Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Patrick Svardahl

Tyding av dom.

Recommended Posts

Patrick Svardahl

Hei alle sammen!

 

Jeg sitter har med et dokument som viser en dom. Dommen viser  Andreas Olsen Svardal mot Andersen og Ødegaard. Jeg klarer å få med meg litt av det som er skrevet, men klarer ikke helt å få med meg sammenhengen i teksten. Så jeg spør dere om hjelp til tyde teksten. :) Jeg trenger ikke å vite ordrett hva som står, men bare hva dommen handler om.

Tusen takk på forhånd!

 

Dette er dokumenter som jeg har skannet, så jeg får bare lagt inn bildefiler.

 

-Patrick

post-5865-0-51059200-1473675353_thumb.jpg

post-5865-0-83925200-1473675361_thumb.jpg

post-5865-0-12100700-1473675366_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Vanskelig å få eksakt sammenheng. Nedre del av bilde 1 og 2 er «borte» – men mener husmannen er frifunnet for å unnlatt å møte opp til pliktarbeid. Han har tydeligvis gjort dette for at han ikke har fått materialer av eierne til å reparere husene på plassen. Hvorvidt utkastelsen –«fravigelsen»– også ble opphevet, sies det intet om.

Vel her er i alle fall teksten:

 

I en af Andersen & Ødegaard som Eiere af Gaarden Thoreid i (??) mod Husmand Anders Olsen Svardal anlagt sag til Fravigelse af den af Sidsnævnte brugte Husmandsplads «Svardal» under nævnte Gaard blev den 8 de Febr. d. A. af Sorenskriveren i nedere Romerige afsagt Dom hvorved Husmanden blev tilpligtet under Udkastelsestvang til Lovens 1ste Faredag efter Domsforkyndelsen at fravige Pladsen, samt ilagt Sagsomkostninger med 10Kr.

Ved Stævning af 10 April d. A. har Husmanden paaanket denne Dom til Overretten, hvor han paastaar sig frifundet og tilkjendt Provsomkostninger(?) for begge Retter. Indst. Andersen & Ødegaard paastaar Stadfæstelse av Underætsdommen og Tilkjendelse af Sagsomkostninger for Overretten.

Under Henvisning til Underretsdommens Fravikel

 

 . . . . .

 

Udkrift af Vidneførsel ved et (??) af 17 juli 1901.

Retten finder at App.i sin Underretsprocedure maa ansees at have erkjendt 3 gange i Løbet af et Aar at have undladt at fremmøte til Pligtarbeide efter Tilsigelse, skjønt den sidste Gangs Undladelse stiller sig mindre Bestemt.

Der findes imidlertid, nemlig ved de her for Retten tilveiebragte Oplysninger, at App. der maa antages ikke at have vist sig som en i Almindelighed vrangvillig Husmand, har havt ganske for ham vigtige Grunde til ikke at efterkomme Tilsigelserne qu(?), der heller ikke er oplyst at have givet App. rimeligt Varsel forud til at ordne sig. Afgjørende finder Retten den Omstendighed at Indst. , som i Sagen nægter at have nogen Pligt til at udvise Husmanden Træmaterialer til fornøden Reparation af Pladsens Bygninger ikke heller har præsteret App. denne Ydelse, som Retten maa efter de tilveiebragte Oplysninger antage, at de er forpliktede til; vel siger Husmandskontrakten dette ikke udtrykkelig, men ligesom den tidligere Eier af Gaarden har bevidnet, at dette var Kontraktens Mening, saaledes finder man med dette Anke, at Kontraktens §2 under anden Forudsetning vilde være lidet rimelig. Denne Mand Eiede Gaarden til Vaaren 1899, og forklarer, at det havde

 

. . . . . .

 

en Forstaaelse af Kontrakten i Strid med App.s Ret, formenes at (??) Omstændigheder, der i Henhold til Husmandslovens § 11 maa komme i væsentlig Betragtning til App.s Frifindelse. At App. ikke har kunnet bevise at have anmodet Indst. om Træmaterialer, kan ikke tillægges nogen Vægt in casu, da i ethvert Fald en saadan Henvendelse maa antages at ville have været unyttig og Indst. desuden neppe kunde være uvidende om App.s Behov derfor.

App. vil saaledes blive frifundet. Under Tvivl antaget Retten at kunne ophæve Sagsomkostningerne for begge Retter.

Thi kjendes for Ret:

Appellanten Husmand Anders Olsen Svardal bør for Indstævnte Andersen & Ødegaards Tiltale i denne Sag fri at være. Processens Omkostninger ophæves for begge Retter.

Saaledes at være overensstemmende med den afsagte Dom bekræftes.

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Patrick Svardahl

Tusen,tusen takk! :) Dette setter jeg så utrolig stor pris på :) tusen takk!

Edited by Patrick Svardahl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.