Jump to content
Arkivverket
Odd Jan Skriubakken

Tyding av dom

Recommended Posts

Knut Skorpen

Det var langt, dette, og slett ikkje så lett å lese, med mange uvante ord. Men om vi begynner bakerst, så står det:

 

Thi kjendes for Ret

Tiltalte Endre Aslaksen Svaeplads [?] bør for 2dre Gangs Tyverie at hensættes til Arbeide i nærmeste Fæstning i 3 – tre –Aar samt udrede alle de af det optagne Præliminairforhør, hans […] og Sagen lovlig flydende Omkostninger, efter af [?] oppebaarede Beregninger.

[...]

Efter at Dommen var aflæst, blev Retten hevet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Side 395a

Aar 1844 den 5te Januar blev til Paakjendelse af

den under 20de f.M. til Doms optagen Justitssag mod

Endre Aslaksen Svaeplads for Tyverie, ved Extraret sat

paa Gaarden Tøfte i Rakkestad Thinglaug, og i Soren-

skriverens lovlige Forfald betjent af hans edsvorne

Fuldmægtig Candidatus juris M. Rolfsen i Overvær

af M. Bøhm og S. Dahle som Retsvidner.

Hvorda: Administrator som Grund hvorfor nærværende

Sag ikke tidligere er paadømt foreløbigen, anførte, at den 21de f. M. maat-

te benyttes til en Reise til Rødenæs, hvor den 22dre et Ju-

stitsthingsvidne blev optaget, og til Retour derfor medgik

den 23die, den 24de, 25te og 26te vare Helligdage, den 28de

omhandledes en Justitssag i Skibtvedt, den 29de optoges et Forhør i

Rakkestad, den 30te paadømtes en anden Justitssag, den 31te

og 1ste d.M.  vare Helligdage, og den øvrige Tid er medgaaet til

nærværende Sags Gjennomgaaelse og Forfattelse af Votum.

Derefter blev i Sagen afsagt saadan

                                               Dom:

Efterat Forhør var optaget her ved Jurisdictionen den 12te

og 19de September f.A. beordrede Smaalehnenes Amt under

2den Dcbr næstefter Foged Brandt til som Referent for en

Extraret her ved Jurisdictionen at tiltale og hævde Dom

over Endre Aslaksen Svaeplads for Tyveri og under 20de Novem-

ber f.A. har Amtet extenderet denne Actionsordre til ogsaa

at angaae et andet i 1842 forøvet Tyveri.  Referenten

udstyrede Stevning den 7de Oct hvilken faldt irette den 14de

næstefter, og efterat Sagen derpaa havde været behandlet den

13de og 22den November og endelig den 20de December, blev den

sidstnævnte Sagen optagen til Kjændelse eller Dom.

Referentens Indstilling gaaer ud paa, at Tiltalte for 2de Gange

 

Side 395b:

begaaet Tyveri bør hensættes til Strafarbeide i 3 Aar samt tilpligtes

at udrede de med denne Sag og hans Arrest forbundne Omkostnin-

ger efter af Amtet approberede Beregninger.  Tiltalte, Huus-

mand Endre Aslaksen Svaeplads, der efter fremlagt Præsteattest er

født i Aaret 1810 og efter egen Tilstaaelse og hvad der forøvrigt er op-

lyst i 1838 medens han tjente som Landværn ved Artilleriet, fra

hvilken Tjeneste han blev dimitteret den 31te Decbr 1842, har været

straffet med 5 Dages Vand og Brød for 1ste Gangs Tyveri, er under

nærværende Sag ved egen Tilstaaelse og de øvrige fremkomne Oplys-

ninger tilstrækkelig overført at have gjort sig skyldig i følgende Tyve-

rier:

1.       Sidstafvigte 11te Sep. fattede Tiltalte, der i Høst havde været

i Arbeide paa Gaarden Kjeserud, som eies af 5te og 6te Vidne,

og havde lagt Mærke til, at Havresæden, der var skaaren og stod

ude paa Marken for at tørres, saae ud til at være ualmindelig

god, den Beslutning at bemægtige sig noget af det ommeldte Korn,

hvortil han ogsaa var tilskyndet derved, at han paa den af ham beboe-

de Plads forrige Aar havde avlet ualmindelig lidet baade Foder og

Korn; for at realisere sin Beslutning begav han sig samme Dags

Aften Kl. omtrent 9, efterat hans Kone og Børn havde lagt sig, hen

til Gaarden Kjeserud, hvor han af den paa Marken staaende skaar-

ne Havre satte sig i Besiddelse af 8 Baand eller Neg, hvilke han lag-

de paa Skulderen og begav sig dermed paa Hjemveien, men blev da

med disse Koster antruffen af 1ste, 2det og 3die Vidne, der var kom-

ne underveir med, at han var gaaen ud, og af den Grund,

at de havde ham mistænkt for Tyvagtighed, var gaaede efter ham,

og tilstod han da for disse det begaaede Tyveri.  Havrenegene

var komne tilstæde i Retten og af Laugrettet taxerede for 8 Skilling.

5te og 6te Vidne som derhos provet, at de ikke med Bestemthed

kunne gjenkjende Havren qv. som deres, men at de, efterat

de havde hørt, at Tiltalte havde begaaet Tyveriet, havde anstillet

Undersøgelse og da fundet, at der manglede endeel af det Antal Hav-

rebaand, som Skurfolkene havde opgivet at være og satte paa Age-

ren, hvorhos de have erklæret, at den i Retten tilstedekomne Havre

hvad qvaliteten angaaer ligner den af dem mistede.

2.       Ligeledes har Tiltalte tilstaaet, at han omtrent 3 Uger før Julen

1842 har mod Broderen 9de Vidnes Vidende og Villie paa den-

nes Laave sat sig i Besiddelse af omtrent ½ Skjeppe urensede Ær-

ter, bestaaende deels af gule og deels af graa Ærter og af almin-

delig qvalitet.  Uagtet Ærtene qv.  som af Tiltalte var fore-

given at være fortærede, ikke var tilstedekomne og 9de Vidne

har provet, at det ikke har mærket, at til den angivne Tid

Ærtene var bortkomne paa dets Laave, maa dog Tiltalte efter sin e-

gen Tilstaaelse blive at fælde ogsaa for dette Tyveri, saamegetme-

re som 9de Vidne udtrykkelig har forklaret, at det ikke har givet

Tiltalte Tilladelse til at bemægtige sig Ærter paa dets Laave, 3die

og 8de Vidne at de til den angivne Tid saae Tiltalte i Besiddelse

af en Slump urensede Ærter og endelig 3die Vidne, at Tiltalte i Aaret

1842 paa den Plads, han har ibrug, ingen Ærter avlede.  Laugrettet

har skjønnet, at ½ Skjeppe almindelige Ærter er værd 1 ort.

Foruden de ovenfor omhandlede Tyverier har der ogsaa været Mistan-

ke mod Tiltalte med Hensyn til 2de Sække eller Poser med Rug, der om

Morgenen den 12te Sep. sidstleden af 1ste , 2det og 3die Vidne var fund-

ne ganske nær den Plads, som Tiltalte beboer, henliggende under nogle

Buske og tilsyneladende skjult med Flid.  I en Tiltaltes Kone, 8de Vidne,

tilhørende Trøie er der rigtignok forefunden et Stykke Foer i det ene

Ærme, der er virket paa samme Maade som det Tøi, hvoraf den ene Sæk

er forfærdiget og af denne Sæk er et saadant Stykke borte, at Laugrettet har

skjønnet at deraf burde blive et Ærmefoer som det omhandlede.  8de Vid-

ne har imidlertid forklaret, at hun har syet Ærmefoeret af et gammelt

Lagen, og da Tiltalte stadigen har benægtet at have været i Besiddelse

af Sækkene qv. til hvilke heller ikke nogen bestemt Eier er  fremkommen, [....]

[........] at 7de og 12te Vidne have fundet, at [...] [...] [......] [......] en Sæk

de i sidsafvigte Foraar [.......] og at 5te Vidne har forklaret, at det i sidste

Høst paa sin Laave [.......] endeel [.......] Rug, kan han ikke i denne Hense-

ende blive at fælde.

Ligeledes har 4de Vidne forklaret, at det Vaaren 1842 mistede en

 

Side 396a:

tom Sæk, som det ifjor Foraar gjenfandt i Tiltaltes Besiddelse, og at

der et paa Sækken indsyet Mærke var afsprættet; da Vidnet alligevel

gjenkjendte Sækken, hvorpaa Tiltalte intet Skjul lagde, fik det den

tilbage.  Paa Spørgsmaal af Vidnet, hvorledes han var kommen i

Besiddelse af denne Sæk, svarede han, at en Person ved Navn Hans

Hansen Lyby af Rygge, der tilforn havde boet paa Gaarden Kjeserud

havde lagt den efter sig der, og da Tiltalte kjendte Sækken tog han den til

sig, for at forvare den for Eiermanden.  Inden Retten har Tiltalte

derimod forklaret, at han ved nærmere Eftertanke har fundet

at det ikke forholder sig saaledes som han angav for 4de Vidne, at

han nemlig havde fundet denne Sæk paa Kjeserud, men at han

derimod for længere Tid siden havde laant den af sidstnævnte Vidne

og ikke bragt den tilbage.  Det kan ikke nægtes, at der ved den-

ne Vaklen i Tiltaltes Forklaring med Hensyn til Maaden, hvorpaa

han var kommen i Besiddelse af Sækken qvæstionis- er vakt Mis-

tanke mod ham om mala fides, men da 4de Vidne har vedgaaet, at

det engang for længere Tid siden laante ham en Sæk, hvilken det

dog, saavidt erindres, havde faaet tilbage, kan han mod sin Benægtelse

heller ikke med Hensyn til det sidst omhandlede Factum blive at fælde.

Da det ene af de Tiltalte overførte Tyverier er begaaet i Aaret 1842 altsaa

før den nye Straffelov traadte i Kraft, maa han, der tilforn har været straf-

fet for samme Forbrydelse, nu blive at straffe efter Fr. 20de februar 1789 § 2

og hvad Straffetiden angaaer, da antages denne, uagtet Tiltalte under

Sagen er overbeviist om, at have begaaet 2de Tyverier, dog i Betragt-

ning af det Stjaalnes ubetydelige Værdi, Tiltaltes mislige Stilling som

Huusmand og Familiefader, samt den temmelig længe Tid, nemlig fra

12te Septbr til 20de Decbr, han har hensiddet i Varetægtsarrest, saaledes

som af Referenten indstillet at kunne passende bestemmes til 3 Aar.

Referenten har rigtignok formeent, at Straffen i Overeensstemmelse

med Lov af 20de August 1842 Cap. 2, § 6 og Cap. 28 § 6 litr d ikke i Dommen

burde bestemmes til Fæstningsarbeide, men blot til Strafarbeide og føl-

gelig i dette Tilfælde blive at udholde i Tugthuset, men Retten anta-

ger i Overeensstemmelse med hvad af Høiesteret i ligemaade Tilfælde er

befulgte, at de i den nye Criminallov indeholdte Bestemmelser ingensom-

helst Indflydelse have paa Straffen for Forbrydelse begaaede før den-

ne Lov traadte i Kraft, og følgelig vil Tiltalte saaledes som bestemt i

Fr. 27de November 1739 og 7de September 1764 blive at hendømmes til nær-

meste Fæstning.  Det er derhos en Selvfølge, at Tiltalte maa blive at til-

pligte Udredelsen af de med Præliminairforhøret, hans Arrest og Sagen

forbundne Omkostninger.  Lensmand Grundt er bleven paa-

lagt at overlevere 5te og 6te Vidne de dem frastjaalne 8 Havrebaand,

og 9de Vidne har frafaldt Erstatning for den ½ Skjeppe Ærter det har

mistet, og følgelig bliver der i det Hele intet Spørgsmaal om at tilplig-

te Tiltalte at udrede nogen Erstatning til de Bestjaalne.

Referentens Forhold under Sagen eragtes forsvarligt.

                               Thi kjendes for Ret

Tiltalte Endre Aslaksen Svaeplads bør for 2den Gangs Tyverie

at hensættes til Arbeide i nærmeste Fæstning i 3 – tre – Aar samt ud-

rede alle de af det optagne Præliminairforhør, hans Arrest og Sagen

lovlig flydende Omkostninger, efter af Overøvrigheden approberede

Beregninger.  At efterkomme ved Øvrighedens nær-

mere Foranstaltning under Adferd efter Loven.

Efterat Dommen var aflæst, blev Retten hævet.

M. Rolfsen         M. Bøhm             S. Dahle

 

 

 

  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Jan Skriubakken

Jeg må bare innrømme at da jeg ba om hjelp til å tyde denne dommen, var jeg ikke klar over at teksten var så omfattende. Jeg hadde ikke fått med meg at teksten fortsatte på de to neste sidene. Jeg er enormt imponert over at du, Aud Sandbu, har transkribert det hele. Du har gjort en større jobb enn hva som vel kan forlanges på denne siden. Mange, mange takk!

 

Så kan en undres over Endre Aslaksen. Far til Endre delte i 1838 gården sin i to mellom de de sønnene sine. To år senere selger Endre sin gårdpart og blir husmann på en nabogård - før han altså gjør seg til tyv og må sone tre år "på nærmeste festning". Endre døde i 1867. 

 

Odd Jan 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.