Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
arne kvitrud

Regesta Norvegica

Recommended Posts

arne kvitrud

I biblioteket til National Archive i London har de flere hyllemeter med trykte sammendrag av offentlige engelske dokumenter (et eksempel på en framside: http://kvitrud.no/P1200428%20Framside.JPG. Det er serier som minner om Norske Rigsregistranter. Jeg regnet med at de allerede var fanget opp i Regesta Norvegica, men jeg slo opp i innholdsfortegnelsene på ordet "Norway", i et tilfeldig utvalg bøker, og tok kopier av de aktuelle sidene. Som ventet var de aller fleste å finne igjen i Regestaene, men noen dokumenter kunne jeg ikke finne igjen:

 

26. april 1354: http://kvitrud.no/1354-04-26%20lenn%20malt%20hvete%20rug%20salt%20klær.JPG

 

7. oktober 1366: http://kvitrud.no/1366-10-07%20botelysham%20lenn%20hvete%20bønner%20øl.JPG

 

14. juni 1374: http://kvitrud.no/1374-06-14%20vin%20yarmouth%20white.JPG

 

4. oktober 1374: http://kvitrud.no/1374-10-04%20yarmouth%20hvete%20sild.JPG

 

6. juli 1375: http://kvitrud.no/1375-07-06%20%20malt%20lenn%20waterden.JPG

 

20. april 1405: http://kvitrud.no/1405-04-20%20kreyert%20topclyf.JPG

 

Sannsynligvis er det her langt flere dokumenter om Norge. Så de som er interessert i handelsforbindelser mellom Norge og England kan med fordel lete her!

Edited by arne kvitrud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Arne, mange takk for at du gjør oss oppmerksom på dette. Men, når sant skal sies, så er dette neppe noen stor overraskelse. Når det gjelder de første bindene av Regesta Norvegica (R.N.), så er det mange eksempler på at relativt lett tilgjengelige dokumenter ved utenlandske arkiver, og som vedrører Norge og norske forhold, er utelatt. Dette gjelder særlig bindene I-VIII. (Forbausende nok, gjelder dette faktisk også noen norske diplomer og dokumenter, og der R.N. enten mangler hele kilden, eller deler av den, f. eks manglende gjengivelse av navn)

 

Et par eksempler på slike dokumenter fra utenlandske arkiv og som burde ha vært med i de respektive bindene av R.N., finner en  f. eks i  Geirr I. Leistads innlegg i debatten ”Ulv Holmgeirsson og Cecilia Jonsdotter (Utfordring 1-2014)” på Middelalderforum den 29. april 2014:

 

Jon Havtorsson hadde 4 kjente sønner - eldst var trolig Ulv Jonsson som opptrer som ridder allerede i 1369 (RN 6:1364) - og en kjent datter Cecilia. Hun er belagt som Jon Havtorssons datter i Vadstenadiariet under 1411 (DV 200): "....under fasten døde og ble begravet i kirken i Vadstena adelsfruen, fru Cecilia fra Norge, datter til herr Jon Havtorsson. 2 hun ga i sitt testamente og for sin begravelse en kvern i Forsvik i Västergötland". Innførselen i DV 200 er inntatt i RN 9:683, men dessverre er notisen om Forsvik utelatt. 19/10 1410 (SDHK-nr. 17559, trykt i SD nr. 1353) utsteder Cecilia Jonsdatter i Vadstena et brev hvor hun gir Vadstena Forsvik kvern på nærmere anførte betingelser. Dette brevet mangler i RN. Cecilias våpensegl vedhenger og viser en rose i et targelignende skjold. Omskrift kan leses S. CECILIA JOANSDOTTER. I en dom av 5/7 1414 (SDKH-nr. 18382, utrykt avskrift) tildømmer i.a. biskop Brynjulf i Skara og lagmannen Gustav Magnusson Vadstena kloster Forsvik kvern som fru Cecilia tidligere hadde skjenket klosteret. Heller ikke dette brevet er med i RN.”

http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=364

 

(Så vidt jeg husker, så er en eller begge av disse opplysningene/diplomene som Leistad refererer til ovenfor, kommet med i R.N.10 i form av note(–r), men som sagt, dette tar jeg på husken, ettersom jeg har ikke R.N.10 for hånden her akkurat nå, og dette bindet som kjent ikke finnes ”online”. Her kan sikkert andre korrigere…)

 

En annen utfordring med disse første utgavene av R.N. er også enkelte mangelfulle regester, f. eks der personnavn utelates i regesten, men som vitterlig er oppgitt i den opprinnelige kilden.

Det samme gjelder også flere rene feiltolkninger av hele eller deler av kildeteksten.

 

Et eksempel på manglende gjengivelse av personnavn i R.N., er R.N.3, nr. 764 (1312), og der regsten i R.N. har følgende:

”Fullmakt for erkebiskop Nikolas av Uppsala fra erkebiskop Eiliv av Nidaros og biskop Arne av Bergen og deres kapitler til å avsi voldgiftsdom i saken mellom dem om valget av Lodin, sogneprest i Borgund, til biskop av Færøyene (jfr nr 674 ). Erkebiskopen skal innen 30 dager etter sin adkomst til Brugge stevne partene til seg og avsi dom i saken, selv om en eller begge parter unnlater å møte. Partene lover å godta dommen eller bøte 400 florentinske gullfloriner. Vitneutsagn som tidligere ikke er blitt gjort kjent for partene, skal leveres erkebiskopen i lukkede brev, som skal åpnes i partenes nærvær”.
Orig (lat perg): KglBiblSth.
Trykt: DS III 1 nr 1849.

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=2998&s=n&str=

 

Sjekker en derimot svensk diplomatarium, Diplomatarium Suecanum (D.S.), III 1, nr. 1849, så inneholder diplomet flere personnavn en det som gjengies i regesten i R.N., f.eks Hallvard Arnesson, kannik i Nidaros og Hamar.

Her etter regest i SDHK nr. 2498:

 

Redogörelse för turerna kring en tvist mellan å ena sidan ärkebiskop Elof och kapitlet i Trondheim samt kyrkoherden Ludvig i ”Borgund” och å den andra biskop Arne och kapitlet i Bergen rörande rätten att tillsätta kyrkliga ämbeten på Färöarna och rörande den tillsättning av nämnde Ludvig, som gjorts. De båda parterna hade kommit överens om att söka nå en fredlig och opartisk överenskommelse i denna tvist och därför enats om att välja ärkebiskop Nils i Uppsala till skiljedomare och medlare, varvid de givit honom fullmakt att inom 30 dagar, efter det att han själv och de båda parterna anlänt till Brügge i Flandern, genom grundliga undersökningar av fallet och vad som gjorts av tidigare skiljedomare nå fram till ett slitande av tvisten och ett utfärdande av domar på vad sätt som syntes honom lämpligt. De båda parterna hade även lovat att rätta sig efter vadhelst ärkebiskop Nils kunde besluta vid vite av 400 floriner i rent guld m.m. och överenskommit om att nedskrivna vittnesmål, som inte delgivits de tvistande parterna av tidigare skiljedomare, av dessa skulle överlämnas till ärkebiskop Nils, varefter denne i sinom tid skulle delge parterna dem. Slutligen hade parterna lovat att hålla sig till allt det ovan nämnda. Sigillanter är ärkebiskopen i Trondheim, biskopen i Bergen, kaniken i Trondheim och Hamar Halvar Arnesson, ombud för kapitlet i Trondheim, och kaniken i Bergen Audfinn Sigvardsson, ombud för kapitlet i Bergen”.

https://sok.riksarkivet.se/sdhk?EndastDigitaliserat=false&SDHK=2498&TrycktUtgava=true&TrycktRegest=true&Brevtext=true&Extratext=true&Sigill=true&Original=true&MedeltidaAvskrifter=true&MedeltidaRegest=true&EftermedeltidaAvskrifter=true&EftermedeltidaRegest=true&AvanceradSok=False&page=1&postid=sdhk_2498&tab=post#tab

 

Den fullstendige diplomteksten fra D.S. III 1 nr 1849 er også lagt ut på nett hos RA Sverige:

http://www3.ra.se/sdhk/pdf/2498.pdf

 

Som en ser, så mangler både kanniken Hallvard Arnesson og kanniken Audfinn Sigurdsson i regesten i R.N.3. Forholdet er forøvrig utredet i min artikkel  fra 2014: "Biskop Hallvard II av Hamar ?" (Genealogen 2/2014).

 

Et eksempel på at regesten i R.N. har misforstått en embetstittel fra originalteksten i diplomet, er følgende, R.N.8, nr. 638 (1398), der regesten i R.N. har følgende:

"Vitnebrev om bevisopptak om innsatt bufe utst av Olav Petersson, sysselmann på Sunnmøre, Ulv Lavransson og Audun Joarsson, rådmenn i Oslo: Lørdag før hallvardsvake var de i svartbrødreklosteret i Oslo da lagmannen i Oslo, Harald Kolbjørnsson, i nærvær av erkebiskop Vinald i Nidaros opptok beedigete vitneprov av Erling Sigvartsson og Bjørn Androdsson. Erling vitnet at sira Reidulv Audulvsson som da var rådmann på Hamar kom hjem til ham og bad om å få låne hus til det bufe han hadde med seg, men ble nektet det. Noen dager etter kom Andres på Hilstad til Bjørn og sa at han eide feet. Bjørn vitnet at Andres bad ham gå med seg til Grefsum der feet var innsatt. De gikk begge dit og så der at det stod fe inne som Andres hevdet å eie sammen med Eirik på Hilstad. Både Erling og Bjørn vitnet at de hørte og visste at ikke noen andre gjorde krav på feet enn Andres og Eirik".
Beseglet av utst.

Orig (perg): NRA-dpl perg.

Trykt: DN I nr 564

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/regest_vise_tekst.prl?b=9631&s=n&str=

 

Ser derimot på teksten i diplomet, D.N.I, nr. 564, så oppgir både regesten og selve teksten i diplomet at sira Reidulv Audulvsson var rådsmann (raadzman) i Hamar, ikke rådmann:

Regest:

"Olaf Peterssön, Sysselmand paa Sunnmöre, Ulf Lafranssön og Audun Joarssön, Raadmænd i Oslo, kundgjöre, at Lagmand Harald Kolbjörnssön i Erkebisp Vinalds Paahör afhörte to Vidner angaaende noget anden Mand tilhörende Fæ, som Raadsmanden i Hamar Sira Reidulf
Audulfssön
havde fört til Grefsheim (paa Hedemarken) og der indsat."

 

I selve diplomteksten:

"..sira Reidhulfuer Audulsson sæm þa var raadzman i Hamre..."

(D.N.I, nr.564) (1398)

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=565&s=n&str=

 

Som vi ser, så har redaksjonen av R.N. 8 her feilaktig omtalt den geistlige sira Reidulv Audulvsson som en tidligere rådmann i Hamar. I diplomteksten står det vitterlig rådsmann og som bekjent var noe helt annet. Her burde "alarmklokkene" ha ringt hos den samme redaksjonen: Det å "plassere" en geistlig som rådmann i Hamar, er i seg en umulighet, og en kan derfor bare undre seg over at den samme redaksjonen ikke har reflektert over hva en selv har skrevet i denne forbindelse.Sira Reidulv var (trolig) rådsmann ved bispegården i Hamar, ikke rådmann i Hamar.

 

Avrunder eksemplene her, men som sagt, det finnes flere, langt flere eksempler på den type mangler som er beskrevet ovenfor. Lærdommen en bør ta av dette, er at en ikke uten videre kan stole på regestene som er gjengitt i R.N., men bør "dobbeltsjekke" ved å lese diplomet som regesten gjengir, f. eks i D.N.(Diplomatarium Norvegicum) og andre steder (f. eks i svensk-, dansk- og islandsk diplomatarium)

 

Skal en bedrive midelalderforskning, så kan en mao ikke slå seg til ro med regestene i R.N. Her må en kort og godt lese diplomene i D.N., og en bør ha inngående kjennskap til utenlandske kilder og arkiver, slike som f. eks Arne Kvitrud her gjengir.

 

Arne: By the way. Dette kunne kanskje like gjerne, eller helst (?) ha vært postet i Middelalderforum ?

 

 

Edited by Johan M Setsaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elin Galtung Lihaug

For de som vil se nærmere på den engelske kalenderen som Arne viser forsiden til, ligger den bl.a. her: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015066345060;view=1up;seq=5  

 
Det er en hel mengde Calendars of Patent Rolls her: http://sdrc.lib.uiowa.edu/patentrolls/search.html (bare frem til 1. august) og her:
 
https://catalog.hathitrust.org/Record/003914672 - hvis lenken ikke virker, kan man gå til https://www.hathitrust.org/og søke på Calendar of Patent Rolls.
 
Edited by Elin Galtung Lihaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

I tillegg til lenkene som Elin viser til ovenfor, så er og archive.org et svært nyttig nettsted, der en og finner flere utgave av Calendar of Patent Rolls:

https://archive.org/search.php?query=Calendar%20of%20Patent%20Rolls

 

Samme nettsted har ellers en mengde nyttige kildeutgaver, f.eks flere tyske Urkundenbücher ulike diplomatarier og studentmatrikler fra flere europeiske universitet.

 

Det er nå opprettet en tråd i Middelalderforumet med tema Regesta Norvegica (supplement).

http://www.genealogi.no/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=512

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.