solansen fra Østgård i Os)

 

Jeg kan ha tid til å se på mere i morgen.

 

Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Som takk for at du transkriberer, Håvard, bidrar jeg med korrektur. Her er første del:

 

Gammel Bergetz geseller

Ingbret Thyedahl - Thyldahl

Lars Sallonsen (?) – leser det samme

 

Knechter

Niels Olssen Cosprøe (?) – leser det samme

Olluff Bollarssen (?) – leser det samme

Anders Pederss. Norfior (?) – leser det samme

Erich Halfwarss. (?) – leser det samme

Joen Joenssen Støffne (?) – leser det samme

Joen Einertzen Quichne - Quechne

Anders Pedersen Kiempe (?) – Pederssen Kiempe

Issrael Ra??? – Ramna?

Olle Isvold (?) – leser det samme

Rasmus Joenss. Norfior - Rassmus

 

Med kunstmesteren

     arbeidet

Ellen Oelsen Bing (?) – leser det samme

Jens Jenssen Jung (?) – leser det samme

 

Smaa Gutter

Olluf Pederss. Siub (?) – leser det samme

 

Nybergits geseller

Peder Hars (?) – leser det samme

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Her er resten.

 

Knechter

Johannes Kiettelstue (?) – Kiettelstae?

Dauid Amunssen (?) – leser det samme

Olle Trouns. – Trønes?

 

Gutter

Joen Erichssen Røroes (?) – Rørors?

 

Sonnenschien Beriggeseller

Suend Olluf (?) – leser et samme

Knud Wollers (?) – leser det samme

Olluff Tollufsen (?) – leser det samme

Christen Tellebunde (?) – leser det samme

 

Knechter

Suend Kierp huus (?) – leser det samme

Peder Fastess. – Fastenss?

Peder Heus (?) - Huus

Olle Ollssen Junchers dreng (?) – leser det samme

Lars Jacobss. Reiboe (?) – Renboe?

Peder Hanss. Henmoe (?) – leser det samme

 

Store Gutter

Hans Olssen Kuuroes (?) – Kuurors?

 

Arffdahlens Berggesseller

Olluf Rodløs (?) – leser det samme

Joen Ifferssen Nesse - Iffuerssen

Friderich Nielssen - Diederich

 

Knechte

Lars Clemmetzen Vesholt (?) – leser det samme

Peder Asslaxssen (?) – leser det samme

Peder Mortensen Sandrøe (?) – leser det samme

Hafftor Larss. Jorum (?) – Joorum?

Peder Jonssen Grødi (?) – leser det samme

Esten Ingbretsen Kueros (?) – leser det samme

 

Knegte

Moens Agermand (?) - Angermand

Joen Oelsen Herdahl (?) – leser det samme

Erich Finche (?) – leser det samme

Effuen Golloren (?) – leser det samme

Stor Olluff Romstuend (?) – Røestuende:?

Joen Throennssen (?) – leser det samme

Michel Grind. (?) – leser det samme

 

Tolgens hytte arbeidere

Troens Joen (?) – leser det samme

 

Knegter

Halffuer Hoffve (?) – leser det samme

 

Malmknechter

Suend Stephensen (?) – leser det samme

 

Røstwendere

Hans Trundwigssen (?) – leser det samme (merkelig navn)

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Håvard og Grete; Tusen takk for innsatsen! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Med hjelp frå Grete og Astrid på korrekturen har vi da denne lista for Røros. Det beste eg har klart å finna som kan datere lista er bergskriver Peder Richartzen som var i stillinga frå 1677 til han vart avsatt i 1688.

 

Directeuren     
 Bergmester Henningius Jürgens
                        
Bergskrifv.     
 Peder Richartzen
                
Hytteskrivere   
 Anders Richartzen
 Rasmus Skielderup
 Johannes Smedieknecht
 Anders Tuedt
                
Stigere         
 Søfren Ibssen
 Hans Kock
 David Wedzel
 Anders Pederss.
                
Kullfougder
 Peder Grubbe
 Laurs Christenss.
                
Under Steigere
 David Kullberger
 Morten Karlss.
 Esten Larsen
                
Plichtzfouged   
 Peder Ollss.

 

Maanedz arbeydere

Gammel Bergetz geseller

Bendix Knudzen Erdzsheider

Olluf Poulsen Pompmester

Peder Bergerss. Smed

(s. 1/6)

 

Claus Kulberger

Lauritz ibm. [Lorents Kolberger?, berggesell Gammelberget n. 1677-1682, Hestkletten 1692, Storvarts 1694. 55 år i 1701, dvs. f. ca. 1645-46]

Joen Ingbretzen

Knud Knudsen

Ingbret Ifuerssen

Niels Jenssen

Peder Jonssen

Ingbret Thyldahl [ingebrigt Tyldal, n. knekt Gammelberget 1680, gesell s.s. 1683, Storwarts 1690-92]

Lasse Suendssen

Lars Sollonsen [Lars Solansen fra Østgård i Os]

Lars Rytter [Lars Andersen Rytter, berggesell n. 1671-1683, i belgmakerlære, belgmaker ved Røroshytta 1690]

 

Knechter

Elluf Elluffsen

Otter Larssen

Isach Pederssen

Joen Biørgum

Østen Anderssen

Erich Johansen

Olle Nielssen Almaas

Olluf Claussen pompmg.dreng

Olle Andersen smidreng

Olle Laerssen Langland

Kiell Andersen

Niels Olssen Cosprøe

Olluff Bollarssen

Olle Jenssen Gullichsta [Ole Jensen Gullikstad, 40 år i 1701, dvs. f. ca. 1660-61]

Isach Larssen

Gietmund Norgier

Iffuer Pedersen ibm.

Erich Erichssen Norf:

Pouel Arentzen

Anders Colbentzen

Anders Pederss. Norfior

-

Peder Selbuing

Bersuend Giermundss.

Erich Halfwarss.

Joen Joenssen Støffne

Joen Einertzen Quechne

Niels Nielss. Ibm.

Anders Pederssen Kiempe

Jens Olssen Kierchbye

Peder Monnsen

Issrael Ramna [israel Olsen Ramna, frå Ramna i Holtålen, 9 år i 1665. n. 1677 som gutt Solskinn, 1690 og 1694 gesell Hestkletten, 1692 Storvarts]

Anders Siffuersen Norfiord

Olle Isvold

Zacharias Oelssen smidreng

Haral Ollssen Norfiord

Ingbret Erichssen ibm.

Jens Pederss.

Jacob Oelssen

Joen Einerss. Skott Olle dreng

Rassmus Joenss. Norfior

Jacob Nielssen glasmagerdreng

Joen Pederss. Bye

Aren Nielss.

Rasmus Oelsen

 

Med kunstmesteren

     arbeidet

Ellen Oelsen Bing

Peder Kielssen

Knud Arentzen

Peder Suendss. Jempt

Joen Joenssen

Erich Moenss.

Erich Oelss.

Suend Pederss. Kleboe

Jens Jenssen Jung

Johannis Michellssen

(s. 2/6)

 

Gutter

Berge Pederss. [berge Pedersen, smed ved Arvedal 1690 ?]

Peder Ellufss.

Olle Ingbretzen

Olluf Pederssen Grube

 

Smaa Gutter

Olluf Pederss. Siub

Joen Carlssen

Hendrich Ollssen

Niels Oelss. Almaas

 

Nybergits geseller

Strømer Bergesen [strømme Bergesen, n. berggesell Nyberget 1671-77, n. ertzsheider fra 1690, 73 år i 1701]

Anders Larsen

Joen Jembt

Peder Hars

Matthis Erichssen

Adam Koch

 

Knechter

Jacob Torsen [Jakob Torsen Kand, berggesell på Nyberget 1692]

Johannes Kiettelstae [Johannes Kittelstad, gesell på Arvedal n. 1692-94, 44 år i 1701]

Gabriel Madtzen

Henning Jenssen

Abraham Suendss.

Olle Suenss.

Anders Abrahamss.

Jon Torstenssen

Olle Olssen Norfior

Lars Jensen

Christopher Claussen

Dauid Amunssen

Kiøstel Jacobss.

Olle Trønes

-

Gutter

Joen Erichssen Rørors

Erich Halfuerss.

Olle Ollssen

 

Sonnenschien Beriggeseller

Suend Olluf

Oelle Oelssen

Peder Olssen

Anders Norfiord

Knud Wollers

Jacob Prydtz

Lars Kiettelsta

Olluff Tollufsen

Berge Torssen

Halfuer Andersen

Joen Bersuensen

Christen Tellebunde

Joen Commendant

Isach Nielssen

Peder Pedersen Smed

Spell Joen

 

Knechter

Ejner Øyen

Hendrich Larsen

Jon Erichsen

Ingbret Bersuenss.

Johannes Knudss.

Spell Ellen

Suend Kierp huus

Peder Fastess.

Madtz Casperss.

Ingbret Ingbretss.

(s. 3/6)

 

Ingbret Hanssen

Hans Torssen

Olle Anderss. Quechne

Peder Huus

Christen Suendss.

Olle Ollssen Junchers dreng

Lars Jacobss. Renboe

Peder Hanss. Henmoe

Bersuend Joensen

 

Store Gutter

Hans Olssen Kuurors

Niels Olsen Barb.

 

Mindre Ditto

Jens Jonssen Aasen

Joen Siffuerss.

Erich Oelssen

Olle Joenssen

Anders Joenssen Jempt

Erich Joenssen

Christopher Oelssen

Oelle Rasmussen

Biørn Oellsen

Olle Ingbretss.

Erich Moensen

 

Arffdahlens

     Berggesseller

Olluf Rodløs

Erich Grutbach [Erik Jonsen Grytbakk, knekt Gammelberget 1689, gesell på Arvedal 1694. Ertzscheider, 56 år i 1701]

Joen Iffuerssen Nesse [Jon Iversen Nesse, gesell Arvedal 1690-92, 58 år i 1701]

Diederich Nielssen [Didrik Nilsen Albeck, gesell Storwartz 1671, Solskinn 1677, 1690]

 

Knechte

Halsten Halstenssen

-

Joen Joenss. Rugeldahl

Olle Oelssen Soldat

Joen Knudsen Stenne

Joen Joenss. Bachen

Jens Ejnerssen

Hans Christenssen

Olluff              Eng

Olluff Anderss. Jempt

Lars Clemmetzen Vesholt

Lars Rønning

Peder Asslaxssen

Peder Mortensen Sandrøe

Rassmus Erichssen

Halffuor Jonssen Hegset

Jens Larssen Almaas

Hafftor Larss. Joorum

Michel b: giere

Siffuer Findland

Peder Jonssen Grødi

Jon Ingbretssen Dybdahl

Peder Anderssen Jempt

Friderich Jenssen

Iffuer Almaas smidreng

Lars Sifvertzen Jemsaas

Esten Ingbretsen Kueros

Peder Joenssen Jempt

 

Hytte Arbeidere

Anders bygmester

 

Smeltere

Suend Pederss.

Lars Hanssen

Olluff Romsdahl

Abraham Jacobssen

(s. 4/6)

 

Olluff Mortterssen

Michel Knudss.

Rassmus Arentzen

Matthis Olssen

Jens Mortenssen

Olluf Hammer

Jens Aasen

Lang Knud

 

Knegte

Moens Angermand

Anders Biørgum

L: Olle Romsdahl

Sifv. Halffuersen

Fredrich Suensen

Hans Pederss.

Knud Carlsen

Christian Jacobssen

Aasser Ingbrettsen

Joen Oelsen Herdahl

Joen Wind Kiører

Anders Guldahl

Olluff Saugmester

Knud Anderss.

Erich Finche

Olle Ingbretzen Smed

Iffuer Erichssen

Effuen Golloren

Niels Oellssen

Stor Olluff Røestuende: (?)

Hallfuer Erichss.

Suend Erichss.

Haldoe Siffertzen

Joen Throennssen

Jørgen Pederssen

Michel Grind.

-

Moens Larsen

Halffuor Hanssen

L: Johan Rassmussen

 

Tolgens hytte

     arbeidere

Smeltere

Troens Joen

Joen Anderssen

Joen Haldorssen

Hans Jenssen

Peder Haldorsen

Joen Jenssen

 

Knegter

Anders Joenssen

Jens Joenssen

Rassmus Joenssen

Peder Joenssen

Halffuer Hoffve

Petter Larssen

 

Malmknechter

Suend Stephensen

Olle Arensøn

Olluff Jempt i Kuhlhaug

 

Røstwendere

Anders Herdahl

Aren Nielssen

Hans Trundwigssen

Hans Hoff

Olluff Jørgenss. Hyttesmid

(s. 5/6)

 

Paa Hersøe gruffue

er 10 arbeidere

 

Ved den Feragische Smeltz

hutte, formedelst dend iche

er i gang, befindes sig ingen

Maanitz Arbeidere,

Ellers befindis ved Wercked

en stor deel plitz Arbeidere

og kulbrendere som ey er

i noget Monitz Arbeid,

eller Continuerlig ved

Verchet.

 

(s. 6/6)

 

Edited by Håvard Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Store Gutter

Hans Olssen Kuurors

(s. 4/6)

 

Høyst usikkert, men Hans Olsen Kuurors (Kurås) kan være den som er oppført som 1 år i 1666 som sønn av Ole Pedersen, oppsitter på «Kuraasen» på Røros.

Hvis lista er fra 1684, og han var i sitt 1. leveår i 1666, vil han ha vært 18-19 år. Skulle tro at han da passer godt med betegnelsen «Store gutter» (myndighetsalder 25 år). Barn startet tidlig i arbeidslivet, blant "Små gutter" var kanskje noen så unge som 7-8 år?

 

Sør-Trøndelag fylke, Manntall nr. 31 (1664-1666), Protokollside, Side 338-339

 

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad
Halff voxen drenger paa adskilligt Erdtz Rost og arbeyd som er werckes folchs sønner:

Lorentz Michelss.

s. 5/5

 

Løkken verk:

Den halvvoksne Lorentz Michelsen bør være den samme som vi finner igjen i 1701-manntallet som 29-åring - fortsatt ved Grutsæter hytteplass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Gutter

Berge Pederss. [berge Pedersen, smed ved Arvedal 1690 ?]

Smaa Gutter

Niels Oelss. Almaas

 

(s. 3/6)

 

Berge Pedersen var 37 år i 1701 og Niels Olsen Almaas var 34 år i 1701. Den tre år eldre Berge ble altså kalt gutt, mens Nils ble kalt smågutt. Hvis lista er fra 1684 var de hhv 20 og 17 år. Dette får meg til å undre på om ikke lista er eldre enn 1684, men det går ikke helt i hop med Lorentz Michelsens alder i forrige innlegg. Aldersangivelsene ved 1701-manntallet er her en stor usikkerhet.

Edited by Grete Singstad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Håvard Moe

Løkken verk:

Den halvvoksne Lorentz Michelsen bør være den samme som vi finner igjen i 1701-manntallet som 29-åring - fortsatt ved Grutsæter hytteplass.

 

Dette er nok den den Lorentz Mikkelsson eg har registrert som son av Mikkel Lorentzson Hartung f. ca. 1645. Mikkel er nemmt i 1664-manntalet på Grutsæter saman med faren Lorentz Hartung f. ca. 1614 og broren Valentin f. ca. 1648.

 

Lorentz Mikkelsson Hartung vart gift 1695 med Brynhild, truleg dotter av smeltaren Tore Loe, og død før 1726, når Loretz Michelsens enche er nemte i kommunikantprotokollane frå Grutsæter. Noko anna alder har eg ikkje funne enn den i 1701.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.