Jump to content
Arkivverket
Baard Vidar Pettersen

Forsinkelse i Fogderegnskap

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

Vet vi noe om hvordan Fogderegnskap vs Landskatt ble ført? Grunnen til at jeg spør er fordi jeg har kartlagt noen personer i Vefsn og det ser ut som om Fogderegnskapene ligger flere år etter Landskatt-listene. Her er en oversikt over oppsittere på Veset i Vefsen fra 1623-32:

 

Landskatt Martini 1623               Kollben

Fodgeregnskap 1624-25               Colbønn

Landskatt 1624                             Kolbiøren

Fogderegnskap 1625-26               Colbiørnn

Landskatt Martini 1625               Colbenn

Landskatt pinse 1626                  Laurs

Fogderegnskap 1626-27              Colbenn

Landskatt jul 1626                       Larss

Fogderegnskap 1627-28              Cholbenn

Landskatt 1627                             Laur

Landskatt 1628                             Lauris

Fogderegnskap 1628-29               Kolben

Landskatt 1628                             Enckenn

Landskatt 1628/1629                  Enckenn og Lars

Fogderegnskap 1629                    Colbenn (kun)

Landskatt Martini 1629               Encken og Lars

Fogderegnskap 1630-31               Colben (kun)

Landskatt Martini 1630               Ehnkenn og Lars

Fogderegnskap 1631-32               Enncken, Laurdtz og Erich

Landskatt Martini 1631               Enncken og Lauritz

Fogderegnskap 1632                     Encken, Lauris og Erich

Landskatt Martini 1632               Enchen og lars (erich husmann)

 

Som dere ser opptrer enken allerede i 1628 i landsskatten (fet skrift) og siste gangen Kolbein var oppført var i 1625, mens Kolbein står oppført i Fogderegnskapet (kursiv) så sent som 1630-31. 

 

Vet vi noe om hvorfor det er forskjell på disse skattelistene?

Edited by Baard Vidar Pettersen
Publisert for tidlig + formatering

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Det er et velkjent problem at personer "henger igjen" på listene i noen år etter at de enten var døde, hadde solgt gården eller levert den videre til neste generasjon. Årsaken er rett og slett menneskelig latskap. Han som førte listene så det ofte som tidsbesparende bare å kopiere fra forrige liste, og myndighetene var fornøyd så lenge så lenge de fikk inn det de skulle. Så ble det gjerne foretatt en generalopprydding år om annet, ofte når det det kom en ny mann som hadde behov for å få oversikt for sin egen tjenestegjerning skyld. Uten at jeg kjenner originalene i dette tilfellet, vil jeg anta at han som førte listene for landskatten var av det nidkjære slaget som skulle ha orden i sysakene, mens føreren av fogderegnskapene var av kopisttypen. 

 

Av denne grunn er det viktig ikke automatisk å ta skattelistene som et bevis for at personer var i live så lenge de nevnes der. Dette må korrigeres for mulige andre kilder, f.eks. skifter og eiendomstransaksjoner. En måte å vurdere validiteten av opplysningene for den enkelte person i listene de siste årene vedkommende figurerer der, er å se på om andre kjente brukerskifter i samme bygd og tidsrom fanges opp i listene eller om det er gamlekara som går igjen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Jeg leste en vitenskapelig artikkel en gang om dette.

Nå husker jeg ikke i hvilket tidsskrift eller årgang. Historisk tidsskrift eller Heimen, mest sannsynlig. Mener jeg satt nede i arkivet i biblioteket i Kristiansund og leste den. Registrene til disse to finnes hos RHD https://www.rhd.uit.no/ht/HTHeimen.aspx men bare fram til 2007. Så jeg tror, understreker tror, at artikkelen er skrevet etter 2007.

Det kan jo ha vært en hovedfagsoppgave jeg har kommet innom en eller annen gang også.

 

Så vidt jeg husker hadde forfatteren undersøkt fogderegnskapene for Helgeland. Og jeg tror det var på 1700-tallet.

Konklusjonene var at enkelte skattelister bare ble oppdatert hvert tiende år. Noen hvert femte etc. Noen av de mest brukte, som skattematrikkelen oftere, og gjerne når det kom en ny fogd.

 

Jeg må prøve å finne fram til den artikkelen jeg igjen. Da jeg leste den (for ca. 8-12 år siden) var ikke slikt kildemateriale så lett tilgjengelig, og det var ikke så mange som var interessert i slikt den gangen. Informasjonen som sto i artikkelen var for meg, bare kjekk bakgrunnsinformasjon den gangen. Derfor kopierte jeg ikke sidene. Og det har jeg angret på noen ganger de siste årene... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ronny R. Haugen

Historikeren Andreas Holmsen skriver blant annet om dette i boka "Gård, skatt og matrikkel" fra 1979.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013041805093

 

Basert på Holmsen kan man forenklet si at muligheten for kopiering av foregående skatteliste var mindre i de tilfeller der skatten var utlignet på person (bruker), slik som landskatten. Dette i motsetning til skatter der selve garden var skatteenheten, som bygningsskatten. I sistnevnte tilfelle var det altså mindre viktig hvilket personnavn som stod i lista bare garden betalte sitt, og dermed er faren for kopiering av personnavnet i fjorårets liste større.

 

På side 115 nevner Holmsen dessuten at landskatten betydde mye mer økonomisk og at futen her stod under skarpere kontroll mht. riktige data. Det er derfor mer sannsynlig at landskatten er mer oppdatert, selv om kopiering sikkert forekommer der også.

Edited by Ronny R. Haugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
11 timer siden, Tore Kristiansen skrev:

Jeg må prøve å finne fram til den artikkelen jeg igjen.

Den artikkelen skulle jeg gjerne ha lest, så si i fra om du finner den igjen, Tore. 

 

Boka til Holmsen må jeg også få lest en gang, men den var litt for innholdsrik til å kaste seg over akkurat nå 🙂

 

Takk ellers for gode svar. Jeg hadde i min naivitet trodd at skattelistene omfattet en fysisk rundtur på gårdene, men det ser jeg i hvert fall ikke er tilfelle for Fogderegnskapene. Under er avskrift av tre års fogderegnskap for Vefsn. Med unntak av det jeg tolker som en feil-innføring med to dobbeltoppføringen i 1629, er listene eksakt lik for disse tre årene. Likevel kan det ikke være snakk om en ren avskrift. Om man ser nøye er det til dels store forskjeller i stavemåten, så skriveren har i hvert fall ikke sittet og skrevet rett fra en bok til en annen. Dette til tross, sideskiftene er på eksakt samme sted på alle listene (åpenrom signaliserer sideskift eller ny kolonne).

 

1628-29 1629 1630-31
j wogs Leding j wogs ledinngh j wogs Leding
Enchen Halssøe Ennckenn Halsse Encken Halse
Per Møgelboestad Peder Michelbosta peder Møkelbosta
Oelle pederssen Nes Olluff Pederssenn Nes Oluff pedersen nes
     
ij pundtz Leding ij punds ledinngh Thoe punds Leding
Bendicht Schoug Benndigth Skog Bendicht schoug
Mortten Øfles Mortenn Øffuer fles Mortten øffuerfles
Oelle Strøms Olleff strøm Oluff Strøm
Oelle Langmou Olle Langmonn Oluff langmon
Bendicht greffven Benndigt Graffuenn Bendicht grofftrem
Oelle Juerss nes Olle Iffrss Nes Oluff Iffuersen Nes
Christen qualnes Crestenn Qualnes Chresten qualnes
     
j wogs Leding j wogs ledings j wogs Leding
Jossep Fossiord Jossep Fossiord Josep fodsjord
Joenn Reffsuold Joenn Reffswold Joen Reffsuold
Anders Øenn Annders Ønn Anders Øen
Siuald ibh. Seffuol ibh Sieuold ibh
Peder Biøreaaen Peder Biørnnaa peder Biørnaa
Michel ibh Michel ibh Michel ibh
Ingbrit Andaas Inngebred Andaas Ingbrett AndAas
     
Anderss Halsse Annders Halsse Anders Halse
Oelle Kulstad Olleff Kolsta Oluff Kolsta
Kaarl ibh Karll ibh Karl ibh
Michell ibh Michel ibh Mickel ibh
Jacob ibh Jacob ibh Jacop ibh
Niels ibh Niels ibh Niels ibh
Bendicht ibm Bendigt ibh Bendicht ibh
Michell Hellefield Michel hellefiel Meckel hellefield
Bendicht Schaland Bendigt Skalannd Bendicht schaland
Biørn Sifftingh Biørnn søfftinngenn Biøren siffting
Siffuald Houkland Seffuald holannd Sieweld hoffland
Suend dreffland Suennd drefflannd suend dreffland
Bendicht Nes Benndigt Nes Bendicht Aas
Pouel Nyeland Poffuol Nylannd pouel Nyland
Baras Vgelforn Barres Vgelfor Baras wgelfoed
Peder ibh Peder ibh peder ibh
Erich opland Erich Oplannd Erich Opland
Oelle ibh Olluff ibh Oluff ibh
Christoffer Achuigh Chrestoffer Aaghueigh Chrestoffer Aachuig
Anders ibh Anners ibh Anders ibh
Joen Justad Joenn Judtstaid Joen Justad
Michell dagsuigh Michel dagsweigh Mickel dagsuig
Siguard Thimmeruigh Siffuer Tømmeruigh Simmen temeruig
Simen Suimssøen Simmen Semssønn Simen simssønn
     
j punds leding j punds ledings j punds Leding
Anders qualfors Anners Qualfos Anders qualfoes
Joen ibh Joenn ibh Joen ibh
Joen Laurtzøn ibh Joenn Laurssen ibh Joen Larsen ibh
Oelle greue Olleff graffue Oluff greffue
Oelle Anderss ibh Olle Anderss ibh Oluff Andersen ibh
Oelle Jossepss ibh Olle Jossepss ibh Oluff jacobsen ibh
Anders ibh Annders ibh Anders ibh
Michell Kierstad Michel Kiersta Mickel Kiersta
Oelle ibh Olleff ivh Oluff ibh
Anders ibh p. Annders ibh Anders ibh
     
Oelle Thueraa Olleff Thueraa Oluff tuerAa
Johanns paa Schoug Johannes Skogh Johannes schoug
Oelle ibh Olleff ibh Oluff ibh
Henrich Øienn Hennrich Øyenn hendrich Øen
Frandtz mou Franns Moe Frands Mou
Anders Biørnaa Anners Biørnnaa Anders Biørnaa
Anders Hagefoes Anners Hagefos Anders Hagefoes
Oelle ibh Olle ibh Oluff ibh
Oelle Jacobss marchen Olle Jacobss i (Mark) Oluff Jacopsen (mark)
Jacob Nielss ibh Jacob Nelssen ibh Jacob Nielsen ibh
Oelle Nielssøn ibh Olle Nelss ibh Oluff Nielsen ibh
Laurs ibh Laurs ibh Lauris ibh
Østen ibh Østenn ibh Østen ibh
Erland ibh Erlannd ibh Erland ibh
Niels ibh Niels ibh Niels ibh
Jacob Joenssen ibh Jacob Joennssenn ibh Jacob Joensen ibh
Oelle halsse Olle Halsse Oluff Halse
Erich Birchenes Erich bierckenes Erich Biecknes
Enchen Myrnes Ennckenn Myrnes Encken Myrnes
Andfind Aanes Anndfinn Aalnes Andfind Aanes
Pr heruigen peder herrinngen peder Heringen
Thorger ibh Thorger ibh Torger ibh
Johan ibh Johann ibh Johan ibh
Baard smedtzeng Baardt smesengh Baard smedseng
Kield ibh. Kiel ibh Kield ibh
Joen ibh. Joenn ibh Joen ibh
Joen Achuigh Joenn Aaghueigh Joen Aachuick
Jossep ibh Jossep ibh Josep ibh
Peder ibh peder ibh peder ibh
Lauridtz Hellefield Laurs Hellefiell Lauris hellefield
Oelle ibh Olluff ibh Oluff ibh
Suend Langmouen Suend Langmoenn suend Langmoen
Christoffer Houland Crestoffer huckland Chrestoffer hucklannd
     
Joen Rynes Joenn Rynes Joen Rynes
Bertell ibh Bertell ibh Berttil ibh
Laurs vigdall Laures wigedal Lauris ibh
Per ibh Peder ibh peder ibh
Kolben vedssetter Colbenn wessed Colben wesetter
Anders Erichss Schaland Anners Erichssøn skaland Anders Erichsen schalland
Anders Christopherss ibh Anners Crestofferss ibh Anders Chrestoffersen ibh
Pr Knudss ibh Peder Knudtsssen ibh peder Knudsen ibh
Jens ibh Joenn ibh Jens ibh
Nielss Sifftingh Niels søfftinngenn Niels Siffting
Arnne ibh Arnne ibh arne ibh
Bendicht ibh Benndigt ibh Bendiggt ibh
Enchen ibh Ennckenn ibh Encken ibh
Enchen Lindssett Ennckenn linndsset Encken lindsett
Oelle ibh Olle ibh Oluff ibh
Diderich ibh Dirich ibh dirick ibh
Oelle Erichss Houland Olle Erichssen holannd Oluff Erichsen Holland
Oelle endress ibh Olle Endress ibh Oluff Endersen ibh
Niels Nyelannd Niels Nylannd Niels Nyland
Jens bratbach Jenns bradtback Jens Brattbach
Gregus Strøms Gregus strøm Gregus Strømb
Guleff ibh Gulleff ibh Gulleff ibh
Oelle Stuland Olle stulannd Oluff Stuland
Enchen ibh Ennckenn ibh Encken ibh
Jenns ibh Jenns ibh Jens ibh
Oelle dreffland Olluff dreffland Oluff dreffland
Oelle melkordss ibh Olle melckerss ibh Oluff Melkersen ibh
Anders ibh Anners ibh Anders ibh
Anders suends ibh Anners Suenssen ibh Anders Suendsen ibh
Jacob vttnes Jacob Vdtnes Jacop wttnes
Baldtzer digermule Balsser degermulenn Baldser digermul
Laurs houssdall Laures henssdall Laures hønirdal
Anders hundall Anners Hundall Anders hundal
Niels ibh. p. Niels ibh Niels ibh
     
Lauridz strand Laurs strannd Lauris Strand
Niels vgelford Niels Vgelfor Niels vgilfoed
Jenns ibh Jenns ibh Jens ibh
Juer grønuig Iffuer Grønnuigh Iffuer grønuig
Michell vistenuog Michel westinngswaagh Mickel westingsuog
Joen ibh Joenn ibh Joen ibh
Hans ibh hanns ibh Hans ibh
Arne ibh arnne ibh Aren ibh
Anders Naffuerschafft Anners Neffuerskafft Anders Neffuerschafft
Ingebrit kleuen Inngebred Kleffuen Ingbrett Kleffuen
Laurs Sutteren Laures Sudternn Lauris Sutteren
Anders Remnes Annders Remnes Anders Remnes
Kolbiørn qualnes Colbenn Qualnes Cholbe qualnes
Niels ibh Niels ibh Niels ibh
Peder achuig Peder Aaghuigh peder Aachuig
Niels Justad Niels ibh Niels Justa
Laurs ibh peder Aagueigh Lauris ibh
Kolbiørn hellissuig Niels Judtstad Cholben Hellisuig
Oelle ibh Laurs ibh Oluff ibh
Niels ibh Colbenn helleswigh Niels ibh
Peder furenes Olleff ibh peder furnes
Niels seluog Niels ibh Niels Seluog
Peder Ladingen peder furnes peder ladingen
Anders ibh Niels Selssuigh Anders ibh
Knud ibh peder Ladinngh Knud ibh
Jacob dagsuig Annders ibh Jacop dagsuig
Erich ibh Knud ibh Erich ibh
Oelle thierstad Jacob dagsweigh Oluff Kiersta
Niels walbierigh Erich ibh Niels valberg
Oelle ibh Olle Kiersta Oluff ibh
Oelle fossland Niels walbergh Oluff Foesland
Simen foeslandtzdall Oleff ibh Simen Foeslandsdal
Johanns Aas Olle fossland Johannes Aas
Oelle Leeland p. Simmen fosslandsdal Oluff Leland
  Johannes Aaes  
Lauridtz ibh Olle Lelannd Lauris ibh
Oelle Thimmeruig   Oluff timeruig
Jens Stormou Laurs ibh Jens stormou
Frantz ibh Olle Thømmeruigh frands ibh
Oelle Suimssøen Jenns Stormoe Oluff Simsønn
Frandtz ibh Franns ibh frands ibh
Christopher Løgaas Olle Semssønn Chrestoffer løgaas
Oelle ibh franns ibh Oluff ibh
Oelle erichssen ibh Crestoffer Løgaas Oluff Erichsen ibh
Oelle Christofferss ibh Olle ibh Oluff Chrestoffersen ibh
  Olle Erichssenn ibh  
  Olle Crestofferss ibh  
     
162 164 162

 

 

Dersom man derimot ser på Landskatten, er den helt annerledes. Her er avskrift fra 4 utgaver av landskatten fra 1627 til 1629. Som dere ser er de ulik både i oppstilling og innhold. Rekkefølgen på gårdene er stort sett den samme som i Fogderegnskapene, men det varierer hvor mange som er nevnt fra hver gård, og navn endres underveis. Vi ser f.eks. på gården Holand at det i første liste er Ole, Anders og Ole Endresen som brukere, i lista for fastelavn 1628 er Anders byttet ut med enken. I påske/juli 1628 er hele fem personer oppført på Holand (bl.a. enken, Ole Endresen og to andre Ole'r), og til slutt i 1628-29 er 4 leilendinger nevnt, og enken er ikke lenger oppført.

 

Ikke minst er det et vidt forskjellig antall menn nevnt i listene. Mens det ovenfor var 162 brukere alle år (om man ikke tar med dobbeltføringen i 1629), er det fra 195-260 personer i landskatt-listene og ingen er like eller en gang tilnærmet like. Listene over drengene er helt forskjellig fra liste til liste, så her tenker jeg noen må ha hatt en rundtur på gårdene for å hente inn opplysninger.
 

Landskatt til fire terminer 1627 Landskatt fastelavn 1628 Landskatt påske og 1. juli 1628 Landskatt jul 1628 og påske 1629
Schipper og sturdmend Schipper och Styrmend Schipper oc Styrmend skipper och styrmend
Peder møgelbostad Daniell Halsse Peder Andersøn møgelbostad peder Møkelbosta
Christen qualnes Olle Iffuerss Nes Morttenn øffles Caniel halse
Hans Lerenn Christenn qualnes Daniell paa halse Jens Rasmussen Leren
Anckes Halsse      
       
Leilendinger Leylendinger Leilendinger Leilendinger
Josep Fosiord Joseph Fosiord Josep Fosiord Josep Fosjord
Olle qualfos Annders qualfors Enckenn qualfors Johannes qualfoes
Anders ibh Olle greue Anders ibh Anders ibeh
Jonn ibh Peder ibmd Jon Larsøn ibh Joen ibeh
Olle Greffue Michel Kiersta Jon Guttormsøn ibh Olle arensen greffue
Peder ibh Olle ibimd Olle Greue Olle ibeh
Mickell Kierstad Per i Øenn Olle Arndtsønn ibh Peder ibeh
Olle ibh Siuold ibid Peder ibh Mickel Thiersta
Anders ibh Jonn Reffsuoll Michell Tierstad Olle ibeh
Sivold Øenn Enchen Andaas Olle ibh Anders ibeh
Jon Reffsuold Ingbret ibimd Anders ibh  
Laurss Andaas Biørnn ibid Pr i Øenn Peder Ønd
Ingbricht ibh Anders Hals Seivald ibh Sieuoel ibeh
biørnn ibh Olle ibid Jon Reffsuold Joen Reffsuoeld
  Michel Kullsta Enckenn Andaas Suend Aandaas
Annders Halse Jacob ibim Ingbritt ibh Ingbrett ibeh
Olle ibh Karll ibimd Biørn ibh Biørn ibeh
Mickell Kulstad Niels ibid Biørn Erichsøn ibh Mickel Kulsta
Jacob ibh   Anders Halse Karll ibeh
Karll ibh Olluf ibimd Olle ibh Bendichtt ibeh
Niels ibh Olle Herringenn Mickell Kulstad Oluff ibeh
Olle Herrings Per ibd Jacob ibh Niels ibeh
Per ibh Stephenn ibid Niels ibh Jacop ibeh
Thorgr ibh Jonn ibid Karll ibh Oluff heringen
Steffenn ibh Jacob i Marchen Bendichtt ibh Oluff suendsche ibeh
Jonn ibh Lauris ibm Olle ibh Peder bendtssen ibeh
Jacob Jonssøn markenn??? Olle ibm Olle olsønn Heringen Steffen ibeh
Laurs ibh Niels Michelss ibmd Olle suennsche Johannes ibeh
Olle ibh Niels ibm Peder ibh Therger ibeh
Niels ibh Olle Strøm Steffen ibh Joen ibeh
Olle Nielss ibh Michell Hellefield Johannes ibh Jacop Joenssen i (mark)
Niels Michelss ibh Niels Sifttingh Torger ibh Lars ibeh
Olle Strøm Bennedicht ibim Jonn ibh Olle Jacossen ibeh
Mickell Hellefield Anders Linndset   Olle Nielssen ibeh
Olle ibh Olle Thueraae Jacob Jonssøn i (Mark)kenn Jacop Nielssen ibeh
Niels Sifftings Per Biørnnaae Niels ibh Erland ibeh
Bendicht ibh Michel ibm Lauridtz i (Mark)kenn Østen ibeh
Anders Lindset Olle Hagefos Olle Jacobss ibh Niels ibeh
Olle thueraa Anders ibm Olle Nielsøn ibh Niels ibeh
Per biørnaa Per Birchennes Jacob Nielss ibh Johannes ibeh
Michell ibh Erich ibm Erland ibh Mickel hellefiel
Olle Hagefos Andphind Aannes Østenn ibh Lars ibeh
Anders ibh Per ibm Johannes ibh Johannes ibeh
Per Birchenes Erich Storsmetzengh Olluff strøms  
Erich ibh Karll ibm Mickell hellefield Encken sifftingh
Annfind Aanes Joseph Achuigh Olle ibh Biørn ibeh
Peder ibh Michel ibim Lauridtz ibh Bendichtt ibeh
  Christenn Huchlannd Johannes ibh Erland ibeh
Olluff Smedtzengh Olle Lanngmoen Niels Siffting Anders Linssatt
Bard ibh Otte Fossmoen Bendicht ibh Niels ibeh
Kield ibh Jonn Ryenes Biørn ibh Guttorum ibeh
Jon Achuiges Lauris Wedsetter Erlannd ibh Oluff Thueraa
Josep ibh   Anders Lindsett Peder Biørnaan
Michell ibh Olluf Houlannd Niels ibh Lars ibeh
Christopher HuchLand Olle Enndress ibmd Guttorm ibh Johannes ibeh
Olle Langmoen Enchenn ibm Olle Tueraa Mickel pederssen ibeh
Otte FossmouesJonn Ryness Pouell Nyelannd Peder Biørnaa Joen ibeh
Laur Wedsetter Niels ibm Lauridtz ibh Siuer ibeh
Bendicht schaaland Knud Stulannd Johannes ibh Mickel Olssen ibeh
Per ibh Annders Strøms Mickell ibh Olle hagefos
Jens ibh Gulle ibm Mickell Prss ibh Anders ibeh
Per ibh Anders Stuland Jonn ibh Pouel i (Mark)
Olle Houland Jenns ibm Haguord ibh Niels ibeh
Anders ibh Suennd dreuland Olluff hagefors Andfind Aannes
Olluff Anderssøn ibh Olle ibm Anders ibh Peder ibeh
Pouell Nyland Per ibm Pouell i (Mark)kenn Olle Smedssengh
Niels ibh Olle Melchiorss ibm Niels ibh Boer ibeh
Anderss Strøm Jacob Vtnes Peter Birchennes Enchen ibeh
Gulle ibh Anders Hundall Erich ibh Kiel ibeh
Anders Stuland Benedicht Nes   Joen Aachuich
Jens ibh Baaras Vgelforen Anpfind Aaenes Mickel ibeh
Suend dreffland Per ibm Peder ibh Peder ibeh
Olle ibh Jonn Vistennuogh Olluff Lille Smedtzengh Josep ibeh
Olle Melckorsøn ibh Michell ibm Bard ibh Chrestopher Huckeland
Ped ibh Hanns i øen Encken Store smedtzengh Olle Langmon
Jachob Vtnes Arnn ibm Kield ibh Otte Fossmon
Peder Vigdallenn Erich oplannd Jonn Achuigenn Joen Rynes
Lauridtz ibh Olle ibm Michell ibh Bertel ibeh
Anders Hundall Lauris Achuigh Peder ibh Anders hals
  Chrestopher ibm Josep ibh  
Niels Hundall Jonn Justa Kristopher Hocklannd Encken wessetter
Laurs Strand Niels ibm Olluff Langmo Lars ibeh
Ingbricht Kleuen Jacob dagsuigh Otte Fossmo Bendichtt Skaland
Juer Dybuigs Michel ibm Jonn Rynes Peder Erichsen ibeh
Bendicht Nes Per Møchelbosta Berttell ibh Anders ibeh
Baras Vgelfoer Olle Thiersta Enckenn Vedsetter Jens ibeh
Jon Vistenuogs   Lauridtz ibh Peder Olsen ibeh
Hanns Øenn Niels Waldbergh Bendicht schaland Knud ibeh
Arne ibh Olle ibimd Pr Olss ibh Olle Erichsen holand
Erich Oplannd Inngbret moe Anders ibh Olle Endresen ibeh
Olle ibh Franns ibm Jenns ibh Niels ibeh
Kholben qualnes Benedicht schough Pr Knudss ibh Mortten ibeh
Laur Achuigs Per ibimd Pr Erichss ibh Niels Nyland
Christopher ibh Johannes ibm Knud ibh Pouel ibeh
Jon Justad Anders Nylannd Olle Erichsønn Houland Anders Strøm
Niels ibh Knud ibm Olle benndsønn Gulle ibeh
Anders Naffuerschafft Olle Foslannd Olle Enndersønn ibh Anders Stuland
Collben Hellisuigh Per ibm Niels ibh Olle ibeh
Olle ibh  Johannes Aas Enckenn ibh Jens ibeh
Laurss Sutterenn Touris Leelannd Niels Nylannd Suend dreffland
Laruss Remenes Olle ibm Pouell ibh Olle andbiørnsen ibeh
Per Ladings Simenn Simsøenn Anders Strøm Anders Olssen ibeh
Anderss ibh Rasmus ibm Gulle ibh Peder ibeh
Knud ibh Olle Løgaas Gregers ibh Olle Melcherssen ibeh
Jacob dagsuigs Olle ellingss ibm   Lars suttern
Michell ibh Siguord Themmeruig Jacop vtenes  
Olle Thirstad Mortenn ødefles Peder vigedall Anders hundal
Niels ibh Jenns Leyrenn Lars ibeh Niels aarssen ibeh
Niels Waldbergh Olle Perss Nes Anders Stoulannd Niels Joenssen ibeh
Ingbrich Mou   Olluff ibh  
Franns ibh Forarmede leilendinger Jenns ibh Lars Strand
Bendicht Schough s. 316 Enckenn ibh Ingbrett dyffuig
  Annders quallfos Suend dreffland Ingbrett Kleffuen
Peder Schough Jonn ibd Olluff Anbiørnss ibh Bendichtt Ness
Johannes ibh Jonn Gutormss ibm Anders ibh Oluff ibeh
Anders Nyland Erlannd markenn Pr ibh Baras wgelfiorn
Knud ibh Pouell ibm Olluff melckorss ibh Peder Joenssen ibeh
Olle Fosland Olle hellefield Lauridtz Sutterenn Niels ibeh
Peder ibh Enchenn Lindset Jacob Vttnes Joen wistingsuogh
Johannis Aas Siguer Biørnaae Pr vigdall Mickel ibeh
Simen Foslandtzdall Lauris ibm Laurs ibh Hans Øene
Laurss Leeland Olle Smesengh Anders Hundall Arne ibeh
Olle ibh Baar ibm Niels ibh Erich Opland
Simen Simsøenn Jonn Achuigh Niels Jonss ibh Arne ibeh
Rasmus ibh Bennedicht Scholannd Lauridtz Strannd Chresten qualnes
Olluff Logaas Per ibm Juer Dybuig Niels ibeh
Olle Ellingsøn ibh Annders ibm Jnngbritt Kleuen Cholben ibeh
Laur Leeland (brelland Per Bigdalls Bendicht Nes Lars Aachuigh
Niels Breland Lauris ibd Olle Iuerss ibh Chrestopher ibeh
Jon ibh Lauris Strannd Barris vggellford Joen Justa
Jonn Stormo Inngbret Kleuenn Pr ibh Niels ibeh
Siguard Themmeruigh Iuer dybuigh Niels ibh Anders Nauerschafft
Olle ibh Colbenn qualnes Jonn vistenuog Jacop ibeh
Olle Persønn Nes Annders Neffuerschaftt Mickell ibh Cholben hellessuigh (skrevet Chloben)
  Kolbenn Hellesuigh Hanns Øenn Chrestopher ibeh
Leilenndinger som ere forarmede oe icke formaar mere att Udgiffue end en daler Enchenn ibd Arnne ibh Niels ibeh
s. 155 Lauris Sutterenn Erick Oplannd Oluff Remnes
Enckenn i Øenn Lars Remenes Olle ibh Peder Ladingen
Henrich ibh Per Ladinngenn Cholbiørnn qualnes Anders ibeh
Pouell markenn Andners ibd Niels ibh Knud ibeh
Østenn ibh Knud ibd Christenn Quallnes  
Lar Hellefield Niels Otingh   Niels Aattingen
Erland Sifftingh Simenn Forslannd Lauridtz i Achuig Niels ibeh
Olle Lindsett Jonn ibd Christoffer ibh Jacop dagssuigen
Siuerd biørnaaen   Jonn Justad Mickel ibeh
Encken Vedsetter Jenns Stormoenn Niels ibh Olle Kiersta
Per Vgelforenn Franns ibm Anders Neffurschafft Niels ibeh
Olle Achuigh   Jacob ibh Niels walbergh
Niels Otting Ødegaartzmend Colbiørnn Hellisuig Olle ibeh
  Johannes Bratbach Enckenn ibh Ingbrett Moe
Ødegardtzmend Gregers Bostrannd Christoffer ibh Frands ibeh
Jens Bratbach Erich Myrnnes Jonn ibh Bendichtt Skogh
Gregus bostrand Baltzer digermull Lauridtz Remnes Peder ibeh
Digermull Ligr øde Hermannd Renfiell Peder Ladingh Johannes ibeh
Hermand Rendfiell Ingbret øchsendall Anders ibh Anders ibeh
Colbenn ibh Østenn Reennfiell Knud ibh Anders Byland
Laurs Hønsdall Suennd Langmoen Niels Otting Knud ibeh
Ingbricht øxenndall Niels Ytterraaen Niels ibh Oluff Foessland
Østenn Rendfielld Furnes er øde Jacob Dagsuigen Albrett ibeh
Suend Langmou Rasmus Remaaen Michell ibh Peder ibeh
Rasmus Ramaaen Olle ibd Olluff Kierstad Simen Fosslandzdal
Anders Fosmoen Johannes Mollerim Niels ibh Johannes Aas
Peder Seluogh Anders Fosmoenn Niels Waldberg Lars Leland
  Siguor Fossenn Olluff ibh Lars pedersen ibeh
Forarmede ødegrdtzmenn   Ingebritt moo Simen Simssøn
Laurs Myrnes Forarmede Ødegaardsmend Franntz ibh Olle ibeh
Tholleff Hinderaaenn Olle Reennfield Benndicht schoug Hans ibeh
Jon Vderaaenn Olle Rauuatter Pr Juersonn ibh Encken LøchAas
Niels ibh Niels Seluogh Johannes ibh Oluff ibeh
Niels seluogs Bennt i dall Anders ibh Anders Breland
Jon Mollerim Jonn Watnne Juer ibh Encken ibeh
Anders ibh Lauris hønsdall Anders Nylannd Joen ibeh
    Knud ibh  
Husmend Huusmend   Jens Stormon
Laur qualfors Per quallfos Olluff Fosland Encken ibeh
Anders Greue Per Storsmezeng Albritt ibh Syffuer tømmeruigh
Kolbenn ibh Niels schalannd Pr ibh Oluff ibeh
Olle Kuldstad Olle Nylannd Johannes ibh Oluff pederssen Nes
Lars Biørnaaen Erich Vgelforenn Jonn ibh Mortten Ørfles
Lars Rynes Mortenn oplannd Simenn Foslannd  
Olle Hundall Olle Achuigh Johannes Aas Ødegaardz mend
Amund Thirstad Jenns Neffuerschafft Enckenn Leeland Jens Brattbach
Elling Walbergh Niels Hellesuigh Lauridtz ibh Gregus Bostrand
Johannes ibh Johannes Foslannd Simen Simsøe Johannes ibeh
Olle Breland Olle Brelannd Olle ibh Arne Myrness
Thue i Leirenn Lars quallfors Franntz ibh Erich ibeh
Jonn Leer Vattenn Annders greffue Olle Løgaas Baldtzer degermulen
    Olle Christofferss ibh Hermand Renfiel
Forarmede husmend Forarmede husmender Anders Brelland Kolben ibeh
Johannes marken Henndrich i Øenn Niels ibh Oluff ibeh
Knud schaland Olle Kullsta Jonn ibh Oluff Rauatten
Niels ibh Joenn Biørnnaan Jenns Stormoo Lasse høngssdall
Jacob Nafferschafft Lauris Ryennes Franntz ibh Ingbrett Øxsendal
Niels Hellisuig Lauris dreuflannd Siguard i Tømmeruig Arne Renfiel
Jonn Forslannd Niels Ladinngh Olle ibh Østen ibeh
Olle Løgaas Erich Moo Pouell ibh Suend Langmon
  Jonn Fosslannd Olle Prss Nes Tholeff InderAas
Drenge som Thiener for Fuld Lønn Ellinng Thimmeruig Jens Rasmuss Leiren Niels ibeh
Erland øenn     Rassmus Raffnaa
Niels Refsuold Fuldlønsdrennge Ødegaardtzmennd Oluff ibeh
Josep Anndaas Niels Fosiord Jens Brattback Johannes Møllern
Olle ibh Joseph Andaas Gregers bostrand Oluff falnes
Haffue Halsse Michel Hals Johannes ibh Anders Fossmon
Niels markenn Haffre ibd Arnn Myrnes Hoffuer ibeh
Mickell ibh Anders Megelbosta Erich ibh Bendt dall
Anders møgelbostad   Baltzer digermull Siur Fossengh
  Halffløns Drennge Hermand Renndfield Joen wadtne
Thiennistedrenge somm thinner for halff Lønn Thorkel qualnes Olle ibh Thuffue Leeren
Guttorm qualfors Hennrich dagsuig Kolbenn ibh Lars i dreffuen
Mickell Halse Olle qualfos Olle Rauvattenn Johannes ibeh
Iuer Kulstad   Laurs Hønnsdall Niels ibeh
Mickell Strøm   Ingbritt øxendall  
Anders dagsuigh   Østenn Rendfield Husmend
Thorkell qualnes   Arne ibh Lars qualfoes
Jonn Møgelbostad   Lass ibh Olle Kiersta
    Suend Langmo Michel Marchen
    Tolleff Jndera Niels schaland
    Niels ytteraa Olle Nyland
    Niels Jonss ibh Olle Stuffland
    Niels Jeluogh Niels i Ønd
    Rasmus Raffnaa Mortten Opland
    Olle ibh Olle Aachuigh
    Johannes mollerim Erich dagssuigh
    Anders ibh Niels hellessuigh
    Olle Falnes Erland Ønd
    Anders Fosmo Elingh Thømmeruigh
    Haffre ibh Frans Nes
    Benndtt Dall  
    Siguard Forseng Thienste drenge
    Anders vatten Olle qualfoes
    Jonn ibh Michel hals
    Toue i Lerenn Hoffre strøm
    Laurs dreue Anders Møchelbosta
    Niels ibh Niels ibeh
    Johannes ibh Olle Marchen
       
    Huusmennd  
    Lauridtz qualfors  
    Olle Kulstad  
    Per ibh  
    Erlannd i øen  
    Lauridtz Rynes  
    Michell Langmo  
    Niels Schalannd  
    Olle Nyland  
    Erich Vgelfoed  
    Olle øen  
    Niels ibh  
    Olle Achuig  
    Jens Naffuerschafft  
    Niels Hellisuigen  
    Niels ibh  
    Pr Brelland  
    Olle ibh  
    Ellingh Temmeruig  
       
    Tienneste drenge som thienner for fuld Lønn
    Iuer Tierstad  
    Olle ibh  
    Olle Siguardsønn  
    Mickell Halse  
    Torkell Qualnes  
    Anders møgelbostad  
    Jonn ibh  
    Sølfast Løgaas  
       
    Halff Løns drenge  
    Niels Forsiord  
    Olluff qualfors  
       
       
201 195 260

225

 

 

For meg ser derfor Landskatten ut til å være et ganske riktig tidsbilde, men den er vanskelig å tyde fordi antall oppsittere pr gård varierer såpass mye. At Fogdregnskapene skulle vært kopiert av ren latskap har jeg imidlertid litt problemer med å godta, siden det var snakke om betydelige midler. Jeg tenker det må ligge en metode for hvordan disse er ført som er forskjellig fra Landskatten og dermed forklarer at de er like år etter år.

 

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Kristiansen

Baard Vidar, jeg fant artikkelen!

 

Artikkelen finnes i Heimen 1-1991, sidene 20-34 av Ragnhild Høgsæt: 1600-tallets skattelister fra Nordlandene som lokalhistorisk kilde

Jeg legger ved førstesida.

 

Og hun tok for seg akkurat de årene du holder på med! Og hun gransket de åtte sørligste fjerdingene på Helgeland, og der er Vefsn med! Du bør nok oppsøke nærmeste bibliotek, for å få tak i den artikkelen.

 

Mvh Tore, Kristiansund

Heimenartikkel-skattelisterNordland1600tallet.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
43 minutter siden, Tore Kristiansen skrev:

Baard Vidar, jeg fant artikkelen!

Ypperlig! Den skal jeg finne. Tusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.