Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Siri Baklid

Skifte Skoger 1789, informasjon om enke og barn

Recommended Posts

Siri Baklid

Igjen står jeg fast med å forstå en tekst og setter stor pris på litt "tydehjelp" :) Det dreier seg om et skifte med mye tekst, men trenger "bare" å vite hva som står i første del (før "Inntekter") og til sist (fordeling av boet) om enken Marthe Rasmusdatter og datteren Pernille Pedersdatter. Den avdøde er Peder Pedersen Røraas, nr. 48, nederst på venstre side.

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20081126360156

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Siri,

 

I utgangspunktet hadde jeg tenkt å "kun" sette inn en kladdetekst med hensyn til den øverste delen, men så innså jeg at flere viktige personopplysninger og mye av løsøret og andre forhold av viktighet var "gjemt" under oppregningene av boets eiendeleler og hvordan alt kom til utlegg.

 

Jeg setter derfor inn en svært ufullstendig kladdetranskripsjon som gir hele skiftet. Så får andre komme til med utfyllinger og korreksjoner. Teksten er til tider svært utydelig, idet bildeoppløsningen jo er fra en gammel mikrofilm.

 

Mvh Are

 

Tekst (kladdetranskripsjon):

 

 

No 48

 

Tverholt Plads No  24, under Gaarden Eghelt ved Jarlsberg Værket efter Peder Pedersen Røraas.- Aar 1789, 12te September, [ware?] SkifteRetten sat og administreret udi Vagtmæster Ole W[o]jes Huus ved Jarlsberg Værket, udi [overværelse] af Ham og de 2de udne[v]dte Edsorne laugRetsmænd og SkifteVidner. [_ __] John Anthonsen og Kittel Sondresen Grim[?]rud, for at behandle Et lovligt Arveskifte, efter den paa Pladsen Tverholt under Gaarden Egholt forhen boende og nu ved døden afgangne Mand PEder PEderssen Røraas til Skifte og Deelning mellem hans igienLevende Enkle Marthe Rasmusdatter og deres i Ægteskabet sammenavlede Eeneste Barn og Datter Pernille Pedersdatter 3 maander gammel og ere Hiemme hos Moederen

 

Da den formodne Lundskab om dødsfaldet var Skifte Forvalteren indløben [Caverede?] hand, strax forbemte Vagtmæster af hand, og med 2de Mænd skulle indfinde paa Arvetomten for at afholde Registering og Taxation over Boets Eiendommer, samt tage Boets Papire, under [R?]ansagning, huilket og den 30te Junii Dette aar ere, Loed effter Hans og Mænds  For retning [derover?], som blev fremlagt .--

 

Hvorefter Skifte Forvalteren haver efter, Tiid og lovlighed af andre sam? havende Embeds Forretninger, berammet dette Skifte foretagelse til idag, og her paa Stædet, hvorom hand haver udstædet skriftlig Skifte Varsele [Jn___ __ente] og demed indkaldet dette Boes vedkommende til møde for Skifte Retten, efter samme som med sin Tillysnings Paategning blev fremlagt.--

            Thi mødte for Skifte Retten Tilstæde StrebboeEnken Marthe Rasmusdatter, med Laugværge Axel Rasmussen Wesfosen som tillige blev indsat  til Formynder for den umyndige.-

            Skifte Forvalteren f___ sig da at undertage dette Sterbbo[et]

 

            \Jndteægter

Of viiser, da Registeringen Foretingen at Løsøret i Boet   er wurderet for 10 rdr 3,, 10 β

 

Men blev derhos oplyst at den Regisrede Koe tilhører Sterbboe Enkens Søster Anne Pedersdatter paa Strømsøe, Thi udgaar dens Taxt med                                   9 rdr

                        Da Boets Løsøre bliver ikkun                                   1 rdr 3'' 10 β

 

J henseende Boets Faste og Jorde Gods, da blev til hiemmel for samme andvist et Auctions Skiøde af 14de april 1778 Tinglyst 14de Octbr, samme aar,- Følgelig Hvilket skiøde boet eller denne Salige efter skiftende  Peder Pedersen, er hiemlet Jordstycket Tverholt No 24, under Egheolt. sammen med Skyldsætning, den 7de Junii 1779 er andsatt til 3 1/2 mercher Tunge, nye Skyld og er samme indkiøbt for 9 rdr ;men da huserne paa dette Jord, Lycke?, var uden for Auctionen saa vedkommende, selv tilhørende saa er nu Jord vegen med Huuserne ved Registeringen andsatt for                                   30 rd

 

            Gield og Udgift

1. Kirkeværgeren tilkommer for Klokkerne Lyd ved denne Salig Mands begravelse                                                        16 s.

2. Her ___gus Popp tilkommer for Værketss skole Casse dette aar Skoleløn                                 13 s.

3. Kiøbmand Borgen paa Bragnes til gode for                     4 rd

4. [ _____ ] John Anthonsen tilkomer vel for Bord til Liig Kisten, men end og Sterbboes Enken at svare

5. Søsteren til SterbboeEnken Anne Pedersd. paa Strømsøe tilkommer efter Tilstaaelse   4 rd

6. Sterbboe Enken Marthe Rasmusdatter tillægges, i begravelse Vederlaug                      5 rd

 

Videre Gield blev ikke ___ andgivet eller paafordret

 

Thi bliver, at beregne dette Skifters omostninger

1, Stemplet Papir til Skifte Varselne                                     6 s.

2, do til det Originale Skifte Brev                              1''

3, Skifte Forvalterens Sallario og Skyds       1 rd 2 '' 16 s.

4, Sorenskriveren for Skiftebrevets beskrivelse paa 2 ark a 2 [..]     1 rd

5, do For Jorde Godsets Tinglysning                         1'' 8 s.

6, AmtsForvalteren for Mænds udnævnelse             1'' 8 s.

7, Vagtmæster Woje for Registeringens Holdelse med videre        2'' 16 s.

8, De 2de Registerings Mænd og Skifte Vidner hvor for 2 dager a[v?] 16 s.                      2'' 16 s.

            Tilsammen Skifte omkostninger                                4 rd 3 '' 22 s.

 

            Summa Boets Udgift                                                18 rd 1'' 3 s.

 

Nu bliver dette Boes Tilstand saaledes at lignes og Regulere Jndtægten ??all                   31 rd 3'' 10 s.

og Udgiften                                                               18 rd 1'' 3 s.

            altsaa bliver Beholdnings og Deelings

Summa                                                                      13 rd 2'' 15 s.

 

Hvor och den halve deeek som hælningens Lod tilhører Stærbboe Enken Marthe Rasmusdatter med                             6 rd 3 '' 7 1/2 s.

og den anden Halve deel som [ ___ ]

            Datteren Pernille Pedersd Ligeledes med      6 rd 3'' 7 1/2 s.

            Som Sammenlagte                             13 rd 2'' 15 s.

 

Derefter blev af Skifte Forvalteren forfattet følgende

            Udlægs Forretning

No 1 Til Kirkeværgenes Fordring 16 s. bliver ham

            Udlagt

ad Boets Løsøre at tage 1 stoel Vurdert for             16 s.

 

 No 2 Hr [Hine??]gus Poppes Fording 13 s. bliver

                        Udlagt

            Udi et kar for '' at eje udlæg for                    13 s.

No 3 Kiøbman Borgens Fordring = 4 rd bliver

                        Udlagt

            Udi Sterbboe Pladsen Tverholt at ehe 5/12 mercher 4 rd

No 4 4 Anne Pedersdar Fordring 4 rd, bliver

                        Udalgt

            Udi Pladsen Tverholt, andsat for 30 rd at Eje 5/12 mercher for      4 rd

 

No 5 Sterbboes Enken Marthe Rasmusdatr for hendes [xxxx] i begravelses omkostninger 5 rd og tilfalden halvning Lod 6 rd 3 '' 7 1/2 Udlagt

 

a), Løsøre - 1 Kiste for 1'' i en Hug øx, for 1'' at eje 6/12/ -- [xxx] 1 Saugestæde at eje 2 '' 7 s. er 3 '' 7 1/2 s.

 

( b ), og udi Pladsen Tverholt, andsat for 30 rd at Eje 1 7/48 mercher for                 11 rd                                                                                                                         Er 11 rd 3 .. 71/2

No 6 Skifteomkostningerne tilsammen  4 rd 3'' 22 s. er

 

            Udlagt

(a, Løsøre 1 Gryde for 1 '' 16 s. og udi en Ditto for 12 s- at eje udlæg for             1 '' 27 s.

 

b, og udi Pladsen Tverholt at eje 15/32 mercher for 4 rd 2 ''

                                                                                                          4 rd 3 '' 22 s.

 

No 7 Datteren Pernelle Pedersdat for hendes tilfalden arv med ved dette Skifte 6 rd 3 '' 7 1/2  skilling, som samme bliver

            Udlagt

(a, Løsøre 2 Fader  2 β udi et Kar andsat for 1 '' at eje 11 s. og uti 1 Sengestæd at eje 10 1/2 som er 23 1/2 s. (og udi een Gryde andsat [xxx] 8 s.   1 '' 8 s.)

 

(b, og udi Sterbboe Pladsen Tverholt, som ere Verdsat for 30 rd ved dette Skifte at Eje 65/96 mercher                                                6 rd 2 ''

                        Tilsammen fuld udlæg                       6rd 3 '' 7 1/2 s.

Da den umyndige Datter Permille Pedersdr saa gandske Spæd at hun er Moderen til en Byrde, Saa tilstædes hun, nemlig Moderen Marthe Rasmusdatr, at anvende Barnets liden arv til dets Beste under Tilsyn af Morbroderen Axel Rasmussen      Hermed Skiftet er skuttet, da det passerede er opLest og nedskrevet skal blive insad                  Actum ut Supra                      Collett Müller

 

Som Tilstædeværende Enke og Værge

            Marte Rasmusdatter               Axel Rasmussen

 

 

 

 

 

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Vielsen synes å være denne 12. februar 1775 ( begge af Værkets Menighed):

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000002298680

 

I 1801 finner jeg Marte som enke etter to ekteskap, fortsatt boende på Eikholt med datteren Pernille, 12 år. Marte er kalt "Huuseierske uden jord", hvilket tyder på at hun fortsatt kan ha sittet med Tverholt.

 

Mvh Are

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Ingen andre som har utfyllinger eller korreksjoner til transkripsjonen?

 

Noen som har ytterligere opplysninger om de personene som er nevnt i skiftet?

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siri Baklid

Hei, og mange takk for en enorm jobb med å tyde skiftet samt finne andre opplysninger. Jeg har dessverre ikke fått respondert tidligere pga reise og manglende internett-dekning.

 

Fødsel for Pernille + vielsen + 1801 er korrekt såvidt jeg vet; har funnet fram til de samme opplysningene selv. Jeg er forøvrig veldig interessert i å finne ut mer om Marthe Rasmusdatter og Peder Pedersen - så informasjonen om Anne Pedersdatter fra skiftet er til stor nytte. "Morbroren" Axel Rasmussen Vestfossen finner jeg i 1801, men har ikke rukket å spore videre i hans og Marthes foreldre/andre søsken. 

 

Min bakgrunn for nysgjerrigheten rundt disse personene, er at jeg tror Pernille Pedersdatter (og dermed også Peder Pedersen og Marthe Rasmusdatter) kan være min ane. Jeg har funnet fram til denne på denne måten:

Min tipp-tippoldemor Randi Nilsdatter f. 13.9.1829 på Røedseie i Lier var datter av Nils Nilsen og Pernille Pedersdatter (finner i kirkebok for Frogner, Lier). Randi var gift med Johan Knudsen og fikk flere barn, hvorav to døtre begge fører videre til meg.

I "Liers historie" står om Nils Nilsen under gården Ytre Rød: "Saueberget var i 1827 festet bort til Nils Nilsen, f. ca. 1786, d. 1854. g. m. Petronelle Persdtr., f. ca. 1792, d. 1840. Ved skiftet etter Petronelle 1842 ble hus og løsøre utlagt til enkemannen etter takst 54 spd. Han giftet seg igjen med Siri Olsdtr. Kvakstad-eie, f. ca. 1807, d. 1869."

Jeg lette i kirkebøkene etter dødsfallet til "Petronelle Persdatter" (hun kalles både Petronelle og Pernille, Persdatter og Pedersdatter) og fant i kirkebok for Lier at hun døde 7.1.1840  av tragiske årsaker; "Indviklet i et av hendes Søn begaat Tyverie hængte hun sig selv". 
Jeg har klart å finne noe om saken i forhørsprotokoll for Drammen (1839) og Tingbok 67 for Lier, Røyken og Hurum, men har bare klart å tyde deler av tekstene, så det gir ikke full mening for meg hva tyveriene gikk ut på. 

I flere år har jeg stått på stedet hvil i jakten på Nils Nilsen og Pernille Pedersdatters bakgrunn. For litt siden fant jeg tilfeldigvis ett barn døpt i Skoger (Karen Matthea 3.10.1813) og to barn døpt i Bragernes (Niels 8.4.1816, Karen Mathea 1.2.1818) med foreldre Nils Nilsen og Pernille Pedersdatter. Jeg tenkte at det er en mulighet for at dette er mine forfedre, og fant vielsen i Skoger 26.6.1813. Da oppgis at begge er fra Fjeld. Finner ingen andre ektepar med disse navnene i Vestfold/Buskerud aktuell periode.
I FT 1801 finner jeg Nils Nilsen, sønn av Nils Nilsen Schieldrum som aktuell kandidat. Når det gjelder Pernille, er den Pernille som bor med sin mor Marthe Rasmusdatter mest sannsynlige kandidat. 

Altså en rekke av mer eller mindre tynne indisier som tilsier at Pernille Pedersdatter med foreldre Peder Pedersen og Marthe Rasmusdatter er min formor. (Jeg har sjekket vanlige koblinger som bruk av søsken til faddere og oppkalling uten at det har gitt resultater.) At Marthe Rasmusdatter eier en gård i 1801 gjør meg nysgjerrig; hvem var hun og hennes mann egentlig? Koblingen til Jarlsberg Verk synes jeg også er spennende - finner lite om verket og skulle gjerne visst mer. 


Marthe ble forresten gift for andre gang 30.6.1792 i Tangen;  viet enkemann Anders Jacobsen Gomperud og enken Marthe Rasmusdatter Eegholt, begge av Værkets menighed. Anders mulig sønn av Jacob Andersen Prytz/Gomperud, som opprinnelig var fra Røros.

Anders død før 1801, finner ikke dødsfall i Skoger/Tangen.  (Finner heller ikke dødsfallet til Peder Pedersen noe sted.)

Peder og Marthe kan ha fått flere barn; 
(- Lise Maria, døpt 14.1.1776, Værket, Skoger. F: Sidsel Michelsdatter, Anne Lisbeth, Jon Pedersen og Ole Jonsen. NB! Mor Marthe Erichsdatter, så mulig et annet foreldrepar.)

- Peter, døpt 2.11.1777, Værket, Skoger. F: Agnete Pedersdatter, Else Olsdatter Weje, Lars Larsen Ingulsrud og Johannes Olsen. (Foreldrenavnene korrekte.)
- Eli, døpt 16.4.1781 samme sted som søsknene. F: Ingebor Olsdatter, Anne Jonsdatter, Amund Jensen og Johannes Olsen.  (Foreldrenavnene korrekte.)
Men siden disse ikke er nevnt ved skiftet, døde de kanskje alle som små? (Ikke rukket å sjekke nærmere.)

Skogerboken sier Peder Pedersen Rørås (= Røros?) i 1778 kjøpte jordstykket Tverkholt u/Eikholt uten å bygge på det. En Peder Pedersen skal også ha vært på Langeland u/Eikholt 1788-1790.

Edited by Siri Baklid

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.