Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Ivar Kristensen

Skiftet etter Jens Nilsen Komagfjord

Recommended Posts

Ivar Kristensen

Hei. Jeg forsøker å tyde og transkribere skiftet etter Jens Nilsen Komagfjord, som var valgmann for Alten-Talvigs Sogn i 1814 https://www.digitalarkivet.no/db10041105060007

Det er bare noen få ord som jeg er usikker på. Veldig fint om noen kan hjelpe meg med disse. Brøker får jeg forresten ikke skrevet eller kopiert inn her. Derfor bruker jeg skråstrek.

Vest-Finnmark fogderi/sorenskriveri, K/Ka/L0060: Skifteprotokoller m/reg., 1817-1827, fol. 252-254. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/sk20090204420839

 

 

Fol. 252a

                   Skifte

Efter afgangen Nordmand Jens Nielsen

Komagfjord af Alten-Talvig Sogn. -

Aar 1826 den 15de Julii blev paa

Sorenskriverens Bopel i Alten i

Overvær af Vidnerne H: H: Caris-

sius og Reinhold Strømsted. Skiftet efter

afgl: Jens Nielsen Komagfjord, foretaget til

endelig Afgiørelse og Slutning: Alt til Berig-

tigelse for Boets vedkommende Kredi- og Debitorer,

samt derefter til nærmere lovlig Skifte og Deling

imellem afdødes efterladte og igienlevende arvin-

ger, hvilke ere: -

1. Stervoe Enken Marie Thomasdatter, og hendes

med nu afdøde mand fælled? Ægteskab sammen

avlede Børn, nemlig: -

2. Sønnen Anders Jensen, myndig Alder, givt og

                boende paa Stervboetomten.-

3. Ditto Thomas Jensen, hvilken er avdød og har efter-

             ladt sig følgende Børn, navnlig: -

           a) Sønnen Elling Thomassen 22 Aar gamal

           b)     Thomas Thomassen 19 Ditto. -

           c) Datteren Marie Thomasdatter, ugivt. -

4. Datteren Kirstine, givt med

                  Nils Jonsen Ravsbotn. -

5. Ditto – Rachel Jensdatter, givt med

                Christen Arnesen Elvebakken. -

6. Ditto – Aleth Jensdatter, givt med

                Jon Hansen Russeluft. -

7. Ditto – Karen Jensdatter 26 Aar gammel

                 hiemme hos Moderen. -

Den af Lensmand Lars Johannessen Nordsolen og 2de

Vidner, paa Skifteforvalters Vegne, og efter

hans Ordre, under 1ste December s: a:, i Boet af-

holdte Registreringsforretning, blev nu fremlagt

og acteret, og er saalydende: #. -

Efter denne acterede Forretning, erfares at

Boets Indtægts formue bestaaer for største Delen i

Løsøre Eiendele, 1 Jordplads med Huse m: v:, hvil-

ket Alt, er ansat til Vurdering for dets fuld-

komne Verdie, og som i Alt beløber til den

summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Spd_._ss.

Da i Boet forefunden KøntantsPenge – 8_1_8.

Samt en Sølvskee . . . . . . . . . . . . . . . 2_._.

Summa Boets Indtægts Formue 238Spd_1ort_20ss.

Da saa vel Enken som de myndige Arvinger

under Registreringen have forsikkret Skiftefor-

valteren om, at der aldeles ingen Gield til de

Handlende var med beheftende paa Boet, saa

bliver alene den af Stervboe Enken og Arvinger

opgivne, at anføre til Udgivt saaledes: -

Fol. 252b

1. Stervboe Enken Marie Thomasdatter

fordrer Vederlag for Begravelses-Om-

kostninger, lige imod Hvad hendes afdøde

Mand Jordfar har kostet.  . . . . 14Sp_._.

2. Datteren Karen Jensdatter fordrer

godtgiort af Boet, den hende som Hiemme

gave eller Bryllyps Udstyr tilkommende

med 1 Koe, 4 Faar og 2 Lam, som eqvivelent

mod hvad de øvrige gifte Sødskender

har bekommet til Beløb . . . . 12Spd_._.

og endvider til samme Udstyr

fordrer hun . . . . . . . . . . . . . . 8Sp_._.

                                            ------------20_._.

3. Lensmand L: J: Nordsolen for Registre-

ringsholdet og 3 Miles Skyds med

Vidnerne m: v: tilsammen . . . . . . . . 4_3_16.

4. Skifteomkostningerne:

Proclama . . . . . _2ort_16s:

Skiftesallair. . . . 2_._10.

Beskrivelsen 18 Arke2ort 7_1_.

Fogden for Mændsopnævn:_._1_8.

Vidnerne . . . . ._2_.

                        ---------------

                           10Sp_3ort_6s:-

Skrivertjener Ducøer ._._2_16      11_._22.

Summa Boets hele Gield

og Udgivt . . . . . . . . . . . . 49Sp_4ort_14s.

Haar? samme modsattes og

fradrages Indtægten . . . 238_1_20.

                                     -----------------------

Bliver igien Beholdningen

til Deling og Arv . . . . . 188Sp:2ort_6ss.

Deraf tilfalder Stervboe Enken Marie

Thomasdatter det halve Boe

med . . . . . . . . . 94Spd_1_3s:

og det andet halve Boe, deles

imellem Afdødes efterladte

Børn og Arvinger saaledes: -

Sønnen Anders Jensen til-

falder en Brodelod med 23Spd_2_18 3/4s:

Sønnesønnen Elling Tho-

massen . . . . . . 9_2_2 7/10

                     _______________________________

               Lateris = 32Sp_4ort21 9/10s: = 94Sp_1:3s:

              Tansp:32Sp:4_21 9/20s: 94Sp: 1ort3s:-          

Sønnesønnen Tho-

mas Thomassen _ 9_2_2 7/10

Sønnedatteren Marie

Thomasdatteren . _ 4_3_13 7/20.

Datteren Kirsten

Jensdatter givt en

Søsterlod . __ 11_3_21 3/8

Datteren Aleth Jens-

datter ligesaa _ _ 11_3_21 3/8.

Do Karen Jensdatter _ 11_3_21 3/8  

                              --------------------- 94_1_3

Tilsammen som igien

viser den til Deling og

Arv beholden Indtægt og

Formue . . . . . . 188Sp:2ort6s:-

Skifteforvalteren foretog sig derefter til

enhver Vedkommende at give følgende

                    =Udlægge: –

1. Sorenskriveren for samtlige Skifte-Om-

    kostninger iberegnet Skiftevidnerne, i

    Alt 10Sp_3ort_6ss: - Udlægges:- Spd_Ort_ss._

    1 voxen Koe flækket _ _ 8Sp_._.

    2 Sauer _ _ _ _  2_._.

   af Boets Køntanter

   2Sp_16ss. i Sølv 2ss. . . . _3_6

                                   -----------

                Er fuldt fuldt Udlæg_10_3_6

2. Skrivertjener Doeceur i 2ort16s.

                        Udlægges. -

   af Ditto Boets penge 2Spd_._16s:

   i Sølv 2 Skillinger . . _________. _2_16.-

3. Lensmand Lars Nordsolen for

   Registreringsholdet, Skyds 3 Mile

   og 5 Dages Reise m: v: og Vidner-

   ne tilsammen 4Sp: 3ort16s:-

               =Udlægges : -

  1 nye Saueskindsfeld _ _ 3Sp_._.

  2de Lam . . _ __ : 1_._.

  1 Jernspade _ _ _ _ ._3_.

  1 liden Huusnaver _ ._._16

                             -----------

                      Er fuldt Udlæg _ 4_3_16

4 Stervboe Enken Marie

Thomasdatter Komagfiord

                                     _____________

                           Lateris = 15Sp_4ort14s:

Fol. 253a

                          Transport = 15Sp_4ort14s:

for Vederlav til Begravelsen

med . . . . . . 14Sp:_._.

Og tilfalder halve Boe 94_1_3.

                                 ------------

          Tilsamen 108Sp:1ort3s:-

       – Udlægges: –

1 Kebremsbaad? med Drag uden

Seil for . . . . . 10Sp_._.

1 Saueskindsfæld . . . . 2_._.

1 gl: Slaguhr . . . . . _3_.

1 V?g ?er . . . 1_2_12.

2 Tinfad . . . . . 2_._.

2 Do Tallerkener . . _2_.

1 Stue med Kjøkken og

Sval Samt en Vied-

ovn i Stuen m: v:

Indredning . . . . . 40_._.

1 Kiste med Laas og

Nøgel . . . . . . 1_._.

2 Sauer . . . . . 2_._.

1 Stabur . . . 9_._.

1 Søbod . . . . . 3_._.

1 Bord med Skuffe . ._2_12.

1 gl: Thekjedel  . . ._2_.

1 Skjærring . . . . . ._2_.

1 Fehuus . . . . . 8_._.

1 Høelade . . . . .3_2_12.

1 gamel Hest . . . .5_._.

2 Sølv Spiseskeer . . .2_._.

1 gl: Pedsk  . . . . ._3_.

1 Par Reenballinger . ._._12.

1 Klaffebord  . . . . ._4_.

1 Handqværn  . . . . ._3_.

1 gl: Øxe . . . . ._1_12.

1 Do . . . . . . ._._12.

1 gl: Gryde paa 10 ?tendev? . . 1_._.

1 mindre Ditto . . ._2_.

1 gl: Brødjern . . . ._2_12.

1 Sølvsp?in? . . . . . 1_._.

1 Kar paa 3 Tønder . ._3_12.

1 grindstør? . . . .1_2_12.

1 blaa Trøie med

Skindfohr . . . . ._2_12.

2 Torskegarn No4  . .1_2_12.

1 garnleve Do 8 _ ._4_.

2 nye Furæetønder _ 1_._.

                            ________________________

                    Lat: 102Sp_3_12s.  15Sp_4ort_14s:

                           = 102Sp: 3_12s:

1 gamalt Levertræe? . . ._1_.

1 gl: Sexringsbaad . . . 1_._.

1 Kobber Pottemaal . . ._2_.

1 gl: Kale . . . . . ._2_.

1 1/2 Bøiel Line . . . . ._2_.

1 gl: Sildegarn . . . ._2_.

1 Sule med Kale No1 _ ._4_.

1 nye Eegetønde . . . . . 1_._.

1 gl: Bøiel Line No2 _ ._4_.

af Boets Penge 2Sp_16ss

i 2 Skillinger . . . . . ._._15

                               ---------

                       Er fuldt Udlæg _ 108_1_3.

5. Sønnen Anders Jensen myndig

  Alder og givt, boende i Komagfjord

  for tilfaldne Faderarv 23Sp: 2ort 18 3/4s:

                      – Udlægges –

1 Møllehuus med qværn, staaende

paa Stervboetomten Komagfjord, vur-

deret for . . . . . . . . . 80Spd_._.

1 Barbeertøi . . . . . . . ._3_.

6 gl: Liaaer. . . . . . . ._4_.

1 Øxe . . . . . . . . ._2_.

1/3 i en Kirkestue i Talvig .3_._.

2de Græv . . . . . . . . ._._16.

1 K?eel? . . . . . . . . ._2_.

2 nye Furutønder . . . .1_._.

1 Garnsulle . . . . . . ._._8.

1 Lerert? . . . . . ._2_.

1/2 Sexringsbaadveed . . . . .1_2_12.

2de Seidrager . . . . . . ._1_.

1 Stabur ved Kirkestuen .1_2_12.

2de Torskegarn No 7 . . . . ._4_.

1 Par gl: Støvler . . . . . ._2_.

1 Vedfang . . . . . . . ._2_.

1 Flæthøvel . . . . . . . ._2_12.

1/4 Delen i en Synkenodt for . 2_._.

1 Sule med Kale No2 . . . ._4_.

2 Par blaae Strømper . . ._1_.

300 Linangler . . . . . ._2_.

og af Boets Kontante

Penge i 2 Skillinger . . ._._6 3/4

                              ----------------

                          Er fuldt Udlæg = 23_2_18 3/4.

6. Sønnesønnen Elling Thomas-

   sen for tilfaldne arv 9Spd_2ort 2 7/10s:

               – Udlægges: –   _________________

                                    Lateris =Spd 147_3_11 3/4.

Fol. 253b

1 blaae Trøie og Buxe . . 1Spd_1ort_.

1 brugt Sildegarn . . . ._4_.

2de nye Fueretønder _ 1_._.

1 Kasse med Jernskrab _ 1_._.

4 Filer . . . . . . . ._2_.

1 Baand kniv . . . . . ._1_12.

1 liden Veedfang . . ._1_12.

1 Øxehøvel . . . . . . ._1_.

1 Skrub Do . . . . . . ._._8.

2 Tverrer . . . . . . ._._16.

2 Spigerløer . . . . ._1_.

1 Smidebelge . . . . 1_._.

2 Tanger  . . . . . .  ._1_12.

1 beskadiget Bøsse . . ._2_12.

2de Suler med Kaler No3 . ._4_.

2 Garnkaler . . . . . . ._1_.

2de blaae Zinderbuxer . . ._3_.

af Boets Kontanter 2Sp_

16s: i sølv 2 Skillinger . . ._2_2 7/10

                                      ---------------

                                  Er fuldt Udlæg 9_9_2 7/10.

7. Sønnesønnen Thomas Thomasen

  19 Aar gammel har Arv 9Spd2ort2 7/10s:

                          =Udlægges: ––––––

1 Ambolt . . . . . . . 1Sp_2_12s:

1 Skru?sted . . . . . .1_._.

3 Hamrer . . . . . . ._4 _.

1 Skrubhøvel . . . . ._._12.

2 nye Furutønder . . 1_._.

350 Stfs:? Kavel? . . ._3_12.

2de Torskegarn No2 . . .1_2_12.

2de Ditto _ No6 _ ._4_.

1 Bøiel Line . . . . 1_1_.

1 Sule med Kaler . . . ._4_.

af Boets Penge i 2 Skil: ._._2 7/10

                                    --------------

                              Er fuldt Udlæg 9_2_2 7/10.

8. Sønnedatteren Marie Thomas-

datter, ugivt for Arv 4Sp_3ort13 7/20s:

                – Udlægges: ––––––––––––

2 Sauver a 1 Spd . . . . 2Sp:_._.

1 gl: Kobber kjedel . . .1_._.

1 Sølvsp?in? . . . . . 1_._.

1 gl: Trøie . . . . . . ._2_.

2de Garnkaler . . . . ._1_.

af Boets Penge i 2 Skill:_ ._._13 7/20

                                     -----------------

                         Er fuldt Udlæg = 4_3_13 7/20

                                       --------------------------

                             Lateris = Spd =171_1_6 1/2

9. Datteren Kierstine Jensdatter

   givt med Niels Jonsen Rafsbotn

   for Faderarv 10Spd_3ort_21 3/8s: –

                 Udlagt: –

2de Torskegarn No3 . . 1Sp_2_12s:

1 beskadiget Kiste . . . ._4_.

2de Torskegarn No1_ 1_2_12.

2de Ditto _ No5 _ ._4_.

5 Garndubbel . . . ._4_.

2 b? Kork . . . . . ._2_.

4 Bukkeskind . . . .1_3_.

2 nye Furutønder _ 1_._.

1 Laxegarnlenke . . . .2_._.

af Boets Kontante

Penge i Sølv af forsk:_._1_21 3/8

                                  ---------------

1 Lenke Nisegarn . _ 1_._.

                               -----------------

                           Er fuldt Udlæg _ 11_3_21 3/8.

10. Datteren Rachel Jens-

     datter, givt med Christen

     Arnesen Elvebakken. for

     Fader Arv 11Spd_3ort21 3/8s:-

                      Udlægges : –

2 nye Furretønder .  1Spd_._.

1 Sule med Snøre _ 1_._.

1 Sækkekofte . . . .1_._.

1 gl: Dragnodt . . . .6_._.

1 gl: 1/2 Tøndegryde . . 1_2_12.

1 Sule med Kaler _ ._4_.

Resten af 2 Skillings

stykkerne i Sølv . . ._1_2 3/8

og i 8te og 10ss. Stykker_ ._1_7.

                                      -----------

                            Er fuldt Udlæg_ 11_3_21 3/8.

11. Datteren Alethe Jensdatter,

     givt med Jon Hansen Russeluft.

     for Arv 11Spd_3ort21 3/8ss. _

                  – Udlægges: –

1 Trøie og Buxe . . .1Sp_1_.

2 Stoffed Væster __ ._3_.

1 beskadiget Huusnaver_ ._1_.

1 Sølvsp?? _ __ 1_._.

1 Laxegarn lænke . . .2_._.

2de Garn kaler . . . . ._2_.

28 Mf: H? a 8ss. . .1_4_8.

2 Sauver a 1Spd . . . 2_._.

af Boets Kontanter i

Otte og Ti Skillinger _ 2_1_13 3/8

1 garn kale . . . . ._1_._

                            --------------------

                            Er fuldt Udlæg 11_3_21 3/8

                                         ------------------------

                             Lateris = Spd_206_2_22 5/8s:

Fol. 254a

                                                     206_2_22 5/8s:

12. Datteren Karen Jensdat-

    ter, ugivt, for Hiemmegave

    eller Bryllups Udstyr – 20 Sp_._.

    og tilfaldne Arv paa

    en Søsterlod med . . . 11_3_21 3/8

                               ---------------------

                                = 31Sp_3_21 3/8

                  = Udlægges: ––––

Med samtykke af de øvrige

Medarvinger og Enke i Boet

B?? Jordeplads

Guldelven No 212 i

Komagfjord af Skyld 1 Koe, for

uden Huse taxeret for _ 12Sp_._.

1 Baadnøst med Sval_10_._.

1 Rødsidet . . . . . 8_._.

2de gamle Kaler . . . ._1_.

1 Flaskefoder . . . . .1_._.

Resten af Boets penge_ ._._21 3/8

1 gl: Kale . . . . . . . ._2_.

                               ------------------

                            Er fuldt Udlæg_ 31_3_21 3/8

Summa Udlæggene som med

Boets forestaaende Indtægts

Formue. Ballancerer = Spd 238_1ort20s:

Som formynder for den ugifte Datter

Karen Jensdatter opnevnes og beskikkes

Christen Cortsen Korsfjord, og for sønne-

datteren Marie Thomasdatter og de 2de

mindre aarige Sønner, Anders

Jensen Komagfjord. ––––––

Saaledes er dette Skifte deelt,

sluttet og tilendebragt, bevidner:

                            Ulrich? Cappelen?

H: H: Carissius. – Reinhold Strømsted.

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Rettingane er litt her og der...

Naar samme modsættes...

Ikkje Veedfang, men Veedsaug

Ikkje Veedovn, men Vindovn

Douceur

gamlere (torskegarn)

Ikkje Zinderbuxer, men Underbuxer

1 Vog Bismer

Gryde paa 10 Kander[?]

1 Sølvspecie

Seiedorg

Boets eiende Jordeplads

28 M[teiknet for mark, altså merker] Hamp

Skruested

3550 Stykker[St og teiknet for mark] Kavel

2 Bismerpund[B og teiknet for pund] Kork

Levertræe er riktig, tønne vart ofte kalla for "Træe"
 

Edited by Gunnar Sigdestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
11 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Haar? samme modsattes og

fradrages Indtægten . . . 238_1_20.

                                     -----------------------

Bliver igien Beholdningen

"Haar" skal kanskje vera "Naar"? (Fol. 252b, spalte 1)

 

Fol. 253a spalte 1

11 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

1 Kar paa 3 Tønder . ._3_12.

Strengt tatt: 1 gl: Kar ...

 

11 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

1 Kebremsbaad? med Drag uden

? Står det ikkje Kobe..?s baad? - har kanskje med båttypen "kobberroing" å gjera - https://www.nb.no/items/2b2e9f201f0427e28a9ae36d4d958de6?page=217&searchText="kobberroing"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Supert! Tusen takk for hjelpen.

 

Det var denne likheten som fikk meg til å lese Haar

image.png.4351971f00024fb743817a7ed9ef4a8f.png

 

image.png.25b9ad1fa3a0febb3f069a96354af082.png

 

Men Naar gir mer mening her, så det er nok riktig. 

 

2 timer siden, Richard Johan Natvig skrev:

? Står det ikkje Kobe..?s baad? - har kanskje med båttypen "kobberroing" å gjera - https://www.nb.no/items/2b2e9f201f0427e28a9ae36d4d958de6?page=217&searchText="kobberroing"

 

Det kan være riktig.

 

image.png.bcd085c3e8685c8e93551eaf0ef09589.png

 

I denne Wikipedia-artikkelen https://no.wikipedia.org/wiki/Nordlandsbåt står det følgende:

 

Sitat
  • Halvfemterømmingen
Er og kjent som kobberomsbåt (kobring) og bunkeromsbåt. Den har et halvt rom mer enn firroingen og er rundt 28-30 fot. Framrom, fremmersegla, halvrom (kobberom, bunkerrom), bakrom (attersegla), atterrom (høvedsmannsrom). Også denne typen var ofte skottkeipinger.
Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig
18 minutter siden, Ivar Kristensen skrev:

I denne Wikipedia-artikkelen https://no.wikipedia.org/wiki/Nordlandsbåt står det følgende:

 

Sitat
  • Halvfemterømmingen
Er og kjent som kobberomsbåt (kobring) og bunkeromsbåt. Den har et halvt rom mer enn firroingen og er rundt 28-30 fot. Framrom, fremmersegla, halvrom (kobberom, bunkerrom), bakrom (attersegla), atterrom (høvedsmannsrom). Også denne typen var ofte skottkeipinger.

Kan det då vera Kobrumsbaad det står (med manglande markeringer over u'en (ū)? (https://www.nb.no/search?q="kobrumsbaad")

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad
3 timer siden, Richard Johan Natvig skrev:

Kan det då vera Kobrumsbaad det står (med manglande markeringer over u'en (ū)? (https://www.nb.no/search?q="kobrumsbaad")


Kobremsbaad med Dræg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

...afgangne Nordmand...

...fælleds Ægteskab...

Edited by Gunnar Sigdestad

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.