Jump to content
Arkivverket
Aud Sandbu

Korrektur av skilsmissedom 1651 i Sverige, pluss hjelp med noen vanskelige ord.

Recommended Posts

Aud Sandbu

Har fått spørsmål om hjelp til å "oversette" en skilsmissedom fra 1651 hentet fra en svensk dombok.  Den begynner midt på høyre side her: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0074457_00028#?c=&m=&s=&cv=27&xywh=2358%2C2557%2C3532%2C1794

 

Jeg håper noen har anledning til å lese korrektur på det jeg har transkribert, og evnt. fylle inn ord der jeg står fast:

 

Schilsmisse domb imellem Marie Suends

daatter, och hendes Egtemand Joën Holme,

for Hoer med et Quindfolch [.....] be-

ganget.

 

Capitel i Lund [..]  att Aar 1651 [Ma..dagen] den 14. April

møtte paa Voris Capitel Mathis Clausøn i Lyckebye fuldmegtige

paa Marie Suends Daatters i Roddebye hendes Vegne, som

haffde indsteffnet sin Egte Mand Joen Holme, Klagendes offver

Hannem for hoerrie som hand beganget haffuer, formeenende sig

for denne hans forseelse frie at være for Ægteskab som dem

imellem haffuer været ock hende at forloffues udj et andet

erlig Ægteskab sig at begiffue.  Bleff läst Capitels steffning

daterit d. 26. Febr. 1651 ock forkyndet d. 28. Febr.

 

Dernest i Rætte lagdes hederlig ock Vellärde Mand H. Mickel

Jansøn Colding Sognepräst till Frillevstad[?] ock Rødebye Sogner hans

skrifftelige Vidne lüdendis i sin Meening; at Joen Holme som er

Marie Suends Daatters Ægtemand for 2. Aar siden forseet sig

med leyerskab med et tillforn laket qvindfolck ved Nafn [....]

for, huilken forseelse hand haffuer [aff.....] hoes Verlig Øffrighed

Item haffuer staaed aabenbare skriffte i Rødebye Kircke, Item at

Vallerde H. Mickel haffuer derpaa arbeydet, at de skulde tilhobe

igien, men forn. Marie Vill icke tage hannem till Naade.  Med videre

Fuldmagt som Mathis Clausøn giffues paa forn. Maria Suends

Daatters Vegne at gaa i Rätte daterit Frillestad d. 15. Novembr.

1650 underskreffuet.  Mickael Johannides Colding.

For det Tredie i Rätte lagdes Sogneprästens häderlig ock Vallerde

Mands H. Mickel Jansøn Colding saa ock Sognemändenes udj Røde-

bye Sogn deris skrifftelige Vidne om forn. Marie Suends Daatters

erlige ock Christelige forhold, ock Vide hende intet andet paa at sige

det som erligt ock christeligt, huilcket Vidnesbyrd hun var begierendis

aff den Aarsage, at hun Ville skilles ved sin Ægtemand Joen

Holme som sig med Leyersmaall haffde forseet.  Med Videre

samme Skudsmaall indeholder daterit Rodebye [......] 3. Advent 1650

For det sidste fremlagdes et Tingsvinde[?] udsted aff Østre [......]

ting i Bleginde daterit d. 17. Mart. 1651.  Huorudj findes indført for-

bemelte Marie Suends Daatters Sognevinde[?] Ord fra Ord effter

detz formeelding.

Da effter forberørte Sags leylighed, effterdj det med Sognepräs-

tens skrifftelige Vidne beviises, Joen Holme sig udj sit Egteskab

med Leyersmaall at haffue forseet, ock derfore udstaaet Kircke dis-

ciplin, ock [aff.....] hoes den Verslige Øfrighed, Marie Suends

 

Daatter derimod haffuer sit Erlige Skudtzmaall, vill ock icke

tage hannem till Naade, Tillstede  Vi hende udj et andet er-

ligt, \ Egteskab sig at begiffue, / huor Gud hende det vill tilföye.  Joen Holme maa icke

giffte sig uden Kong. May. sønderlig tilladelse.  Till Vitter-

lighed [..]

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

En ukvalifisert gjetning på kvinnfolkets navn: Nidte

Quindfolch [.....] be-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Takk for innspill, Astrid Kaardal Halleraker!

 

Lurer på om håndskriften er en blanding av gotisk og sutterlin, og at fornavnet begynner med en sutterlin E. 

For meg ser det da ut som Eile eller Erle.  Hva tror andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Jeg leser "...med et Quindfolck Zidsel beganget" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg synes også det står Eile. (først EIK, men det er vel ikke akkurat et kjent kvinnenavn..)

 

(Jeg har ringet rundt hvor jeg oppfatter at navnet skal stå, dersom vi ser på forskjellige steder i teksten.)

 

 

 

 

C5DE8EED-DF9B-4BF3-9F22-5B04190BA8F7.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Takk til Else B. Rustad og Anne-Lise Hansen for innspill!

 

Så må jeg også bare beklage overfor Astrid Kaardal Halleraker at jeg ikke skjønte hvilket navn hun siktet til.  Jeg tenkte rett og slett ikke på at det kunne stå et kvinnenavn der, mer noe i retning av " med et Quindfolck sidst beganget" - uten at jeg fikk bokstavene til å stemme, og ga vel heller ikke så mye mening.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.