Jump to content
Arkivverket
Ivar Kristensen

Forsøk på å transkribere skiftet etter Niels Andersen 1785

Recommended Posts

Ivar Kristensen
Posted (edited)

Hei. Jeg har gjort et forsøk på å transkribere dette skiftet, og lurer på om noen kan "pirke" litt på det og kanskje tyde noen av de ordene som jeg ikke klarer å lese (de står i hakeparentes).

Da jeg ikke fant spesialtegn for mark skrev jeg bare m, og s for skilling.

 

På forhånd tusen takk!

 

Se Sorenskriveren i Finnmark, H/Ha/L0068: Skifteprotokoller m/reg., 1771-1796, fol. 236b-237b. Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081209640242

 

Fol.236b
 
Aar 1785 den 30de Septemb: blev efter faaregaaende bekiendt giørelse i
oververelse av de 2de Mænd Joen Monssøn og Jens Anderssøn lov-
lig skiftet foretagen og holden paa jorde Pladsen Welte Bak-
ken på Elvebakken i Altens Sogn efter den fornogen Tid
 
Fol. 237a
 
siden ved døden avgangne mand Niels Anderssøn til påfølgende lovl: Deling
mellem hans efterladte og ienlevende Børne og leves arvinger som bleve and-
melte at være; Elste Søn Jens N: Nordmands Sedet i Komagfiorden tilstede
ved SkifteRetten Sønen Erik Nielssøn Weltebakken paa Elvebakken tilstede.
Sønnen Clavis Nielssøn død og efterladt sig Sønnen Ole Clavissøn
20 aar gal: og tilstede 4de Ælste Datteren Ane NielsD: henved 50 aar
gl: ugift og tilstede 5te Sussana NielsD: Enke tilstede 6te Datteren Gier-
tru Niels Datter gift med Anders Jonassøn Storhøgen paa Woldstrand
ey tilstede og 7de Datteren Beret Nielsdatter [lenge?] tilstede paa dn umyn-
dige Ane Niels Datters Vegne var tilstede hendes Broder Jens Niels-
søn Nordmand sedet - hvor efter blev indtaget dn: 30te Maii sistl:
over Boets Effectter avholdte registrerrings forretning saalydende -
hvilket registrerede løsøre er ved den til i Dag beramne og avholte
Auctioner til de høyst bydende bort solgte og som den herved hefte-
de og passerede auctions forretning [[udviser?][ind?]] bragte efter at auc-
tions omkostningerne ere fradragne til den suma 85rd 1m 12s: For
vidre at samle Boets Indtægt legges hertil 1de Contandter som
ved registreringen d: 30te Maii sistl: fandtes udi Boet og som udi
hele og smaa penge beløb sig til den suma 9rd 5m: 19s: I dag blev
fraleveret en Pung hvorindi fandtes Contanter 6rd Til sumen
Contandter og som Skifteforvaltteren tog til sig 15rd 5m: [10?]s:
Suma Boets ganske Indtægt den 101rd 1m 6s: derefter foretog
Skifteforvaltteren sig at examenere den paa dette Boe heftne [gield?]
og Udgift 1 den av sal: Constituerede Sorenskriver Studiosus Johan
Stevelin Reutz[es?] Boe tilkommer for avbemelte Reutz til den av-
døde Niels Anderssøns begravelse forstrækte 6rd 2: ovenbemeld-
te Datteren Ane Niels Datter ved hendes Broder Jens Nielssøn
Nordmands Sædet at hun efter sin sal: moder Giertrud Kierstine er[?]
arv tilfalden den suma 7rd 3m: som hun av sl: hendes fader
Niels Anderssøn blev modtaget og dette hans Boe indstaaer dog
ovenmelte[s?] hun paa suma sin arv at have av sin sal: fader modtaget
1rd 48s: saa at hun udi dette Boe nu fordrede allene 6rd Begge
Disse fordring blev av de tilstedeværende Boets arvinger icke al-
lene uimod sagt men og tilstaaet rigtlig at være 3de Da av dette Skifte
gaaende omkostninger bliver at berengne saaledes a: for skiftets Be-
kiendtgiørelse 3m: b: Skifte forvalteren tilkomer i følge de allene
Ergangne andaardninger for Skifte brevets Beskrivelse p: 6 3/4 arke:
48s: arket 3rd 2m: 4s: c Skifte forv: [Tienere?] tils: paa grund
av de Eldre forordninger av 19de Augustii 1735 efter dette Boets til-
stand 1rd 3m: d: fogden tilkommer paa grund av forbenævnte
allernaadigst forordning for mænds Udnævnelse [ind] i dette Skifte 2m
e: Lænsmanden fordret for registreringens forretning
Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Jeg fikk ikke kopiert inn resten av teksten i det første innlegget. Det ble gjennomstreket.

 

avholdelse
[Bi...?][samt?] til mændene betalte 1rd f: De 2de mend ved Skif-
tet til komer hver 16s: til samen 2m g: I følge loven og
forordninger av 19de Augustii 1735 tilkommer Skifte
 
Fol. 237b
 
forvalteren av Boets beholdning; [prbsto?] med 4m: 15s: tilsamen
med Skiftets omkostninger 7rd 5m 3s: Suma Boets hele Udgift 19rd
5m 3s: Naar nu fra forbemelte. Boets ganske Indtægt den 101rd 1m-
6s Drages faarstaaende Boets Udgifters Suma 19rd 5m 3s: bliver
i gien Boets beholdning som komer til lovlig Deling - imel: samt-
lig Boets arvinger den suma 81Rd: 2m: 3s: Derav tilfalder [?]saa efter
en lovlig og Rigtig reparttition a: Sønnen Jens Nielssøn Nordmands Sedet
en broderlod med 16rd 1m: 10 2/10s: b: Sønnen Erik Nielssøn tilfalder
ligeledes en Broderlod med 16rd 1m 10 2/10s: c Sønnen Ole Cla-
vissøn som træder udi avgangen sin faders [Stæd?] Clavis Nielssøns [stæd?]
og arven tilfalder ligesaa en Broderlod med 16rd 1m 10 2/10s: d: Datteren
Ane Niels Datter tilfalder her av en Søster lod med 8rd 13 1/10s: e dat-
teren Enken Sussana Nielsdatter i lige maade en Søsterlod som er
8rd 13 1/10s: f: Datteren Giertru NielsD: med mand Anders Jonas-
søn arver ligeledes en søsterlod med 8rd 13 1/10s: og g: Datteren
Berit NielsDatter med mand Cort Jacobssøn faar herav en
Søsterlod med 8rd 13 1/10s: Som tils: giør forestaaende til arv komen
81rd 2m: 3s: hvorefter av forv: blev saavel til Criditorer som
Skiftets omkostninger og alle arvingerne bleve giordt følgende
Udlæg Crititor No 1 den avgange Constit: Sorenskriver  J: St:-
Reutz Boet etc fordrer 6rd derfor udlagt [anna...er?] Boets mid-
ler bestaaende av auctions og rede Penge hos Skifte forvalteren
fuldt Udlæg med 6rd Criditor No 2 Datteren Ane NielsD: etc -
fordrer 6rd Derfor udlagt I forbemelte hos Skifteforvalte-
ren 6rd Criditor No 3 Da av disse skifte dependerende Skiftes
omkostning: etc saavelsom enhver av arvvingerne nødsome Udlæg
som første Critor efter repartitionen Suma Udlæges forretningen
101rd 1m 6s: hvilken Udlægs Suma saaledes harmoneres med for-
bemeldte Boets ganske formue den suma Et hundrede og en Rigs
Daller en mark sex Skilling. Til formynder for den umyndige Dat-
ter Ane NielsD: andaardnes herved hendes Elste Broder Jens-
Nielssøn NordmandsSedet som verge maalet i henseende [og?] sigt og
tilsyn med [mynteligen?] som desuden er gl: og skrøbelig saa lov [f?]
snarlig forestaa som han i sin tiid og naar paa [æsk...?] agter at til-
svare Sommerfeldt. -

 

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen
Posted (edited)

Beret Nielsdatter [lenge?] tilstede paa dn umyn

image.png.b7c262de135626b84c9f42598ea24eaf.png

Det er kanskje de, ikke dn?

 

forretning [[udviser?][ind?]] bragte efter at auc

image.png.59a14c838c310ad6aed2ce4ae4253003.png

 

Skifte forv: [Tienere?] tils: paa grund

image.png.842fc039930e1488bb561ff92af85d52.png

 

[Bi...?][samt?] til mændene betalte 1rd

image.png.e4e3b577a89ac5492499678f1567e735.png

 

Boets beholdning; [prbsto?] med 4m: 15s

image.png.9097090db6275641ce6e0e1c76854645.png

 

avgangen sin faders [Stæd?] Clavis Nielssøns [stæd?]

image.thumb.png.aa1c374f34d59f7ccfff78d39fe4324d.png

 

fordrer 6rd derfor udlagt [anna...er?] Boets mid-

image.thumb.png.0d3dec017ba3b15bcb4585ca7e1331c1.png

 

Nielssøn NordmandsSedet som verge maalet i henseende [og?] sigt og

image.thumb.png.88cc327d134df2c06dc8d38fb831287e.png

Nå ser jeg at det er hensende, ikke henseende. Det er vel ikke nødvendigvis det samme? Å hensende noe? Men her er det "i hensende".


tilsyn med [mynteligen?] som desuden er gl: og skrøbelig saa lov [f?]

image.thumb.png.38e5609d8dae0671187b0c815e010210.png


naar paa [æsk...?] agter at

 

Denne siste får jeg ikke limt inn. Det overstiger visst grensen.

 

 

 

 

 

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.