Jump to content
Arkivverket
Maria P. Jørgensen

Noen som kan hjelpe meg med å tyde utdrag fra en tingbok?

Recommended Posts

Maria P. Jørgensen

Hei! 😊

Er det noen her som er flinke til å tyde skrift? Ønsker svært gjerne hjelp til å tyde ca to sider fra Sorenskriveren i Tromsø, tingbok 2. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
2 minutter siden, Maria P. Jørgensen skrev:

Hei! 😊

Er det noen her som er flinke til å tyde skrift? Ønsker svært gjerne hjelp til å tyde ca to sider fra Sorenskriveren i Tromsø, tingbok 2. 

 

Legg ved lenke. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maria P. Jørgensen
3 minutter siden, Ann-Mary Engum skrev:

 

Legg ved lenke. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/31063/198?indexing= 

 

Håper den virker, har aldri gjort dette før. Det jeg ønsker hjelp til er fra midten på side 206a til ut side 206b. Om noen orker, så ønsker jeg også hjelp til 207a- 207b, til det avsnitt det ser ut til at denne sak slutter 😊 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maria P. Jørgensen
46 minutter siden, Ann-Mary Engum skrev:

 

Legg ved lenke. 

Kan du hjelpe meg med dette? 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
7 minutter siden, Maria P. Jørgensen skrev:

Kan du hjelpe meg med dette? 😊

 

Vi får se om det dukker opp noen kløppere på tyding etterhvert. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
Posted (edited)

Forsøk på 206 a/b:

 

01   Hernest følger den Skrifftlig stefning udj

02   Den bekiende sag, Fogden Tønder fører imod de folch

03   af Ørsfiorden og er saaledes ordlydende.

04   Hilser Med Bud; Karen Andersdatter

05   Sal: Olle Knuds: Ørsfiordens, Med Eders

06   3de Sønner Anders, Peder og Kield

07   Olsønner.

08   Det var Eder iche u-bekiendt at Eders 2de børn og

09   Søskende Benjamin Ols: og Birthe Olsdatter

10   Som udj min hr. Principal Fogden Ædle hr. Andre-

11   as Tønders Huus var fengslede for deris grove

12   Mordigske  Misgierning, begaaet paa Birtte

13   Olsdatters Egen Egte Mand Jens Olsen Tiærvigen,

14   af Samme deris fengsel Nestleden Aars Sommer

15   Undvigede og Bort Rømte; thj der blev Eder sendt

16   Bud om deris Ent Vigelse af fengslet, Med til-

17   hold, at I i fald de skulde komme til Eder, Enten

18   skulle lade dem gribe, eller og at sende Bud til

 

[ny side]

 

01   fogdegaarden derom og samme bekiendtgiøre;

02   Men som I samtlige det u-agtet, og Endskiøndt

03   I alle vel visste, at de for Deris grove mordig-

04   ske Misgierning vare Dømte Saa vel af hiem

05   som Lagtings Retten at Miste deris liv, Ej allene

06   har dult dem hos Eder Mens End og beskiechet dem

07   med fornøden Underholdning og Saaledes haft dem

08   Under Eders Skiuld fra den tiid de undvigede og Ind-

09   til de, af de fra min Principal i Nest afvigte

10   Foraar Indsendte Folch bleve Grebne, Saa har

11    Velbmte Min hr. Principal iche Kundet lade saadan

12   Eders forsætlig Øvede Modvillighed /: hvor ved I

13   Ej allene har søgt at hindre Rettens fremgang

14   til samme grove Misdæderis afstraffelse, Mens

15   End og derved paaførdt ham store Bekostninger

16    ved Deliqventernes Efftersøgelse paa adskillige

17   Stæder : / Saaledes u-straffet passere, Men har. 

18   Befalet Mig udj hans absence Eder samtlige

19   Derfor til Strafsliidelse samt omkostningers

20   Erstatning at lade Indstefne; Thi stefnes I

21   Karen Andersdatter Ørsfiorden, med Eders 3de

22   Sønner, Anders, Peder og  Kield Olsønner, samt-

23   lig at Møde Mig i Rette paa Hillisøe tingstæds

24   Høststing, som Vist(?) Guds Bistand er beRammet

25   at holdes her paa fogdegaarden Vang d 2den

26   Novembr: førstkommende, Der at anhøre Min

27   I Rettesettelse og paastand over Eders saa vel til

28   strafs lidelse effter Kongl: Lov og forordninger

29   Som de af Meer Velbemte. Min Hr. Principal

30   Paa Deliqventernes eftersøgelse anvente bekost-

31   ningers Skadesløse erstatning, og Endelig

32   at refundere denne processes for Aarsagede

33   Bekostninger, Om Hvilket alt Jeg En Skades-

34   løs dom er forventende der I tillige Indstef-

35   nes at anhøre och som Velbemte Min Hr. Principal

36   har (??) Bondelensmanden og Mænd ladet til sa-

37   gens Uddrag Eders Boes Midler og Eiendeeler

38   opskrive, saa skal samme forRetning i Retten

39   vorde fremlagt, Da Jeg agter at paastaae forRet-

40   ningens lovlighed og Stadfæstelse, til hvilket I

41   og kaldes at anhøre. ladendis Ingen forsømmelse

42   saa fremt I iche agter at lide skade for hiengield(?). Være

43   Bud Befalet af Knud Allou(?). Vang d. 11 8tbr.

44   1741. lovlig for os forkyndt d. 25 8tbr (??) Karen Anders

45   datter, Anders, Kield og Per olsønner.

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Jaha, her kommer 207 a/b.

 

Håper det gir mening. Foruten kansellisproget, så bruker denne skriveren store og små bokstaver hulter til bulter uten synderlig konsekvens. Jeg har gjengitt det så godt jeg kan, og da er det gode muligheter for forvirring. 😉

 

Bare spørre hvis du lurer på noe. Jeg er rimelig godt bevandret i ‹Kanselliansk›.

 

 

207 a/b:

 

01   Herpaa følger Citantens Indlæg og Er saa forlydende.

02   Ædle og Velviise Hr. Sorenskriver.

03   Til Denne Respective Ret, har Jeg Paa  Min Hr.

04   Principal Ædle Hr. Foged Sr. Andreas Tønders vegne, og

05   Effter hans mig givne ordre derom ved Skriftlig

06   Stefning ladet Indkalde Karen Andersdatter af

07   Ørsfiord Med hendes 3de Sønner Anders, Peder og

08   Kield Olsønner for deris øvede Modvillighed

09   I at skyule Deris 2de Børn og deris Søskende, de

10   grove Mordere Benjamin Ols: og Birthe Ols-

11   datter, at lide og undgielde Effter Kongl. lov og

12   forordninger, samt at erstatte de paa Deliqven

13   ternes Efftersøgning, og denne Proces foraarsa-

14   gede omkostninger Med Videre, som samme mit

15   for sagen udstæde Stefnemaal formelder.

16   Da som Sagen i sig Sielv er saa Reen og Klar, at de

17   Indstefnede iche med Billighed skal kunde negte

18   at dem Ie(?) er ved lovfaste Vidner bleven be-

19   kiendt giordt om Deliqventernes Entvigelse

20   af fengslet, med tilhold, Enten at paagribe

21   Dem Eller lade min hr. Principal Fogden det

22   at vide, og de Dog adligevel ej allene freedet

23   og Skiult dem hos sig, men End og Besørget

24   Dem med fornøden Underholdning fra Nest af-

25   vigte Aars høst, og Indtil de af de udsente folch

26   Den=28 April Indeværende Aar Bleve paagreb-

27   ne, Saa Bliver Min ymyge i Rettesættelse

28   og Paastand i denne Sag, at Bemte Karen An-

29   dersdatter med de Indstefnte hendes 3de Søn-

30   ner, Een for alle og alle for En vorde tilfun-

31   den(?) Skadesløs, at Erstatte og betale de af min

32  Hr. Principal paa de af dennem(?) skiulte deli-

33   qventers Eftersøgelse og paagribelse anvente

34   Bekostninger som i Minste(?) opføres og paa-

35   staaes med penger – 30 rdl at betales, samt

36   Desforuden hver for sig at ansees og straffes

37   Som de der huuser eller hæller fredløsse. og

38   Derfor uden at Erstatte denne Sags foraarsa-

39   gede omkostninger Skadesløs. lichsom MHr(?)

 

[ny side]

 

01   Principal til sin forsichring paa de af hannem anven-

02   te Bekostningers Refution med videre, har ladet

03   Deres [overstrøket] Boes Meedel og Eiendeeler ved Bonde-

04   lensmanden og Mænd opskrive, Saa vil jeg ymyst

05   haabe, at samme forRetninger som herhos frem-

06   legges gunstig vorder af denne Respective Ret

07   Stadfæstes og ved Magt Kiendtes(?) saa at Vel be-

08  melte MHr. Principal udj samme opskrefne

09  effecter kand nyde sin Skadesløse Erstatning

10   for saa vidt tilstreefe(?) kand. Jeg (??) med største

11   ærbødighed. Ædle og Velviise Hr. Sorenskriverens

12   ærbødigste tiener K: Aston(?). Wang d: 2den

13   Novembr. 1741 /:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maria P. Jørgensen
Posted (edited)

Tusen hjertelig takk til deg, Even Stormoen! 😊 Finner det helt utrolig hvor flinke dere kan være til å lese/tyde slik skrift, så bra at vi har dere! 🙏

Det var til stor hjelp, fikk avklart noen ord som med stor sannsynlighet har vært en smule forvirrende for andre oversettere tidligere, og som gjør betydningen av setningene helt annerledes.

 

Om noen skulle ønske å hjelpe meg med litt mer, så er jeg ute etter kirkeboknotater etter Henning Junghans som var sogneprest i Tromsø fra 1719. 

Edited by Maria P. Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.