Gå til innhold
Arkivverket
knut fasting

Første futen på Gjermundnes - Anders Iversen

Recommended Posts

knut fasting

Jeg hitsetter fra Bjørn Austigard i Gjermundnesboka, Landbruksmuseet på Gjermundnes, Ålesund 1989:

 

"     I 1608 fekk Giske-futen Anders Iversen livsbrev frå kongen på Gjermundnes, og 'i 1627 blir han utnemnd som fut over Romsdals futedøme. Livsbrev vil seie at den som har fått eit slikt brev har fått overdrege noko på livstid.

      På denne tida er det to personar med namnet Anders Iversen. Båe to var futar, og dei var båe gifte med kvar si dotter til futen Jakob Pedersen som budde på Vestnes fram til 1608. Anders Iversen, som fekk livsbrev på Gjennundnes i 1608, var gift med Anne (Ane) Jakobsdotter. Denne Anders Iversen var altså fut over Giskegodset først. Deretter vart han fut over Romsdals futedøme frå 1627 til han døydde, truleg i 1632. Han budde då høgst rimeleg på Gjermundnes. Frå 1632 er det i alle fall enka Anne som skattar for garden og nokre sager, og slik er det til 1637. (Grüner 1972, 145). Anne gifta seg då oppatt med David Jensen, ein mann vi ikkje kjenner nærare opphavet til. Han står som brukar på Gjermundnes heilt fram til 1659, då Iver Andersen, son til Anne frå første ekteskap, kjem og tek over. Men dette skal vi kome attende til seinare.

Den andre Anders Iversen som var fut, var altså gift med Inger

 

43

 

Jakobsdotter frå Vestnes, søster til Anne. Dette ekteparet budde på Vestnes. Også denne Anders Iversen var fut over Romsdal, men slik det ser ut for meg, skjedde det først rundt 1633 (RSA 1959, 97-101). Då var Anders Iversen på Gjermundnes død. Anders Iversen på Vestnes døydde rundt 1645, og etter det er det «Inger s(alige) Anders Iversens» som eig alt han hadde «kara til seg» av gardar og sagbruk. Det er heilt tydeleg at dette siste ekteparet var rikare enn det som budde på Gjermundnes.

      Når eg no har tatt med såpass mykje om desse to Anders Iversen-ane, er det fordi dei har vore blanda saman hos dei aller fleste som har skrive om dei før. Det har vore trudd at Anders Iversen var ein og same person, naturleg nok. Men når ein les kva som har vore skrive, er det lett å sjå at det har vore svært vanskeleg å få alle opplysningane til å passe inn. Såleis har t.d. Olaf Olafsen hatt store vanskar med å finne ut når han budde på Gjermundnes og når han budde på Vestnes."

 

På diverse hjemmesider finner jeg nettopp denne sammenblandingen av de 2 futene som ifølge Austigard altså var gift med hver sin Jacobsdatter (Falch).

 

Men...kan det virkelig forholde seg slik Austigard skriver ?

 

Hva sier lokalhistorikerne per idag ?

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
knut fasting

http://www.pergjendem.com/?p=3495

 

Som vi ser  her mener også Gjendem, i likhet med Austigard, at Anders Iversen på Gjermundnes var gift med Anna Jacobsdatter, IKKE med søsteren Inger, som altså er foreldrene til Iver Andersen, "Sølvfuten" på Gjermundnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
knut fasting

http://www.pergjendem.com/?p=3495

 

Som vi ser  her mener også Gjendem, i likhet med Austigard, at Anders Iversen på Gjermundnes var gift med Anna Jacobsdatter, IKKE med søsteren Inger, som altså er foreldrene til Iver Andersen, "Sølvfuten" på Gjermundnes.

 

http://moldeglimt.no/moldefolk/personer/g/gjermundnes_anders_iversen.html

 

"Sønnen Iver ble senere fogd i Romsdal"

 

Helt klart en sammenblanding ja

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

Hej,

Under Danske Kancelli, Norske Registre 1617-1630 I, side 384 - opslag 785

​findes en indførsel dateret 12 februar 1627, som omtaler en Anders Iversen

foged i Romsdal, der fik fæste på livstid på gården Vestnes, -  på hvilken

​gård hans fader havde livsbrev.

 

​Hvordan passer det ind ?

 

Hilsen,

Berit Pagh. 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

 ​Anders Iversen søger og får bevilget livstidsbrev på Vestnes også for hans kone

​ Inger Jacobsdatter og et af hans børn d.25. februar 1632.

 

​Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 - opslag 122.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Berit, ligger disse avfotografert på nett?

".... på hvilken gård hans fader...." = svigerfar Jacob Pederssøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Frank Pagh

​Rigsarkivet har det sidste 1½ år lagt en mængde arkivalier på nettet.

​Senest en hel del fra Danske Kancelli.

 

På Rigsarkivets hjemmeside - Arkivalieronline - vælg arkivalie -

​kan man se, hvad der er lagt ud.

 

Det er absolut værd at kigge nærmere på, hvad de enkelte muligheder indeholder.

 

​Danske Kancelli ligger under Øvrige Samlinger.

 

 

​Hilsen,

Berit Pagh.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
knut fasting

Hej,

Under Danske Kancelli, Norske Registre 1617-1630 I, side 384 - opslag 785

​findes en indførsel dateret 12 februar 1627, som omtaler en Anders Iversen

foged i Romsdal, der fik fæste på livstid på gården Vestnes, -  på hvilken

​gård hans fader havde livsbrev.

 

​Hvordan passer det ind ?

 

Hilsen,

Berit Pagh. 

Hei.

Dette må vel bekrefte at det dreier seg om 2 stk. Anders Iversen, nr. 1 g.m. Anna og bosatt på Gjermundnes,

nr. 2 g.m. søsteren Inger og bosatt på Vestnes.

 

Men hvem er så faderen "på hvilken ​gård hans fader havde livsbrev"

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Ja, at det er to Anders Iversen er det ikke tvil om. Jeg har følgende (- ikke kildebelagt):

 

"Liktalen over Jacob Pedersen, datert Trondheim 8/9-1633 har en påskrift på baksiden:

Hederlig, Erlige oc Velacte Mand, Met deris ærlige oc Gudfrvctige Hustrue:

Jon Robertzon udi Trundhiem met sin kiære Hustru Margrete Jacobsdotter. Borgermester udi Trundhiem.

hrr. Melchior Jacobsøn sogneprest til Hitterens Prestegield kiære Hustru Milde Odensdotter.

Truels Hanssøn Raadmand udi Trundhiem met sin kiære Hustru Anna Jacobsdotter.

Baltzer Jenssøn Kare met sin kiære Hustru Ahlet Jacobsdtr.

Matthiis Torcelson Holst K. M. Fouget offuer Senien i Nordlanden met sin kiære Hustru Grete Jacobsdotter.

Petter Jacobsøn K. M. Fouget offuer Heljeland met sin kiære Hustru Anna Jonsdotter.

Anders Iffuersøn Fauget udi Rumsdall met sin kiære Hustru Inger Jacobsdaatter.

Adrian Jacobson met sin kiære Hustru Milde Hansdotter.

Jens Jacobson K. M. Fouget udi Laufoden.

Saa oc Erlige oc Gudfryctige Anna Jacobsdaatter S. Anders Iffuersøn fordum Gidche Godsis Forvalter Efterleffuerske.

Kristine Jacobsdotter S. Carsten Jacobsson fordum K: M: Fouget i Stjørdalen Effterleffuerske.

Alle salig Jacob Pedersøns oc Margrete Pedersdaatters Børn oc Suogere, Mine tilforladende gode Venner Lyche oc Salighed aff Gvd.

 

(Sivert Beck til Førslev ble i 1596 rentemester og fikk et prelatur i Århus Domkirke i forlening, i 1599 ble han også forlenet med Giske gods. Han døde i København 1623 og ble begravet i Førslev kirke.)

 

Anders Iversen, gift med Anna Jacobsdatter, ble noen år før 1608 fogd hos rentemester Sivert Beck og sto i denne stillingen til 1624, da Becks enke, fru Lisbeth Bille klaget over at Anders Iversøn etter hennes manns død i 1623 ikke hadde gjort rede og riktighet for regnskapet for året 1622/23. Ved kgl. skriv av 28. juli 1624 ble han beordret til København for å gjøre opp regnskapet. Det lyktes ham ikke å betale sin gjeld, og han ble avsatt som fogd. Den 4. sept. 1627 beskrives han som fordums fogd over Gidske. Han levde i 1628, men var død før 1633 da hans enke Anna Jacobsdatter kalles "S. Anders Iffuersøn fordum Gidche Godsis Forvalter Efterleffuerske".

 

Han blir altså aldri beskrevet som fogd i Romsdalen, men fra før 1608 til ca. 1624 fogd/forvalter av Gidske gods, fra 1627 til 1633 nevnt som "fordums fogd/forvalter" over Giske gods.

 

I årene 1620-23 nevnes lagmannens (Jacob Pederssøns) sønn Peder Jacobssøn som fogd i Romsdal. I regnskapet 1623-1624 opplyses det at fogden Anders Iverssøns forgjenger, salig Peder Jacobssøn, hadde mottatt 13 daler i førstebygsel.

 

Anders Iversen, gift med Inger Jacobsdatter, var altså fogd i Romsdalen fra 1623. 12 februar 1627 fikk han, som fogd over Romsdalen, som Berit skriver, "feste på livstid på gården Vestnes, - på hvilken gård hans fader (dvs. svigerfar) havde livsbrev". Og i 1633, ved Jacob Pedersens liktale, er han fortsatt fogd over Romsdalen.

 

Anders Iversen på Vestnes døde rundt 1645, og etter det er det «Inger s(alige) Anders Iversens» som eier.

 

Inger ble g. 2. g. med Iver Jensen Bandsbil, student fra Ribe 28/9-1621, fikk 10/5-1649 kgl. konf. på lensherrens og Trondheims biskops forpaktningsbrev på halvparten av kirketienden i Romsdals prosti (Vestnes gods?), ble 12/7-1654 fogd i Romsdal, fikk 13/5-1656 konf. på forvaltningen av Vestnes gods. Fikk 21/11-1658 tilsagn om lagmannsembedet i Trondheim når alt kom i orden etter krigen med Sverige, men en annen ble utnevnt i hans sted.

Etter 1664 var han bosatt i Hedrum (Vestfold), hvor han eide og brukte gården Nordby. Han og hans hustru opprettet 17/3-1674 et fattiglegat for Hedrum.

Omkring 1674 solgte han sine eiendeler og dro med sin hustru til Amsterdam, hvor de opprettet et gjensidig testamente 30. okt. 1675. begge var da over 70 år gamle. Testamentet ble kgl. kf. 2/4-1677. det var hans bror som skulle betale ut til de fattige 2 ganger årlig og når han døde skulle andre slektninger overta. Han skal være død 1678.

 

Sønnen Iver g. Anna Ludvigsdatter Munthe bodde på gården Germundsnes i Veøy prestegjeld, hvor deres epitafier står i Vestnes kirke".

 

Men det kunne vært interressant om disse dokumentene det henvises til er å finne i Danske Kancelli. Og finnes epitafiet fortsatt i Vestnes kirke?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Lie

ovennevnte liste over lagmann Jacob Pederssøns barn er fra Melchior Christopherssøns likpreken over Jacob fra 1633.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

Takk Erik, nå fant jeg dette (hadde allerede lagt det inn i slektsprogrammet mitt).

 

Og så fant jeg de nevnte innførslene fra Danske Kancelli:

 

Arkivarieronline - Danske Kancelli - Norske registre 1572-1660.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/149

 

1596-1616, oppslag 608, Februarius, Haffnis 5 feb. Ao 1608

"Anders Ifversen fogitt offr Gÿske gods fick Kongel. Mayest. lÿfs breff paa en gard kaldet ..... (Jeg er ikke istand til å lese at det står Gjermundsnes - Uedozgordsness???).

Anders Ifuersøn och hans hustrue, som forne Gidske godsis gaarde, kaldet ...... (klarer ikke å lese gårdsnavnet her heller) udj woris fogd... udj Romsdahls lehn liggendis .... i hans livstid .....".

 

Danske Kancelli 1617-1630, oppslag 785, (s. 384), 12/2-1627

"Anders Ifversen fogitt udj Rumsdallen hans lifs breff paa en gaard.

Anders Ifversøn fogitt udi Rumsdallen .... gaarde som kaldis Vestness i forne Romsdaller liggendis, paa hvilken gaard hans fader hafde liffs breff ..... "

 

Danske Kancelli 1631-1636, oppslag 63, 25/2-1632

"Anders Iffuersøn fogedt i Romsdals lehn livs breff paa en gaard der samme steds kaldit Vesnis.

....og hans hustrue Jnger Jacobsdatter og ett aff hans børn eftir deres død ...."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

"Anders Ifversen fogitt offr Gÿske gods fick Kongel. Mayest. lÿfs breff paa en gard kaldet ..... (Jeg er ikke istand til å lese at det står Gjermundsnes - Uedozgordsness???).

Anders Ifuersøn och hans hustrue, som forne Gidske godsis gaarde, kaldet ...... (klarer ikke å lese gårdsnavnet her heller) udj woris fogd... udj Romsdahls lehn liggendis .... i hans livstid .....".

 

"...kaldet Nedre germenes"

"....kaldis Nedre germenes vdj Vesinis fog[..] Vdj Romsdals lehn ..."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
knut fasting

Da skulle dette være grundig avklart, takk, takk til alle 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

 ​Anders Iversen søger og får bevilget livstidsbrev på Vestnes også for hans kone

​ Inger Jacobsdatter og et af hans børn d.25. februar 1632.

 

​Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 - opslag 122.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=189&storleik=

 

22/5 1635

Nes (Romsdalen) p.perg. alle 6 segl vedhenger i trekapsler. 6 lagrettemenn i Romsdals otting kunngjør, at Anders Nielssøn på Eikesdalen av Sunds otting med sin hustrues samtykke (tvedelag; rettet med annen hånd til «hadde solgt 23 Tueder») kom årlig landskyld i Tokle i Isfjord i Romsdals otting til fogden Anders Iversen på Vestnes og hans hustru Inger Jacobsdatter. Godset, som hans hustru Anne Madsdatter hadde fått i hjemmefølge av sin far Mads Poulsson i Bods fiskevær, borger i Trondheim, og som ofte var utbudt til andre odelsmenn, betaltes med 29 rkd.

 

19/4 1639 Hoem (Aure?) p.perg. med 7 vedhengende segl i trekapsler. Lensmann og 5 lagrettemenn i Vågø otting (Fræna) bevitner, at tollskriver Rasmus Povelsson etter fullmakt av Oluf Mickelbovig på Edøy

solgte til Anders Iverssøn på Vestnes og hans hustru Ingri Jacobsdatter 3 våg og 1 punds fiskeleie i Aure og Nygårdsvold, hvilket han selv har kjøp av fogd Christopher Nielsen på Nordmøre.

 

Angående Anders Iversen # 2:

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg5&sideid=208&storleik=100

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg5&sideid=312&storleik=100

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=14&storleik=

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.